ORDIN nr. 138 din 22 decembrie 2021privind modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1227 din 24 decembrie 2021  Având în vedere prevederile art. 3 pct. 79, art. 62 alin. (1) lit. h^6), art. 143 alin. (1) lit. d) și n) și ale art. 145 alin. (4) lit. n) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 8 lit. g), art. 9 alin. (1) lit. h) și t) și ale art. 10 alin. (1) lit. q^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul IStandardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 15 februarie 2017, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) În cazul în care CF contestă valoarea unei facturi și comunică acest fapt furnizorului în termen de 30 de zile de la data emiterii acesteia, furnizorul este obligat să analizeze temeinicia plângerii și să comunice CF rezultatul analizei în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, indiferent dacă factura a fost sau nu a fost plătită de către CF. În cazul în care soluționarea plângerii implică verificarea datelor măsurate, termenul de 15 zile lucrătoare se prelungește cu intervalul de timp dintre ziua în care furnizorul comunică OM solicitarea de verificare a datelor contestate și ziua în care furnizorul transmite CF răspunsul primit de la OM; OM este obligat să răspundă la o astfel de solicitare în termenul prevăzut în standardul de performanță pentru serviciul de rețea, în vigoare, cu condiția înștiințării CF prin intermediul furnizorului, în scris, asupra acestui aspect, în termen de 5 zile lucrătoare. Furnizorul comunică OM solicitarea de verificare a datelor contestate conform prevederilor art. 13 alin. (4), iar rezultatul analizei este comunicat CF prin intermediul furnizorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de la OM. 2. La anexa nr. 3, în tabel, numărul curent 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  2.Termenul de răspuns la plângerea CF privind factura de energie electrică15 zile lucrătoare100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere
   +  Articolul IIStandardul de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 11 octombrie 2007, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazul în care în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării furnizorul nu verifică corectitudinea facturii emise și nu comunică în scris consumatorului rezultatele verificării, precum și, după caz, modalitățile și termenul de soluționare, furnizorul va plăti consumatorului penalitățile prevăzute în anexa nr. 1.(3) În cazul depășirii termenului de 15 zile lucrătoare, furnizorul are obligația de a plăti penalitățile prevăzute în anexa nr. 1 pentru fiecare zi suplimentară în care nu își îndeplinește obligația stabilită de acest articol, inclusiv pentru ziua în care își îndeplinește această obligație.2. În anexa nr. 1, în tabel, poziția a doua se modifică și va avea următorul cuprins:
  Art. 7. IPG2 - Solicitări privind facturileAlin. (2)15 zile lucrătoare de la data primirii cererii30 lei
  Alin. (3)fiecare zi suplimentară5 lei
   +  Articolul IIIOrdinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2021 privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 7 iulie 2021, se modifică după cum urmează:– Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2022, cu excepția prevederilor art. 16 alin. (3) din anexă, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2023, și a prevederilor art. 16 alin. (4) din anexă, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.  +  Articolul IVOrdinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019, și de abrogare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de rețea, altele decât consumul propriu tehnologic al rețelelor electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 1 iulie 2021, se modifică după cum urmează:– Articolul VI se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2021, cu excepția prevederilor art. I pct. 25-27, 33 și 34, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2022.  +  Articolul VOperatorii economici din sectorul energiei electrice și al gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 31 decembrie 2021.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 22 decembrie 2021.Nr. 138.-----