ORDIN nr. 1.533 din 23 decembrie 2021pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021  În temeiul prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite prezentul ordin.  +  Articolul ILa anexa la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, capitolul 8 „Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian în FIR București“ se modifică după cum urmează:1. Litera A va avea următorul cuprins:A. Tarife
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulMod de plată/ Observații
  U.M.Valoarea
  8.1Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană de rută, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele de rută din FIR București*)lei10.112.341Lunar, conform condițiilor de aplicare
  8.2Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană terminală, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele terminale din FIR București în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei din 11 februarie 2019 de instituire a unui sistem de performanță și de tarifare în cadrul cerului unic european și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013*)lei716.342Lunar, conform condițiilor de aplicare
  *) Include certificările, autorizările și supravegherea continuă a menținerii condițiilor asociate certificării/autorizării furnizorului de servicii de navigație aeriană, inclusiv aprobarea procedurilor de zbor instrumental și la vedere destinate traficului aerian general și evaluarea condițiilor privind proiectarea acestora, supervizarea respectării cerințelor privind interoperabilitatea sistemelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriană, a componentelor și procedurilor aferente acestora, avizarea/aprobarea/acceptarea procedurilor de coordonare între două sau mai multe persoane juridice implicate în activități aeronautice civile în ceea ce privește furnizorul de servicii de navigație aeriană, avizarea/aprobarea/acceptarea procedurilor de coordonare a zborurilor între unitățile de trafic aerian limitrofe, precum și între unitățile de trafic aerian civile și militare, în condițiile legii, supravegherea potrivit domeniului său de competență a furnizorului de servicii de navigație aeriană care are atribuții în activitățile de căutare-salvare a aeronavelor civile aflate în pericol, coordonarea la nivel național a proceselor aferente gestionării resurselor limitate în aviația civilă, inclusiv a frecvențelor de telecomunicații destinate aviației civile și alocate autorității de stat în domeniul aviației civile, a indicativelor pentru rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (indicative AFTN), autorizările și avizele acordate furnizorului de servicii de navigație aeriană, în baza legislației naționale, pentru exploatarea sistemelor, mijloacelor, echipamentelor și instalațiilor aferente protecției navigației aeriene, elaborarea și monitorizarea planurilor de performanță și avizarea bazelor de cost ale României și aprobarea conținutului Publicației de informare aeronautică din România - AIP România, precum și al altor documente de informare aeronautică, la solicitarea furnizorului de servicii de navigație aeriană.
  2. La litera B, punctul 3 va avea următorul cuprins:3. Tarifele prevăzute la pct. A.8.1 și A.8.2 pot fi revizuite în funcție de modificările aferente costurilor Autorității Naționale de Supervizare, prevăzute în bazele de cost pentru stabilirea tarifului de rută al României, respectiv pentru stabilirea tarifului de terminal pentru zonele terminale din FIR București, în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei din 11 februarie 2019 de instituire a unui sistem de performanță și de tarifare în cadrul cerului unic european și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  București, 23 decembrie 2021.Nr. 1.533.----