ACORD DE ÎMPRUMUT din 23 decembrie 2021dintre Comisie și România - MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 23 decembrie 2021  Notă
  Aprobat prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 134 din 22 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.224 din 23 decembrie 2021.
  Prezentul acord de împrumut este încheiat de către și între Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, și România, reprezentată de ministrul finanțelor, denumită în continuare statul membru, denumite în continuare în mod solidar părți și individual parte.PREAMBULÎntrucât:(1) Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență^1 (Regulamentul MRR) are obiectivul specific de a furniza sprijin financiar statelor membre în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții, astfel cum sunt prevăzute în planurile acestora de redresare și reziliență. Acest sprijin este finanțat din suma împrumutată de către Uniune în baza articolului 5 din Decizia (EU, Euratom) 2020/2.053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom^2 [(Decizia UE, Euratom) 2020/2.053], care este disponibilă pentru finanțarea măsurilor în baza articolului 1(2)(b) din Regulamentul (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19^3 (Regulamentul EURI).^1 JO L 57, 18.02.2021, p. 17.^2 JO L 424, 15.12.2020, p. 1.^3 JO L 433 I, 22.12.2020, p. 23.(2) Sprijinul este furnizat în urma aprobării de către Consiliu a evaluării Planului de redresare și reziliență (PRR), în conformitate cu articolul 20(1) din Regulamentul MRR, în baza, printre altele, a unui acord de împrumut care urmează să fie încheiat între Comisie și statul membru.(3) În conformitate cu articolele 14, 15(2) și 24 din Regulamentul MRR, disponibilizarea sumelor în cadrul împrumutului se va efectua în rate, în urma îndeplinirii la nivel satisfăcător a jaloanelor și țintelor prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului. În conformitate cu articolul 24(1) din Regulamentul RRF, disponibilizarea sumelor împrumutului se va efectua în funcție de finanțarea disponibilă.(4) La 31 mai 2021, statul membru a prezentat Comisiei un PRR și a solicitat un sprijin sub forma unui împrumut, în conformitate cu articolul 14(2) din Regulamentul MRR. (5) Decizia de punere în aplicare a Consiliului stabilește un sprijin sub formă de împrumut într-o valoare maximă de 14.942.153.000 EUR pentru statul membru. În conformitate cu articolul 13 din Regulamentul MRR, aceeași decizie stabilește o sumă de 1.942.479.890 EUR din împrumut, egală cu până la 13% din împrumut, care să fie plătită ca prefinanțare către statul membru;(6) În conformitate cu articolul 22(2) din Regulamentul MRR, acordul de împrumut care urmează să fie încheiat între Comisie și statul membru ar trebui să prevadă obligații ale statului membru de a verifica cu regularitate dacă finanțarea acordată a fost utilizată în mod corespunzător și dacă măsurile au fost implementate în mod corespunzător; de a lua măsuri adecvate pentru a preveni, a detecta și a corecta frauda, corupția și conflictele de interese și de a introduce acțiuni în justiție pentru recuperarea fondurilor care au fost deturnate; de a atașa la orice cerere de plată o declarație de gestiune și un rezumat al auditurilor efectuate; de a colecta și asigura acces la categoriile standardizate de date; de a autoriza Comisia, OLAF, Curtea Europeană de Conturi și, dacă este cazul, EPPO să își exercite drepturile; de a păstra evidențe.(7) În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul MRR, reformele și proiectele de investiții pot primi sprijin din partea altor programe și instrumente ale Uniunii, cu condiția ca acest sprijin să nu acopere aceleași costuri; în conformitate cu articolul 22(2)(c)(i) din Regulamentul MRR, acordurile care urmează să fie încheiate cu statul membru vor prevedea faptul că cererile de plată trebuie să fie însoțite de declarații de gestiune, conform cărora sistemele de control instituite oferă asigurările necesare că fondurile au fost gestionate în conformitate cu toate normele aplicabile, inclusiv cele privind evitarea dublei finanțări.(8) Articolul 34 din Regulamentul MRR prevede obligațiile statului membru cu privire la comunicare și publicitate.(9) Prevederile Regulamentului financiar privind implementarea asistenței financiare oferite de Comisie ar trebui să se aplice Facilității de împrumut prevăzute de prezentul acord de împrumut. În conformitate cu articolul 15(2)(b) din Regulamentul MRR, articolul 220(2) din Regulamentul financiar nu ar trebui să se aplice maturității medii a împrumutului.(10) Comisia ar trebui să lanseze în numele Uniunii emisiuni de obligațiuni, titluri, efecte de comerț, bonuri de trezorerie și orice alte tranzacții financiare adecvate, pe termen scurt și/sau lung (instrumente de finanțare), pentru finanțarea împrumutului solicitat de statul membru.(11) Strategia de finanțare a Comisiei, prevăzută la articolul 7 din Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2021)2.502 (Strategie diversificată de finanțare) ar trebui să se aplice finanțării asistenței financiare nerambursabile și împrumutului prevăzut prin Regulamentul MRR.(12) Comisia ar trebui să ofere tranșele din împrumut cu o maturitate pe termen lung de 30 de ani, cu respectarea deplină a principiilor solide de management financiar. Rambursarea graduală a tranșelor din împrumut asigură faptul că media ponderată a maturităților tranșelor totale în cadrul prezentului acord este păstrată în limite previzibile și gestionabile. Rambursarea principalului acestor împrumuturi ar trebui să fie distribuită în mod egal în timp, de la sfârșitul unui moratoriu, asigurând spațiu fiscal pentru redresarea din criză, precum și evitând obligații de rambursare forfetare pentru statul membru beneficiar. (13) În conformitate cu articolul 15(3) din Regulamentul MRR, aplicarea Metodologiei pentru alocarea costurilor ar trebui să garanteze că toate costurile suportate de Uniune care se referă la împrumut sunt suportate de statul membru beneficiar.(14) Condițiile financiare aferente fiecărei trageri vor fi determinate în conformitate cu Regulamentul MRR, Decizia de punere în aplicare a Consiliului, Metodologia pentru alocarea costurilor și prezentul acord de împrumut.(15) Încheierea emisiunilor privind obligațiunile verzi în cadrul Next Generation EU 7.817/21, aprobate de Consiliu la 23 aprilie 2021, au salutat obiectivul ca până la 30% din veniturile Next Generation EU să fie mobilizate prin emiterea de obligațiuni verzi NGEU, a convenit că informațiile relevante privind cheltuielile eligibile ale MRR ar trebui să fie puse la dispoziția Comisiei în mod regulat de către statele membre și a salutat intenția Comisiei de a include un text relevant în acordurile privind contribuția financiară și de împrumut.Părțile au convenit după cum urmează:  +  Articolul 1Obiectul Acordului1. Prezentul acord de împrumut stabilește drepturile și obligațiile părților și termenii și condițiile aplicabile sprijinului acordat sub formă de împrumut asigurat în scopul îndeplinirii de către statul membru a jaloanelor și țintelor în materie de reforme și investiții, prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului.2. Sub rezerva prevederilor din Regulamentul MRR, Decizia de punere în aplicare a Consiliului, Metodologia pentru alocarea costurilor și din prezentul acord de împrumut, Uniunea disponibilizează în favoarea statului membru o facilitate de împrumut în euro, în valoare maximă de 14.942.153.000 EUR.3. Numărul maxim de tranșe din împrumut este prevăzut în Decizia de punere în aplicare a Consiliului. 4. Statul membru va utiliza toate sumele împrumutate în baza Facilității de împrumut în conformitate cu legislația Uniunii, inclusiv cu Regulamentul MRR, Decizia de punere în aplicare a Consiliului și, dacă este relevant, decizia Comisiei privind autorizarea plății în cadrul împrumutului în baza articolului 24(5) din Regulamentul MRR.5. Împrumutul va fi denominat exclusiv în euro, aceasta fiind valuta contului și a plăților. Perioada de disponibilitate a împrumutului va fi până la data de 31.12.2026.  +  Articolul 2Maturitatea1. Fiecare tragere va avea o maturitate de 30 de ani de la data disponibilizării.2. Rambursarea principalului tragerii va începe după o perioadă de grație de 10 ani de la data disponibilizării și va fi împărțită în rambursări egale pe durata maturității rămase a tragerii.3. Maturitatea medie a tragerilor în cadrul Facilității de împrumut nu va depăși 20 de ani. Maturitatea medie va fi calculată ca medie ponderată a maturității tragerilor în cadrul Facilității de împrumut.  +  Articolul 3Intrarea în vigoare1. În urma semnării de către toate părțile, prezentul acord de împrumut va intra în vigoare la data la care Comisia a primit de la statul membru notificarea oficială sub forma avizului juridic elaborat în conformitate cu anexa VI la acest acord de împrumut, potrivit căruia toate cerințele de natură constituțională și legală pentru intrarea în vigoare a prezentului acord de împrumut și angajamentul valid și irevocabil al statului membru față de toate obligațiile prevăzute de prezentul acord de împrumut au fost îndeplinite.2. Intrarea în vigoare va avea loc nu mai târziu de 3 luni de la semnarea prezentului acord de împrumut. Dacă prezentul acord de împrumut nu a intrat în vigoare până la data respectivă, părțile la acordul de împrumut vor înceta să mai aibă obligații în cadrul acestuia.  +  Articolul 4Definiții1. În prezentul acord de împrumut (inclusiv în preambulul acestuia), termenii de mai jos vor avea următorul înțelesuri: 1. perioadă de disponibilitate înseamnă perioada care curge până la data definită în articolul 1(5) din prezentul acord de împrumut;2. maturitatea medie înseamnă media ponderată a maturității tuturor tranșelor sau a plăților eșalonate din împrumut disponibilizate în baza acordului de împrumut, la momentul la care este calculată, unde maturitatea fiecărei tranșe sau plăți eșalonate din împrumut este determinată prin referire la graficul de amortizare al capitalului datorat în baza tranșelor sau a plăților eșalonate din împrumut;3. zi lucrătoare înseamnă o zi în care sistemul de plată TARGET2 este deschis pentru activitate;4. convenția privind ziua lucrătoare înseamnă convenția privind ziua lucrătoare comunicată în notificarea de confirmare.5. Comisie înseamnă Comisia Europeană;6. notificare de confirmare înseamnă notificarea scrisă a Comisiei adresată statului membru sub forma anexei V, care stabilește termenii unei tranșe sau ai unei plăți eșalonate din împrumut; 7. conflict de interese înseamnă o situație, astfel cum este definită la articolul 61(2) și (3) din Regulamentul financiar;8. corupție înseamnă corupție în înțelesul articolului 136(1)(d)(ii) din Regulamentul financiar;9. costul de derulare este costul de derulare, așa cum este definit în Metodologia pentru alocarea costurilor;10. costul de finanțare este costul de finanțare, astfel cum este definit în Metodologia pentru alocarea costurilor;11. costul de administrare a lichidității este costul de administrare a lichidităților, astfel cum este definit în Metodologia pentru alocarea costurilor;12. costul serviciilor este costul serviciilor pentru cheltuielile de regie, astfel cum este definit în Metodologia pentru alocarea costurilor;13. Decizia de punere în aplicare a Consiliului înseamnă Decizia de punere în aplicare a Consiliului (UE) din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României (ST 12319/21; ST 12319/21 ADD1);14. tragere înseamnă disponibilizarea către statul membru a unei tranșe sau a unei plăți eșalonate din împrumut, în baza acestui acord de împrumut;15. data tragerii înseamnă, în legătură cu orice tragere, data transferului sumei nete a tragerii în contul statului membru deschis la Banca Națională a statului membru;16. finanțare dublă înseamnă finanțarea furnizată cu încălcarea articolului 9 din Regulamentul MRR;17. data scadenței înseamnă cea de-a douăzecea zi lucrătoare ulterioară datei de transfer corespunzătoare;18. rambursare anticipată înseamnă orice rambursare anticipată voluntară, în totalitate sau în parte, a Facilității de împrumut, efectuată la inițiativa statului membru;19. restituire anticipată înseamnă restituirea anticipată a Facilității de împrumut solicitată de către Comisie;20. BCE înseamnă Banca Centrală Europeană;21. UE înseamnă Uniunea Europeană;22. eveniment de neonorare a obligațiilor înseamnă un eveniment definit la articolul 15(1) din prezentul acord de împrumut;23. Regulamentul financiar înseamnă Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;24. Acord privind contribuția financiară înseamnă Acordul privind contribuția financiară încheiat între Comisie și statul membru conform articolului 2 al Deciziei de punere în aplicare a Consiliului; 25. fraudă înseamnă fraudă, în înțelesul articolului 136(1)(d)(i) din Regulamentul financiar;26. datoria publică generală înseamnă îndatorarea ce cuprinde datoria publică generală determinată în conformitate cu Sistemul european de conturi 2010 („ESA 2010“), așa cum este prevăzută de Regulamentul Consiliului nr. (CE) 2.223/96 din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate;27. data plății dobânzii înseamnă orice dată la care dobânda este plătibilă în baza Acordului de împrumut;28. perioada de dobândă înseamnă perioada de dobândă, așa cum este definită în Metodologia pentru alocarea costurilor; 29. avizul juridic înseamnă avizul juridic emis de Direcția generală juridică din Ministerul Finanțelor, sub forma anexei VI;30. tranșă din împrumut înseamnă sumele care au făcut obiectul unei cereri de plată; 31. Acord de împrumut înseamnă acest acord de împrumut.32. Facilitate de împrumut înseamnă sprijinul sub formă de împrumut pe care Comisia îl pune la dispoziția statului membru în baza acestui acord de împrumut și în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Consiliului;33. eveniment de perturbare a pieței înseamnă, la momentul unei emisiuni propuse de instrumente de finanțare, producerea unor evenimente sau circumstanțe care afectează condițiile naționale sau internaționale de natură financiară, politică sau economică sau piețele internaționale de capital sau ratele de schimb valutar sau controalele de schimb care, în opinia rezonabilă a Comisiei, pot să afecteze într-o manieră substanțială realizarea de către Comisie a unei emisiuni, oferte sau distribuiri reușite de instrumente de finanțare la un preț rezonabil;34. data maturității înseamnă data programată pentru rambursarea totală a principalului unei tranșe sau a unei plăți eșalonate din împrumut, astfel cum este definită într-o notificare de confirmare;35. sumă netă a tragerii înseamnă sumele instrumentului de finanțare minus suma agregată de compensare a prefinanțării, în conformitate cu articolul 6 în legătură cu orice tragere, ce rezultă într-o sumă care trebuie să fie disponibilizată statului membru;36. aranjamente operaționale înseamnă aranjamentele operaționale convenite de către statul membru și Comisie ulterior adoptării Deciziei de punere în aplicare a Consiliului, astfel cum este prevăzut în articolul 20(6) din Regulamentul MRR;37. tranșă de prefinanțare din împrumut înseamnă partea din facilitatea de împrumut care urmează a fi disponibilizată ca prefinanțare, astfel cum este prevăzut în articolul 6;38. metodologia pentru alocarea costurilor înseamnă Decizia de punere în aplicare (EU) 2021/1.095 a Comisiei din 2 iulie 2021 de stabilire a metodologiei pentru alocarea costurilor legate de operațiunile de împrumut și de administrare a datoriei în cadrul NextGenerationEU^4, cu modificările, completările sau înlocuirile ulterioare, după cum este cazul;^4 JO L 236, 5.07.2021, p. 75.39. îndatorarea publică externă înseamnă întreaga îndatorare, care constituie datorie guvernamentală generală (i) care este exprimată sau plătibilă în altă monedă decât moneda statului membru și (ii) care nu a fost contractată sau asumată inițial în baza unui contract sau instrument încheiat cu sau emis pentru creditori care, în majoritatea lor, sunt rezidenți ai statului membru sau entități care au sediul principal sau locul principal de desfășurare a activității pe teritoriul statului membru;40. îndatorare publică internă înseamnă întreaga datorie guvernamentală generală care (i) este exprimată în moneda Împrumutatului, (ii) este sub formă sau este reprezentată de obligațiuni, hârtii sau alte titluri de valoare sau garanții pentru astfel de titluri și (iii) este sau poate fi cotată sau listată sau achiziționată și vândută în mod obișnuit pe orice bursă de valori, sistem automat de tranzacționare, tranzacționare în afara bursei sau pe altă piață de tranzacționare a titlurilor de valoare;41. îndatorare relevantă înseamnă îndatorarea publică externă și îndatorarea publică internă;42. cerere de plată înseamnă cererea statului membru de disponibilizare a tranșelor din împrumut la care se face referire la articolul 24(2) din Regulamentul MRR, sub forma anexei II;43. PRR înseamnă planul de redresare și reziliență al statului membru, care a fost evaluat de către Comisie și a cărui evaluare a fost aprobată de către Consiliu prin adoptarea propunerii Comisiei de aprobare a unei decizii de punere în aplicare a Consiliului;44. Regulamentul MRR înseamnă Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021;45. încălcare gravă a obligațiilor, în contextul articolului 22(5) din Regulamentul MRR și al prezentului acord de împrumut, înseamnă o încălcare de către statul membru a obligațiilor incluse în prezentul acord de împrumut și/sau în Acordul privind contribuția financiară, care afectează în mod negativ, într-o manieră esențială sau substanțială, drepturile Comisiei sau implementarea adecvată a fondurilor Uniunii, în conformitate cu prezentul acord de împrumut în ceea ce privește articolele 5, 6, 19, 20 și 21 din acesta și/sau cu Acordul privind contribuția financiară în ceea ce privește articolele 4, 5, 10, 11 și 12 din acesta;46. TARGET2 înseamnă sistemul de plată transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real, care utilizează o platformă unică partajată și care a fost lansat la data de 19 noiembrie 2007;47. taxe înseamnă orice impozit, contribuție, impunere, sarcină sau altă taxă sau reținere similară (inclusiv orice penalitate sau dobândă plătibilă în legătură cu orice neplată sau întârziere la plata oricăreia dintre acestea);48. TFEU înseamnă Tratatul de funcționare a Uniunii Europene;49. plată eșalonată înseamnă o parte dintr-o tranșă din împrumut;50. data transferului înseamnă orice dată indicată în notificarea de confirmare în baza căreia urmează să fie efectuată orice plată privind capitalul împrumutului, costul de finanțare, costul serviciilor pentru cheltuielile de regie și costul de administrare a lichidității.  +  Articolul 5Responsabilitatea statului membru1. Statul membru va fi responsabil și răspunzător pentru implementarea adecvată a PRR, inclusiv pentru îndeplinirea la timp și în mod satisfăcător a jaloanelor și țintelor prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului, conform specificațiilor ulterioare din aranjamentele operaționale. 2. În conformitate cu articolul 28 din Regulamentul MRR, statul membru va susține și asigura coordonarea eficace dintre mecanismul de redresare și reziliență stabilit prin Regulamentul MRR și alte programe și instrumente ale Uniunii și, în mod special, măsurile finanțate din fondurile Uniunii, într-o manieră proporțională cu responsabilitățile sale. În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul MRR, statul membru va asigura faptul că nu are loc nicio dublă finanțare.  +  Articolul 6Prefinanțarea1. Comisia va disponibiliza ca prefinanțare o sumă de 1.942.479.890 EUR (tranșa de prefinanțare din împrumut), ca parte din împrumut în termen de, pe cât posibil, două luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord de împrumut. 2. Statul membru confirmă și convine în mod irevocabil că:a) plata tranșei de prefinanțare din împrumut va face obiectul disponibilității fondurilor;b) costul de finanțare, costul de administrare a lichidității și costul serviciilor pentru cheltuielile de regie aferent tranșei de prefinanțare din împrumut se vor baza pe Metodologia pentru alocarea costurilor;c) datele de maturitate a tranșei de prefinanțare din împrumut vor fi de 30 de ani;d) tranșa de prefinanțare din împrumut va fi disponibilizată în una sau în mai multe plăți eșalonate;e) acesta va achita orice onorarii, costuri și cheltuieli, inclusiv, dacă este cazul, costuri de încetare și costuri de derulare.3. Comisia va emite către statul membru o notificare de confirmare, care prevede termenii financiari ai tranșei sau ai plăților eșalonate de prefinanțare din împrumut. Se va considera că statul membru a acceptat în avans termenii tranșei sau ai plăților eșalonate de prefinanțare din împrumut, astfel cum sunt prevăzuți în notificarea de confirmare. 4. Pentru prefinanțarea disponibilizată în conformitate cu alineatul 1, o sumă corespunzătoare procentului egal cu raportul dintre prefinanțarea rămasă necompensată și sumele rămase din Facilitatea de împrumut care urmează să fie disponibilizate va fi dedusă din fiecare tragere pentru a calcula suma netă a tragerii, pentru a compensa prefinanțarea până când va fi compensată în totalitate. 5. La solicitarea statului membru, prin cererea de plată, pot fi deduse sume suplimentare din fiecare tragere pentru a compensa prefinanțarea în mod anticipat. 6. Sumele din prefinanțare care nu au fost compensate până la data de 31 decembrie 2026 vor fi imediat scadente și plătibile. Comisia va avea dreptul de a compensa aceste sume cu orice sume pe care statul membru le poate primi de la Comisie în cadrul MRR și/sau al altor programe UE.7. Orice prefinanțare va fi declarată imediat scadentă și plătibilă în urma încetării Acordului de împrumut în conformitate cu articolul 24(9) din Regulamentul MRR. Se va aplica articolul 15(3) din acest acord de împrumut.  +  Articolul 7Cereri de plată și verificarea condițiilor1. Atunci când transmite cereri de plată, în conformitate cu prevederile articolului 24(2) din Regulamentul MRR, statul membru va justifica în mod corespunzător faptul că au fost îndeplinite jaloanele și țintele pentru respectiva tranșă din împrumut, conform prevederilor din secțiunea 2 a anexei la Decizia de punere în aplicare a Consiliului. Aranjamentele operaționale vor fi semnate de statul membru și de Comisie înainte de prima cerere de plată.2. Atunci când este transmisă o cerere de plată în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul MRR, statul membru:a) va oferi justificări cu privire la îndeplinirea satisfăcătoare a jaloanelor și țintelor prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului;b) va solicita, în legătură cu Facilitatea de împrumut, un maxim al sumei prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului; c) va utiliza formularul prevăzut în anexa II la acest acord de împrumut; d) pentru a respecta obligația prevăzută în articolul 22(2)(c) din Regulamentul MRR:(i) va atașa o declarație de gestiune semnată în mod corespunzător, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa III la acest acord de împrumut; și(ii) va atașa un rezumat al auditurilor desfășurate, inclusiv al punctelor slabe identificate și al oricăror acțiuni de remediere întreprinse.3. Statul membru va depune toate eforturile necesare căutând să respecte graficul orientativ de cereri de plată prevăzut în aranjamentele operaționale. Cererea finală de plată va fi depusă până la data de 30 septembrie 2026.4. Evaluarea preliminară conform articolului 24(3) din Regulamentul MRR va fi efectuată de către Comisie în baza informațiilor furnizate de statul membru în conformitate cu alineatul 2. În scopul evaluării se iau în considerare și aranjamentele operaționale. Comisia poate solicita informații suplimentare și/sau poate efectua controale și controale la fața locului pentru a verifica îndeplinirea jaloanelor și țintelor, inclusiv cu privire la nereversibilitatea jaloanelor și țintelor îndeplinite anterior în mod satisfăcător. În cazul în care Comisia notifică statul membru cu privire la necesitatea unor informații suplimentare majore sau a unor corecții a cererilor de plată, perioada dintre data solicitării Comisiei și data depunerii documentelor suplimentare sau corectate nu este luată în considerare în sensul calculării termenului prevăzut la articolul 24(3) din Regulamentul MRR.5. Atunci când, în urma evaluării în baza articolului 24 din Regulamentul MRR, Comisia stabilește, în conformitate cu articolul 24(6) din Regulamentul MRR, că doar un subset al jaloanelor și țintelor prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului a fost îndeplinit în mod satisfăcător, Comisia va stabili cota din tranșa din împrumut care va fi suspendată, în urma procedurii de observații conform articolului 25. În cazul în care un jalon și/sau o țintă legată de sistemul de control al statului membru nu este îndeplinit(ă) în mod satisfăcător, Comisia poate suspenda întreaga tragere și tragerile viitoare, până în momentul în care jalonul și/sau ținta respectiv(ă) este îndeplinit(ă) în mod satisfăcător.  +  Articolul 8Raportarea ex-post cu privire la obiectivele referitoare la schimbările climatice1. Statul membru, împreună cu cererea de plată, va declara cheltuielile totale cumulative plătite până la momentul respectiv de către statul membru pentru implementarea fiecărei reforme și investiții din Planul național de redresare și reziliență atribuită unui marker climatic pozitiv în baza metodologiei din Regulamentul MRR, pentru a contribui la obiectivele de schimbări climatice.2. Informațiile la care se face referire în paragraful 1 nu sunt luate în considerare de către Comisie pentru evaluarea îndeplinirii jaloanelor și țintelor din cererea de plată.  +  Articolul 9Efectuarea de trageri, condiții prealabile și tragere1. Fără a aduce atingere articolului 6 din acest acord de împrumut, orice tragere va fi condiționată de adoptarea de către Comisie a unei decizii în conformitate cu articolul 24(5) din Regulamentul MRR și va fi limitată la suma stabilită în decizia respectivă.2. Nu se va efectua nicio tragere înainte ca Comisia să fi primit:a) notificarea oficială sub forma avizului juridic de către statul membru că toate cerințele constituționale și legale pentru ca dispozițiile privind împrumuturile să intre în vigoare și angajamentul valid și irevocabil al statului membru față de toate obligațiile care decurg din prezentul acord de împrumut au fost îndeplinite; șib) o cerere de plată (neaplicabil pentru prefinanțare).Statul membru este în mod irevocabil obligat de termenii cererii de plată.3. O cerere de plată nu va fi privită ca și cum ar fi fost finalizată în mod corespunzător dacă nu specifică informațiile prevăzute în anexa II. 4. În urma transmiterii unei cereri de plată de către statul membru, obligația Comisiei de a plăti suma netă a tragerii în legătură cu o tranșă din împrumut către statul membru în baza prezentului acord de împrumut va depinde de: a) faptul că nu s-a produs niciun eveniment care ar face ca orice declarație făcută în avizul juridic să fie incorectă;b) faptul că Comisia a primit din partea ministrului finanțelor al statului membru un document oficial care indică persoanele autorizate să semneze cererea de plată (și, astfel, să angajeze în mod valid statul membru) și care conține specimenele de semnătură ale acestor persoane; c) faptul că Comisia a adoptat o decizie prin care autorizează disponibilizarea tragerii în conformitate cu articolul 24(5) din Regulamentul MRR; d) disponibilitatea finanțării;e) faptul că nu s-a produs niciun eveniment de perturbare a pieței;f) faptul că nu s-a produs nicio schimbare semnificativă negativă de la data semnării acestui acord de împrumut care, în opinia Comisiei, în urma consultării cu statul membru, ar putea prejudicia în mod substanțial abilitatea statului membru de a-și îndeplini obligațiile de plată prevăzute de prezentul acord de împrumut, adică de a achita serviciul datoriei aferent oricărei tranșe din împrumut care urmează să fie finanțate și de a le rambursa; g) faptul că nu s-a produs niciun eveniment de neonorare a obligațiilor care să nu fi fost soluționat în mod satisfăcător pentru Comisie.5. O tranșă din împrumut poate fi disponibilizată în una sau în mai multe plăți eșalonate.6. În conformitate cu Regulamentul MRR și cu Decizia de punere în aplicare a Consiliului, Comisia va lansa orice instrumente de finanțare adecvate pentru finanțarea sumei unei tranșe din împrumut în baza strategiei de finanțare diversificată.7. Comisia va emite către statul membru o notificare de confirmare, care prevede termenii financiari aferenți tragerii. Se va considera că statul membru a acceptat în avans termenii tranșei sau pe ai plății eșalonate din împrumut prevăzuți în notificarea de confirmare. Pentru evitarea oricărei îndoieli, Comisia nu are nicio obligație de a analiza în termeni favorabili vreo cerere din partea statului membru în orice moment pentru a modifica oricare dintre termenii financiari ai unei tranșe sau pe ai unei plăți eșalonate din împrumut.8. Comisia va solicita BCE să transfere suma netă a tragerii a unei tranșe sau a unei plăți eșalonate din împrumut la data de disponibilizare în următorul cont în euro al statului membru deschis la Banca Națională a României participant direct TARGET2 SWIFT BIC: NBORROBUXXX pentru beneficiar Ministerul Finanțelor SWIFT BIC: TREZROBUXXX, IBAN RO28NBOR3216800420EURXXX.O disponibilizare în acest cont bancar va descărca Comisia de obligația sa de a disponibiliza în baza prezentului acord de împrumut respectiva tragere. 9. Dreptul statului membru de a primi tranșe sau plăți eșalonate din împrumut conform prezentului acord de împrumut expiră la sfârșitul perioadei de disponibilitate, în urma căreia suma netrasă din Facilitatea de împrumut va fi considerată a fi anulată imediat, cu excepția oricărei situații descrise la articolul 3(9) din Regulamentul EURI.  +  Articolul 10Declarații, garanții și angajamente1. DeclarațiiPrin semnarea acestui acord de împrumut, statul membru declară și garantează Comisiei că la data acestui acord de împrumut și la fiecare din datele de disponibilizare:a) fiecare tranșă din împrumut va constitui o obligație negarantată, directă, necondiționată, nesubordonată și generală a statului membru și va avea cel puțin rang pari passu cu toate celelalte împrumuturi și obligații negarantate și nesubordonate prezente și viitoare ale statului membru, care decurg din îndatorarea sa relevantă prezentă sau viitoare; și b) avizul juridic este corect și conform. 2. AngajamenteStatul membru se angajează, până la momentul la care întreaga sumă a principalului prevăzut în acest acord de împrumut va fi fost integral rambursată și toate dobânzile și sumele suplimentare datorate, dacă există, conform acestui acord de împrumut, vor fi fost integral plătite: a) să utilizeze valoarea netă a tragerii a fiecărei trageri în conformitate cu Regulamentul MRR și cu Decizia de punere în aplicare a Consiliului și cu orice alte condiții aplicabile la data emiterii cererii de plată;b) să obțină și să mențină pe deplin în vigoare toate autorizațiile necesare pentru a îndeplini obligațiile ce îi revin prin acest acord de împrumut; c) să respecte, în toate privințele, legile aplicabile ce pot influența capacitatea sa de a duce la îndeplinire acest acord de împrumut;d) să plătească toate comisioanele, costurile și cheltuielile, inclusiv, dacă este cazul, costuri de încetare și costuri de derulare, calculate în conformitate cu Metodologia pentru alocarea costurilor; e) fără a aduce atingere Protocolului 7 anexat la tratate, să recunoască faptul că Comisia va beneficia de o capacitate juridică și privilegii identice cu cele acordate instituțiilor financiare internaționale;f) să asigure faptul că verificările și măsurile la care se face referire la articolul 20 din acest acord de împrumut sunt implementate;g) exceptând privilegiile enumerate la subalineatele de la (1) la (8) de mai jos: (i) să nu garanteze prin ipotecarea, gajarea sau prin alte forme de grevare a propriilor sale active sau venituri nicio îndatorare relevantă prezentă sau viitoare și nicio garanție sau asigurare de despăgubire acordată în legătură cu aceasta, decât dacă în același timp și Facilitatea de împrumut beneficiază de rang parri passu și pro rata într-o astfel de garanție; și(ii) ținând seama de particularitățile instrumentelor de împrumut ale Uniunii, să nu acorde niciunui creditor sau deținător de datorie guvernamentală generală niciun fel de prioritate în fața Comisiei.Instituirea următoarelor privilegii nu va constitui încălcare a acestui articol 10:(1) privilegiile asupra oricărei proprietăți, instituite pentru garantarea prețului de achiziție a acelei proprietăți sau construcție a acelei proprietăți și orice reînnoire sau prelungire a unui astfel de privilegiu care este limitat la proprietatea ce a făcut inițial obiectul său și care garantează orice reînnoire sau prelungire a finanțării asigurate inițial; și(2) privilegii asupra unor bunuri comerciale ce apar în cursul operațiunilor comerciale obișnuite (și care expiră cel târziu întrun an de la acestea) pentru finanțarea importului sau exportului acestor bunuri în sau din statul membru; și(3) privilegii prin care se asigură sau se garantează plata unor îndatorări relevante contractate exclusiv pentru a se asigura finanțarea unui anume proiect de investiții, cu condiția ca proprietățile pentru care se aplică aceste privilegii să fie proprietăți ce fac obiectul respectivei finanțări a proiectului sau să fie venituri sau creanțe ce decurg din proiect; și (4) orice alte privilegii existente la data semnării acestui acord de împrumut, cu condiția ca aceste privilegii să rămână limitate la proprietățile afectate în prezent de acestea și la proprietățile ce vor deveni afectate de astfel de privilegii în baza unor contracte în vigoare la data semnării acestui acord de împrumut (inclusiv în scopul evitării confuziilor, cristalizarea oricăror comisioane variabile asumate la data acestui acord de împrumut) și cu condiția ca aceste privilegii să garanteze sau să asigure numai plata acelor obligații astfel garantate sau asigurate la data acestuia sau orice refinanțare a acestor obligații; și(5) orice alte privilegii și drepturi statutare ce operează strict în virtutea legii și ce nu pot fi evitate în mod justificat de către statul membru; și (6) orice privilegiu acordat sau consimțit în cadrul unei tranzacții de securitizare ce a fost agreată în prealabil de către Comisie și este reflectată în conturile naționale în conformitate cu principiile ESA 2010 și cu instrucțiunile Eurostat privind tranzacțiile de securitizare efectuate de guvernele statelor membre; și(7) orice privilegiu prin care se garantează obligații ale statului membru față de orice depozitar central de valori mobiliare, cum ar fi Euroclear, oferit în activitatea normală; și (8) orice privilegiu ce garantează o îndatorare de sub 3 milioane EUR, cu condiția ca valoarea agregată maximă a datoriei garantate prin privilegiul respectiv să nu depășească 50 milioane EUR.Așa cum este folosită în acest articol 10, sintagma „finanțarea unui anume proiect de investiții“ înseamnă orice finanțare a achiziției, construirii sau dezvoltării oricăror proprietăți ce au legătură cu un proiect, dacă entitatea ce asigură acea finanțare agreează în mod expres să privească proprietățile finanțate și veniturile generate de exploatarea acestor proprietăți sau pierderile sau pagubele aferente acestora ca fiind principala sursă de rambursare a sumelor acordate.  +  Articolul 11Costuri și cheltuieli1. În ceea ce privește fiecare tranșă din împrumut scadentă, statul membru va transfera în contul la care se face referire în articolul 14 în legătură cu fiecare tranșă sau plată eșalonată din împrumut:a) la fiecare dată a transferului, suma costului de finanțare; b) la fiecare dată a transferului, suma costului serviciilor pentru cheltuielile de regie;c) la fiecare dată a transferului, suma costului de administrare a lichidității. 2. Perioada de dobândă și datele transferului vor fi prevăzute, pentru fiecare tranșă sau plată eșalonată din împrumut, în notificarea de confirmare pentru acea tranșă sau plată eșalonată din împrumut și vor fi comunicate statului membru.Comisia va comunica statului membru suma costului de finanțare, a costului serviciilor pentru cheltuielile de regie și a costului de administrare a lichidității, cel mai târziu cu douăzeci de zile lucrătoare înainte de data transferului.3. Costurile suportate de către Comisie în baza acestui acord de împrumut și imputabile statului membru vor fi calculate în funcție de o formulă de calcul compusă din costul de finanțare, costul serviciilor pentru cheltuielile de regie și costul de administrare a lichidității, care urmează să fie calculate și facturate în baza Metodologiei pentru alocarea costurilor, aplicabilă.4. Fără a aduce atingere condițiilor prevăzute în articolul 15 din acest acord de împrumut și prin derogare de la articolul 99 din Regulamentul financiar, în cazul în care statul membru nu își respectă obligația de a transfera orice sumă datorată conform acestui acord de împrumut la data transferului, statul membru va plăti Comisiei în plus dobânda de neonorare a obligațiilor, la suma respectivă (sau, după caz, valoarea acesteia pentru perioada în care este datorată și neplătită), de la data transferului până la data achitării integrale, calculată prin raportare la perioade succesive de dobândă (fiecare având duratele pe care Comisia le poate selecta periodic, prima perioadă începând la data relevantă a transferului și, ori de câte ori este posibil, durata acestei perioade va fi de o săptămână), la suma restantă respectivă, la cea mai mare dintre următoarele:a) o rată pe an, care este valoarea agregată a(i) 350 de puncte de bază; și(ii) rata aplicată de Banca Centrală Europeană operațiunilor sale principale de refinanțare; saub) 200 de puncte de bază peste costul de finanțare ce ar fi fost plătibil dacă suma restantă ar fi constituit o rată în intervalul în care nu a fost achitată; sauc) 0 puncte de bază.Pe perioada în care obligația de plată continuă să nu fie îndeplinită, această rată se va recalcula în conformitate cu prevederile alineatului (4) din acest articol 11 în ultima zi a fiecărei astfel de perioade de dobândă, iar dobânda neplătită conform acestui articol 11, aferentă perioadelor de dobândă anterioare, se va adăuga sumei dobânzii datorate la sfârșitul fiecărei astfel de perioade de dobândă. Dobânda aferentă obligațiilor neonorate este exigibilă și plătibilă imediat.5. Statul membru se angajează să plătească Comisiei întreaga dobândă suplimentară și toate costurile și cheltuielile, inclusiv onorariile legale, contractate și plătibile de către Comisie drept rezultat al unei încălcări a oricărei obligații prevăzute de prezentul acord de împrumut de către statul membru. Pentru evitarea oricărei îndoieli și fără a aduce atingere articolului 12(2), o plată efectuată de către statul membru la orice dată care diferă de data transferului va fi interpretată ca o încălcare a obligațiilor de rambursare prevăzute de prezentul acord de împrumut.  +  Articolul 12Rambursarea și restituirea anticipată1. Statul membru va rambursa principalul fiecărei tranșe din împrumut la data(ele) transferului și în baza condițiilor ce i-au fost notificate de către Comisie în notificarea de confirmare relevantă.Statul membru va transfera suma principalului datorat, în contul la care se face referire la articolul 14(3), la data transferului.Orice sumă de principal care este transferată de către statul membru în scopul rambursării în contul la care se face referire la articolul 14(3) nu poate fi reîmprumutată de către același stat membru.2. Statul membru va avea dreptul să ceară o restituire anticipată totală sau parțială. În acest caz, Comisia va evalua cererea și, la propria latitudine, va stabili termenii și condițiile pentru fiecare restituire anticipată. Comisia stabilește un termen-limită pentru acceptarea acelor termeni și condiții de către statul membru.Termenii și condițiile vor asigura în mod special faptul că statul membru suportă toate costurile ce rezultă din toate instrumentele de finanțare afectate, inclusiv dobânda acumulată datorată, cheltuielile, onorariile, costul de administrare a lichidității, costurile de încetare și costurile de reziliere a oricărui produs de protecție.Sumele rambursate de statul membru nu pot fi reîmprumutate de către același stat membru.  +  Articolul 13Suspendarea și anularea sumelor netrase1. Comisia poate suspenda orice tranșă sau plată eșalonată din împrumut netrasă din Facilitatea de împrumut, dacă:a) statul membru nu respectă Acordul de împrumut;b) statul membru comite sau va comite o încălcare gravă a obligațiilor.2. În urma suspendării la care se face referire la alineatul 1, Comisia poate anula sumele respective după ce a respectat procedura de observații în conformitate cu articolul 25.3. Comisia poate suspenda sau anula orice tranșă sau plată eșalonată din împrumut netrasă din Facilitatea de împrumut dacă statul membru își declară intenția de a nu mai trage sume în cadrul Facilității de împrumut.  +  Articolul 14Plăți1. Toate plățile ce vor fi efectuate de statul membru vor fi achitate fără compensări sau contrapretenții, fără deducerea oricăror taxe, comisioane sau oricăror alte speze și a oricăror alte costuri pe toată durata acestui acord de împrumut.2. Statul membru declară că toate plățile și transferurile făcute în baza acestui acord de împrumut, precum și Acordul de împrumut în sine nu fac obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel în statul membru și nu vor face obiectul niciunei astfel de taxe sau impuneri de orice fel pe toată durata acestui acord de împrumut. Dacă totuși statul membru sau Banca Centrală a statului membru este obligată prin lege să procedeze la astfel de deduceri, statul membru va plăti sumele suplimentare necesare astfel încât Comisia să primească integral sumele precizate în acest acord de împrumut.3. Toate plățile vor fi efectuate de statul membru la data transferului înainte de ora 11,00 a.m., ora Luxemburgului, în contul Comisiei Europene nr. 4062990131 deschis la BCE participant la TARGET2 SWIFT-BIC ECBFDEFFBAC în favoarea beneficiarului final EUCOLULLXXX.O plată efectuată la data transferului în acest cont va descărca statul membru de obligația respectivă de rambursare.4. Dacă statul membru plătește o sumă în legătură cu oricare dintre tranșele din împrumut, care este mai mică decât suma totală datorată și plătibilă în baza acestui acord de împrumut, statul membru renunță prin prezenta la orice drepturi pe care lear putea avea de a repartiza suma astfel plătită pentru sumele datorate.Suma astfel plătită în cadrul unei tranșe din împrumut va fi utilizată pentru acoperirea plăților datorate în cadrul tranșei respective în următoarea ordine:a) în primul rând, orice speze, cheltuieli și compensații;b) în al doilea rând, orice dobândă datorată pentru plata cu întârziere stabilită conform articolului 11(4);c) în al treilea rând, dobânda; șid) în al patrulea rând, principalul, cu condiția ca aceste sume să fie scadente sau restante la data respectivă.5. Orice calcule și determinări efectuate de către Comisie în cadrul acestui acord:a) vor fi efectuate într-o manieră rezonabilă din punct de vedere comercial; șib) vor fi obligatorii pentru Comisie și statul membru, în absența unor erori evidente.6. Convenția privind ziua lucrătoare (Convenția de numărare a zilelor) aplicabilă este cea comunicată prin notificarea de confirmare.  +  Articolul 15Evenimente de neonorare a obligațiilor1. Comisia poate, prin notificare scrisă transmisă statului membru, declara că soldul principalului împrumutului este datorat și plătibil imediat, împreună cu dobânda acumulată, și/sau poate anula orice tranșă sau plată eșalonată din împrumut netrasă, dacă:a) statul membru nu își îndeplinește sau nu își va putea îndeplini obligația de a transfera la data transferului relevantă, în totalitate sau parțial, orice plată a principalului sau a costului de finanțare sau costul serviciilor pentru cheltuielile de regie sau orice alte sume datorate în cadrul prezentului acord de împrumut la datele lor de scadență, în integralitate sau parțial, în maniera agreată în cadrul acestui acord de împrumut, în legătură cu oricare dintre tranșele sau plățile eșalonate din împrumut; saub) statul membru nu îndeplinește sau nu va îndeplini orice obligație prevăzută de acest acord de împrumut [alta decât cele la care se face referire la articolul 15(1) a), inclusiv obligația prevăzută de articolul 1(4) din prezentul acord de împrumut] și neîndeplinirea respectivă continuă pe o perioadă de o lună de la data la care statului membru i-a fost notificat acest aspect de către Comisie; sauc) Comisia îi trimite statului membru o declarație de neîndeplinire a obligațiilor în circumstanțe în care obligațiile statului membru din prezentul acord sunt declarate de către Curtea Europeană de Justiție a nu fi obligatorii pentru sau executabile împotriva statului membru sau a fi ilegale; saud) Comisia trimite statului membru o declarație de neîndeplinire a obligațiilor în circumstanțe în care orice declarație sau garanție făcută de statul membru în baza acestui acord de împrumut este incorectă, neadevărată sau înșelătoare și care, în opinia Comisiei, poate avea un impact negativ asupra capacității statului membru de a-și îndeplini obligațiile prevăzute de acest acord de împrumut sau asupra drepturilor Comisiei din prezentul; saue) există cu privire la oricare acord de împrumut dintre statul membru și Comisie sau orice instituție sau organism al UE, indiferent de sumă, o declarație de neonorare sau este o neonoare de către statul membru a oricărei obligații de plată de orice fel față de Comisie sau față de orice instituție UE care conduce la o declarare a stării de neonorare a obligațiilor; sauf) îndatorarea relevantă a statului membru având un cuantum agregat al principalului de peste 250 milioane EUR face obiectul unei declarații de neonorare a obligațiilor de plată, așa cum este aceasta definită în orice instrument ce guvernează sau probează acea îndatorare, și ca rezultat al acelei declarații de neonorare a obligațiilor are loc o accelerare a respectivei îndatorări sau un moratoriu al plăților de facto; saug) statul membru nu își plătește o parte substanțială a îndatorării sale relevante atunci când aceasta ajunge la scadență sau declară sau impune un moratoriu la plata îndatorării sale relevante sau a unei îndatorări relevante asumate sau garantate de acesta.2. Comisia poate, fără a fi obligată să facă acest lucru, să își exercite drepturile conform acestui articol 15 și poate de asemenea să le exercite numai parțial fără a prejudicia exercitarea în viitor a acestor drepturi. Nicio întârziere în exercitarea acestor drepturi nu poate implica renunțarea la niciun drept.3. Statul membru va rambursa toate costurile, cheltuielile și comisioanele plătibile de Comisie ca urmare a unei rambursări anticipate a oricăreia dintre tranșele sau plățile eșalonate din împrumut, conform acestui articol 15, ce rezultă, în mod special, din toate instrumentele de finanțare afectate. Totodată, statul membru va plăti dobânda de neonorare a obligației, conform articolului 11(3) de mai sus, care se va acumula de la data la care cuantumul principalului împrumutului a fost declarat scadent și plătibil imediat până la data la care suma este achitată integral.  +  Articolul 16Angajamente privind informațiile1. Statul membru va furniza Comisiei orice informație referitoare la orice eveniment despre care se poate anticipa în mod rezonabil că va genera un eveniment de neonorare a obligațiilor (și pașii, dacă există, de remediere a situației).2. Statul membru va furniza Comisiei orice informație referitoare la verificările, măsurile și acțiunile la care se face referire în articolul 20 din acest acord de împrumut.3. Pentru a pregăti raportul prevăzut la articolul 31 din Regulamentul MRR, Comisia poate solicita rapoarte privind utilizarea Facilității de împrumut.4. Statul membru se angajează să informeze prompt Comisia dacă se produce orice eveniment care ar face ca orice declarație făcută în avizul juridic al statului membru să fie incorectă.  +  Articolul 17DiverseStatul membru nu va avea niciun drept de a cesiona sau transfera oricare dintre drepturile sau obligațiile sale din prezentul acord fără acordul prealabil scris al Comisiei.  +  Articolul 18Răspunderea pentru dauneComisia nu va fi trasă la răspundere pentru nicio daună cauzată de statul membru sau de orice terți implicați în implementarea PRR, ca urmare a implementării Acordului de împrumut.  +  Articolul 19Publicarea de informații, vizibilitatea finanțării din partea Uniunii și dreptul de utilizare1. Fără a aduce atingere articolului 34 din Regulamentul MRR, informările, comunicările și publicitatea statului membru pentru finanțare în ceea ce privește implementarea PRR vor fi cel puțin la același nivel precum cele cerute de regulile statului membru pentru finanțarea publică fără contribuții din partea bugetului Uniunii.2. Pentru a-și respecta obligațiile conform articolului 34(2) din Regulamentul MRR și, în mod special, pentru a asigura furnizarea unor informații țintite coerente, eficace și proporționale pentru diferite categorii de public, inclusiv pentru mass-media și publicul larg, statul membru:a) va avea o strategie pentru a crește conștientizarea și a asigura recunoașterea contribuției MRR la redresarea Europei și la tranzițiile gemene verzi și digitale, în mod special;b) unde este necesar, să afișeze în mod corect și vizibil, în toate activitățile de comunicare la nivel de proiect și de stat membru, emblema UE cu declarația legată de finanțare care se citește (care va fi tradusă în limba națională unde va fi cazul) „finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU“;c) să stabilească și să mențină un cadru web unic, care să ofere informații despre PRR și proiecte conexe și să comunice Comisiei linkul web dedicat;d) să asigure faptul că beneficiarii de finanțare din partea Uniunii în cadrul MRR confirmă originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii.3. Atunci când este afișată în asociere cu un alt logo, emblema Uniunii Europene trebuie să fie afișată cel puțin la fel de vizibil și proeminent precum celelalte logouri. Emblema trebuie să rămână distinctă și separată și să nu poate fi modificată prin adăugarea altor marcaje vizuale, mărci sau text. În afară de emblemă, nu poate fi utilizată nicio altă identitate vizuală sau vreun alt logo pentru a evidenția sprijinul din partea UE.4. Orice activitate de comunicare sau diseminare ce are legătură cu PRR și este efectuată de statul membru sub orice formă și folosind orice mijloace trebuie să folosească informații faptice corecte.5. Unde este cazul, statul membru indică următoarea declinare a răspunderii (tradusă în limba națională, după caz): „Finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt totuși doar ale autorului (autorilor) și nu le reflectă neapărat pe cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene. Nici Uniunea Europeană, nici Comisia Europeană nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.“7. Statul membru acordă Comisiei dreptul de a utiliza în mod gratuit materialele de comunicare legate de PRR.  +  Articolul 20Protecția intereselor financiare ale Uniunii1. Statul membru:a) va verifica în mod regulat faptul că finanțarea furnizată a fost utilizată în mod adecvat, în conformitate cu regulile aplicabile, și că orice măsură pentru implementarea reformelor și proiectelor de investiții în cadrul PRR a fost implementată în mod adecvat, în conformitate cu toate regulile aplicabile, în mod special cele referitoare la prevenția, detectarea și corectarea fraudei, corupției și a conflictelor de interese;b) va lua măsuri adecvate pentru a preveni, detecta și corecta frauda, corupția și conflictele de interese, așa cum sunt definite de articolul 61(2) și (3) din Regulamentul financiar, care afectează interesele financiare ale Uniunii, și va introduce acțiuni în justiție pentru a recupera fondurile care au fost deturnate, inclusiv în legătură cu orice măsură pentru implementarea reformelor și a proiectelor de investiții în cadrul PRR;c) în scopul auditului și controlului și pentru a asigura informații comparabile cu privire la utilizarea fondurilor în legătură cu măsuri pentru implementarea reformelor și a proiectelor de investiții în cadrul PRR, va colecta și va asigura acces la următoarele categorii standardizate de date:(i) numele beneficiarului final al fondurilor;(ii) numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care beneficiarul final al fondurilor este autoritate contractantă, în conformitate cu legislația Uniunii și legislația națională privind achizițiile publice;(iii) numele, prenumele și data nașterii deținătorului(ilor) real(i) al/ai beneficiarului de fonduri sau contractantului, conform definiției de la articolul 3(6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului;(iv) o listă privind măsuri pentru implementarea reformelor și a proiectelor de investiții în cadrul planului de redresare și reziliență, cu suma totală a finanțării publice a acestor măsuri și indicând suma plătită în cadrul Facilității de împrumut și în cadrul altor fonduri ale Uniunii;d) păstrarea evidențelor în conformitate cu articolul 132 din Regulamentul financiar.2. În scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de alineatul 1, articolul 5(2) și articolul 21 din acest acord de împrumut, statul membru va asigura faptul că sistemul de control la care se face referire în articolul 22(1) din Regulamentul MRR respectă cerințele enumerate în anexa I.3. Orice modificare a sistemului de control intern al statului membru care a fost inclus în planul de redresare și reziliență ce a fost evaluat de Comisie va fi comunicată în mod corespunzător Comisiei, fără întârziere.4. Comisia va primi asigurări suficiente că sistemul de control intern al statului membru îndeplinește cerințele-cheie prevăzute în alineatul 1. Comisia poate solicita informații suplimentare și poate efectua misiuni de audit de sistem la fața locului. O astfel de solicitare poate fi completată de audituri de sistem pe loc. Aceste audituri de sistem pot fi desfășurate pe bază de risc. Dacă este necesar, Comisia poate fi asistată de experți externi independenți sau de firme de audit externe.  +  Articolul 21Verificări și controale ale Comisiei, Biroului European Antifraudă (OLAF), Curții Europene de Conturi (ECA) și Parchetului European (EPPO)1. În plus față de auditurile/controalele prevăzute de articolul 7(4) și auditurile prevăzute de articolul 20(4), Comisia își poate exercita drepturile prevăzute la articolul 129(1) din Regulamentul financiar și poate efectua verificări, revizuiri, verificări și audituri pentru implementarea PRR referitoare la:a) prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, corupției și conflictelor de interese ce afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea articolului 20;b) aplicarea articolului 5(2);c) informațiile și justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a jaloanelor și țintelor incluse în cererea de plată.Aceste verificări, revizuiri, controale și audituri pot fi efectuate în timpul implementării RRP și până la cinci ani de la data ultimei trageri și pot acoperi sistemul de informații utilizat de statele membre pentru a colecta și furniza date care sunt folosite pentru a justifica îndeplinirea jaloanelor și a țintelor. Aceste proceduri vor fi notificate în mod formal statului membru. Dacă este necesar, Comisia poate fi ajutată de experți externi independenți sau de firme de audit extern.2. Statul membru păstrează și furnizează documente justificative adecvate care dovedesc, în special, că PRR a fost implementat în mod corespunzător, că implementarea sa respectă obligațiile enumerate la articolul 20(1) din prezentul acord și că etapele și obiectivele specificate în Decizia de punere în aplicare a Consiliului au fost îndeplinite în mod satisfăcător, dacă li se solicită acest lucru în contextul controalelor sau auditurilor descrise în prezentul articol.3. Următoarele organisme își pot exercita drepturile prevăzute la articolul 129(1) din Regulamentul financiar și pot efectua revizuiri, verificări, audituri și investigații:– Biroul European Antifraudă (OLAF), în baza regulamentelor nr. 883/2013^5 și nr. 2185/96^6;^5 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1.074/1999 al Consiliului (JO L 248,18.09.2013, p 1).^6 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2.185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p 2).– Parchetul European (EPPO), în baza Regulamentului 1.939/2017, în măsura în care EPPO este competent; și– Curtea Europeană de Conturi (ECA), în baza articolului 287 din Tratat și a articolului 257 din Regulamentul financiar.4. Statul membru va conveni la și va coopera în vederea verificărilor, revizuirilor, controalelor, auditurilor și investigațiilor menționate mai sus, precum și a controalelor prevăzute de articolul 7(4) și a auditurilor prevăzute de articolul 20(4) și va oferi orice informație și documente solicitate în acest scop.5. Statul membru va acorda oficialilor Comisiei, OLAF, ECA și, în măsura în care este competent, EPPO, precum și reprezentanților autorizați ai acestora acces la amplasamentele și în locațiile în care se desfășoară operațiuni finanțate în baza acestui acord de împrumut și la orice documente și date computerizate referitoare la managementul acelor investiții și reforme și va lua orice măsură adecvată pentru a le facilita activitatea. Accesul agenților autorizați ai Comisiei, OLAF, ECA și, în măsura în care statul membru participă la cooperarea consolidată la înființarea sa, EPPO, se acordă în condiții de strictă confidențialitate cu privire la terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept public cărora li se supun.6. Pentru a respecta punctul (e) din articolul 22(2) din Regulamentul MRR, statul membru va impune obligații tuturor beneficiarilor finali ai fondurilor acordate pentru măsurile de implementare a reformelor și investiții incluse în PRR sau tuturor altor persoane sau entități implicate în implementarea acestora în a autoriza în mod expres Comisia, OLAF, Curtea Europeană de Conturi și, acolo unde este cazul, EPPO să își exercite drepturile prevăzute de articolul 129(1) din Regulamentul financiar și să impună obligații similare tuturor beneficiarilor finali ai fondurilor acordate, pentru a asigura faptul că orice terț implicat în implementarea PRR acordă drepturile și acces în conformitate cu alineatele de la (1) la (4) de mai sus.7. În cazul auditurilor sau revizuirilor efectuate de Comisie, pe baza constatărilor efectuate în timpul auditului sau al revizuirii, se va întocmi un raport provizoriu. Comisia sau auditorii vor notifica în mod formal raportul către statul membru și va avea loc o procedură de observații în conformitate cu articolul 25. Raportul final trebuie să fie transmis statului membru în termen de 60 de zile calendaristice de la expirarea limitei de timp pentru depunerea observațiilor.8. În baza constatărilor finale, Comisia poate lua măsurile pe care le consideră necesare, inclusiv, în cazuri de fraudă, corupție, conflict de interese sau încălcare gravă a obligațiilor din prezentul acord de împrumut, să declare tranșele din împrumut nerambursate ca fiind imediat scadente și plătibile, în totalitate sau în parte, și anularea tranșelor din împrumut netrase în conformitate cu articolul 13(2).  +  Articolul 22Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la articolul 21 alineatul (8)1. Atunci când ia măsurile menționate la articolul 21(8) în conformitate cu al doilea paragraf din articolul 22(5) din Regulamentul MRR, Comisia ține seama de principiul proporționalității, precum și de dimensiunea și scadențele tranșelor din împrumut trase și nerambursate și costurile estimate ale acestor măsuri. Aceste măsuri sunt puse în aplicare urmând procedura de observare în conformitate cu articolul 25.2. Pentru a respecta principiul proporționalității și pentru a ține seama de gravitatea fraudei, corupției, conflictului de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii și care nu au fost corectate de statul membru sau a încălcării grave a obligației, la luarea măsurilor descrise la articolul 21(8), Comisia procedează după cum urmează:a) În caz de fraudă, corupție, conflict de interese, încălcarea articolului 5(2) sau a informațiilor și justificărilor care stau la baza unei cereri de plată sunt considerate incorecte, iar valoarea tranșelor din împrumut trase și nerambursate care urmează a fi declarate imediat scadente și plătibile și tranșele din împrumut netrase care urmează a fi anulate în conformitate cu articolul 13 (2) vor corespunde sumei afectate.b) În caz de încălcare gravă a obligațiilor prezentului acord de împrumut, altele decât cele prevăzute la articolul 5 (2), valoarea tranșelor din împrumut trase și nerambursate care urmează a fi declarate imediat scadente și plătibile și tranșele din împrumut netrase care urmează a fi anulate în conformitate cu articolul 13 (2) vor fi stabilite ținând cont de frecvența și amploarea încălcării grave a obligațiilor.În cazul specific al unei deficiențe în sistemul de control al unui stat membru care conduce la o încălcare gravă a unei obligații în temeiul articolului 20(1) din prezentul acord de împrumut, valoarea tranșelor din împrumut trase și nerambursate care urmează a fi declarate imediat scadente și plătibile și a tranșelor din împrumut netrase care urmează a fi anulate în conformitate cu articolul 13 (2) se stabilește în conformitate cu principiul proporționalității, după cum urmează:a) în cazul în care deficiența este atât de fundamentală, frecventă sau larg răspândită încât reprezintă o defecțiune completă a sistemului care pune în pericol utilizarea corectă a tuturor cheltuielilor, se aplică o reducere forfetară de 100% a Facilității de împrumut;b) în cazul în care deficiența este atât de frecventă și larg răspândită încât reprezintă o defecțiune extrem de gravă a sistemului care pune în pericol utilizarea corectă a unei proporții foarte mari a cheltuielilor, se aplică o reducere forfetară de 25% din Facilitatea de împrumut;c) în cazul în care deficiența se datorează faptului că sistemul nu funcționează pe deplin sau funcționează atât de prost sau atât de rar încât pune în pericol utilizarea corectă a unei proporții mari a cheltuielilor se aplică o reducere forfetară de 10% din Facilitatea de împrumut;d) în cazul în care deficiența se datorează sistemului care funcționează, dar nu cu consecvența, frecvența sau profunzimea necesară, astfel încât să pună în pericol utilizarea corectă a unei proporții mari a cheltuielilor, se va aplica o reducere forfetară de 5% din Facilitatea de împrumut.3. În cazul în care valoarea tranșelor din împrumut trase și nerambursate este declarată imediat scadentă și plătibilă în temeiul prezentului articol 22, statul membru rambursează toate costurile, cheltuielile și comisioanele plătibile de Comisie ca urmare a acestui fapt, în special rezultate din toate instrumentele de finanțare afectate. În plus, statul membru plătește dobânzi de întârziere, astfel cum se prevede la articolul 11(4), care se acumulează de la data la care valoarea principală restantă a tranșei din împrumut a fost declarată imediat scadentă și plătibilă, până la data actualizată de plată în integralitate.  +  Articolul 23Sancțiuni administrative și alte măsuriNimic din acest acord de împrumut nu poate fi interpretat ca împiedicând adoptarea unor sancțiuni administrative (precum penalitățile financiare) sau a altor măsuri de drept public, în plus față de sau ca alternativă la măsurile contractuale prevăzute de acest acord de împrumut (a se vedea, de exemplu, articolele de la 135 la 145 din Regulamentul financiar și articolele de la 4 la 7 din Regulamentul 2.988/95^7).^7 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).  +  Articolul 24Comunicarea între părți1. Toate notificările legate de acest acord de împrumut vor fi valabile dacă sunt transmise în scris, inclusiv prin e-mail, la adresele enumerate în anexa IV la acesta. Fiecare dintre părți își va actualiza adresele și va notifica cealaltă parte la acest acord în legătură cu modificarea ocazională a adreselor.2. Notificările intră în vigoare la data primirii e-mailului sau a scrisorii prin care acestea sunt comunicate. 3. Toate documentele, informațiile și materialele ce vor fi furnizate în cadrul acestui acord de împrumut vor fi în limba engleză.4. Fiecare dintre părțile la acest acord de împrumut îi va comunica celeilalte părți, după semnarea acestui acord de împrumut, lista și specimenele de semnătură ale persoanelor autorizate să acționeze în numele său în cadrul acestui acord de împrumut. De asemenea, fiecare dintre părți va actualiza această listă și va notifica celeilalte părți modificarea ocazională a acesteia.  +  Articolul 25Procedura de observațiiAtunci când articolul 7 și articolul 22 din acest acord de împrumut fac referire la procedura de observații din acest articol 25, statului membru i se va acorda oportunitatea de a prezenta observații într-o perioadă de timp de o lună. Atunci când articolul 13 face referire la procedura de observații din acest articol, statului membru i se va acorda oportunitatea de a prezenta observații într-o perioadă de timp de 2 luni.În cazuri temeinic justificate, Comisia poate prelungi termenul-limită pentru prezentarea observațiilor.  +  Articolul 26ModificăriOrice modificare convenită de către părți se va efectua în scris și va face parte din acest acord de împrumut.  +  Articolul 27Legea aplicabilă și jurisdicția1. Prezentul acord de împrumut și orice obligații necontractuale care decurg din sau în legătură cu prezentul vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legislația Uniunii Europene, suplimentată, dacă este necesar, de legislația luxemburgheză. 2. Părțile se angajează să supună orice dispută ce poate apărea în legătură cu legalitatea, valabilitatea, interpretarea sau îndeplinirea acestui acord de împrumut jurisdicției Curții de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 272 din TFUE.  +  Articolul 28Invaliditatea parțială și lacune neintenționate1. Dacă una sau mai multe dintre prevederile cuprinse în acest acord de împrumut este sau devine integral sau parțial nevalabilă, ilegală sau neaplicabilă în orice sens, conform oricărei legi aplicabile, valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi din acest acord de împrumut nu vor fi în niciun fel afectate sau limitate. Prevederile ce sunt integral sau parțial nevalabile, ilegale sau neaplicabile vor fi interpretate și deci implementate în spiritul și sensul acestui acord de împrumut.2. Preambulul și anexele la acest acord de împrumut constituie și vor constitui parte integrantă a acestui acord de împrumut.  +  Articolul 29AnexeAnexele la prezentul acord fac parte integrantă din acesta:Anexa I: Cerințe-cheie privind sistemul de control intern al statului membruAnexa II: Formularul cererii de platăAnexa III: Modelul declarației de gestiune Anexa IV: Lista de contacteAnexa V: Formularul privind notificarea de confirmare Anexa VI: Formular privind avizul juridic Semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021. Întocmit în dublu exemplar, ambele fiind egal autentice, fiecare dintre acestea constituind un act original.
  România
  Reprezentată prin
  Adrian Câciu,
  ministrul finanțelor
  Uniunea Europeană
  Reprezentată de Comisia Europeană
  Reprezentată prin
  Johannes Hahn, comisar pentru buget și administrație
  Paolo Gentiloni, comisar pentru economie
   +  ANEXA I
  Cerințe-cheie privind sistemul de control intern al statului membru
  1) În conformitate cu articolul 22(1) din Regulamentul MRR, statul membru va asigura un sistem de control intern eficace și eficient, care să includă separarea funcțiilor și aranjamente de raportare și monitorizare. Statele membre se pot baza pe sistemele curente de administrare a bugetului național.Acesta include:• desemnarea unei autorități drept „coordonator“, care să aibă responsabilitatea generală pentru monitorizarea implementării PRR, în numele statului membru, și să fie punctul unic de contact pentru Comisie;• ca acel coordonator să aibă (i) capacitatea administrativă în ceea ce privește resursele umane (numărul de angajați și profilurile angajaților), experiența și expertiza instituțională și (ii) mandatul și autoritatea pentru a exercita toate sarcinile relevante, inclusiv responsabilități de monitorizare și raportare;• identificarea autorităților împuternicite cu implementarea PRR;• identificarea autorității responsabile cu semnarea declarației de gestiune care însoțește cererile de plată; cu proceduri care să asigure faptul că această autoritate va obține asigurări despre îndeplinirea jaloanelor și a țintelor prevăzute în PRR, că fondurile au fost gestionate în conformitate cu toate normele aplicabile, în special normele privind evitarea conflictelor de interese, prevenirea fraudei, corupția și dubla finanțare;• o separare adecvată între funcțiile legate de implementare și cele de audit.2) În conformitate cu articolul 22(2)(a) din Regulamentul MRR, statul membru va desfășura o implementare eficace a unor măsuri proporționale antifraudă și anticorupție, precum și a oricărei măsuri necesare pentru a evita în mod eficace conflictul de interese.Aceasta include:• măsuri adecvate legate de prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, corupției și conflictelor de interese, precum și evitarea dublei finanțări și luarea de măsuri legale pentru a recupera fonduri care au fost utilizate în mod necorespunzător; • o evaluare a riscului de fraudă și definirea măsurilor adecvate de reducere a fraudei.3) În conformitate cu articolul 22(2)(c) din Regulamentul MRR, statul membru va păstra proceduri adecvate pentru elaborarea declarației de gestiune și a rezumatului auditurilor și controalelor desfășurate la nivel național.Aceasta include:• o procedură eficace de elaborare a declarației de gestiune, documentând rezumatul auditurilor și controalelor și păstrând informațiile de bază pentru eșantionul de audit;• proceduri eficace de asigurare a faptului că toate neregulile grave (fraudă, corupție și conflict de interese) sunt raportate în mod adecvat și corectate prin recuperări.4) Pentru a furniza informațiile necesare pentru articolul 22(2)(c)(i) din Regulamentul MRR, statul membru asigură măsuri adecvate, inclusiv proceduri de verificare a îndeplinirii țintelor și a jaloanelor și a respectării principiilor orizontale ale bunei gestiuni financiare.Aceasta include:• măsuri adecvate prin care autoritățile însărcinate cu implementarea măsurilor PRR vor verifica îndeplinirea țintelor și jaloanelor (de exemplu, verificări de birou, controale la fața locului); • verificări adecvate prin care autoritățile însărcinate cu implementarea măsurilor PRR vor verifica absența unor nereguli grave (fraudă, corupție și conflict de interese) și a finanțării duble (de exemplu, verificări de birou, verificări la fața locului).5) În conformitate cu articolul 22(1) din Regulamentul MRR și pentru a oferi informațiile necesare pentru articolul 22(2)(c)(ii) din Regulamentul MRR, statul membru va desfășura audituri adecvate și independente ale sistemelor și cazurilor de sprijin pentru investiții și reforme.Aceasta include:• identificarea organismului/organismelor care va/vor efectua auditurile sistemelor și cazurilor de sprijinire a investițiilor și reformelor și modul în care este asigurată independența funcțională a acestuia/acestora;• alocarea unor resurse suficiente unui/unor organism/ organisme în scopul PRR;• gestionarea eficace de către organismul(ele) de audit a riscului de fraudă, corupție, conflict de interese și dublă finanțare, atât prin audituri de sistem, cât și cazurilor de sprijin pentru investiții și reforme.6) În conformitate cu articolul 22(2)(d) și (e) din Regulamentul MRR, statul membru va păstra un sistem eficace pentru asigurarea faptului că toate informațiile și documentele necesare pentru eșantionul în scopul de audit sunt păstrate.Aceasta include:• colectarea și stocarea efectivă a datelor cu privire la destinatarii finali ai fondurilor;• acces pentru Comisie, OLAF, ECA și EPPO (acolo unde este cazul) la datele privind beneficiarii finali, contractanții, subcontractanții și beneficiarii efectivi în scopul auditului și controlului.
   +  ANEXA II
  Formularul cererii de plată
  [antetul statului membru][data]Către: Comisia EuropeanăDirecția generală afaceri economice și financiareUnitatea R2 - FinanțeÎn atenția: șef de unitateBirou: CHAR 13/056B-1049 Bruxelles, BelgiaSubiect: MRR - Cerere de plată a tranșei sau a plății eșalonate din împrumut
  Stimați domni/doamne,
  Ne referim la Regulamentul (UE) 2021/241, în special la articolul 24 din acesta, și la Acordul de împrumut din [data] dintre Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană (denumită în continuare Comisia), și România (stat membru). Termenii definiți în Acordul de împrumut vor avea același înțeles în acesta.Confirmăm că jaloanele și țintele relevante la care se face referire în cadrul [primei/a doua/a treia/etc.] tranșe din împrumut, așa cum este specificat în secțiunea 2.2. „Împrumut“ din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului [XXX/XXX], au fost îndeplinite în mod satisfăcător și prin prezenta solicităm disponibilizarea sumei în euro de [maximum din suma stabilită în Decizia de punere în aplicare a Consiliului]. Am încărcat justificările aferente acestei cereri de plată în instrumentul relevant, astfel cum este furnizat de Comisie. În plus, am declarat cheltuielile cumulate totale plătite până la acest moment pentru implementarea fiecărei reforme și investiții din Planul național de redresare și reziliență cărora li s-a atribuit un marker climatic pozitiv, conform metodologiei din Regulamentul (UE) 2021/241, care contribuie la obiectivele privind schimbările climatice. Confirmăm că măsurile legate de jaloanele și țintele îndeplinite anterior în mod satisfăcător nu au fost inversate^8.^8 Propoziția nu se aplică la prima tragere.La prezenta scrisoare se anexează o declarație de gestiune semnată corespunzător și un rezumat al auditurilor efectuate.1. Prin prezenta solicităm în mod irevocabil ca tranșele de împrumut să fie plătite în cadrul și în conformitate cu Acordul de împrumut, în următoarele condiții: a) valoarea totală a principalului tranșei din împrumut: până la [• un maxim al sumei stabilite în Decizia de punere în aplicare a Consiliului];b) solicităm un cost de finanțare, costul de administrare a lichidității și costul serviciilor pentru cheltuieli de regie pentru tranșa din împrumut, pe baza Metodologiei pentru alocarea costurilor;c) maturitatea tranșei din împrumut va fi de 30 de ani, cu rambursarea amortizată a principalului, care începe după o perioadă de grație de 10 ani;d) tranșa din împrumut va fi plătită în una sau mai multe plăți eșalonate.2. Recunoaștem și suntem de acord că tragerea va fi în conformitate cu și sub rezerva faptului că: a) Comisia dispune în mod satisfăcător în orice moment de fondurile corespunzătoare disponibile de pe piețele internaționale de capital în termeni și condiții care sunt acceptabile pentru aceasta; b) Comisia a obținut anterior prin instrumente de finanțare fondurile solicitate în prezenta cerere de plată. Ne angajăm irevocabil să plătim orice taxe, costuri și cheltuieli, inclusiv, dacă este cazul, costurile de încetare și costurile de derulare, calculate conform Metodologiei pentru alocarea costurilor;c) emiterea de către Comisie, în timp util, a unei notificări de confirmare.3. Confirmăm că:a) lista semnatarilor autorizați trimisă în numele statului membru de către ministrul finanțelor la [data] rămâne valabilă și aplicabilă;b) nu a avut loc niciun eveniment care ar face incorectă vreo declarație făcută în avizul juridic emis la [data];c) nu a avut loc niciun eveniment implicit.SemnăturăAnexe: Declarația de gestiune Rezumatul audituluiCopie către BCE
   +  ANEXA III
  Modelul declarației de gestiune
  Subsemnatul, [prenume, nume], în calitate de [funcție] al [autoritatea responsabilă a statului membru]Declar, în legătură cu implementarea Planului de redresare și reziliență (PRR) aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului [data/referința] de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al statului membru, în baza propriei judecăți și a informațiilor aflate la dispoziția mea, în special a rezultatelor din sistemele naționale de audit și control descrise în PRR:1. că fondurile au fost utilizate în scopul în care au fost acordate, conform definiției de la articolul 1(1) din Acordul de împrumut aferent PRR încheiat între Comisie și [statul membru] (Acordul de împrumut);2. informațiile prezentate în cererea de plată sunt complete, corecte și reale; justificând faptul că jaloanele și/sau țintele respective au fost îndeplinite în mod satisfăcător și că eșantionul în scopuri de audit demonstrează îndeplinirea acestor jaloane și ținte;3. sistemele de management și control în vigoare oferă asigurările necesare că fondurile au fost gestionate în conformitate cu toate regulile aplicabile, în mod special regulile privind evitarea conflictelor de interese, prevenirea fraudei și corupției, în conformitate cu principiul unui management financiar adecvat;4. activitățile implementate pentru a îndeplini jaloanele și țintele prevăzute de PRR, conform declarațiilor din cererea de plată, nu sunt finanțate prin niciun alt program sau instrument al Uniunii sau, după caz, celelalte programe și instrumente ale Uniunii nu acoperă același cost.Un rezumat al auditurilor naționale desfășurate în legătură cu punctele de la § 1 la 4 de mai sus, cu o analiză a punctelor slabe conexe identificate și a acțiunilor de corectare întreprinse sau planificate, completează această declarație de gestiune. [În rezumatul auditurilor nu au fost identificate încălcări în ceea ce privește frauda, corupția sau conflictul de interese.] [În rezumatul însoțitor al auditurilor au fost înregistrate următoarele încălcări în materie de fraudă, corupție sau conflict de interese. (Se identifică și se specifică măsurile de remediere luate,)]Confirm faptul că neregulile identificate în timpul misiunilor de audit final sau rapoartelor de control în legătură cu implementarea PRR au fost corectate în mod adecvat și recuperate de la beneficiarii finali sau sunt în curs de corectare și recuperare. Acolo unde este necesar, s-a realizat o monitorizare adecvată a deficiențelor în sistemul de management și control raportate în acele rapoarte sau o astfel de monitorizare este în curs de desfășurare în ceea ce privește următoarele măsuri de remediere necesare: (Dacă este cazul, indicați ce măsuri de remediere sunt încă în curs de desfășurare la data semnării declarației.).Mai mult, confirm faptul că nu știu să existe vreo chestiune nedezvăluită, care ar putea afecta interesele Uniunii Europene.[Totuși, ar trebui să fie reținute următoarele rezerve: ...........] (Această propoziție se șterge dacă nu este aplicabilă.)[În ceea ce privește rezerva menționată în declarația de gestiune anterioară - [Referință] - [monitorizare dată].] (Această propoziție se șterge dacă nu este aplicabilă.)
  Locul ..............., data ....................
  ............................................
  (semnătură)
  (numele și funcția semnatarului)
   +  ANEXA IV
  Lista de contacte
  Pentru Comisie:Comisia EuropeanăDirecția generală pentru afaceri economice și financiareUnit R2 - FinanțeB-1049 BruxellesÎn atenția: directoruluiTel.: +32 229 64900E-mail: ECFIN-R2-RRF@ec.europa.eușiDirecția generală pentru buget Unitatea E-3 „Operațiuni de împrumutare și creditare“L-2920 Luxembourg În atenția: directoruluiTel.: +352 4301 30070E-mail: BUDG-RRF-LOANS@ec.europa.eu Cu un exemplar la:Banca Centrală EuropeanăSonnemannstr. 20D-60314 Frankfurt am MainÎn atenția: șefului Direcției „Servicii pentru operațiuni financiare“ Tel.: + 49 69 1344 7672Pentru statul membru:Ministerul FinanțelorBd. Libertății nr. 16, sectorul 5, 050706, București, România Fax: +40213126792, tel.: +40213199854În atenția: Direcției generale pregătire ECOFIN, asistență comunitară și relații financiare internaționaleCu un exemplar la: Direcția generală trezorerie și datorie publicăFax: +40213199688Cu o copie la: Banca Națională a RomânieiStr. Lipscani nr. 25, RO 030031 București, SWIFT BIC: NBORROBUXXXÎn atenția: directorului, Direcția operațiuni de piațăTel: +40311321501E-mail: SecretariatDOP@bnro.ro
   +  ANEXA V
  Formularul privind notificarea de confirmare
  COMISIA EUROPEANĂDIRECȚIA GENERALĂ BUGETManagementul activelor și al riscurilor Împrumutare și creditareCătre: [Se inserează datele de contact ale statului membru.]Subiect: RRF - Disponibilizarea unei tranșe sau a unei plăți eșalonate din împrumut în valoare de [•] EUR
  Stimate domn/Stimată doamnă,
  Facem referire la Acordul de împrumut din data de [•] dintre Comisia Europeană (Comisia) acționând în numele Uniunii Europene și România (statul membru) în valoare maximă de 14.942.153.000 EUR (Acordul de împrumut). Termenii definiți în Acordul de împrumut vor avea în prezenta același înțeles.În conformitate cu [articolul 6 din Acordul de împrumut (prefinanțare)]/Cererea de plată din data de [•], termenii plății sunt următorii:
  Suma principalului[•] EUR
  Suma netă disponibilizată[•] EUR
  Data disponibilizării[•]
  [Suma compensată din prefinanțare][•]
  Maturitatea medie[•]
  Data maturității[•]
  Datele plăților de dobândăAnual, la data de [•]
  Prima dată de plată a dobânzii[•]
  Data de transfer[•]
  Perioada de dobândă[•]
  Convenția aplicabilă de numărare a zilelor este Actual/Actual (ICMA), în urma neajustării [dacă nu se prevede în mod expres altfel].Conform articolului 6(3) și articolului 9(7) din Acordul de împrumut, găsiți atașat graficul de rambursare a împrumutului, care stabilește datele transferului și sumele de rambursare a principalului.
  UNIUNEA EUROPEANĂ
  reprezentată de
  COMISIA EUROPEANĂ
  [•] [•]
  Un exemplar la
  Banca Centrală Europeană
   +  ANEXA VI
  Formularul privind avizul juridic
  Direcția generală juridică - Ministerul Finanțelor(a se emite cu antetul oficial al Ministerului Finanțelor)[locul, data]Către: Comisia EuropeanăDirecția generală pentru afaceri economice și financiareUnitatea R2 - FinanțeB-1049 BruxellesReferitor la: Acordul de împrumut în cadrul MRR din data .........… în valoare maximă de 14.942.153.000 EURStimați domni,În calitatea mea de director general al Direcției generale juridice din Ministerul Finanțelor, fac referire la Acordul de împrumut menționat mai sus din data de [data] și la anexele sale, care constituie parte integrantă din acesta (denumite în continuare împreună Acordul), dintre Comisia Europeană (denumită în continuare Comisia), acționând în numele Uniunii Europene, și România (denumită în continuare statul membru), în valoare maximă de 14.942.153.000 EUR. Declar că am autoritate deplină să emit în numele statului membru acest aviz juridic privind Acordul. Am analizat exemplare originale sau copii ale versiunii pentru semnare a Acordului. Am analizat și prevederile relevante ale legislației naționale și internaționale aplicabile statului membru, împuternicirile semnatarilor și orice alte documente pe care le-am considerat necesare sau adecvate. Mai mult, am efectuat alte investigații și am revizuit chestiuni de natură juridică pe care le-am considerat relevante pentru opinia exprimată în prezenta.Am presupus: (i) autenticitatea tuturor semnăturilor (cu excepția statului membru) și conformitatea tuturor exemplarelor cu originalele; (ii) capacitatea și autoritatea de a încheia Acordul și autorizarea și semnarea sa validă de către fiecare parte, alta decât statul membru.Termenii folosiți și care nu sunt definiți în acest aviz vor avea înțelesul prevăzut în Acord. Acest aviz este limitat la legislația din România, așa cum este la data avizului. Sub rezerva celor de mai sus, opinia mea este că:1. În ceea ce privește legile, reglementările și deciziile obligatorii din punct de vedere legal aflate în vigoare în România, statul membru, prin semnarea Acordului de către [introduceți numele] ministrul finanțelor, este angajat în mod valid și irevocabil să își îndeplinească toate obligațiile din acest acord. 2. Semnarea, transmiterea și încheierea Acordului de către statul membru: (i) au fost autorizate în mod corespunzător prin toate consimțămintele, acțiunile, aprobările și autorizațiile necesare; și (ii) nu încalcă niciun regulament sau vreo decizie aplicabilă a oricărei autorități competente sau vreun acord sau tratat obligatoriu pentru el.3. Nimic din prezentul acord nu contravine sau limitează drepturile statului membru de a efectua o plată punctuală și eficace a oricărei sume datorate din principal, dobândă sau alte costuri în baza Acordului.4. Acordul este redactat în forma juridică corectă în conformitate cu legislația statului membru, având efect executoriu pentru statul membru. Aplicarea dispozițiilor Acordului nu contravine prevederilor obligatorii din legislația națională, ordinii publice din România, tratatelor internaționale sau principiilor general acceptate de drept internațional pe care statul membru este obligat să le respecte. 5. Nu este necesar pentru asigurarea legalității, valabilității sau aplicabilității Acordului să fie îndosariat, înregistrat sau înscris la vreo instanță sau autoritate din România.6. Niciun impozit, nicio taxă, niciun onorariu sau alte speze impuse de România sau de orice altă autoritate de impozitare a acestuia sau din acesta nu sunt plătibile în legătură cu semnarea sau livrarea Acordului și cu orice plată sau transfer de principal, dobândă, comisioane sau alte sume datorate în baza Acordului.7. Nu sunt necesare autorizații de control al schimbului și nu se plătesc taxe sau alte comisioane pentru transferul oricărei sume datorate în temeiul Acordului.8. Alegerea legislației Uniunii ca lege aplicabilă Acordului și, doar atunci când legislația Uniunii nu conține prevederi pe un anumit subiect, a legislației luxemburgheze este o alegere valabilă obligatorie pentru statul membru, în conformitate cu legislația din România. 9. Împrumutatul a acceptat în mod legal, efectiv și irevocabil jurisdicția exclusivă a Curții de Justiție a Uniunii Europene în ceea ce privește Acordul.10. Acordul examinat respectă toate prevederile Constituției naționale obligatorii pentru ca Acordul să fie în vigoare din punctul de vedere al legislației din România și care sunt obligatorii pentru România. 11. Acordul este pe deplin valabil și a fost aprobat în mod valabil în conformitate cu legislația națională. 12. În concluzie, Acordul a fost corect semnat în numele statului membru și toate obligațiile statului membru ce decurg din Acord sunt valabile, obligatorii și aplicabile în conformitate cu termenii acestora, nimic altceva nemaifiind necesar pentru ca acesta să își producă efectele.
  Director general, Direcția generală juridică, Ministerul Finanțelor, România
  ------