LEGE nr. 23 din 14 martie 2014pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 7 iunie 2013, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, înainte de punctul 1 se introduce un nou punct cu următorul cuprins:– La articolul 2, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) centrală hidroelectrică retehnologizată - centrala hidroelectrică cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care îndeplinește următoarele condiții:– are o durată de funcționare de cel puțin 15 ani de la data punerii în funcțiune;– a fost supusă unui ansamblu de operațiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral și/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul creșterii eficienței activității de producere, sau grup hidroelectric nou instalat într-o centrală hidroelectrică preexistentă ori într-o amenajare hidrotehnică utilizată anterior în scop energetic;2. La articolul I punctul 1, litera e) a alineatului (6) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:e) energia electrică produsă în centrale electrice fotovoltaice situate pe terenuri care, la data de 31 decembrie 2013, erau în circuitul agricol în condițiile legii;3. La articolul I, după punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 1^1 - 1^3, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 3 alineatul (8), litera b) se abrogă.1^2. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010-2013 sunt următoarele: 2010 - 8,3%; 2011 - 10%; 2012 - 12%; 2013 - 14%.1^3. La articolul 4, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) Începând cu anul 2014, ANRE monitorizează anual cotele anuale realizate de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și, în funcție de gradul de realizare a obiectivului național și de impactul la consumatorul final, estimează, publică pe site-ul propriu și informează Guvernul până la data de 30 iunie a anului curent asupra nivelului cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul următor.(4^2) Pentru perioada 2015-2020, cota anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, se stabilește anual și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, în termen de 60 de zile de la data comunicării acesteia de către ANRE.4. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 4, alineatul (10) se abrogă.5. La articolul I punctul 3, partea introductivă a alineatului (2^1) și alineatul (2^2) ale articolului 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2^1) În perioada 1 iulie 2013-31 martie 2017 se amână temporar tranzacționarea unui număr de certificate verzi din cele prevăzute la alin. (2), pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, acreditați de ANRE până la data de 31 decembrie 2013, după cum urmează:................................................................................................(2^2) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (2^1) se va face începând cu 1 aprilie 2017 pentru centralele prevăzute la alin. (2^1) lit. a) și c), respectiv începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru centralele prevăzute la alin. (2^1) lit. b), eșalonat cel mult până la data de 30 decembrie 2020.6. La articolul I, după punctul 3 se introduc trei noi puncte, punctele 3^1 - 3^3, cu următorul cuprins:3^1. La articolul 6, după alineatul (2^2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^3) și (2^4), cu următorul cuprins:(2^3) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investițional, după aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b), dispozițiile alin. (2^1) se aplică astfel încât numărul de certificate verzi rezultat să nu fie subunitar.(2^4) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investițional, dacă numărul de certificate verzi calculat de ANRE prin aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b) este subunitar, nu se aplică prevederile alin. (2^1).3^2. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (3), energia electrică produsă în centrale electrice amplasate pe vehicule de orice fel nu face obiectul prezentei legi.3^3. La articolul 6, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Pentru energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează biomasa ce provine din culturi energetice se acordă suplimentar față de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs și livrat.7. La articolul I punctul 4, litera b) a alineatului (7) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (2), (4) sau (5), după caz, diminuând valoarea de referință a investiției per MW cu valoarea ajutorului primit per MW și păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate în calculele furnizate Comisiei Europene în cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de ajutor de stat. Reducerea numărului de certificate verzi prevăzută se aplică până la concurența valorii ajutorului investițional primit de producătorul de energie electrică, utilizându-se în calcul valoarea medie a unui certificat verde, calculată ca medie aritmetică a valorii maxime și valorii minime de tranzacționare a certificatelor verzi.8. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. La articolul 6, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:«(9) Certificatele verzi emise de operatorul de transport și sistem au o durată de valabilitate de 12 luni.»9. La articolul I punctul 6, alineatele (2), (4) și (6) ale articolului 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să achiziționeze anual un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, potrivit prevederilor art. 4 alin. (9), și cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1), exprimată în MWh, furnizată anual consumatorilor finali.................................................................................................(4) În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat față de tarifele/prețurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal, după achiziționarea de către furnizor a certificatelor verzi corespunzător cotei obligatorii de achiziție. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) și prețul certificatelor verzi achiziționate de furnizorul respectiv pe piețele centralizate administrate de operatorul pieței de energie electrică..................................................................................................(6) Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1) vor regulariza, în tranșe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcție de cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrică furnizată și prețul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior.10. La articolul I, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 6^1 și 6^2, cu următorul cuprins:6^1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să transmită anual la ANRE, în formatul și la termenele precizate de aceasta, cantitățile de energie electrică pentru care au obligația achiziției de certificate verzi, conform prezentei legi.6^2. La articolul 8, alineatul (5) se abrogă.11. La articolul I punctul 7, alineatul (8) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Se exceptează de la aplicarea prevederilor prezentei legi un procent din cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor finali, cu respectarea reglementărilor europene incidente. Condițiile de calificare pentru mecanismul de exceptare, precum și cantitatea exceptată, condiționată de aplicarea programelor anuale de creștere a eficienței energetice, vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, după notificarea acestora la Comisia Europeană și obținerea unei decizii de autorizare din partea acesteia.12. La articolul I, punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:10. La articolul 12, alineatele (2^1) și (2^2) se abrogă.13. La articolul I, după punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 11^1 și 11^2, cu următorul cuprins:11^1. La articolul 14, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Regulamentul de acces în piața de energie electrică până la limita de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie.11^2. La articolul 20, alineatul (3) se abrogă.14. La articolul I punctul 13, alineatele (1) și (3) ale articolului 29 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) ANRE monitorizează producătorii beneficiari ai sistemului de promovare prin certificate verzi și întocmește rapoarte anuale pe care le face publice pe site-ul propriu, în termen de 90 de zile de la încheierea perioadei monitorizate................................................................................................(3) Măsurile de reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestora de către ANRE potrivit prevederilor alin. (2), și se aplică centralelor/grupurilor electrice deținute de producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, acreditate de către ANRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, după data intrării în vigoare a acestei hotărâri a Guvernului, începând cu 1 ianuarie a anului următor.15. La articolul I, după punctul 13 se introduc două noi puncte, punctele 14 și 15, cu următorul cuprins:14. La articolul 30 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:e) nerespectarea art. 8 alin. (4) și (6) de către producătorii și furnizorii menționați la art. 8 alin. (1);f) nerespectarea reglementărilor ANRE în domeniul promovării energiei din surse regenerabile de energie.15. La articolul 30, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e) și f) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, și cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice.(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă egală cu contravaloarea totală a certificatelor verzi neachiziționate de un furnizor sau producător prevăzut la art. 8 alin. (1) multiplicată de 3 ori, valoarea minimă a acesteia fiind de 10.000 lei, iar valoarea maximă, de 10.000.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.16. Articolul II se abrogă.17. Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIIEnergia electrică produsă din surse regenerabile de energie susținută prin sistemul de promovare poate fi comercializată și prin contracte reglementate, conform reglementărilor emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul IIProducătorii de energie electrică și autoritățile publice care dețin centrale electrice din surse regenerabile de energie cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător pot încheia contracte negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea certificatelor verzi emise pentru energia electrică produsă și livrată din aceste centrale. (la 31-12-2021, Articolul II a fost modificat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul III(1) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (4^1) și (4^2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei calculează, pentru anul 2014, cota de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, o publică pe site-ul propriu în maximum 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, informează Guvernul asupra nivelului acesteia și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, până cel târziu la data de 31 martie 2014.(2) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (7) din Legea nr. 220/2008, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege, pentru anul 2014, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei calculează și publică pe site-ul propriu în maximum 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi estimată, numărul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informațiilor privind energia electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie și consumul final de energie electrică.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 14 martie 2014.Nr. 23.-----