ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 134 din 22 decembrie 2021pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 23 decembrie 2021  Având în vedere:– necesitatea aprobării Acordului de împrumut dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 14.942.153.000 euro, în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, conform legislației naționale, pentru a permite intrarea în vigoare a acestuia și implicit pentru a putea accesa sumele împrumutului în cel mai scurt timp, în cursul anului 2021, potrivit necesităților de finanțare și elementelor convenite cu Comisia Europeană;– necesitatea încadrării în termenul convenit cu serviciile Comisiei Europene pentru intrarea în vigoare a Acordului de împrumut, respectiv în cel mult 90 de zile de la semnarea acestuia;– faptul că, în lipsa luării unor măsuri imediate pentru intrarea în vigoare a Acordului de împrumut în termenul convenit cu finanțatorul, România nu va putea accesa prefinanțarea din împrumut conform necesităților de finanțare actuale și demara acțiunile necesare ducerii la îndeplinire, în calendarul stabilit, a jaloanelor și țintelor asumate în cadrul Planului național de redresare și reziliență al României astfel cum a fost aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, luând în considerare că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1 Se aprobă Acordul de împrumut*) (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 14.942.153.000 euro, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021, denumit în continuare Acord de împrumut. *) Traducere.  +  Articolul 2(1) Aplicarea prevederilor Acordului de împrumut se va realiza de către Ministerul Finanțelor, în calitate de împrumutat, și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național al planului național de redresare și reziliență, potrivit atribuțiilor și competențelor specifice.(2) Ministerul Finanțelor va încheia cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile și obligațiile părților în aplicarea prevederilor Acordului de împrumut potrivit alin. (1).  +  Articolul 3(1) Sumele trase din împrumut, inclusiv prefinanțarea din împrumut disponibilizată de Comisia Europeană, și virate în contul în valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Banca Națională a României se utilizează pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și de refinanțare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare.(2) Fluxul fondurilor în cadrul împrumutului, inclusiv utilizarea acestuia astfel cum este prevăzut la alin. (1), se derulează conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.  +  Articolul 4(1) Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea costurilor de finanțare, a costurilor de administrare a lichidității, a costurilor serviciilor pentru cheltuielile de regie și a altor costuri aferente împrumutului se asigură de Ministerul Finanțelor conform legislației în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvernul României, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice guvernamentale.(2) Costul de finanțare, cuprinzând dobânda și alte taxe conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/1.095 a Comisiei din 2 iulie 2021 de stabilire a metodologiei pentru alocarea costurilor legate de operațiunile de împrumut și de administrare a datoriei în cadrul NextGenerationEU, se va asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, din capitolul 55.01 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi" titlul 30 "Dobânzi".(3) Costul de administrare a lichidității, costul serviciilor pentru cheltuielile de regie și alte costuri aferente împrumutului conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/1.095 a Comisiei din 2 iulie 2021 de stabilire a metodologiei pentru alocarea costurilor legate de operațiunile de împrumut și de administrare a datoriei în cadrul NextGenerationEU se vor asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, din capitolul 55.01 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi" titlul 20 "Bunuri și servicii".(4) Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului se face la data transferului, în contul agentului Comisiei Europene, respectiv al Băncii Centrale Europene, conform Acordului de împrumut, cu 20 de zile lucrătoare înainte de data scadenței.(5) În cazul în care agentul Comisiei Europene acordă dobânda pozitivă pentru perioada cuprinsă între data transferului și data scadenței, aceasta se face venit la bugetul de stat.  +  Articolul 5(1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor, să convină cu Comisia Europeană amendamente la Acordul de împrumut care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare asumate de România față de Uniunea Europeană.(2) Amendamentele convenite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Vasile-Cristian Roman,
  secretar de stat
  București, 22 decembrie 2021. Nr. 134.ACORD DE ÎMPRUMUT din 26 noiembrie 2021dintre Comisie și România - MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ