HOTĂRÎRE nr. 181 din 15 iulie 1992privind definirea jocurilor de noroc şi stabilirea contravenţiilor la regimul practicării acestor jocuri în România
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 15 iulie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Prin jocuri de noroc se înţeleg toate metodele de atribuire a unor cistiguri de orice fel, în funcţie de anumite evenimente aleatorii, indiferent de modul producerii acestora.Jocurile de noroc se clasifica după cum urmează: a) pronosticuri sau pariuri sportive, dacă evenimentele aleatorii constau din rezultatele unor intreceri sportive de orice fel, inclusiv curse hipice, de ogari, automobilistice etc.; b) loterii, dacă evenimentele aleatorii constau din rezultatele unor extrageri de numere, de litere sau de alte simboluri, indiferent de caracteristicile dispozitivelor mecanice sau electronice utilizate pentru generarea acestora sau efectuarea extragerilor (urne, cupe, roti şi alte asemenea mijloace); se includ în această categorie toate genurile de tombole, bingo şi alte jocuri, precum şi toate dispozitivele mecanice sau electronice prin intermediul cărora pot fi obţinute diverse cistiguri determinate de evenimente aleatorii generate de respectivele mecanisme; c) jocurile de noroc care se produc în prezenta jucatorilor respectivi, cu sau fără participarea directa a acestora şi indiferent de mijloacele utilizate pentru acestea: cărţi de joc, zaruri, rulete, bile, telesprint, inclusiv toate jocurile de tip "casino" etc.  +  Articolul 2Activitatea de coordonare, avizare şi atestare a practicării jocurilor de noroc în România se realizează de către Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc, în componenta din anexa la prezenta hotărîre.  +  Articolul 3În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărîri, comisia prevăzută în anexa va elabora proiectul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc, care va fi supus, spre aprobare, Guvernului României.  +  Articolul 4Organizatorii de jocuri de noroc sînt obligaţi să obţină, în termen de 60 de zile de la publicarea regulamentului, avizul de funcţionare de la Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc, iar apoi, în termen de 10 zile, sa înştiinţeze în scris organul de poliţie din raza de activitate, competent sa desfăşoare, potrivit legii, activităţi de supraveghere şi control.Organizatorii de jocuri de noroc pot să solicite organelor de poliţie, din raza de activitate a acestora, măsuri de asigurare a pazei şi restabilire a ordinii publice, contra cost, în condiţiile prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 383/1991.  +  Articolul 5Constituie contravenţii la regimul practicării jocurilor de noroc următoarele fapte, dacă nu au fost săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni; a) organizarea, îngăduirea sau practicarea jocurilor de noroc - altele decît cele autorizate potrivit legii - de natura sa lezeze bunele moravuri; b) practicarea unor jocuri de noroc autorizate ca fiind de agrement, divertisment, jocuri distractive, în scopul dobîndirii, pe aceasta cale, a unor venituri ilicite; c) practicarea, pe baza unor autorizaţii eliberate, a jocurilor de noroc cu denumirea bingo, ruleta, telesprint etc. şi care nu au avizul prevăzut la art. 4 din prezenta hotărîre.  +  Articolul 6Contravenţiile prevăzute la art. 5 lit. a) se sancţionează potrivit art. 3 lit. c) din Legea nr. 61/1991.Contravenţiile prevăzute la art. 5 lit. b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 1.000.000 lei.Sumele aflate în joc sau rezultate din astfel de activităţi ilicite se confisca, potrivit legii.  +  Articolul 7Contravenţiile se constata de către persoane cu atribuţii de control ale Ministerului Economiei şi Finanţelor şi ofiţeri şi subofiteri de poliţie din Ministerul de Interne.În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 5, dacă agentul constatator apreciază ca sancţiunea amenzii este îndestulătoare, aplica amenda, procedînd potrivit dispoziţiilor legale privind constatarea, sancţionarea şi executarea contravenţiilor. În situaţia în care se apreciază ca sancţiunea amenzii este neîndestulătoare pentru faptele prevăzute la art. 5 lit. a), procesul-verbal de constatare se trimite de îndată judecătoriei în a carei raza teritorială a fost săvîrşită contravenţia.Împotriva hotărîrii pronunţate de instanţa se poate declara recurs în termen de 15 zile de la comunicare.În cazul sancţiunilor cu amendă, contravenienţii pot face plîngere, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, la instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.Constatarea contravenţiei conduce la anularea autorizaţiei şi la încetarea activităţilor respective. Continuarea activităţilor respective fără o noua autorizare se sancţionează potrivit legii.  +  Articolul 8Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu organele prevăzute în anexa, vor asigura punerea în executare a prezentei hotărîri.  +  Articolul 9Pe data publicării prezentei hotărîri se abroga Hotărîrea Guvernului nr. 958/1990. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul comerţului şi turismului,Constantin FotaMinistru de interne,Victor Babiuc  +  Anexa 1 COMISIA DE COORDONARE, AVIZARE ŞI ATESTARE A JOCURILOR DE NOROC Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc are următoarea componenta:1. Ministerul Economiei şi Finanţelor - secretar de stat, preşedinte 2. Ministerul Comerţului şi Turismului - secretar de stat, membru 3. Ministerul de Interne - şeful Inspectoratului General alPoliţiei, membru 4. Ministerul Economiei şi Finanţelor - director general, membru 5. Regia Autonomă a Loteriilor şi Pronosticurilor Sportive din România - director general, membru.--------------