HOTĂRÂRE nr. 1.057 din 6 noiembrie 2000privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Curriculum
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 15 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 184 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înființează Consiliul Național pentru Curriculum, instituție publică cu personalitate juridică, specializat în proiectarea, dezvoltarea, aplicarea și revizuirea curriculumului național. Consiliul Național pentru Curriculum, denumit în continuare C.N.C., va funcționa în subordinea Ministerului Educației Naționale și are sediul în municipiul București, str. Stirbei Voda nr. 37, sectorul 1.  +  Articolul 2Scopul C.N.C. îl constituie asigurarea calității curriculumului național în sistemul de învățământ preuniversitar din România.  +  Articolul 3C.N.C. are următoarea structura:a) Consiliul științific al C.N.C. (C.S.C.N.C.), având rolul de a asigura coerenta politicilor educaționale în domeniul curriculumului național, la nivelul sistemului de învățământ. Membrii C.S.C.N.C. sunt personalități care reprezintă instituții semnificative pentru sistemul național de învățământ. Aceștia sunt numiți prin ordin al ministrului educației naționale;b) Biroul executiv al C.N.C., care asigura conducerea executivă. Biroul executiv are un mandat de 5 ani și este format din președinte, vicepreședinte și secretar științific.Aceștia sunt membri de drept ai C.S.C.N.C. și sunt numiți prin ordin al ministrului educației naționale;c) Comisia de experți, care asigura coordonarea metodologică în cadrul C.N.C. Membrii comisiei de experți sunt numiți de către Biroul executiv al C.N.C.;d) Comisia de coordonare pe discipline, formată din specialiști pe obiecte de studiu, arii curriculare, respectiv profiluri și specializări. Membrii comisiei de coordonare sunt numiți de Biroul executiv al C.N.C.;e) grupuri operative de lucru, care funcționează pe durata limitată.  +  Articolul 4Comisiile naționale de specialitate înființate în temeiul art. 140 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, funcționează sub coordonarea administrativă a Ministerului Educației Naționale și sub coordonarea științifică a C.N.C.  +  Articolul 5C.N.C. are următoarele atribuții:a) proiectarea și elaborarea de politici educaționale în domeniul curriculumului național;b) realizarea de expertize cu privire la procesul de aplicare și de funcționare în sistemul de învățământ a curriculumului național, în scopul asigurării revizuirii periodice a acestuia;c) asigurarea coordonării științifice a elaborării componentelor curriculumului național (planuri de învățământ, programe școlare) și revizuirea periodică a acestora;d) asigurarea corelării științifice și a coerentei metodologice dintre curriculum și celelalte componente ale sistemului național de învățământ;e) realizarea unor suporturi metodologice necesare proceselor de aplicare și de funcționare eficienta a curriculumului național;f) elaborarea de materiale și desfășurarea de programe de formare necesare abilitarii curriculare a personalului didactic;g) oferirea de consultanța pentru elaborarea, aplicarea și evaluarea materialelor curriculare proiectate la nivel local.  +  Articolul 6(1) C.N.C. are un număr maxim de 45 de posturi.(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru unitățile subvenționate se majorează cu numărul de posturi prevăzut la alin. (1), prin diminuarea corespunzătoare a numărului maxim de posturi aprobat pentru unitățile de învățământ.(3) C.N.C. are dreptul de a angaja personal prin convenție civilă de prestări de servicii, în condițiile legii.  +  Articolul 7Personalului didactic titular, angajat cu norma întreaga la C.N.C., i se asigura rezervarea catedrei pe durata angajării, în condițiile Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic.  +  Articolul 8Salarizarea personalului angajat în cadrul C.N.C. se face conform legii, din venituri alocate de la bugetul de stat și din resurse extrabugetare.  +  Articolul 9(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale C.N.C. se asigura de la bugetul de stat prin Ministerul Educației Naționale de la capitolul "Învățământ", precum și din venituri extrabugetare.(2) Veniturile extrabugetare ale C.N.C. provin din tarife percepute pentru activități de: elaborare de planuri de învățământ și programe școlare pentru învățământul particular sau alternativ, consultanța pentru elaborarea de strategii în domeniul dezvoltării curriculare, elaborare/derulare de programe de pregătire a profesorilor, evaluare de proiecte curriculare și alte activități, precum și din sponsorizări sau donații, dobândite în condițiile legii. Cuantumul tarifelor se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.(3) C.N.C. elaborează și finanțează proiecte de cercetare și dezvoltare curriculara, din fondurile unor programe interne sau internaționale.  +  Articolul 10C.N.C. asigura, până la încheierea Proiectului de reforma a învățământului preuniversitar, cofinantat de Guvernul României și Banca Mondială, buna desfășurare a activității Componentei Curriculum, preluand, pentru grupurile operative de lucru, posturile existente pentru Componenta Curriculum în cadrul acestui proiect.  +  Articolul 11Regulamentul de organizare și funcționare, statul de funcțiuni și organigrama C.N.C. se aproba prin ordin al ministrului educației naționale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 12După poziția IX^13 de la litera A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se introduce poziția IX^14 cu următorul cuprins:
       
    "IX14 Consiliul Național pentru Curriculum (C.N.C.)- venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat."

  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Andrei Marga
  Ministrul muncii și protecției
  sociale,
  Liviu Lucian Albu
  p. Ministrul finanțelor,
  Sebastian Vladescu,
  secretar de stat