HOTĂRÂRE nr. 1.293 din 28 decembrie 2021privind desființarea Spitalului Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1241 din 29 decembrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 172 alin. (5) și (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă desființarea Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“ Oradea, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 12, județul Bihor, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea.(2) Desființarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia în structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 65, județul Bihor, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea, și funcționarea în continuare a structurii preluate, în spațiile actuale.  +  Articolul 2Structura organizatorică a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă prin act administrativ al conducătorului unității administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sănătății, potrivit prevederilor art. 172 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3(1) Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul unității sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.(2) Personalul tehnic, economic, administrativ și de întreținere care își desfășoară activitatea în cadrul unității sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.  +  Articolul 4(1) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea preia prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, patrimoniul Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“ Oradea, stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Protocolul de predare-preluare cuprinde și prevederile bugetare și execuția bugetară pe anul curent care se predă de Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“ Oradea la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.  +  Articolul 5La data împlinirii termenului prevăzut la art. 2 se abrogă poziția nr. 3 de la rubrica „Județul Bihor“ din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 28 decembrie 2021.Nr. 1.293.----