LEGE nr. 253 din 16 iunie 2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Dispozițiile prezentei legi se aplică:a) sistemelor definite la art. 2 alin. (1) pct. 1, care operează în orice monedă sau în diferite monede pe care sistemul le convertește una în alta;b) participanților la sistemele prevăzute la lit. a);c) garanțiilor constituite în legătură cu participarea la un sistem sau cu operațiunile Băncii Naționale a României, ale băncilor centrale din statele membre ale Spațiului Economic European și ale Băncii Centrale Europene, în calitatea acestora de bănci centrale.  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:1. sistem - o convenție în formă scrisă care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:a) este încheiată între 3 sau mai mulți participanți, alții decât operatorul de sistem al acelui sistem, un posibil agent de decontare, o posibilă contraparte centrală, o posibilă casă de compensare sau un posibil participant indirect, și are reguli comune și proceduri standardizate pentru compensare, realizată prin intermediul unei contrapărți centrale sau al altei entități, și/sau pentru executarea ordinelor de transfer între participanți;b) este guvernată de legea aleasă de participanți, care poate fi legea unui stat membru al Spațiului Economic European, dacă cel puțin unul dintre participanți își are sediul social în respectivul stat membru;c) este desemnată de Banca Națională a României ca sistem ce intră sub incidența prezentei legi sau este desemnată de alt stat membru al Spațiului Economic European a cărui lege îi este aplicabilă și este notificată ca atare ESMA; (la 24-12-2015, Lit. c) a pct. 1 al alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 18 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015. ) O convenție încheiată între operatorii unor sisteme interoperabile nu constituie un sistem. (la 01-09-2011, Pct. 1 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) 2. instituție - oricare dintre următoarele entități, care participă la un sistem și care este obligată să execute obligațiile financiare rezultate din ordinele de transfer emise în cadrul respectivului sistem:a) o instituție de credit, așa cum este definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice entitate având sediul social într-un stat membru al Spațiului Economic European, autorizată să atragă depozite ori alte fonduri rambursabile de la public și să acorde credite pe cont propriu, sau orice entitate, alta decât o instituție de credit, având sediul social într-un stat membru al Spațiului Economic European, autorizată să emită mijloace de plată sub formă de monedă electronică; (la 01-09-2011, Lit. a) a pct. 2, alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) b) o firmă de investiții, așa cum este definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, sau orice persoană juridică având sediul social într-un stat membru al Spațiului Economic European, autorizată să presteze unul ori mai multe servicii de investiții către terți și/sau să desfășoare una ori mai multe activități de investiții pe baze profesionale; (la 01-09-2011, Lit. b) a pct. 2, alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) c) o autoritate publică și alte entități garantate public;d) orice entitate având sediul social în afara teritoriului României sau al statelor membre ale Spațiului Economic European și ale cărei funcțiuni corespund celor ale instituțiilor de credit, instituțiilor emitente de monedă electronică sau ale persoanelor juridice autorizate să ofere servicii de investiții financiare;3. contraparte centrală (CPC) - o CPC definită la art. 2 pct. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012; (la 03-01-2022, Punctul 3. din Alineatul (1) , Articolul 2, Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din LEGEA nr. 320 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1256 din 31 decembrie 2021 ) 4. agent de decontare - o entitate care pune la dispoziția instituțiilor și/sau a contrapărții centrale, care participă la sistem, conturi de decontare prin care ordinele de transfer din sistem sunt decontate și care poate acorda credite respectivelor instituții și/sau contrapărții centrale, în scopul decontării;5. casă de compensare - o entitate însărcinată cu calculul poziției nete a fiecărei instituții, a unei posibile contrapărți centrale și/sau a unui posibil agent de decontare;6. participant - o instituție, o contraparte centrală, un agent de decontare, o casă de compensare, un operator de sistem sau un membru compensator al unei CPC autorizată potrivit art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012; în conformitate cu regulile sistemului, participantul poate acționa în același timp în toate sau doar în unele dintre aceste calități; (la 03-01-2022, Punctul 6. din Alineatul (1) , Articolul 2, Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din LEGEA nr. 320 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1256 din 31 decembrie 2021 ) 7. participant indirect - o instituție, o contraparte centrală, un agent de decontare, o casă de compensare sau un operator de sistem care are o relație contractuală cu un participant la sistem care execută ordine de transfer și în temeiul căreia participantul indirect poate transmite ordine de transfer în respectivul sistem, cu condiția ca participantul indirect să fie cunoscut operatorului de sistem. Pentru prevenirea riscului sistemic, un participant indirect poate fi considerat participant, fără ca aceasta să limiteze responsabilitatea participantului prin intermediul căruia participantul indirect transmite ordine de transfer în respectivul sistem; (la 01-09-2011, Pct. 7 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) 8. instrumente financiare - acele instrumente prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. ll din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; (la 24-12-2015, Pct. 8 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 337 din 18 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015. ) 9. ordin de transfer:a) o instrucțiune dată de un participant de a se pune la dispoziția unui destinatar o sumă de bani, prin înscrierea acesteia în conturile unei instituții de credit, ale unei bănci centrale, ale unei contrapărți centrale ori ale unui agent de decontare, sau orice instrucțiune care antrenează asumarea ori executarea unei obligații de plată, așa cum este aceasta definită de regulile de funcționare a sistemului; sau (la 01-09-2011, Lit. a) a pct. 9 al alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) b) o instrucțiune dată de un participant de a se transfera proprietatea asupra unuia sau mai multor instrumente financiare sau orice alt drept asupra unuia sau mai multor instrumente financiare, prin înscrierea în registrul de evidență a acestora sau prin orice altă modalitate;10. procedură de insolvență - orice procedură colectivă prevăzută de legislația română sau străină, care urmărește fie lichidarea unui participant, fie reorganizarea sa, dacă această măsură implică suspendarea sau limitarea transferurilor sau plăților;11. compensare - înlocuirea creanțelor și obligațiilor rezultând din ordine de transfer din cadrul sistemului, pe care unul sau mai mulți participanți le emit în favoarea altui participant sau a altor participanți ori pe care le primesc de la aceștia, cu o creanță sau o obligație netă unică, astfel încât această creanță netă unică să poată fi pretinsă, respectiv această obligație netă unică să fie datorată;12. cont de decontare - un cont deschis la banca centrală, la un agent de decontare sau la o contraparte centrală, utilizat pentru depozitarea de fonduri ori de instrumente financiare, precum și pentru decontarea tranzacțiilor dintre participanții la un sistem; (la 01-09-2011, Pct. 12 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) 13. garanție - orice activ care se poate valorifica, inclusiv o sumă de bani, instrumente financiare și creanțe private, și care face obiectul oricărei forme de garantare, al unui contract de report ori al unui contract similar și care este constituit în scopul garantării drepturilor și obligațiilor care pot rezulta în legătură cu participarea la un sistem sau care este pus la dispoziția Băncii Naționale a României ori a băncilor centrale din statele membre ale Spațiului Economic European sau a Băncii Centrale Europene; (la 01-09-2011, Pct. 13 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) 14. sistem de plăți de importanță sistemică - un sistem în care, în cazul în care nu este suficient protejat împotriva riscurilor specifice, o întrerupere în funcționarea sa poate produce sau transmite alte întreruperi în activitatea participanților sau chiar întreruperi în cadrul altor sisteme din sectorul financiar;15. sistem de plăți de importanță deosebită - un sistem care are un rol important în procesarea și decontarea unor tipuri variate de plăți și care, în cazul imposibilității de funcționare, poate provoca efecte economice majore și poate submina încrederea publicului în sistemele de plăți și în monedă, în general.16. zi de operare - intervalul de timp în care au loc decontările din cursul zilei și/sau nopții, inclusiv toate procesele care se desfășoară în cadrul ciclului de operare al sistemului; (la 01-09-2011, Pct. 16 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) 17. sisteme interoperabile - două sau mai multe sisteme ai căror operatori de sistem au încheiat acorduri în temeiul cărora este posibilă executarea ordinelor de transfer dintr-un sistem în altul; (la 01-09-2011, Pct. 17 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) 18. operator de sistem - entitatea ori entitățile responsabile din punct de vedere legal de operarea unui sistem. Un operator de sistem poate să acționeze inclusiv în calitate de agent de decontare, contraparte centrală sau casă de compensare; (la 01-09-2011, Pct. 18 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) 19. ESMA - Autoritatea Europeană pentru Supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Piețe și Valori Mobiliare - European Securities and Markets Authority), înființată prin Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei; (la 01-09-2011, Pct. 19 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) 20. CERS - Comitetul European pentru Risc Sistemic (European Systemic Risk Board), înființat prin Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic. (la 01-09-2011, Pct. 20 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) (2) Pentru prevenirea riscului sistemic, prin derogare de la prevederile alin. (1) pct. 1, Banca Națională a României poate desemna, ca sistem care intră sub incidența prezentei legi, o convenție încheiată în formă scrisă, îndeplinind condițiile stipulate la alin. (1) pct. 1, care este încheiată cu scopul executării ordinelor de transfer definite la alin. (1) pct. 9 lit. b) și care, într-o măsură limitată, execută și ordine referitoare la alte instrumente financiare.(3) Pentru prevenirea riscului sistemic, prin excepție de la prevederile alin. (1) pct. 1, Banca Națională a României poate, după caz, să desemneze ca sistem care intră sub incidența prezentei legi și o convenție încheiată în formă scrisă între 2 participanți, alții decât un posibil agent de decontare, o posibilă contraparte centrală, o posibilă casă de compensare, un posibil operator de sistem sau un posibil participant indirect. (la 01-09-2011, Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) (4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) pct. 2, dacă un sistem este supravegheat în baza legislației române sau a legislației unui stat membru al Spațiului Economic European și execută doar ordine de transfer precizate la alin. (1) pct. 9 lit. b), precum și plăți rezultând din aceste ordine, Banca Națională a României poate hotărî ca entitățile care participă la acest sistem și care sunt obligate să execute obligațiile financiare rezultând din ordinele de transfer emise în cadrul acelui sistem să fie considerate instituții în sensul prezentei legi, cu condiția ca cel puțin 3 participanți la sistem să facă parte din categoriile prevăzute la alin. (1) pct. 2 și ca o astfel de decizie să fie justificată din punct de vedere al prevenirii riscului sistemic.(5) Abrogat. (la 01-09-2011, Alin. (5) al art. 2 a fost abrogat de pct. 8 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )  +  Capitolul II Compensarea și ordinele de transfer  +  Articolul 3(1) Ordinele de transfer și compensarea sunt valabile, își produc efectele juridice și sunt opozabile terților chiar și în cazul deschiderii procedurii de insolvență asupra unui participant (în sistemul în cauză sau într-un sistem interoperabil), cu condiția ca respectivele ordine de transfer să fi fost introduse în sistem înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvență, așa cum este acesta definit la art. 6 alin. (1). (la 01-09-2011, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 9 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) (1^1) Dispozițiile alin. (1) se aplică chiar și în cazul deschiderii procedurii de insolvență împotriva operatorului unui sistem interoperabil care nu este participant. (la 01-09-2011, Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 10 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) (2) Dacă ordinele de transfer sunt introduse în sistem după momentul deschiderii procedurii de insolvență și sunt procesate în cursul zilei de operare, așa cum este aceasta definită în regulile sistemului, în care s-a deschis procedura de insolvență, aceste ordine de transfer și compensarea își produc efectele juridice și sunt opozabile terților, cu condiția ca operatorul sistemului să poată dovedi că în momentul în care ordinele de transfer au devenit irevocabile nu a cunoscut și nici nu trebuia să cunoască faptul că s-a deschis procedura de insolvență. (la 01-09-2011, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 11 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) (3) Nici o normă juridică, regulă, dispoziție sau practică vizând anularea unor contracte și tranzacții încheiate înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvență, definit la art. 6 alin. (1), nu poate conduce la anularea unei compensări efectuate în conformitate cu alin. (1) și (2).(4) Momentul din care un ordin de transfer este considerat introdus în sistem trebuie să fie clar precizat prin regulile sistemului.(5) În cazul sistemelor interoperabile, fiecare sistem va stabili, în propriile reguli de sistem, momentul introducerii în sistem a unui ordin de transfer, astfel încât să asigure, pe cât posibil, coordonarea în această privință a regulilor tuturor sistemelor interoperabile în cauză. Regulile unui sistem privind momentul introducerii în sistem a ordinelor de transfer nu vor fi afectate de regulile celorlalte sisteme cu care acesta este interoperabil, cu excepția cazului în care regulile tuturor sistemelor interoperabile includ prevederi exprese în acest sens. (la 01-09-2011, Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de pct. 12 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )  +  Articolul 4Având în vedere termenii contractuali aplicabili, fondurile sau instrumentele financiare disponibile în contul de decontare al participantului și facilitatea de creditare (incluzând împrumutul unor instrumente financiare) acordată participantului în ziua decontării, în limita garanțiilor constituite în acest scop, pot fi folosite, chiar în condițiile în care împotriva participantului sau a operatorului unui sistem interoperabil a fost deschisă o procedură de insolvență, pentru îndeplinirea obligațiilor participantului în cadrul sistemului în cauză sau al sistemului interoperabil din ziua de operare pe parcursul căreia s-a deschis procedura de insolvență, în principal pentru îndeplinirea oricărei obligații rezultate în urma compensării, făcând posibilă decontarea finală pentru sistemul în cauză sau pentru sistemul interoperabil. (la 01-09-2011, Art. 4 a fost modificat de pct. 13 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )  +  Articolul 5(1) Un ordin de transfer nu poate fi revocat de către un participant la sistem sau de către un terț, din momentul stabilit prin regulile sistemului respectiv (momentul irevocabilității).(2) În cazul sistemelor interoperabile, fiecare sistem va stabili, în propriile reguli de sistem, momentul irevocabilității ordinelor de transfer, astfel încât să asigure, pe cât posibil, coordonarea în această privință a regulilor tuturor sistemelor interoperabile în cauză. Regulile unui sistem privind momentul irevocabilității ordinelor de transfer nu vor fi afectate de regulile celorlalte sisteme cu care acesta este interoperabil, cu excepția cazului în care regulile tuturor sistemelor interoperabile includ prevederi exprese în acest sens. (la 01-09-2011, Art. 5 a fost modificat de pct. 14 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )  +  Capitolul III Prevederi referitoare la procedura de insolvență  +  Articolul 6(1) În înțelesul prezentei legi, momentul deschiderii procedurii de insolvență este momentul în care autoritatea competentă pronunță hotărârea de deschidere a procedurii de insolvență.(2) Autoritatea competentă care a pronunțat hotărârea de deschidere a procedurii de insolvență în baza legii române împotriva unui participant la sistem este obligată să comunice de îndată această hotărâre Băncii Naționale a României și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Obligația de notificare a fiecărei autorități menționate se consideră îndeplinită numai dacă autoritatea competentă a primit de la respectiva autoritate confirmarea de primire a hotărârii.(3) Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare vor comunica de îndată tuturor sistemelor naționale hotărârea de deschidere a procedurii de insolvență primită de la autoritatea competentă, conform prevederilor alin. (2), sau de la statele membre ale Spațiului Economic European.(4) Banca Națională a României va comunica de îndată și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare hotărârea de deschidere a procedurii de insolvență comunicată de statele membre ale Spațiului Economic European.  +  Articolul 7(1) Deschiderea procedurii de insolvență asupra unui participant nu are efect retroactiv asupra drepturilor și obligațiilor sale care decurg din participarea sa la sistem sau sunt legate de această participare, care au luat naștere anterior momentului deschiderii acestei proceduri, așa cum acesta este definit la art. 6 alin. (1).(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în privința drepturilor și obligațiilor unui participant într-un sistem interoperabil sau ale operatorului unui sistem interoperabil care nu este participant. (la 01-09-2011, Art. 7 a fost modificat de pct. 15 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )  +  Articolul 8Drepturile și obligațiile decurgând din participarea la sistem sau legate de această participare ale participantului împotriva căruia s-a deschis o procedură de insolvență sunt determinate de legea care guvernează sistemul.  +  Capitolul IV Protejarea drepturilor pe care le au deținătorii de garanții și creditorii garantați contra efectelor procedurii de insolvență împotriva participantului care a constituit garanția  +  Articolul 9(1) Drepturile unui operator de sistem ori ale unui participant în legătură cu garanțiile constituite în favoarea sa și/sau pe care le deține în legătură cu sistemul ori cu orice sistem interoperabil, precum și drepturile Băncii Naționale a României, ale băncilor centrale din statele membre ale Spațiului Economic European și ale Băncii Centrale Europene în legătură cu garanțiile deținute sau constituite în favoarea acestora nu sunt afectate de deschiderea procedurii de insolvență împotriva:a) participantului la sistem sau la un sistem interoperabil;b) operatorului unui sistem interoperabil care nu este participant;c) contrapărții Băncii Naționale a României, a băncii centrale dintr-un stat membru al Spațiului Economic European sau a Băncii Centrale Europene;d) oricărei terțe părți care a constituit garanțiile. (la 01-09-2011, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 16 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) (2) Garanțiile prevăzute la alin. (1) pot fi executate în scopul realizării drepturilor garantate.(3) În situația în care un operator de sistem a constituit o garanție în favoarea unui alt operator de sistem în legătură cu un sistem interoperabil, drepturile pe care operatorul de sistem care a constituit garanția le are asupra acelei garanții nu sunt afectate de deschiderea procedurii de insolvență împotriva operatorului de sistem beneficiar al garanției. (la 17-11-2017, Articolul 9 din Capitolul IV a fost completat de Articolul 18, Capitolul III din LEGEA nr. 210 din 3 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 07 noiembrie 2017 )  +  Articolul 10Dacă în favoarea participanților, operatorilor de sistem și/sau a Băncii Naționale a României, a băncilor centrale din statele membre ale Spațiului Economic European ori a Băncii Centrale Europene s-au constituit drept garanție instrumente financiare sau drepturi asupra unor instrumente financiare și dacă dreptul lor ori al oricărui mandatar, agent sau terț care acționează pe seama acestora asupra respectivelor instrumente financiare este înscris valabil într-un registru de evidență, într-un cont sau într-un sistem centralizat de depozitare, localizat în România ori într-un stat membru al Spațiului Economic European, determinarea opozabilității, conținutului, întinderii și efectelor drepturilor acestora asupra garanțiilor este guvernată de legea statului unde drepturile au fost valabil înscrise. (la 01-09-2011, Art. 10 a fost modificat de pct. 17 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )  +  Capitolul V Dispoziții aplicabile după aderarea la Uniunea Europeană  +  Articolul 11Banca Națională a României este obligată să notifice decizia prevăzută la art. 6 alin. (2), de îndată ce i-a fost comunicată, altor state membre ale Spațiului Economic European, CERS și ESMA. (la 01-09-2011, Art. 11 a fost modificat de pct. 18 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )  +  Articolul 12(1) Banca Națională a României va comunica ESMA sistemele și operatorii de sistem care intră sub incidența prezentei legi. ESMA va face publice respectivele informații pe pagina sa de internet.(2) Ministerul Finanțelor Publice va informa ESMA că Banca Națională a României este autoritatea națională competentă care trebuie să informeze și să fie informată cu privire la deschiderea procedurii de insolvență împotriva unui participant la un sistem. (la 01-09-2011, Art. 12 a fost modificat de pct. 19 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 13(1) Banca Națională a României desemnează sistemele, așa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 1, care intră sub incidența prezentei legi.(2) Desemnarea sistemelor care, conform legii, nu sunt autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare se face de către Banca Națională a României pe baza unor criterii proprii.(3) Toate sistemele care, conform legii, sunt autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și destinate decontării operațiunilor cu instrumente financiare intră sub incidența prezentei legi. Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va comunica Băncii Naționale a României toate sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare autorizate de aceasta, iar Banca Națională a României va desemna automat aceste sisteme ca intrând sub incidența prezentei legi.(4) Banca Națională a României va monitoriza permanent sistemele de plăți și sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare care decontează prin intermediul unor sisteme de plăți de importanță sistemică sau de importanță deosebită.  +  Articolul 14Fiecare operator al unui sistem desemnat de către Banca Națională a României în conformitate cu prevederile art. 13 este obligat să comunice acesteia participanții la sistem, inclusiv participanții indirecți și operatorii de sisteme interoperabile care nu sunt participanți, precum și orice schimbare cu privire la aceștia. (la 01-09-2011, Art. 14 a fost modificat de pct. 20 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )  +  Articolul 15O instituție va oferi gratuit, la cerere, oricărei persoane care justifică un interes legitim informații referitoare la sistemele la care această instituție participă și la principalele reguli de funcționare a acestor sisteme, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii cererii. (la 01-09-2011, Art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )  +  Articolul 16Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare vor urmări respectarea prevederilor prezentei legi în cadrul sistemelor care intră sub incidența acestora.  +  Articolul 16^1(1) Banca Națională a României va coopera cu ESMA în scopul aplicării prevederilor prezentei legi, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului.(2) Banca Națională a României va furniza ESMA, fără întârziere, toate informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor acesteia, în conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului. (la 01-09-2011, Art. 16^1 a fost introdus de pct. 22 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )  +  Articolul 17Prezenta lege transpune Directiva nr. 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L166 din 11 iunie 1998, precum și prevederile art. 2 din Directiva 2019/879/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și a Directivei 98/26/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150 din 7 iunie 2019. (la 03-01-2022, Articolul 17 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din LEGEA nr. 320 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1256 din 31 decembrie 2021 ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
    VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU
    București, 16 iunie 2004.Nr. 253.  +  AnexaAbrogată (la 01-09-2011, Anexa a fost abrogată de pct. 23 al art. 12 al capitolului II din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) ------------