REGULAMENT din 27 iunie 2008privind recunoașterea calificării profesionale de consilier juridic a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene, în vederea admiterii și practicării acesteia în România
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iulie 2008    Notă
    Aprobat prin Ordinul nr. 1813/C/2008 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iulie 2008.
    (la 17-01-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 25/C din 7 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2022 )  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Cetățeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene poate practica profesia de consilier juridic în România, în condițiile stabilite în art. 2, 3 și 8^1 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare. (la 17-01-2022, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 25/C din 7 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2022 )  +  Articolul 2Aprobarea cererii de acces în profesia de consilier juridic se realizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 8^1 din Legea nr. 514/2003, cu completările ulterioare, prin parcurgerea a două etape: etapa de informare și etapa de evaluare.  +  Capitolul II Etapa de informare  +  Articolul 3Pentru a putea solicita accesul la profesia de consilier juridic și pentru a practica această profesie pe teritoriul României, solicitantul trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr. 514/2003, cu completările ulterioare, respectiv să fie cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene, să aibă exercițiul drepturilor civile și politice, să fie licențiat al unei facultăți de drept, să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei și să nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege. (la 17-01-2022, Articolul 3 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 25/C din 7 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2022 )  +  Articolul 4(1) Pentru recunoașterea calificării profesionale în vederea admiterii și exercitării profesiei de consilier juridic în România, solicitantul adresează ministrului justiției o cerere, însoțită de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor.(2) Cererea și actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor de recunoaștere a calificării profesionale pot fi transmise prin intermediul poștei electronice, serviciilor poștale sau de curierat ori prin intermediul Punctului de contact unic electronic, denumit în continuare PCUe, conform art. 37^3 alin. (8) din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-01-2022, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 25/C din 7 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2022 )  +  Articolul 5Modelul cererii-tip, lista documentelor care trebuie să însoțească cererea, precum și modul de organizare a examenului, tematica și bibliografia pentru susținerea examenului se afișează la sediul Ministerului Justiției și se publică pe pagina de internet a instituției. Data și locul organizării examenului se afișează la sediul Ministerului Justiției și se publică pe pagina de internet a instituției cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru examen.  +  Capitolul III Etapa de evaluare  +  Articolul 6(1) La propunerea direcției de specialitate, ministrul justiției numește, prin ordin:a) comisia pentru verificarea îndeplinirii condițiilor în vederea recunoașterii calificării profesionale de consilier juridic;b) comisia pentru soluționarea contestațiilor împotriva rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor pentru recunoașterea calificării profesionale de consilier juridic;c) comisia pentru verificarea lucrărilor scrise;d) comisia pentru soluționarea contestațiilor împotriva notării lucrărilor scrise.(2) Din comisiile prevăzute la alin. (1) fac parte judecători, procurori detașați în Ministerul Justiției, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din Ministerul Justiției, precum și alți specialiști.  +  Articolul 7(1) Verificarea îndeplinirii condițiilor legale în vederea recunoașterii calificării profesionale de consilier juridic se realizează de comisia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a), în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de către solicitant. În cuprinsul cererii, solicitantul își exprimă opțiunea pentru efectuarea unui stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc sau pentru susținerea unui examen de verificare a cunoștințelor profesionale. (2) Cererea va fi însoțită de următoarele documente, în copie:1. act de identitate, certificat de înregistrare, carte de rezidență permanentă sau pașaport; 2. declarație pe propria răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 9 din Legea nr. 514/2003, cu completările ulterioare; pe baza consimțământului scris al solicitantului, Ministerul Justiției poate solicita structurilor competente ale Ministerului Afacerilor Interne efectuarea de verificări specifice privind cazierul judiciar, conform art. 20 din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Declarația și consimțământul pentru verificarea cazierului judiciar pot fi incluse în cerere. În cazul unor îndoieli justificate, comisia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) poate solicita informații autorităților competente din statul membru de proveniență, în condițiile art. 35 din Legea nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare; 3. dovada că solicitantul este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de consilier juridic, făcută în condițiile prevăzute de art. 28 din Legea nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare. La data prezentării lor, documentele medicale doveditoare nu pot fi mai vechi de 3 luni;4. titlul de calificare a cărui recunoaștere se solicită, astfel:a) titlul de calificare prevăzut de un alt stat membru pentru accesul la aceeași profesie sau pentru exercitarea acesteia pe teritoriul său, conform prevederilor art. 7-9 din Legea nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare; saub) dovada experienței profesionale de cel puțin 3 ani, atestată de statul membru care i-a recunoscut titlul eliberat de un stat terț, în cazul în care titlul de calificare a fost obținut într-un stat terț;sauc) titlul de calificare în sensul dispozițiilor art. 7-9 din Legea nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare, eliberat de un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene care nu reglementează profesia, completat cu dovada exercitării profesiei pe durata prevăzută de art. 9 alin. (3) din aceeași lege, dobândită într-un alt stat membru în care profesia nu este reglementată;5. dovada plății taxei judiciare de timbru sau, după caz, a taxei de înscriere la examen. Cuantumul taxei de înscriere la examen și condițiile de plată se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.(3) În cazul în care se apreciază ca fiind necesare, se pot depune sau, după caz, solicita și alte informații/documente relevante privind formarea profesională, precum suplimentul la diplomă/foaia matricolă, programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.(4) Dacă numele solicitantului, înscris pe documentele prevăzute la alin. (2) și (3), nu coincide cu cel din actul de identitate sau pașaport, se poate solicita dovada schimbării numelui, însoțită de formularul standard multilingv sau, după caz, de traducere. (la 17-01-2022, Articolul 7 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 25/C din 7 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2022 )  +  Articolul 7^1(1) În cadrul procedurii de soluționare a cererii de recunoaștere a calificării profesionale de consilier juridic, Ministerul Justiției poate solicita copii legalizate ale documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) pct. 4, numai în cazul în care există îndoieli justificate și atunci când este strict necesar.(2) Documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) pct. 1 și alin. (4) sunt însoțite, dacă este cazul, de formularul standard multilingv eliberat în condițiile Regulamentului (UE) 2016/1.191 sau, după caz, de traducere. (3) Documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) pct. 3 sunt însoțite de traducere legalizată, în condițiile Legii nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) În sensul prezentului regulament, prin traducere legalizată se înțelege traducerea efectuată în condițiile Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum și traducerea certificată efectuată de o persoană calificată în acest sens, în conformitate cu legislația unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene. (la 17-01-2022, Articolul 7^1 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 25/C din 7 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2022 )  +  Articolul 8(1) În cazul în care există dubii sau îndoieli justificate asupra documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) pct. 2 și 3, Ministerul Justiției poate solicita informații autorităților competente din statul membru de origine sau proveniență, prin intermediul Sistemului de informare al Pieței interne, denumit în continuare IMI, în condițiile art. 35 din Legea nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul în care există dubii cu privire la corespondența titlurilor de calificare prezentate de solicitant cu cele care, potrivit legii române, conferă dreptul de acces la profesia de consilier juridic, se poate solicita punctul de vedere al Centrului Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor. (la 17-01-2022, Articolul 8 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 25/C din 7 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2022 )  +  Articolul 9(1) Rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor legale în vederea recunoașterii calificării profesionale de consilier juridic se comunică solicitantului, în scris, prin intermediul poștei electronice sau, după caz, al PCUe, afară de cazul în care acesta solicită în mod expres comunicarea prin intermediul serviciilor poștale. (2) În cazul în care a optat pentru susținerea examenului de verificare a cunoștințelor profesionale, solicitantului i se comunică disciplinele din care va fi examinat, potrivit art. 13.(3) Solicitanții nemulțumiți de rezultate pot face contestație în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor. Contestațiile se soluționează de către comisia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. b), în cel mult 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere, iar rezultatele contestațiilor se comunică în condițiile prevăzute la alin. (1). (la 17-01-2022, Articolul 9 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 25/C din 7 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2022 )  +  Capitolul IV Efectuarea stagiului  +  Articolul 10(1) În cazul în care solicitantul optează pentru efectuarea stagiului prin cererea-tip prevăzută la art. 4 alin. (1), în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului verificării îndeplinirii condițiilor legale de recunoaștere a calificării profesionale, acesta depune acordul scris atât al persoanei juridice de drept public sau privat la care se va efectua stagiul, cât și al consilierului juridic angajat în condițiile Legii nr. 514/2003, cu completările ulterioare, care acceptă atribuțiile de îndrumător al stagiului.(2) Cerința prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită și în cazul în care acordul este întocmit în format electronic, având o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform normelor legale în vigoare. (la 17-01-2022, Articolul 10 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 25/C din 7 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2022 )  +  Articolul 11Condițiile colaborării dintre solicitant și îndrumător vor face obiectul unei convenții de îndrumare între părți. În timpul stagiului solicitantul are toate drepturile și obligațiile prevăzute de legea română, inclusiv dreptul de a primi o remunerație corespunzătoare activității desfășurate.  +  Articolul 12La sfârșitul efectuării stagiului, solicitantul va depune la direcția de specialitate dovada îndeplinirii efective a stagiului, ce va consta într-un raport scris al îndrumătorului, avizat de angajator sau de autoritatea la care acesta funcționează.  +  Capitolul V Organizarea examenului de verificare a cunoștințelor profesionale  +  Articolul 13(1) Examenul de verificare a cunoștințelor profesionale se organizează de două ori pe an de către Ministerul Justiției și constă într-o evaluare scrisă, sub forma unui test-grilă din următoarele domenii: drept civil, drept penal, drept procesual civil, drept procesual penal, drept administrativ, dreptul muncii și drept comercial.(2) Va fi exceptat de la verificarea cunoștințelor profesionale domeniul pentru care solicitantul prezintă diploma de studii superioare.  +  Articolul 14(1) Comisia de verificare a lucrărilor scrise are obligația de a elabora, pe baza tematicii și a bibliografiei, 3 variante de subiecte pentru fiecare materie, care vor fi puse în plicuri separate, sigilate și semnate de către toți membrii comisiei, dintre care în ziua examenului se va extrage câte un test din fiecare materie.(2) Examenul de verificare a cunoștințelor profesionale se desfășoară în limba română. (la 17-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 25/C din 7 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2022 ) (3) Plicurile cu subiectele de examen sunt alese și desfăcute de către un candidat sau de către candidat, în cazul în care există numai unul, dintre plicurile cu variante de subiecte întocmite potrivit dispozițiilor alin. (1), care va semna procesul-verbal încheiat în acest sens.(4) Timpul alocat pentru elaborarea lucrărilor este de 3 ore, calculat din momentul comunicării subiectelor.  +  Articolul 15Nota de promovare a examenului este minimum 7,00.  +  Articolul 16Rezultatele obținute la examen se afișează la sediul Ministerului Justiției și se publică pe site-ul instituției în termen de maximum 10 zile de la susținerea examenului.  +  Articolul 17Candidații nemulțumiți de notele obținute la examenul de verificare a cunoștințelor profesionale pot face contestație în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor. Contestațiile se soluționează în maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere de către comisia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. d), iar rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor se afișează la sediul Ministerului Justiției și se publică de îndată pe site-ul instituției.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 18Rezultatele examenului de verificare a cunoștințelor profesionale se validează prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 19Dreptul de a exercita profesia de consilier juridic definitiv în România se acordă candidatului declarat admis la examenul pentru verificarea cunoștințelor profesionale sau solicitantului care a făcut dovada îndeplinirii stagiului, prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 20(1) Ordinul ministrului justiției privind acordarea dreptului de a exercita profesia de consilier juridic în România se emite individual, în format electronic, și este semnat cu semnătură electronică calificată, în condițiile legii. La cererea expresă a solicitantului, ordinul poate fi emis în format letric.(2) Solicitantul căruia i s-a recunoscut calificarea profesională exercită profesia de consilier juridic cu titlul profesional din România. (la 17-01-2022, Articolul 20 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 25/C din 7 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2022 )  +  Articolul 21Ordinul ministrului justiției se comunică candidatului sau solicitantului, după caz, în termen de 15 zile de la emitere și produce efecte de la data comunicării.  +  Articolul 22Ordinul ministrului justiției poate fi atacat la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 23Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justiției ține evidența cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene, cărora li s-a conferit dreptul de a exercita profesia de consilier juridic în România, întocmește și actualizează periodic listele, în funcție de acordarea dreptului de a exercita această profesie unor noi persoane. (la 17-01-2022, Articolul 23 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 25/C din 7 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2022 )