ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 136 din 28 decembrie 2021pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1241 din 29 decembrie 2021  Luând în considerare faptul că, potrivit art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, „Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării proiectelor și programelor pentru protecția mediului și pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului și schimbărilor climatice, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare“,în vederea atingerii nivelului de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale de minimum 55% din greutatea acestora, astfel cum este prevăzut în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, transpusă în dreptul intern prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor,având în vedere că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuie să organizeze colectarea separată a fracțiunilor de deșeuri periculoase care provin din gospodării și să raporteze greutatea deșeurilor municipale generate și pregătite pentru reutilizare sau reciclate într-un an calendaristic, concomitent cu instituirea unui sistem eficace de control al calității și de trasabilitate a deșeurilor municipale,ca urmare a faptului că, în considerarea politicilor de gestionare a deșeurilor promovate la nivel european prin care se urmărește reducerea consumului de resurse și aplicarea ierarhiei deșeurilor, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, s-a reglementat contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. p), în scopul reducerii la minimum a efectelor negative ale generării și gestionării deșeurilor asupra sănătății populației și asupra mediului, concomitent cu atingerea obiectivelor asumate de România în domeniul gestionării deșeurilor,având în vedere necesitatea corelării obiectivelor aferente contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu obiectivele de gestionare a deșeurilor municipale stabilite prin Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive,pentru a asigura cadrul legal necesar, prin reglementarea obiectivelor anuale de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, la un nivel care să asigure continuarea aplicării măsurilor de conformare a contribuabililor potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive,întrucât efectul imediat al nepromovării prezentei ordonanțe de urgență ar conduce la imposibilitatea de aplicare a contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, ca efect al vidului legislativ generat de inexistența unor reglementări ale obiectivelor anuale de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare, în funcție de care se calculează și se stabilește obligația datorată de unitățile administrativ-teritoriale la bugetul Fondului pentru mediu,în contextul în care această obligație fiscală a fost legiferată în considerarea rolului coercitiv al instrumentului financiar reprezentat de Fondul pentru mediu, precum și ca soluție de implementare a unor modalități eficiente de impunere în sarcina unităților administrativ-teritoriale, de natură să stimuleze îndeplinirea obiectivelor anuale de pregătire pentru utilizare și reciclare a deșeurilor, statuate prin directivele Uniunii Europene, și să evite avansarea procedurii de infringement și de impunere a unor sancțiuni pecuniare de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene,luând în considerare faptul că, în absența reglementării obiectivelor corelative contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, s-ar anula eforturile depuse până în prezent în vederea stimulării colectării selective a deșeurilor municipale de către unitățile administrativ-teritoriale și direcționării acestora către industria de reciclare, efectul imediat al nereglementării fiind diminuarea considerabilă a activităților de conformare ale contribuabililor, iar cantități semnificative de deșeuri ar fi direcționate către depozite mai mult sau mai puțin conforme, în fapt anulându-se atât rolul coercitiv al instrumentului financiar reprezentat de Fondul pentru mediu, cât și finalitatea urmărită de legiuitor prin instituirea acestei obligații în sarcina unităților administrativ-teritoriale și responsabilizarea tuturor participanților la procesul de producere și gestionare a deșeurilor,având în vedere că prevederile art. 11 din Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, transpuse în legislația națională în anul 2021, necesită un instrument de aplicare, sub riscul declanșării mecanismului de infringement cu asumarea costurilor aferente,având în vedere necesitatea asigurării măsurilor și sistemelor de urmărire a fluxurilor de deșeuri municipale de la sortare până la reciclare,având în vedere că România a decis amânarea cu până la cinci ani a termenelor stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. (c)-(e) din Directiva (UE) 2018/851, amânare ce poate fi obținută doar dacă statul membru în cauză ia măsurile necesare pentru ca rata de pregătire pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale să crească la minimum 55% până în 2025,având în vedere că lipsa măsurilor necesare pentru ca rata de pregătire pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale să crească la minimum 55% până în 2025, în condițiile deciziei de amânare, va conduce la declanșarea mecanismului de infringement cu asumarea costurilor aferente,ținând cont de necesitatea asigurării atât a mecanismului de constrângere în vederea implementării politicilor de stimulare a reutilizării și reciclării deșeurilor municipale și asimilate, cât și a mecanismului de susținere a implementării principiilor „plătești cât arunci“ și „poluatorul plătește“, în lipsa aplicării cărora există riscul ca implicarea la nivelul unităților administrativ-teritoriale să fie scăzută,având în vedere că instrumentul economic stabilit la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, este singurul instrument de descurajare a creșterii cantităților de deșeuri municipale și asimilate eliminate prin depozitare,întrucât aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IAnexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IIObiectivul anual aferent contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu anul 2022.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 28 decembrie 2021.Nr. 136.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005)
  Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare, prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. p)
  Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare (procent)
  Totaldin care:
  ReciclareAlte forme de valorificare
  60%minimum 50%10%
  ----