NORME METODOLOGICE din 30 octombrie 2000privind condițiile de eliberare și de aplicare a marcajului distinctiv, precum și modelul acestuia
EMITENT
 • OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 10 noiembrie 2000  Notă
  Aprobate prin DECIZIA nr. 6 din 30 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000.
   +  Articolul 1Marcajul distinctiv prevăzut la art. 2 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 124/2000 se aplică în cazul operelor audiovizuale fixate pe suport tip caseta video și tip compact-disc (video-CD, DVD etc.).  +  Articolul 2În vederea eliberării marcajului distinctiv persoanele fizice sau juridice care produc, distribuie, comercializează sau închiriază pe teritoriul României opere audiovizuale fixate conform prevederilor art. 1 vor prezenta Oficiului Român pentru Drepturile de Autor următoarele acte:a) cerere-tip pentru eliberarea marcajelor distinctive, potrivit modelului care face parte integrantă din prezentele norme metodologice;b) autorizația de funcționare;c) certificatul de înmatriculare a operei audiovizuale în Registrul cinematografiei.  +  Articolul 3Documentul prevăzut la art. 2 lit. b) va fi depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în original și în fotocopie, originalul urmând să fie restituit solicitantului după verificarea conformității acestora.  +  Articolul 4Documentul prevăzut la art. 2 lit. c) va fi depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în fotocopie.  +  Articolul 5Persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 2 au obligația ca până la data de 31 ianuarie 2001 să asigure aplicarea marcajelor distinctive pe toate exemplarele operelor audiovizuale care se afla în stoc sau în circuitul comercial ori sunt oferite spre închiriere.  +  Articolul 6(1) Marcajul distinctiv se eliberează de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor contra cost, sumele încasate urmând să fie vărsate integral la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 124/2000.(2) Marcajele distinctive pentru operele audiovizuale se eliberează solicitanților de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în termen de 15 zile de la data solicitării și vor fi însoțite de o adeverință cuprinzând titlul operei audiovizuale, modul de exploatare și codurile alfanumerice ale marcajelor distinctive aferente.(3) Aplicarea marcajului distinctiv pe exemplarele operelor audiovizuale se va face de către solicitanți.  +  Articolul 7Marcajul distinctiv se va aplica pe fiecare exemplar al operei audiovizuale, astfel:a) pentru operele audiovizuale fixate pe suport tip caseta video sau tip compact-disc (video-CD, DVD etc.), destinate comercializării - pe coperta sau pe ambalajul exterior;b) pentru operele audiovizuale fixate pe suport tip caseta video, destinate închirierii - pe caseta video, și anume pe suprafața laterală opusă capacului mobil;c) pentru operele audiovizuale înregistrate pe suport tip compact-disc (video-CD, DVD etc.), destinate închirierii - pe copertă.  +  Articolul 8Marcajul distinctiv care va fi eliberat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și aplicat pe exemplarele operelor audiovizuale este de tip marcaj holografic de securitate, model unic pe teritoriul României.  +  Model cerere tip de eliberare a marcajelor distinctive pentru opere audiovizuale
  CERERE
  de eliberare a marcajelor distinctive pentru opere audiovizuale
  Subsemnatul
  Reprezentant al
  În calitate de
  B.I./C.I.
  Cod numeric personal
  Domiciliat în
  Solicit eliberarea de marcaje distinctive pentru societatea:
  Denumire
  Cod fiscal
  Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului
  Tel./Fax
  Cu sediul în
  Localitatea Strada Nr. Bloc Ap. Secția de poliție*) Județul/ Sectorul
  Puncte de lucru
  Localitatea Strada Nr. Bloc Ap. Secția de poliție*) Județul/ Sectorul
  Spații de depozitare
  Localitatea Strada Nr. Bloc Ap. Secția de poliție*) Județul/ Sectorul
  *) Se va completa secția de poliție în a carei raza teritorială se afla spațiul menționat.
  Marcajele distinctive sunt necesare pentru următoarele opere audiovizuale:
  Nr. crt. Titlul origi- nal al operei audiovizuale Titlul sub care se co- mercializea- za sau închiriază opera audio- vizuala Suportul**) Modul de exploatare (comercia- lizare sau inchiri- ere) Număr de marcaje solicitate
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
  23.
  24.
  25.
  26.
  27.
  28.
  29.
  **) Se va completa cu: caseta video, VCD, DVD etc.Tabelul de mai sus se poate continua și pe verso.
  Declar că cele de mai sus corespund realității și ca am luat cunoștința de prevederile art. 292 Cod Penal conform cărora furnizarea de date nereale constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
  Data......................Semnătura........................
  -----