REGULAMENT din 23 decembrie 2004de organizare și funcționare a unităților de dializa publice și private
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 bis din 21 martie 2005  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 1.718 din 23 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 233 din 21 martie 2005.
  INTRODUCEREPrezentul regulament privește organizarea și desfășurarea activității unităților de dializă din România. Normele tehnice și standardele tratamentului de substituție a funcțiilor renale prin dializă sunt detaliate în anexele la acest regulament. Anexele sunt de două tipuri: obligatorii și facultative. Materialele prevăzute în anexele cu caracter facultativ pot fi adaptate nevoilor individuale ale unității de dializă.Ministerul Sănătății numește Comisia de Nefrologie prin Ordin al Ministrului Sănătății. Comisia este formată din reprezentanți ai secțiilor de nefrologie, unităților de dializă și de transplant renal și are următoarele responsabilități:● Propune Ministerului Sănătății măsuri aplicabile în vederea asigurării necesităților de tratament al bolnavilor renali, incluzând accesul la servicii, definirea serviciilor și rezultatele așteptate.● Pe baza Planului de asigurare a necesarului de servicii de dializă - aprobat anual de Ministrul Sănătății - Comisia de Nefrologie autorizează înființarea de noi centre și revizuirea numărului de aparate de dializă.● Definește Normele pentru tratamentul bolnavilor cu insuficiență renală prin metode de epurație extrarenală și/sau transplant renal ("Ghidul de bună practică a dializei")*1).---------*1) Până în momentul elaborării și aprobării unui Ghid de Bună Practică a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Bună Practică a Dializei elaborat de Asociația Renală Europeană (European Renal Association) și publicat pe website-ul acestei organizații (www.era-edta.org).● Solicită Societății Române de Nefrologie să redacteze norme tehnice și standarde realiste și aplicabile.Elaborarea și redactarea regulamentului și a anexelor precum și a modificărilor aduse periodic acestora este făcuta de Societatea Română de Nefrologie, care are și rol de consultant pentru Comisia de Nefrologie a Ministerului Sănătății.Normele tehnice și standardele aplicabile în unitățile de dializă sunt revizuite periodic de Societatea Română de Nefrologie, iar propunerile de modificare vor fi transmise Comisiei de Nefrologie spre avizare și de aceasta spre aprobare Ministrului Sănătății. Revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de dializă se face ori de câte ori au loc schimbări majore ale modalităților de tratament și/sau tehnologie, dar nu mai rar de 5 ani.Pentru realizarea programului, unitățile de dializa colaborează cu serviciile de nefrologie și cu cele de transplant renal.Monitorizarea realizării programului de tratament al bolnavilor cu insuficiență renală este realizată de Registrul Renal Român aflat în subordinea Ministerului Sănătății, pe baza raportarilor periodice obligatorii ale secțiilor de nefrologie, unităților de dializă și de transplant renal. Aceste unități vor avea actualizate permanent evidențele bolnavilor cu insuficiență renală.Monitorizarea respectării Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de dializă și a normelor tehnice și standardelor existente este făcută de CNAS și de Ministerul Sănătății, prin organisme abilitate.SERVICIILE DE NEFROLOGIE DIN ROMÂNIAÎn România, asistența medicală nefrologică este acordată în unități:a) Ambulatorii;b) Unități de nefrologie cu paturi;c) Unități dializă:– hemodializă;– dializă peritoneală;d) Unități de transplant renal.
  SERVICIUL DE NEFROLOGIE
  Serviciul ambulatorde nefrologie Serviciul de nefrologie cu paturi - Secție > 25 paturi - Compartiment < 25 paturiUnitatea de dializă Serviciul de transplantrenal
  Centre de hemodializă- ambulatorii - intraspitaliceștiCompartimentdializă peritoneală
  A. Serviciul ambulator de nefrologie (cabinete de nefrologie) asigură consultații de nefrologie bolnavilor care nu necesită spitalizare.B. Serviciile de nefrologie cu paturi asigură asistența nefrologică în regim de spitalizare. Un număr de paturi din structura lor este rezervat (nominalizat) pentru internarea bolnavilor hemodializati cu complicații și a celor transplantati renal, la distanță de momentul transplantului, în funcție de numărul de paturi pot fi:1. Compartimente de nefrologie (sub 25 paturi);2. Secții sau clinici de nefrologie (peste 25 paturi).C. Unitățile de dializă asigură tratamentul de epurație extrarenală în:1. Centre de hemodializă, ambulatorii sau intraspitalicești, care pot fi:– Centre de hemodializă (cel puțin 6 posturi de hemodializă)– Stații de hemodializă (sub 6 posturi de hemodializă). (la 29-08-2019, Punctul 1. din Litera C. din Introducere a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.315 din 28 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 29 august 2019 ) 2. Compartimente de dializă peritoneală:● cu paturi, în care:─ sunt instruiți în tehnica dializei peritoneale bolnavii nou-incluși;– sunt internați bolnavii dializați peritoneal cu complicații;● ambulatorii, în care este asigurată monitorizarea bolnavilor.D. Serviciile de transplant renal realizează transplantul renal propriu-zis, urmărirea și tratamentul bolnavilor transplantați în perioada post-operatorie imediată.Unitățile de transplant renal din componența Serviciului de nefrologie realizează îngrijirea bolnavilor transplantați în perioada post-operatorie precoce (după ce îngrijirea în secția de Terapie Intensivă nu mai este necesară) și tardivă. Pot fi incluse în structura Centrelor de dializa intraspitalicești, care, în această situație, devin Centre de tratament substitutiv renal.În raport cu situația locală, aceste servicii de asistența medicală nefrologică pot funcționa independent sau integrat, în regim de proprietate publică sau privată.Organizarea și funcționarea unităților de nefrologie ambulatorii și cu paturi, ale unităților de transplant renal sunt supuse reglementărilor în vigoare. Organizarea și funcționarea unităților de tratament substitutiv renal prin dializă sunt supuse Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de dializă.  +  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE DIALIZĂ  +  GENERALITĂȚIMetodele de epurare extra- sau intracorporală se adresează insuficienței renale cronice (IRC) - stadiul terminal de evoluție a numeroase afecțiuni renale - și insuficienței renale acute (IRA) de variate etiologii.În cazul insuficienței renale cronice, cele trei metode principale de tratament substitutiv al funcțiilor renale - hemodializă (și metodele înrudite), dializa peritoneală (diferite metode) și transplantul renal - sunt folosite complementar și integrat, astfel încât, pe baza indicațiilor și contraindicatiilor specifice fiecăreia dintre ele, a avantajelor și dezavantajelor lor, volumul tratamentului să fie bazat pe rezultatele cu efectele cele mai îndelungate ce pot fi așteptate.Metodele de tratament de substituție a funcțiilor renale sunt detaliate în anexa 1. Toate tipurile de tratament de substituție a funcțiilor renale pot fi efectuate în unitățile de dializă dotate corespunzător, conform indicațiilor stabilite în Ghidul de bună practică a dializei*1).-----------*1) Până în momentul elaborării și aprobării unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociația Renala Europeană (European Renal Association) și publicat pe website-ul acestei organizații (www.era-edta.org).Pentru organizarea și funcționarea unităților de dializă, precum și pentru uniformizarea metodologiei, se impun adoptarea și aplicarea următoarelor prevederi:  +  Capitolul I DISPOZIȚII INIȚIALE  +  Articolul 1Înființarea și modificarea structurii unităților de dializă1.1. Înființarea și modificarea unităților de dializăAvând în vedere dimensiunea medicală, tehnologică, strategică și economică a unităților de dializă, înființarea de noi unități, precum și modificarea structurii unităților existente se realizează după cum urmează:a) prin ordin al ministrului sănătății, cu avizul Comisiei de Nefrologie a Ministerului Sănătății, pentru unitățile sanitare publice;b) prin aviz eliberat de Ministerul Sănătății, cu avizul Comisiei de Nefrologie a Ministerului Sănătății, pentru unitățile sanitare private.Comisia de Nefrologie a Ministerului Sănătății are obligația de a se pronunța în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării avizului, în caz contrar considerându-se aviz tacit.Înființarea și modificarea structurii unităților existente vor fi în concordanță cu:(i) obiectivele programelor de sănătate ale Ministerului Sănătății;(ii) necesarul și gradul de asigurare cu tratament de substituție a funcțiilor renale ale populației din teritoriul în care urmează să fie înființate.1.2. Determinarea numărului aparatelor din centre/stații de dializăDeterminanții numărului de aparate de dializă sunt criteriile geografice, demografice și epidemiologice. În cazul unui deficit într-o anumită zonă geografică, pentru a asigura folosirea la capacitate optimă a facilităților de dializă existente, vor fi aprobate noi unități/posturi de dializă numai dacă nevoia de servicii este mai mare decât posibilitățile de tratament existente. Aprobarea de noi unități/posturi de dializă se realizează în condițiile pct. 1.1.--------------Art. 1 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.182 din 29 septembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 2 octombrie 2009.  +  Capitolul II STRUCTURA ȘI RELAȚIILE UNITĂȚILOR DE DIALIZĂ  +  Articolul 2Unitățile de dializăSunt dotate cu aparate de hemodializă și cu alte echipamente necesare efectuării metodelor de epurație extra- sau intracorporală din anexa 1 și a serviciilor enunțate în art. 7, art. 8.Pot funcționa:● în structura Unității de Nefrologie (adulți sau pediatrie) a spitalului;● ca unități independente, ambulatorii, în afară spitalului;● ca unități satelite ale unor centre de dializă.2.1. Stații și centre de dializăÎn funcție de numărul de aparate de dializă pot fi:● Stații de dializă - au mai puțin de 8 aparate de hemodializă;● Centre de dializă (de tratament substitutiv renal) - au mai mult de 8 aparate de hemodializă și, atunci când sunt intraspitalicești, au regim de secție. Poate avea în structură și compartiment de transplant renal, situație în care este denumit Centru de tratament substitutiv renal. Poate avea în administrare unități de dializa satelite.2.2. Unitățile de dializă satelite unui centruUnitățile satelit funcționează în administrarea unui centru de dializă tutelar.Unitățile satelite sunt înființate la solicitarea centrului tutelar, cu aprobarea Ministerului Sănătății, în conformitate cu normele prezentului regulament, atunci când este necesară ameliorarea condițiilor de tratament al bolnavilor care nu locuiesc la distanțe mari (50-100 km) de centrele de dializă existente, pentru folosirea optimă a personalului și creșterea eficienței economice a tratamentului în centrele de dializă existente.  +  Articolul 3Structurile unităților de dializăPentru a asigura un tratament eficient și de calitate, pentru unitățile de dializă sunt obligatorii o structură minimă a spațiului și dotările minime din anexa 2.  +  Articolul 4Relațiile unităților de dializă cu Centrele de dializă cu sarcini metodologiceCentrele de dializă sunt sprijinite și se află sub îndrumarea unui Centru de dializă metodologic, care este centru de referință în domeniu.Lista centrelor metodologice și arondarea unităților de dializă către acestea se stabilesc și se comunică de Comisia de Nefrologie a Ministerului Sănătății.Rolurile centrelor metodologice sunt: formare profesională, consult medical, cercetare științifică, primire, centralizare și raportare a informațiilor de la centrele arondate.  +  Articolul 5Relațiile centrului de dializă tutelar cu unitățile satelite5.1. Atribuțiile unităților satelitea. Structura, dotarea, funcționarea și încadrarea cu personal trebuie să corespundă normelor prevăzute în prezentul regulament;b. Tratează numai bolnavii incluși în program de Centrul tutelar;c. Țin și raportează evidența bolnavilor și materialelor necesare tratamentului prin dializa Centrului de dializă tutelar;d. Informează Centrul de dializă tutelar - trimestrial și, în cazuri urgente, imediat - despre constantele biologice ale bolnavilor dializați și despre modificările stării clinice sau complicațiile care nu au fost evaluate la nivelul Centrului tutelar;e. Personalul medical (superior, mediu) și tehnic din unitățile satelit de dializă are obligația de a efectua anual un stagiu de pregătire de cel puțin 7 zile la nivelul centrului de dializă tutelar;f. Orice modificare în structura unităților satelit de dializă sau a personalului, se va face numai cu aprobarea prealabilă a centrului de dializă tutelar.5.2. Atribuțiile centrului de dializă tutelara. Asigură și verifică pregătirea profesională a personalului medical și tehnic al unității satelit;b. Aprobă modificările în structura sau personalul unităților satelit de dializă;c. Inițiază tratamentul prin dializă bolnavilor care urmează să fie tratați în unitatea satelit;d. Evaluează o dată pe an bolnavii tratați în unitățile satelit;e. Asigură materialele necesare tratamentului prin dializă al bolnavilor unității satelit și le urmăresc evidența;f. Are în evidență și raportează periodic Registrului Renal Român, datele pacienților din stațiile de dializă satelit;g. Efectuează vizite de îndrumare și control - medical și tehnic - la unitățile satelit pe care le coordonează, semestrial și ori de câte ori este nevoie, consemnând într-un registru rezultatele controlului.  +  Articolul 6Relațiile unităților de dializă cu Clinicile/Secțiile de Nefrologie și cu unitățile de transplant renal6.1. Relațiile unităților de dializă cu Clinicile/Secțiile de NefrologieCentrele de dializă au relații de colaborare cu Serviciile de Nefrologie în tratamentul pacienților renali. Astfel, deciziile de inițiere sau de întrerupere a tratamentului și alegerea modalității de tratament se fac împreună cu medicul șef al Serviciului de Nefrologie/Șeful Clinicii de Nefrologie cu care colaborează, iar internările bolnavilor sub tratament substitutiv renal se fac în Serviciile de Nefrologie.În situațiile de urgență majoră, pentru menținerea funcțiilor vitale, se poate efectua tratament prin dializă acută și în alte unități decât în centrele de dializă. Evidența acestor cazuri va fi ținută separat. Comisia medicală de includere în dializă va fi consultată în cel mai scurt timp posibil (vezi art. 11.2).6.2. Relațiile unităților de dializă cu unitățile de transplant renalUnitățile de dializă colaborează strâns cu unitățile de transplant renal:– țin evidența bolnavilor cu indicații de transplant renal comunicând și actualizand informațiile către Registrul Renal Român, pentru a fi incluse în Lista de așteptare pentru transplant renal;– preiau bolnavii cu insuficiență a rinichiului grefat pentru continuarea tratamentului substitutiv renal.Unitatea de transplant renal comunică unității de dializă, la apariția unui donator potențial, primitorul cu cele mai mari șanse de transplant, în vederea transplantării.  +  Capitolul III SERVICIILE OFERITE IN UNITĂȚILE DE DIALIZĂ  +  Articolul 7Tipuri de tratament efectuate de unitățile de dializăUnitățile de dializă pot efectua una sau mai multe dintre următoarele modalități de tratament (lista nu este exclusivă):a) terapia bolnavilor cu insuficiență renală cronică;b) terapia bolnavilor cu insuficiență renală acută;c) terapia tulburărilor hidro-electrolitice și acido-bazice rezistente la măsurile medicale obișnuite (non-dialitice);d) terapia intoxicațiilor exo- și endogene;e) terapia unor boli imune (plasmafereza);f) terapia insuficienței cardiace congestive refractare la intervențiile medicale standard;g) nutriția parenterală în situații particulare;h) terapia bolnavilor cu disfuncții organice multiple (MODS).  +  Articolul 8Tipuri de servicii ale unităților de dializă8.1. Servicii oferite minimal de unitățile de dializăUnitățile de dializă trebuie să ofere minimal următoarele servicii:1. Tratament propriu-zis (inclusiv medicația specifică dializei);2. Consultație și urmărire medicală de către un medic specializat în nefrologie;3. Nursing în timpul tratamentului de dializă;4. Educație sanitară și a pacienților;5. Consultații dietetice și de nutriție, hrană în timpul tratamentului;6. Investigații paraclinice periodice în legătură cu tratamentul de dializă (vezi anexa 8);7. Tratamente medicamentoase, altele decât cele specifice procedurii de dializă;8. Servicii de psihoterapie;9. Transportul materialelor necesare dializei peritoneale la domiciliu bolnavilor.8.2. Servicii adiționale8.2.a. Transportul bolnavilorLuând în considerație distribuția teritorială neomogenă a unităților de dializă, transportul bolnavilor de la domiciliu la unitățile unde sunt tratați trebuie asigurat în condițiile următoare:1. prescripție medicală anuală;2. conform unor criterii definite de Comisia de Nefrologie.Serviciile de transport medical vor fi plătite de casele de asigurări în urma unui contract separat încheiat de case cu furnizorul de servicii de transport.8.2.b. Darea în folosință a aparatelorBolnavilor dializați peritoneal le pot fi date în folosință (anexa 6) monitoare de dializă peritoneală din dotarea unităților de dializă, pentru tratament la domiciliu prin metode automate sau mixte de dializă peritoneală.  +  Capitolul IV INIȚIEREA TRATAMENTULUI PRIN DIALIZĂ. TRANSFERUL BOLNAVILOR DIALIZAȚI. ÎNTRERUPEREA TRATAMENTULUI PRIN DIALIZĂ. SPITALIZAREA BOLNAVILOR DIALIZAȚI.  +  Articolul 9Accesul la tratamentAccesul la tratamentul de substituție a funcțiilor renale trebuie asigurat tuturor bolnavilor care au indicație medicală pentru acest tip de tratament.  +  Articolul 10Locul inițierii tratamentului prin dializăInițierea tratamentului de epurare extrarenală se face într-o unitate cu paturi, cu acordul unității pe a cărei Listă de așteptare se află.Inițierea tratamentului de epurare extrarenală poate fi făcută în alte unități decât cea pe a cărei Listă de așteptare se află numai în următoarele condiții:a. în caz de urgență, cu informarea unității care îl are în urmărire imediat după tratament;b. la solicitarea unității care îl are în urmărire;c. la solicitarea pacienților, în limita locurilor disponibile.  +  Articolul 11Comisia medicală de admitere în dializă, componență, mod de lucru11.1. Insuficiența renală cronicăSelecționarea bolnavilor, alegerea metodei de tratament și momentul inițierii dializei se efectuează pe baza Ghidului de bună practică a dializei*1), printr-o decizie luată împreună de:------------*1) Până în momentul elaborării și aprobării unui Ghid de Bună Practică a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Bună Practică a Dializei elaborat de Asociația Renală Europeană (European Renal Association) și publicat pe website-ul acestei organizații (www.era-edta.org).– Medicul șef al Unității de Nefrologie/Șeful Clinicii de Nefrologie (în eventualitatea în care nu există Unitate de Nefrologie, va fi consultat medicul șef al secției în care este internat bolnavul);– Medicul șef/coordonator al Stației/Centrului de dializă;– Medicul curant al bolnavului.11.2. Insuficiența renală acutăÎn cazul bolnavilor cu insuficiență renală acută, decizia va fi luată și cu:– Medicul șef al Unității de Nefrologie/Șeful Clinicii de Nefrologie (în eventualitatea în care nu există Unitate de Nefrologie, va fi consultat medicul șef al secției în care este internat bolnavul);– Medicul șef al Secției de Terapie intensivă;– Medicul șef/coordonator al Stației/Centrului de dializă;– Medicul curant al bolnavului.11.3. Modul de lucru al comisieiMedicii care au luat decizia de admitere în dializa analizează, regulat sau ori de câte ori situația o impune, solicitările de inițiere a dializei și consemnează în foaia de observație sau în documentele medicale ale bolnavului concluziile consultului, sub semnătură.  +  Articolul 12Consimțământul-angajament al bolnavuluiIncluderea în programul de dializă necesită consimțământul semnat al bolnavilor, prin care acceptă această terapie și se angajează să respecte toate indicațiile medicale primite și regulamentul de funcționare al unității care este în conformitate cu tratamentul. Acest document va fi inclus în dosarul medical al bolnavului dializat. Atunci când pacientul nu poate semna din motive medicale, semnătura va fi obținută de la aparținător(i) și va fi reconfirmată în momentul ameliorării stării de conștiență (anexa 6).  +  Articolul 13Inițierea tratamentului prin dializă cronică13.1. Dializa cronică (iterativă)Se adresează exclusiv bolnavilor a căror funcție renală este definitiv compromisă (insuficiență renală cronică în stadiul de uremie).13.2. Formalități la inițierea tratamentului prin dializăDupă ce au fost decise inițierea tratamentului prin dializă și modalitatea de tratament:a) Bolnavul este înregistrat în Registrul de evidență a bolnavilor dializați (anexa 6) din unitate;b) Inițierea tratamentului prin dializă și modalitatea de tratament trebuie anunțate nominal, lunar: centrului de dializă metodologic, Registrului Renal Român și Casei de Asigurări Sociale de Sănătate.  +  Articolul 14Lista de așteptareDeoarece rezultatele tratamentului substitutiv renal depind de starea clinică a bolnavului la inițierea terapiei, bolnavii cu insuficiență renală cronică vor fi dispensarizați de medicii nefrologi. Atunci când bolnavii îndeplinesc unul din criteriile enumerate în Ghidul de bună practică a dializei*1), vor fi înregistrați pe Lista de așteptare pentru dializă (anexa 6) a unității de dializă. În cazul bolnavilor la care s-a optat pentru hemodializă, este indicată crearea căii de abord vascular permanent (fistula arterio-venoasă) în acest moment.-----------*1) Până în momentul elaborării și aprobării unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociația Renala Europeană (European Renal Association) și publicat pe website-ul acestei organizații (www.era-edta.org).Lista de așteptare a unității va include distinct și bolnavii (hemodializati sau dializați peritoneal) cu indicații de transplant renal (Lista de așteptare pentru transplant renal - anexa 6).Proporția pacienților care încep dializa în regim de urgență (uremie avansată) trebuie monitorizată de Comisia de Nefrologie și redusă la minimum. Reducerea proporției pacienților care încep dializa în regim de urgență poate fi făcută și prin promovarea măsurilor preventive pentru pacienții cu risc.  +  Articolul 15Transferul bolnavilor dializați15.1. Condiții de transferTransferul temporar (< 6 săptămâni) sau definitiv al bolnavilor dializați dintr-o unitate în alta se face când:a. există indicații medicale (sunt necesare intervenții diagnostice sau terapeutice care nu sunt disponibile în unitatea de dializă curentă);b. capacitatea de tratament a unității de dializă este depășită;c. se înființează noi unități de dializă;d. la solicitarea bolnavului (schimbarea domiciliului, preferința s.a.);e. pentru perioade scurte (concedii, deplasări de afaceri, etc.).15.2. Formalitățile de transferTransferul - definitiv sau temporar - al bolnavilor se face numai cu avizul prealabil al medicilor șefi (coordonatori) ai unităților de dializă.Unitatea care trimite bolnavul:a. solicită unității primitoare aprobarea de transfer;b. întocmește Scrisoarea medicală/Biletul de transfer (anexa 6);c. transmite unității care primește bolnavul toate informațiile medicale din documentele de evidență, inclusiv parametrii tratamentului curent;d. scoate din evidență bolnavul transferat;e. anunță transferul imediat: Casei de Asigurări Sociale de Sănătate, Centrului metodologic, Registrului Renal Român.Unitatea care primește bolnavul:a. aprobă primirea bolnavului;b. înregistrează în evidențe bolnavul;c. anunță primirea bolnavului transferat imediat: Casei de Asigurări Sociale de Sănătate, Centrului metodologic, Registrului Renal Român.Bolnavii transferați temporar sunt scoși din evidența unității care îi trimite și înregistrați pe durata transferului în unitatea care îi primește.  +  Articolul 16Întreruperea tratamentului prin dializă16.1. Circumstanțele întreruperii tratamentului prin dializăTratamentul prin dializa se întrerupe în caz de:a. reluare a funcției renale;b. transplant renal;c. deces al bolnavului;d. pierdere din evidentță a bolnavului (bolnavul nu se prezintă la tratament, nu contactează unitatea de dializă, unitatea nu poate obține informații despre bolnav timp de mai mult de 30 zile);e. situații deosebite:– bolnavi care fac boli carantinale, psihoze, neoplazii terminale, la epuizarea posibilităților de acces la vase sau în orice altă situație care impietează așteptarea unor rezultate pozitive ale tratamentului prin dializă;– la cererea scrisă a bolnavului sau a aparținătorilor, atunci când bolnavul nu are discernământ.16.2. Formalități de întrerupere a tratamentului prin dializăÎn cazul situațiilor prevăzute la art. 16.1.e, avizul de întrerupere este acordat de o Comisie medicală (având componența descrisă în art. 11.1 la care se adaugă avizul unui medic legist) și înscris în documentele medicale ale bolnavului.Întreruperea tratamentului prin dializă și cauza întreruperii trebuie anunțate nominal, lunar: Centrului de dializa metodologic, Registrului Renal Român și Casei de Asigurări Sociale de Sănătate.  +  Articolul 17Spitalizarea bolnavilor dializați17.1. Spitalizarea bolnavilor hemodializati cronicTratamentul prin dializă este ambulator - spitalizare de zi - dacă situația bolnavului o permite, cu excepția inițierii tratamentului (primele 6-12 ședințe de dializă, primele 14-21 zile de tratament prin dializă peritoneală).17.2. Bolnavi cu indicații de dializă de urgențăVor fi dializați obligatoriu în condiții de spitalizare.17.3. Internarea în Serviciul de NefrologieSpitalizarea bolnavilor hemodializati cronic se va face de regulă în compartimentul cu paturi al Serviciului de Nefrologie (adulți sau pediatrie). Bolnavii hemodializați vor fi tratați de către medicii specialiști nefrologi sau sub supravegherea acestora.În cazurile în care spitalul nu are un Serviciu de Nefrologie, vor fi nominalizate 5-10 paturi din numărul total de paturi al Clinicii/Secției de Medicina internă/Pediatrie din spitalul respectiv, care vor fi utilizate exclusiv spitalizarii bolnavilor hemodializați, unde vor fi ingrijiți de medicii unității de dializă.17.4. Internarea bolnavilor hemodializati în alte secțiiInternarea în alte secții (cardiologie, chirurgie cardio-vasculară, urologie, boli infecțioase etc.) se face numai în situații speciale, pe durată limitată, atunci când sunt necesare investigații sau tratamente de strictă specialitate, cu avizul medicului șef/coordonator al unității nefrologice, cu asigurarea continuității tratamentului substitutiv renal.  +  Articolul 18Spitalizarea bolnavilor dializați peritoneal18.1. Dializa peritoneală intermitentă și dializa peritoneală acutăSe practica în condiții de internare obligatorie.18.2. Indicații de internare a bolnavilor tratați prin dializă peritonealăSpitalizarea bolnavilor dializați peritoneal cronic este indicată:a. la inițierea tratamentului prin dializă peritoneală, în perioada de învățare a tehnicii dializei (14-21 zile);b. atunci când se practică tratament prin dializă peritoneală intermitentă (spitalizare de zi);c. atunci când apar complicații (spitalizare continuă).18.3. Internarea bolnavilor dializați peritonealDin cauza necesităților igienice specifice schimbului, bolnavii dializați peritoneal vor fi spitalizati numai în compartimentele corespunzătoare ale Serviciului de de Nefrologie. Documentul justificativ este Foaia de observație clinică. Internarea în alte secții specializate se face în condițiile enunțate la pct 17.4.  +  Capitolul V PERSONALUL UNITĂȚILOR DE DIALIZĂ  +  Articolul 19Încadrarea și atribuțiile personalului unităților de dializăÎn structura unităților de dializă vor exista obligatoriu medici, asistente medicale și personal auxiliar.Pentru asigurarea activității în unitățile de dializă este obligatorie încadrarea minimală cu personal conform anexei 3. Unitățile pediatrice pot avea încadrare suplimentară cu 50% posturi, față de cele pentru adulți. Atribuțiile categoriilor de personal care lucrează în unitățile de dializă sunt descrise în anexa 3.Unele servicii, cum ar fi serviciile de: laborator clinic, chirurgie de acces (generală și cardio-vasculară), psihologie, dietetică, statistică, întreținere aparatură, curățenie pot fi asigurate pe bază contractuală.  +  Articolul 20Condiții de pregătire a personalului unităților de dializăPersonalul unităților de epurare extrarenală trebuie să fie calificat corespunzător activității pe care o desfășoară:a. Medicii - specializare în nefrologie. În centrele de dializă din zonele cu deficit de personal, pentru supravegherea ședințelor de dializă, pot fi angajați, pe perioadă determinată, și medici în specialitatea medicină internă, ATI sau medicină de urgență, dar fără a putea realiza modificarea prescripțiilor parametrilor de dializă. Pentru unitățile de dializă pediatrică: medic în specialitatea pediatrie cu atestat de studii complementare/supraspecializare în nefrologie și/sau competență în dializă sau medici în specialitatea nefrologie cu studii complementare în pediatrie sau medici în specialitatea nefrologie pediatrică. (la 29-08-2019, Litera a. din Articolul 20 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.315 din 28 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 29 august 2019 ) b. Medicii chirurgi care efectuează calea de abord vascular definitivă trebuie să aibă specializare corespunzătoare ca și cei care inseră cateterul peritoneal.c. Asistenții medicali - pregătire de bază în Medicina internă, Chirurgie, Terapie intensivă sau Pediatrie și specializare în hemodializă și dializă peritoneală, cu atestare obținută prin examen, după curs și stagiu de cel puțin 6 săptămâni, în centre autorizate, conform normativelor în vigoare. Notă
  Potrivit art. II din ORDINUL nr. 1.315 din 28 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 29 august 2019, asistenții medicali sunt obligați să obțină atestarea în hemodializă și dializă peritoneală, prevăzută la art. 20 lit. c din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare, în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
  d. Personalul tehnic - pregătire de bază: electronică, electro-mecanică, automatică (medicală sau nu) și atestat de specializare pentru tipul de aparate din folosința unității, conform specificațiilor producătorului și normativelor în vigoare.e. Personalul care prepară soluția concentrată pentru hemodializă va avea pregătire de bază de asistent de farmacie sau de tehnician/operator chimist și atestat de specializare în operarea aparaturii din dotarea unității; aceeași persoană poate fi desemnată să efectueze analizele biochimice în centrul respectiv.f. Statisticianul stației/centrului de dializă va avea pregătire de bază de operator de calcul și noțiuni de statistică medicală.
   +  Articolul 21Pregătirea profesională continuă a personalului unităților de dializăDeoarece tratamentul substitutiv renal are o dinamică științifică accelerată și presupune o înalta tehnicitate, se impune ca personalul unităților de dializă să urmeze periodic cursuri de perfecționare profesională, numai în cadrul unor programe acreditate sau să obțină un număr suficient de credite. Personalul medical va fi antrenat și în programe de cercetare științifică.Programele și duratele cursurilor ca și modalitățile de evaluare vor fi avizate de Colegiul Medicilor, Ministerul Sănătății și se vor derula prin Institutul de Perfecționare și Pregătire Profesională Continuă a Medicilor și Farmaciștilor, conform reglementărilor în vigoare.
   +  Capitolul VI PROGRAMUL UNITĂȚILOR DE DIALIZĂ  +  Articolul 22Programul unitățiiÎn vederea tratării unui număr cât mai mare de bolnavi, conform incidenței și prevalenței insuficienței renale cronice zonale, centrele de dializă pot lucra în program continuu, în maxim 4 ture de bolnavi pe 24 ore pentru fiecare aparat, maxim 6 zile pe săptămâna. Programul unității de dializă va fi extins și în afara programului normal de lucru, pentru a crea posibilitatea de a se integra social pentru cat mai mulți pacienți.O zi pe săptămâna va fi rezervată integral dezinfecției generale a unității, dezinsecției și operațiilor de întreținere a aparatelor și a stației de apă.  +  Articolul 23Programul personaluluiProgramul medicilor va fi organizat conform normelor în vigoare. Este recomandabilă supravegherea conectării și deconectării bolnavilor din toate turele de medicii unității.Programul de lucru al personalului medical mediu și de îngrijire va fi organizat în conformitate cu normele în vigoare, astfel încât să fie acoperite integral turele de bolnavi.Programul personalului tehnic va fi același cu cel al personalului medical mediu, respectiv va acoperi integral necesitățile de asistență tehnică a unității în caz de servicii tehnice contractate.  +  Articolul 24Programul bolnavilorProgramul bolnavilor va fi stabilit provizoriu lunar și va fi confirmat săptămânal, în funcție de indicațiile medicale, de programul de activitate al bolnavilor care lucrează și de posibilitățile de transport.Efectuarea tratamentului în afara orelor programate și schimbarea programării se fac numai în situații bine justificate, la solicitarea bolnavilor, cu aprobarea medicului șef (coordonator) al unității.  +  Capitolul VII NORME DE IGIENĂ, EPIDEMIOLOGIE ȘI EDUCAȚIE SANITARĂ  +  Articolul 25Reguli referitoare la unitatea de dializăDezinfecția în unitatea de dializă, controlul bacteriologic al unității de dializă, circuitele și accesul în unitatea de dializă, modul de manipulare a materialelor necesare tratamentului (hemodializă, dializă peritoneală) sunt prezentate în anexa 4.  +  Articolul 26Reguli referitoare la personalul medicalEchipamentul, controlul antiepidemic al personalului medical, vaccinarea anti-hepatita B sunt prezentate în anexa 4.  +  Articolul 27Reguli referitoare la paciențiPrelevarea produselor biologice, controlul anti-epidemic al bolnavilor dializați, măsuri anti-epidemice la bolnavii cu infecții virale și educația sanitară sunt prezentate în anexa 4.  +  Capitolul VIII REGULI PENTRU PREPARAREA ȘI UTILIZAREA SOLUȚIEI DE DIALIZĂ  +  Articolul 28Condițiile tehnice de calitate a apei pentru dializăLa prepararea soluției de dializă este obligatorie utilizarea unei ape corespunzătoare din punct de vedere fizico-chimic și bacteriologic, în conformitate cu "Farmacopeea europeană" (anexa 5).  +  Articolul 29Reguli pentru prepararea și manipularea soluției de dializăNormele tehnice pentru prepararea și manipularea soluției de dializă sunt detaliate în anexa 5.  +  Articolul 30Utilizarea soluției de dializăCompoziția, concentrația dializantului și debitul dializantului se stabilesc de medicul care efectuează hemodializa, în raport cu starea bolnavului, în raport de posibilitățile locale și de Ghidul de bună practică a dializei*1).----------------*1) Până în momentul elaborării și aprobării unui Ghid de Bună Practică a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Bună Practică a Dializei elaborat de Asociația Renală Europeană (European Renal Association) și publicat pe website-ul acestei organizații (www.era-edta.org).  +  Capitolul IX EVIDENȚA BOLNAVILOR ȘI A UNITĂȚILOR DE DIALIZĂ  +  Articolul 31Modalități de evidență - ResponsabilitățiEvidența unităților de dializă și a bolnavilor cu insuficiență renală cronică poate fi ținută folosind formulare scrise și informatizate, în baza de date în timp real.Responsabilitatea organizării raportării, a raportării corecte și la timp a datelor revine medicului șef/coordonator al unității.  +  Articolul 32Evidența unităților de dializăEste ținuta de Registrul Renal Roman, pe baza Chestionarului Unității de dializa, raportat anual (anexa 6).  +  Articolul 33Evidența bolnavilor hemodializațiEvidența și monitorizarea bolnavilor hemodializați se face prin următoarele documente medicale (anexa 6):a. Registrul de evidență a bolnavilor hemodializați;b. Dosarul medical al bolnavului hemodializat care include:● Fișa pentru spitalizare de zi, completată la inițierea tratamentului prin hemodializă și actualizată la fiecare ședință de dializă;● Consimțământul bolnavului de a efectua tratament prin hemodializă;● Protocoalele ședințelor de hemodializă - adăugate după fiecare ședință de dializă;● Fișa sintetică de monitorizare a bolnavului dializat;c. Carnetul bolnavului dializat.d. Evidența serviciilor de dializă se face prin Protocolul ședinței de hemodializă și Fișa pentru spitalizare de zi.  +  Articolul 34Evidența bolnavilor dializați peritonealEvidența și monitorizarea bolnavilor dializați peritoneal se face prin următoarele documente medicale (anexa 6):a. Registrul de evidență a bolnavilor tratați prin dializă peritoneală;b. Dosarul medical al bolnavului dializat peritoneal care include:● Fișa pentru/de spitalizare de zi - completată la inițierea tratamentului prin dializă peritoneală și actualizată la fiecare examen de bilanț lunar;● Consimțământul bolnavului de a efectua tratament prin dializă peritoneală;● Fișa de evaluare inițială a bolnavului dializat peritoneal;● Fișa sintetică de monitorizare a bolnavului dializat;● Fișa de monitorizare ambulatorie a bolnavului dializat peritoneal;● Fișa sintetică de monitorizare a bolnavului dializat peritoneal.c. Pentru pacienții internați, consumurile de materiale specifice dializei peritoneale ambulatorii sunt înregistrate pe o condică specială a unității de dializă și marcate în Foaia de observație clinică a bolnavului respectiv.d. Consumurile de materiale specifice dializei peritoneale ambulatorii vor fi înregistrate la nivelul unității de dializă (în Fișa pentru spitalizare de zi), care va dispune repartizarea lunară a materialelor necesare pacientului, sub semnătură de primire.e. Evidența serviciilor de dializă se face prin Fișa pentru spitalizare de zi și Fișa de monitorizare sintetică a bolnavului dializat peritoneal.  +  Articolul 35Indicatorii sanitariIndicatorii sanitari realizați în unitățile de hemodializă și compartimentul de dializă peritoneală vor fi calculați și raportati separat de cei ai secțiilor cu paturi.  +  Articolul 36Registrul Renal RomânAre următoarele atribuții (lista nu este exhaustivă):a. Ține evidența bolnavilor cu insuficiență renală, dializați sau nu;b. Ține evidența unităților de dializă (structură, locație etc.);c. Raportează situațiile solicitate Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări Sociale de Sănătate;d. Colaborează cu clinicile/secțiile/compartimentele de Nefrologie, cu unitățile de dializă din întreaga țară, cărora le solicită date privind bolnavii în evidență și structură și le furnizează informații din domeniul său de competență;e. Colaborează cu unitățile de transplant renal, cărora le comunică date privind bolnavii aflați în evidență;f. Elaborează rapoarte anuale;g. Dezvoltă și participă la implementarea evidenței electronice a bolnavilor și a unităților;h. Inițiază studii în domeniul său de competență.  +  Articolul 37Documentele medicaleDocumentele medicale ale pacienților aflați în tratament trebuie să fie imediat accesibile. Arhivarea documentelor medicale se face conform legislației în vigoare.  +  Capitolul X PROBLEME ECONOMICO-FINANCIARE  +  Articolul 38Statutul de proprietate a unităților de dializăUnitățile de dializă pot fi în proprietate publică sau privată.  +  Articolul 39Finanțarea serviciilor de dializăServiciile furnizate de centrele de dializă - conform Ghidului de bună practică a dializei*1) - sunt finanțate de Casele de asigurări pentru pacientii asigurați sau suportate de pacient și includ:------------*1) Până în momentul elaborării și aprobării unui Ghid de Bună Practică a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Bună Practică a Dializei elaborat de Asociația Renală Europeană (European Renal Association) și publicat pe website-ul acestei organizații (www.era-edta.org).1. Tratament propriu-zis (inclusiv medicația specifică dializei);2. Consultație și urmărire medicală de către un medic specializat în nefrologie;3. Nursing în timpul tratamentului de dializă;4. Educație sanitară și a pacienților;5. Consultații dietetice și de nutriție, hrană în timpul tratamentului;6. Investigații paraclinice periodice în legătură cu tratamentul de dializă;7. Tratamente medicamentoase, altele decât cele specifice procedurii de dializă;8. Servicii de psihoterapie;9. Transportul materialelor necesare dializei peritoneale la domiciliul bolnavilor;10. Transportul bolnavilor de la domiciliu la unitățile de dializă.Structurile de cost sunt cele prezentate în anexa 7.  +  Articolul 40Finanțarea serviciilor de dializă peritoneală ambulatorieÎn plus față de serviciile de dializă mai sus menționate, pentru pacientii dializați peritoneal ambulatoriu se va asigura și plata transportului materialelor la domiciliu.  +  Articolul 41Aprovizionarea cu aparatură, materiale, medicamente și materiale în unitățile de dializă aflate în proprietate publicăProcurarea aparaturii, medicamentelor și a materialelor necesare tratamentului prin dializă se face conform normelor legale în vigoare. Cantitățile necesare, normele de calitate și parametrii tehnici medicali ai produselor de achiziționat sunt stabilite de medicul șef/coordonator și de asistenta șefă a unității de dializă, conform criteriilor definite de Ministerul Sănătății și recomandate de Ghidul de bună practică a dializei*1). Procedurile de achiziție (juridice, economice) și aprovizionarea unității publice sunt în responsabilitatea serviciilor administrative proprii.------------*1) Până în momentul elaborării și aprobării unui Ghid de Bună Practică a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Bună Practică a Dializei elaborat de Asociația Renală Europeană (European Renal Association) și publicat pe website-ul acestei organizații (www.era-edta.org).  +  Articolul 42Amortizarea costului aparaturiiAmortizarea aparaturii este o componentă a costului ședinței de dializă și se va face în concordanță cu legile în vigoare sau cu durata medie de viață a aparaturii. Casarea aparatelor la expirarea acestor termene se va face conform normelor în vigoare.  +  Articolul 43Alocația financiară pentru unitatea de dializă aflată în proprietate publicăAlocația financiară pentru unitatea de dializă, indiferent de sursă (buget, asigurări de sănătate etc.):a. va fi plătită lunar;b. va fi folosită în mod prioritar să acopere costurile directe operaționale ale serviciilor de dializă (anexa 7).  +  Articolul 44Salarizarea personalului unităților de dializă aflate în proprietate publicăMinisterul Sănătății va asigura grila de salarizare și sporuri salariale corespunzătoare solicitării psihice, complexității tehnice și periculozității la care este supus personalul medical și tehnic din unitățile de dializă aflate în proprietate publică.Salarizarea personalului unităților de dializă private este negociată cu proprietarul unității, plecând de la aceleași principii.  +  Capitolul XI OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE BOLNAVULUI DIALIZAT  +  Articolul 45Drepturile bolnavilor dializațiÎn plus, față de drepturile prevăzute în Legea drepturilor pacienților, bolnavii dializați au următoarele drepturi:a. Sa facă sugestii sau să contribuie la buna organizare și funcționare a unității de dializă;b. Să solicite asistență medicală oricărui medic sau asistente medicale din unitatea de dializă;c. Să solicite schimbarea orelor de dializă, în raport de programul personal de activitate sau cu posibilitățile de transport;d. Să aibă lenjerie personală proprie, adusă de acasă;e. Să solicite transportul de la domiciliul la unitățile de tratament substitutiv renal și de aici la domiciliu sau la locul de muncă, cu ambulanța sau cu alte mijloace de transport, în raport cu starea funcțională (serviciile de transport fiind finanțate de CNAS). Indicația de transport cu ambulanța va fi avizată de medicul șef (coordonator) al centrului de dializă, în funcție de starea funcțională a solicitantului;f. Bolnavii dializați peritoneal pot primi în custodie monitoare de dializă peritoneală din dotarea unităților de dializă, pentru tratament la domiciliu prin metode automate sau mixte de dializă peritoneală;g. Pot fi supuși spre examinare Comisiei de expertiză a capacității de muncă, luându-se măsuri corespunzătoare, în cazul în care starea lor generală permite, pot fi încadrați în muncă, în activități care nu necesită eforturi fizice și nici eforturi psihice prea mari;h. Pot avea permis de conducere auto numai cu avizul medicului șef al unității de tratament substitutiv renal, în raport de prevederile legale;i. în stațiile și centrele de dializă cu peste 60 bolnavi dializați, se poate constitui un Comitet al bolnavilor dializați, care va sprijini activitatea unității de dializă respective sub toate aspectele;j. Să se organizeze în asociații ale bolnavilor dializați pe unități de dializă și pe țară.  +  Articolul 46Obligațiile bolnavilor dializația) Respectarea cu strictețe a zilelor și orelor de hemodializă conform programării. Orice schimb de program va fi solicitat în scris medicului coordonator, care va rezolva cererea în funcție de motiv, de programul de tratament al centrului etc.;b) Supravegherea cu atenție a bunei funcționări a accesului vascular, a cateterului peritoneal, îngrijirea acestuia conform indicațiilor primite;c) Prezentarea de urgență la laboratorul, stația/centrul de dializă ori de câte ori constată anomalii în funcționarea cateterului venos, fistulei arterio-venoase, a cateterului peritoneal sau modificări ale stării generale;d) Respectarea cu strictețe a tuturor recomandărilor de regim igieno-dietetic, precum și a programului de muncă indicat de medic;e) Efectuarea cu regularitate a tratamentului prescris la domiciliu. Vor participa la controalele medicale periodice, conform programării stabilite de unitatea de dializă;f) Consemnarea zilnică a temperaturii, diurezei, greutății, precum și a altor modificări patologice, într-un caiet personal pe care îl va prezenta sorei medicale la începutul fiecărei ședințe de hemodializă;g) Prezentarea la dializă într-o stare de igienă corporală și vestimentara corespunzătoare;h) Respectarea cu strictețe a normelor de igienă, epidemiologice și de conduită ale unității de dializă respective;i) Intrarea în unitatea de dializă se face singur sau însoțit numai de o infirmieră a centrului. Este strict interzisă pătrunderea aparținătorilor în unitatea de tratament substitutiv renal;j) Bolnavii în program de dializă peritonealaă la domiciliu trebuie să dispună obligatoriu de: cantar de persoane, cantar pentru stabilirea greutății pungii cu lichid peritoneal drenat, de aparat pentru măsurarea presiunii arteriale, de materiale pentru îngrijirea orificiului extern al cateterului peritoneal;k) Bolnavii tratați prin dializă peritoneală continuă ambulatorie vor avea un caiet în care vor nota: ora, tipul de soluție instilată, cantitățile (soluție instilată, soluție drenată) și eventualele anomalii observate la fiecare schimb, greutatea corporală și presiunea arterială măsurate în fiecare zi. Acest carnet va fi prezentat la fiecare examen de bilanț lunar;l) Bolnavii dializați peritoneal se vor prezenta de urgență la unitatea de care depind de îndată ce observă: modificări ale aspectului soluției de dializă, apariția de scurgeri de dializant, sau dureri abdominale și febră;m) Respectarea personalului medical; orice nemulțumire privind asistența medicală ce i se acordă va fi adusă la cunoștința asistenței șefe, psihologului sau medicului;n) Participarea efectivă la buna desfășurare a dializei, dacă starea clinică permite acesta, semnalând orice neregulă;o) Participarea la toate ședințele de convorbiri cu bolnavii dializați, organizate la unitatea de dializă respectivă.  +  Capitolul XII DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 47Responsabilități în aplicarea regulamentuluiAplicarea integrală și respectarea prevederilor prezentului regulament revine șefului unității de dializă. Aplicarea integrală și respectarea normelor tehnice și standardelor este responsabilitatea medicului șef al unității de dializă.  +  Articolul 48Sancționarea abaterilor de la regulamentAbaterile de la prevederile prezentului regulament vor fi constatate de organismele abilitate și sancționate conform normelor în vigoare.  +  Articolul 49Derogări și modificări ale regulamentuluiOrice derogare sau modificare a prezentului regulament se va face numai de către Comisia de Nefrologie din Ministerul Sănătății și validată prin Ordin al Ministrului.  +  Capitolul XIII Dispoziții tranzitorii (la 31-07-2020, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.356 din 31 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 31 iulie 2020 ) Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 1.356 din 31 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 31 iulie 2020, cu modificările aduse prin art. I din ORDINUL nr. 2.162 din 18 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1279 din 22 decembrie 2020, reglementările din capitolul XIII „Dispoziții tranzitorii“ se mențin pe toată perioada pandemiei, dar nu mai mult de 31 decembrie 2021.
   +  Articolul 50Prin excepție de la prevederile art. 15 pct. 15.1, transferul temporar al bolnavilor dializați dintr-o unitate în alta se poate face pentru un interval de timp mai mare de 6 săptămâni, pe toată perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, în situația determinată de apariția unor cazuri de infectări cu virusul SARS-CoV-2 la pacienții dializați sau la personalul medical sau auxiliar din cadrul unităților de dializă. (la 31-12-2021, Articolul 50 din Capitolul XIII a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.008 din 30 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1257 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 51Prin excepție de la prevederile art. 23, în situația excepțională în care, în contextul epidemiologic, vor surveni situații cu deficit major de personal medical calificat, unitățile de dializă afectate vor funcționa cu deficit de personal. Centrele de dializă vor funcționa cu program de lucru prelungit, astfel încât să se poată asigura funcționarea unității, iar supravegherea ședințelor de dializă de către medic se va putea face prin vizită săptămânală în unitatea respectivă sau prin telemuncă. (la 31-07-2020, Capitolul XIII a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.356 din 31 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 31 iulie 2020 )  +  Articolul 52Prin excepție de la lit. A) și B) din anexa nr. 3, supravegherea actului medical se poate realiza astfel:a) ședințele de dializă se pot realiza și prin monitorizarea la distanță a pacienților, prin desfășurarea activității de telemuncă, de către medicul nefrolog care se află în izolare la domiciliu. Pentru această situație de desfășurare a activității prin telemuncă este nevoie de acordul medicului nefrolog, caz în care acesta nu mai poate beneficia de concediu pentru carantină pentru această perioadă;b) în centrele de dializă din zonele cu deficit de personal, pe perioadă determinată, supravegherea ședințelor de dializă se poate realiza cu un număr mai mic de asistenți medicali pe tură, respectiv 1 post la 5 aparate pe o tură. (la 31-07-2020, Capitolul XIII a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.356 din 31 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 31 iulie 2020 )  +  Articolul 53(1) Prin excepție de la prevederile pct. 6 din anexa nr. 4, controlul antiepidemic al personalului medical care lucrează în unitatea de dializă se va realiza astfel:a) trimestrial, exsudatul faringian;b) semestrial, prezența AgHBs, anticorpi anti-HB, anti-HC, RBW, examenul de urină și transaminazele; c) anual, anticorpi anti-HIV .(2) Rezultatele controalelor prevăzute la alin. (1) vor fi trecute în evidențe specifice. (la 31-07-2020, Capitolul XIII a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.356 din 31 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 31 iulie 2020 )  +  Articolul 54(1) Prin excepție de la prevederile pct. 1 lit. a) de la pct. A) din anexa nr. 8, durata ședinței de dializă va putea fi scăzută până la 3,5 ore, iar frecvența ședințelor de dializă poate fi redusă de la trei la două pe săptămână, doar la pacienții care ar putea tolera un astfel de regim, în funcție de patologia asociată și fără agravarea stării generale de sănătate. (2) Prevederile alin. (1) se aplică doar în situații speciale generate de pandemia determinată de virusul SARS-CoV-2, în scopul:a) reducerii riscului de infectare, ce poate apărea prin intersectarea turelor de dializați în sala de așteptare;b) asigurării intervalului de timp pentru dezinfecție adecvată, în vederea scăderii riscului de răspândire a infecției în unitatea de dializă;c) protejării personalului medical deficitar;d) rezolvării eventualelor probleme de aprovizionare.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), deciziile vor fi luate de către medicul curant în colaborare cu medicul șef/coordonator al stației/centrului de dializă, prin abordarea personalizată a pacienților și comunicarea clară către pacienți și/sau aparținători a motivațiilor acestor decizii, precum și a riscurilor și beneficiilor. (la 31-07-2020, Capitolul XIII a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.356 din 31 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 31 iulie 2020 )  +  Articolul 55Abrogat. (la 31-12-2021, Articolul 55 din Capitolul XIII a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.008 din 30 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1257 din 31 decembrie 2021 )
   +  Anexa nr. 1LISTA METODELOR DE TRATAMENT DE SUBSTITUȚIE A FUNCȚIILOR RENALEA) Metode de epurație extracorporalăa) Intermitente1. Hemodializa (HD)2. Hemofiltrarea (HF)3. Hemodiafiltrarea (HDF)4. Ultrafiltrarea izolata (UF)5. Hemoperfuzia (HP) și hemodiaperfuzia (HDP)6. Plasmafereza (PF)b) Continue1. Hemofiltrarea arterio-venoasă continuă (CAVH)2. Hemofiltrarea veno-venoasă continuă (CVVH)3. Hemodiafiltrarea continuă veno-venoasă (CVVHD)4. Hemodiafiltrarea continuă arterio-venoasă (CAVHD)B) Metode de epurație intracorporalăa) Manuale1. Dializa peritoneală continuă ambulatorie (DPCA)2. Dializa peritoneală intermitentă (DPI)b) Automate1. Dializa peritoneală intermitentă automată2. Dializa peritoneală ciclică continuă (DPCC)3. Dializa peritoneală intermitentă nocturnă (DPIN)4. Dializa peritoneală "tidal" (DPT)c) Mixte1. Dializa peritoneală manuală + dializa peritoneală automatăC) Transplantul renal  +  Anexa nr. 2STRUCTURA ȘI DOTAREA UNITĂȚILOR DE DIALIZĂA) STRUCTURIA.1. Centrul de hemodializăStructuri obligatoriia. Camera de primire, dezbrăcare, echipare a bolnavilor cu o suprafață corespunzătoare numărului de bolnavi tratați și un număr de vestiare adecvat.b. Sală/săli de hemodializă (suprafețe minime: 6-8 mp/pat, 4-6 mp/fotoliu).c. Cabinetul medicilor.d. Oficiul asistentelor medicale.e. Spațiu fișier medical, calculatoare și secretariat.f. Oficiu alimentar.g. Sala stației de preparare a apei.h. Cabinet tehnic pentru controlul și repararea aparaturii defecte, dacă aceste servicii nu sunt contractate.i. Spațiu depozitare lenjerie curată.j. Spațiu depozitare lenjerie murdară.k. Spațiu depozitare materiale consumabile și soluții (capacitate suficientă pentru 3 zile de activitate).l. Depozite/Magazii de substanțe și materiale consumabile.m. Grupuri sanitare separate: pentru personalul medical și pentru pacienții dializați.Structuri facultativea. Cabinet de consultații medicale.b. Sala de abord vascular și de chirurgie a dializei - în raport de situația locală (dacă nu există în spital săli de chirurgie vasculară/chirurgie plastică sau contracte de servicii specializate).c. Punct de laborator, dacă serviciile de laborator nu sunt disponibile în spital sau nu sunt contractate cu laboratoare autorizate.d. Sala de preparare a soluției concentrate pentru hemodializă (concentrat) - devine obligatorie în unitățile care prepară local soluția, din concentrat granular/pulbere.e. Sală de mese a personalului medical.f. Sală recoltare, investigații, pansamente/evaluare bolnavi dializați.g. Camera de gardă - unde este cazul.A.2. Compartimentul de dializă peritonealăa. Oficiu asistente medicale (poate fi comun cu cel al unității de hemodializă).b. Sala recoltare, investigații/evaluare bolnavi dializați (facultativ).A.3. Compartimentul de transplant renal*1)-------*1) Numai în Centrele de tratament substitutiv renal.Este destinat bolnavilor transplantați în perioada postoperatorie precoce.A.4. Alte spații ale unităților de dializăÎn raport cu progresele medicale și tehnice, pot fi introduse și alte metode de epurație extrarenală, cu avizul prealabil al Comisiei de Nefrologie. În acest sens, vor fi prevăzute sali special amenajate și dotate cu circuite corespunzătoare, în raport cu cerințele metodelor terapeutice nou introduse.B) DOTĂRIB.1. Dotări obligatorii pentru un post de hemodializă1. 1 aparat de hemodializă;2. 1 pat sau un fotoliu;3. 1 noptieră;4. 1 măsuță mobilă pentru materiale și instrumente;5. 1 scaun;6. 1 sursă de iluminat local;7. asigurare cu oxigen;8. asigurare aspirație;9. 3-4 prize electrice;10. priză pentru apă purificată;11. sistem închis de drenare a soluției de dializă evacuată de aparat;12. 1 tensiometru cu stetoscop biauricular;13. Trusa medicală care conține:– 1 dializor;– seturi linii sânge (pompă simplă sau pompă dublă);– canule pentru puncționarea fistulei (arteriale, venoase sau pentru puncție unic);– 1 termometru;– 1 bandă (garou) pentru hemostază;– 4 pense Pean;– 2 perfuzoare;– 1 stativ cu 5 eprubete;– 1 flacon cu soluție dezinfectantă;– 1 tăviță renală;– 4 litri soluție fiziologică;– heparină 5-10 ml;– seringi uzaj unic: 6 a 1 cmc; 2 a 5 cmc; 1 a 10 cmc; 2 a 20 sau 30 cmc;– 6 ace i.m. - uzaj unic;– 6 ace i.v. - uzaj unic;– măști de față pentru pacient și soră;– 2 perechi mănuși uzaj unic;– comprese sterile - 5-10 bucăți;– tampoane vată - 5-10 bucăți;– leucoplast.14. recipient material plastic pentru deșeuri;15. 1 ploscă;16. Recipienți cu soluții concentrate (acetat sau acid și bicarbonat).17. Recipient pentru colectarea soluției fiziologice utilizate pentru destinderea dializorului.18. Recipient cu soluție dezinfectantă pentru aparatul de dializă.B.2. Dotări comune obligatorii pentru o unitate de dializă cu 10 posturi– 1 electrocardiograf portabil;– 1 cardiovizor;– 1 defibrilator;– 1 laringoscop, sonde traheale pentru intubație, balon ventilație asistată - tip Ruben;– 1 pompă pentru injectare automată cu debit de 1-100 ml/h;– 1 pH-metru;– soluție clorură de potasiu 26,1 g/dl, 1.000 ml;– 1 cântar medical;– 1 cutie instrumente pentru o sală de dializă;– 1 frigider pentru soluții sterile;– 1 chiuvetă apă caldă și rece;– lămpi bactericide montate în perete în raport cu suprafața sălii de dializă;– 1 negatoscop;– microclimat - 18-25°C;– grup electrogen*1);---------*1) Obligatoriu într-un an de la obținerea acreditării.– cărucior transport bolnavi;– targă transport bolnavi;– dulap pentru Trusa de medicamente de urgență conținând:Dotare minimă: 1. adrenalină 10f 2. algocalmin 20f 3. calciu gluconic 20f 4. clonidină 20tb 5. clorură de sodiu 10%; 20% 30f 6. clorură de potasiu 7,4% 10f 7. diazepam 20f 8. digoxin 5f 9. dopamină 10f 10. enalapril 10f 11. etamsilat 20f 12. feniramin 10f 13. fenobarbital 20f 14. fitomenadion 10f 15. furosemid 30f 16. gelaspon 10 cutii 17. glucoză 20% 50f 18. heparină 100f 19. hidrocortizon hemisuccinat 50f 20. insulină 5fl 21. metoclopramid 10f 22. metoprolol 10f 23. midodrin 10f 24. miofilin 10f 25. nitroglicerină 30tb+10f 26. noradrenalină 20f 27. nifedipină 20tb 28. piafen 20f 29. protamină 10fl 30. propanolol 20f+20tb 31. verapamil 10f 32. xilină 1% 20fDotare facultativă, în compartiment separat, asigurat cu cheie: - atropină sulfurică 1 mg 5f - ceftazidim 5fl - cefazolin 5fl - ciprofloxacin inj 5fl - gentamicină 5f - vancomicină 5flB.3. Cabinetul medicilor - dotări minime1. Birou2. Scaune (2-3)3. Canapea consultații4. Bibliotecă5. Negatoscop6. Dulap pentru documentația medicală a bolnavilor7. Dulap pentru filme radiologice8. Calculator9. Dispozitiv pentru măsurarea înălțimii10. Instrumentar:– tensiometru;– stetoscop biauricular;– ciocan reflexe;– apăsător limbă;– caliper pentru măsurarea pliurilor cutanate;– mănuși chirurgicale.11. Chiuvetă cu apă caldă și rece.B.4. Oficiul de alimenteMinimal1. Masă pentru porționarea alimentelor;2. Căruț pentru transportul mesei la patul bolnavilor;3. Dulap pentru păstrarea veselei (uzaj unic) bolnavilor;4. Reșou aragaz;5. Frigider pentru alimente;6. Dulap pentru păstrarea veselei și tacâmurilor personalului sanitar;7. Detergent pentru curățarea veselei;8. Chiuvetă cu apă caldă și receB.5. Sala stației de preparare a apei - dotări minimeI. Stația de preparare a apeiInstalație de preparare a apei (capacitate corespunzătoare mărimii unității de dializă) cu următoarele componente:– filtre mecanice;– filtru cuart;– filtru cu carbon activ;– dedurizatoare;– instalație de osmoză inversă;– pompa pentru alimentarea aparatelor de hemodializă, prevăzută la ieșirea spre inel cu un modul de sterilizare (lampă UV și/sau filtru antibacterian);– pompa pentru alimentarea instalației de preparare a concentratului prevăzută cu lampă UV sau filtru antibacterian.II. Spațiul de preparare a soluției concentrate pentru dializăEste obligatoriu numai în unitățile care prepară local soluția concentrată.Include următoarele compartimente:a) Spațiu pregătire a soluției concentrate;b) Spațiu materiale (reactivi);c) Spațiu ambalare (dacă nu există sistem centralizat de distribuție);d) Spațiu produs finit (dacă nu există sistem centralizat de distribuție).Are următoarea dotare:1. Instalații pentru prepararea soluției concentrate pentru hemodializă;2. Priză de alimentare cu apă de la rețeaua stației de preparare a apei;3. Priză apă curentă;4. Priză de evacuare la canalizare;5. Cuvă pentru spalarea și dezinfecția canistrelor din material plastic;6. Dulap și rafturi pentru depozitarea substanțelor și bidoanelor;7. Canistre din material plastic pentru concentrat;8. Densimetru:– pentru acetat gamma: 1.175-1.245– pentru acid gamma: 1.115-1.185– pentru bicarbonat gamma: 1.050-1.0609. Conductometru gamma 1-300 ms/cm;10. Nișă pentru depozitarea substanțelor corozive;11. Echipament de protecție;12. Testere pentru verificarea prezenței dezinfectantului;13. Lămpi UV bactericide montate în perete, corespunzător suprafeței;14. Chiuvetă apă caldă, apă rece;15. Instalații de depozitare, cuplare, pompare soluții (acolo unde există sistem central de distribuție).B.6 . Magazii pentru substanțe și materiale consumabileI. Magazie pentru substanțe corozive1. Încăpere cu paviment și pereți protejați împotriva acțiunii substanțelor acide, bazice și a clorurilor;2. Recipienți cu hipoclorit de sodiu;3. Recipienți cu alte soluții dezinfectante;4. Materiale de protecție individuală pentru 2 persoane:– șorțuri cauciuc;– mănuși cauciuc;5. Cărucior pentru transportul recipienților cu substanțe corozive.II. Magazie pentru materiale consumabile de dializă:1. Încăperi al căror microclimat trebuie să corespundă următoarelor condiții:– temperatură între 10-35°C;– umiditate 65-85%;– absența vaporilor de substanțe toxice sau corozive.2. Rafturi pentru depozitare;3. Căruț pentru transportul materialelor.III. Magazie pentru materiale sanitare - încăpere cu rafturi pentru depozitarea de:– substanțe dezinfectante;– materiale sanitare: tifon, vată, feși;– instrumentar medical;– formulare medicale;– materiale de curățenie.B.7. Dotarea punctului de laborator pentru centrul de dializă*1) - dotare minimă--------*1) Este necesar numai dacă serviciile de laborator nu sunt disponibile în spital sau dacă nu sunt contractate cu laboratoare autorizate.A. Aparatura necesară pentru efectuarea următoarelor investigații:– determinarea hemoglobinei;– determinarea hematocritului;– grup sanguin, Rh;– timp de sangerare;– timp Quick;– timp Howell;– ionograma (Na, K, Ca, Cl, fosfat);– echilibrul acido-bazic;– uree;– creatinina;– osmolaritatea plasmei.B. Sticlărie și materiale de laborator (corespunzător investigațiilor de la punctul A).C. Mobilier– mese faianțate;– 1 birou cu scaun;– dulapuri suspendate pentru reactivi și sticlărie de laborator;– scaune de laborator - 3-4;– 1 chiuvetă cu apă caldă și rece;– 1 frigider.B.8. Dotarea minimă a cabinetului tehnic*1)-----------1) Cabinetul tehnic este obligatoriu dacă nu există contracte de servicii specializate autorizate.1. Banc de probă a aparatelor compus din:a. prize de apă deionizată de la rețeaua stației de preparare a apei;b. prize de evacuare la canalizare a soluției eliminate de aparate;c. prize de alimentare electrică;d. conductometru;e. pH-metru;f. aparat universal digital de măsură electric;g. trusă de depanare electronică;h. trusă mecanică;i. trusă de depanare și testare specifică a tipului de aparat din unitatea de dializă;j. aspirator electric.2. Mobilier compus din:a. banc de lucru;b. dulap de depozitare a pieselor de schimb și a sculelor;3. Chiuvetă apă caldă, apă rece.B.9. Dotarea minimă pentru secretariatul unității– Calculator, fax-modem, CD-ROM, placă rețea;– Acces Internet;– Imprimantă;– Masă calculator;– 2-3 scaune;– Dulap cu rafturi pentru arhivă;– Telefon, fax.  +  Anexa nr. 3ÎNCADRAREA CU PERSONAL. ATRIBUȚIILE PERSONALULUI UNITĂȚILOR DE DIALIZĂA) Încadrarea cu personalMinimal1. medic nefrolog, specialist sau primar*1)/tură personal;2. psiholog - 1 post/unitate*2);3. asistente medicale HD - 1 post/4 aparate/tură personal;4. asistentă medicală DPCA - 1 post/unitate sau 1 post la 30 bolnavi DPCA;5. asistentă dieteticiană - 1 post/unitate*2);6. infirmiere:– în unitățile <= 12 aparate: 1 post/tură personal;– în unitățile > 13 aparate: 1 post/12 aparate/tură personal;7. îngrijitoare - 1 post/200 mp/tură personal*2);8. inginer electronist sau electro-mecanic 1 post/unitate*2);9. tehnician 1 post/tură de personal*2);10. asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist) 1 post/tură personal, numai în unitățile care prepară local soluția concentrata de dializă*2).Facultativ1. medic specialist sau primar Terapie intensivă - 'bd post/unitate*2);2. medic specialist sau primar chirurgie vasculară - 'bd post/unitate*2);3. statistician/secretar - 1 post/unitate;4. muncitor necalificat - 1 post/tură personal.---------------*1) Medicii care au competențe (nefrologie/dializă) pot funcționa în continuare, dar trebuie să-și reglementeze situația în termen de 1 an. Este obligatorie angajarea cu program permanent a unui singur medic nefrolog, celelalte posturi pot fi acoperite prin contracte cu medici în regim "part-time".*2) Sau trebuie făcută dovada contractării de servicii specializate, autorizate.B) Atribuțiile personalului1. Medicul șef (coordonator) al unității de dializă În Centrul de dializă care are în tratament mai mult de 30 de bolnavi, activitatea este coordonată de un medic șef coordonator. Pot deveni medici șefi (coordonatori) medici în specialitatea nefrologie, cu o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani. Medicii șefi (coordonatori) pot coordona o singură unitate de dializă din sectorul public sau privat. (la 29-08-2019, Partea introductivă a Punctului 1. din Litera B) , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.315 din 28 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 29 august 2019 ) ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Organigrama serviciului de Nefrologie ││ ┌───────────────────────────┐ ││ │ Medic șef │ ││ │ Unitate Nefrologie │ ││ └─────────────┬─────────────┘ ││ ┌───────────────────────────┬─────────┴──────────────────────────┐ ││┌─────────┴──────────┐┌───────────────┴───────────────┐ ┌──────────────────┴───────────────────┐ │││ Medic coordonator ││ Medic șef/coordonator │ │ Medic șef/coordonator │ │││Ambulator Nefrologie││Unitate de Nefrologie cu paturi│ │Unitate de tratament substitutiv renal│ ││└─────────┬──────────┘└───────────────┬───────────────┘ └───────────────────┬──────────────────┘ ││ │ │ ┌──────────────┼──────────────┐ ││ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ ┌─────┴─────┐┌───────┴───────┐┌─────┴────┐││ │ Medici │ │ Medici │ │ Medici ││ Medici ││ Medici │││ └─────────────┘ └─────────────┘ │ Unitate ││Unitate dializa││ Unitate │││ │hemodializa││ peritoneala ││transplant│││ └───────────┘└───────────────┘└──────────┘│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Medicul șef (coordonator) are următoarele atribuții:a. Organizează și răspunde de întreaga activitate medicală a unității de tratament substitutiv renal;b. În centrele de dializă din spitale, păstrează legătura permanentă și informează șeful Unității (Clinicii) de Nefrologie, Medicină internă, Pediatrie sau al Secției de Terapie intensivă, căruia îi este subordonat, de întreaga activitate desfășurată.c. Medicul șef al Centrului de dializă (de tratament substitutiv renal) este subordonat conducerii spitalului și medicului șef al Unității de Nefrologie/Șeful Clinicii de Nefrologie atunci când aceasta este în structura unui spital;d. Colaborează cu toate (clinicile) secțiile, compartimentele și laboratoarele unităților sanitare în care funcționează unitatea de dializă, atunci când aceasta este în structura unui spital;e. Face parte din Comisia medicală de admitere în programul de dializă;f. Stabilește orarul dializelor și schema de investigare pentru fiecare bolnav;g. Controlează și răspunde de partea medicală a desfășurării dializelor, indicând parametrii dializei;h. Organizează, controlează și îndrumă monitorizarea bolnavilor aflați în evidență;i. Organizează, controlează și răspunde de raportarea activității unității;j. Comandă materialele consumabile și medicamentele necesare funcționării Centrului de dializă, având permanent în vedere realizarea unui raport cost-eficacitate cât mai bun; stabilește parametrii de volum pe care se stabilește bugetul unității;k. Asigură reciclarea periodică a cadrelor sanitare din Laboratorul, Stația sau Centrul de dializă;l. Întocmește fișele de caracterizare anuală a tuturor cadrelor sanitare din subordinea sa.2. Medicul din centrul de dializă (de tratament substitutiv renal)Are următoarele atribuții:a. Examinează clinic bolnavul înaintea conectării la aparatul de dializă;b. Este recomandabil să asiste la conectarea și deconectarea bolnavului la aparatul de dializă;c. Poartă întreaga responsabilitate medicală a bolnavului în timpul ședinței de dializă;d. Urmărește evoluția dializei, indică medicația necesară și stabilește parametrii funcționali ai aparatului de dializă;e. Efectuează examenele clinice de bilanț lunar, prescrie, urmărește și înregistrează investigațiile paraclinice de monitorizare ale bolnavilor dializați;f. Prescrie, urmărește și conduce regimul dietetic și tratamentul bolnavului între dialize;g. Recomandă internarea bolnavilor dializați;h. Contribuie, împreună cu psihologul, la menținerea echilibrului psihic al bolnavului dializat;i. Răspunde de utilizarea judicioasă și ține evidența medicamentelor în timpul dializei;j. Controlează și răspunde de trusele de urgență și de instrumente - pansamente;k. Colaborează cu inginerul sau tehnicianul, în vederea asigurării bunei funcționări a aparatelor, pregătirii corecte a dializoarelor și respectării tuturor normelor preparării apei și a concentratului;l. Face educația sanitară bolnavilor dializați, în vederea respectării regimului igieno-dietetic și a tratamentului precis;m. Participă efectiv la instruirea și pregătirea profesională a personalului sanitar cu care lucrează;n. Participă la aplicarea normelor de igienă în unitatea de dializă;o. Controlează modul în care este întocmit protocolul de dializă și este completată fișa medicală a bolnavului dializat;p. Evaluează corectitudinea tehnicii de efectuare a schimbului de către bolnavii dializați peritoneal, eficiența metodei și ajustează corespunzător indicațiile de dializă, conform datelor clinice și paraclinice;q. Stabilește schemele terapeutice ale bolnavilor dializați peritoneal în situații particulare (peritonită, insuficiență de ultrafiltrare);r. Participă la toate consfaătuirile de lucru din centrul de dializă și acționează pentru realizarea obiectivelor fixate.s. Este subordonat medicului șef al unității de dializă, pe care îl informează și ale cărui sarcini le îndeplinește.3. Asistență chirugicală în unitățile de dializăCentrele de dializă (tratament substitutiv renal) trebuie să asigure realizarea chirurgiei de acces:a. prin chirurgi cu specializare corespunzătoare, angajați ai unităților, pentru care pot fi prevăzute în schema de personal a centrului:– chirurg cu specializare vasculară - 'bd post/unitate;– chirurgul care inseră cateterele pentru dializa peritoneală și rezolva problemele specifice de patologie chirurgicală (peritoneală) ale bolnavilor tratați prin dializă peritoneală - 'bd unitate.Este posibilă cumularea celor două jumătăți de normă, în cazul unui chirurg cu ambele competențe - chirurgie vasculară și generală;b. contracte de servicii specializate autorizate.4. Psihologul din Stația sau Centrul de dializă (tratament substitutiv renal)În Centrul de dializă care are în tratament mai mult de 30 bolnavi trebuie asigurate servicii de psihologie, fie prin încadrarea unui psiholog, fie prin contractarea de servicii specializate, pentru prevenirea și tratarea tulburarilor psihice frecvent întalnite la bolnavii dializați.Atribuțiile sale sunt:a. Investighează din punct de vedere psiho-social bolnavii ce urmează a fi dializați și, la nevoie, organizează ședințe de psihoterapie cu aceștia;b. Întocmește și actualizează fișa psihologică a fiecărui bolnav dializat în urma unor examene psihologice periodice;c. Organizează zilnic diverse forme de psihoterapie cu bolnavii dializați;d. Urmărește relațiile ce se stabilesc între personalul sanitar și bolnavi, intervenind când este nevoie;e. Se preocupă de reinserția familială și socială a bolnavilor, ținând în permanență legătura cu familia acestora;f. La nevoie, efectuează examene psihologice și organizează ședințe de psihoterapie cu bolnavii spitalizati în alte secții ale spitalului;g. Participă la toate consfătuirile de lucru din unitatea de dializă și acționează pentru realizarea obiectivelor fixate;h. Este subordonat medicului coordonator al centrului de dializă, pe care îl informează permanent despre problemele psiho-sociale ale bolnavilor dializați.5. Asistenta șefă a Centrului de dializă (tratament substitutiv renal)În Centrele de dializă, una din asistentele medicale, cu cea mai bună pregătire profesională și aptitudini organizatorice, cu o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani, va fi numită în funcția de asistentă șefă, cu drepturile prevăzute de reglementările în vigoare.Asistenta șefă are următoarele atribuții:a. Împreună cu medicul șef/coordonator stabilește graficul de activități în ture al personalului, precum și programul concediilor;b. Răspunde de inventarul aflat în gestiune;c. Răspunde împreună cu medicul șef/coordonator de programarea săptămânală a bolnavilor la dializă;d. Răspunde de aprovizionarea cu sânge și medicamente la trusa de urgență, materiale consumabile și substanțe a unității;e. Urmărește și răspunde de aprovizionarea bolnavilor tratați prin dializă peritoneală continuă ambulatorie cu materialele necesare tratamentului;f. Urmărește încadrarea în costurile prevăzute și aprobate în bugetul unității de dializă;g. Răspunde de respectarea normelor de igienă și epidemiologie în unitatea de dializă;h. Ajută medicul coordonator în fișarea și întocmirea evidenței bolnavilor;i. Răspunde, împreună cu medicul coordonator, de disciplina și competența profesională a personalului din unitatea de dializă;j. Răspunde direct de educația sanitară a bolnavilor dializați (reguli de întreținere a cateterului/suntului, reguli de dietă);k. Completează registrul de evidență a bolnavilor dializați;l. Este subordonată medicului șef/coordonator al Centrului de dializă.6. Asistenta șefă de turăÎn unitățile de dializă care își desfășoară activitatea în mai multe ture, se vor desemna asistente șefe de tură, cu vechime în specialitate de cel puțin 5 ani, care vor prelua atribuțiile asistentei șefe în absența acesteia, pentru coordonarea întregii activități în tura respectivă.7. Asistenta dieteticiană din Centrul de dializă (tratament substitutiv renal)Are următoarele atribuții:a. Alcătuiește meniurile fiecărui bolnav dializat pe baza indicațiilor date de medicul șef/coordonator sau curant, asigurând aportul caloric, hidric, proteic etc., corespunzător.b. Înmânează fiecărui bolnav tabelele cu conținutul în principii alimentare și cu exemple de meniuri și îl instruiește pentru folosirea acestora;c. Se preocupă de educația dietetică și culinară a bolnavilor și a aparținătorilor bolnavilor, prin discuții periodice, insistând asupra importanței regimului dietetic și a necesității respectării riguroase a acestuia;d. Controlează periodic și face investigații privind modul în care bolnavii dializați respectă regimul dietetic și informează operativ medicul curant;e. Răspunde de igienă și respectarea normelor de epidemiologie în blocul alimentar și în sălile de dializă. Răspunde de prelevarea și păstrarea probelor alimentare, conform reglementărilor în vigoare;f. Participă la ședințele de convorbiri și demonstrații cu bolnavii dializați și la ședințele periodice în care se analizează activitatea stației sau centrului de dializă;g. Răspunde, alături de întregul colectiv, de buna desfășurare a activității centrului de dializă;h. Este subordonată medicului șef/coordonator al unității de tratament substitutiv renal, celorlalți medici din unitatea de dializă, asistentei șefe și asistentelor șefe de tură.8. Asistenta medicală din Centrul de dializă (tratament substitutiv renal)Are următoarele atribuții:a. Lucrează în ture, conform graficului stabilit de asistentul-șef;b. Trebuie să fie disciplinată, conștiincioasă, calmă, corectă în orice gest, amabilă și să aibă capacitate de contact social facil;c. Verifică împreună cu inginerul/tehnicianul starea tehnică a aparatului de dializă înaintea fiecărei dialize;d. Asigură toate materialele necesare posturilor de hemodializă de care răspunde;e. Asigură igiena compartimentului de dializă de care răspunde;f. Răspunde de respectarea normelor de igienă privind soluția de dializă;g. Cântărește, termometrizează, măsoară presiunea arterială, examinează cavitatea bucală și ținuta bolnavului înainte de începerea dializei;h. Verifică starea căii de abord vascular înaintea fiecărei dialize;i. Respectă regulile de asepsie și antisepsie la branșarea sau debranșarea bolnavului de la aparatul de dializă și pe toată durata ședinței de dializă;j. Răspunde de buna desfășurare a ședințelor de dializă, urmărind parametrii dializei specificăți de medic în protocolul de dializă;k. Asigură heparinarea corectă și adecvată a circuitului extracorporal și efectuează tratamentele medicamentoase în cursul dializei, conform prescripției medicale;l. Măsoară și notează la interval de 'bd ora și ori de câte ori este nevoie presiunea arterială și pulsul bolnavului;m. Informează de urgență medicul de orice modificare a stării generale a bolnavului dializat;n. Intervine la orice accident sau incident de dializă, solicitând, la nevoie, ajutorul altei asistente;o. Recolteaza și răspunde de trimiterea la laborator în timp util a produselor biologice indicate de medic și aduce în timp util rezultatele analizelor de la laborator și le notează în Protocolul de dializă;p. Completează Protocolul de hemodializă;q. Nu părăsește sala de dializă fără a lasă înlocuitor;r. Preda turei următoare protocolul bolnavului, comunicând în detaliu mersul dializei și menționează în scris pe protocol ce trebuie efectuat în continuare;s. Convorbirile, relațiile cu bolnavii trebuie să aibă ca scop încurajarea și echilibrarea psihică a acestora;t. Nu discută în contradictoriu cu bolnavul și nu părăsește sala de dializă, indiferent de reacția psihică a bolnavului;u. Cântărește, termometrizeaza bolnavul, măsoară presiunea arterială și pulsul (clino- și ortostatism) și execută pansamentul abordului vascular la sfârșitul dializei;v. Asigură spălarea și dezinfecția aparatului de dializă la sfârșitul fiecărei ședințe de tratament, conform indicațiilor;w. Supraveghează și participă la distribuirea hranei bolnavilor în timpul dializei, luând toate măsurile de respectare a normelor de igienă;x. Participă la vizita medicului;y. Participă, obligatoriu, la toate ședințele de instructaj medical și de analiză a activității unității de dializă;z. Este subordonată medicilor din unitatea de dializă, asistentei șefe și asistentei șefe de tură.9. Asistenta medicală din compartimentul de dializă peritonealăAre următoarele atribuții:a. Lucrează în ture, conform graficului stabilit de asistentul-șef;b. Face educația sanitară a bolnavului care urmează să efectueze dializă peritoneală;c. Asigură și răspunde de starea de igienă a salonului de dializă peritoneală;d. Măsoară zilnic presiunea arterială, pulsul, temperatura, diureza, greutatea, urmărește scaunul și le marchează în foaia de urmărire/observație a bolnavului spitalizat;e. Respecta cu strictețe indicațiile medicului în ceea ce privește investigarea bolnavului:– prelevarea și trimiterea produselor pentru examenele de laborator;– aducerea rezultatelor în timp util și notarea acestora în foaia de observație;f. Administrează tratamentul prescris;g. Participă direct la inițierea și învățarea corectă de către bolnav a procedurii pe care urmează să o efectueze explicându-i:– necesitatea respectării cu strictețe a normelor de igienă;– modul de transport și de depozitare a soluției de dializă;– necesitatea respectării cu strictețe a orei de efectuare a schimburilor;– modul de efectuare și de îngrijire a cateterului peritoneal;– cantitatea de lichid care trebuie introdusă în cavitatea peritoneală;– cântărirea cantității de lichid din punga evacuatoare;– notarea obligatorie într-un caiet după efectuarea fiecărui schimb: (cantitatea evacuată, aspectul lichidului drenat din cavitatea peritoneală, puls, diureză, presiune arterială, scaun, greutatea corporală notată în fiecare dimineață, cantitatea de ultrafiltrat pe 24 ore);h. Execută tratamentul folosind aparatul de dializă peritoneală, conform indicațiilor medicului, la bolnavii spitalizati;i. Instruiește bolnavul să se prezinte de urgență la unitatea de dializă, în cazul unor complicații (hiperhidratare, dureri abdominale, modificări ale aspectului dializantului evacuat, ultrafiltrare scăzută, deconectări accidentale ale sistemului etc.);j. În caz de peritonită, asistentul medical va recolta probe bacteriologice, citologice și culturi din lichidul peritoneal din punga de evacuare și executa schema de tratament hotărâtă de medic;k. Verifică înainte de inițierea tratamentului prin dializa peritoneală continuă ambulatorie și, ulterior, ori de câte ori este cazul, prin vizite la domiciliul bolnavului, respectarea normelor de igienă (camera unde se fac schimburile, spațiul de depozitare a materialelor pentru dializă) și corectitudinea executării de către bolnav a schimbului;l. Ține legătura la domiciliu cu bolnavii care îi sunt repartizați și răspunde de monitorizarea lor;m. Participă la vizita medicului;n. Este subordonată medicilor unității de dializă, asistentei șefe și asistentei șefe de tură.10. Biologul (chimistul) din punctul de laborator al unității de dializăDeoarece bolnavii dializați necesită controale biologice repetate și de multe ori de urgență, acestea trebuie asigurate în raport de condițiile locale*1) printr-un punct de laborator în Centrele de dializă, încadrat cu un biolog (biochimist)/tură sau prin contracte cu furnizori acreditați, care vor efectua și analizele chimice ale soluției concentrate pentru hemodializă.----------*1) În unitățile de dializă care funcționează în unități medicale fără laborator central și care nu au contracte de servicii specializate autorizate.Are următoarele atribuții:a. Execută toate investigațiile de laborator solicitate de medicii din unitatea de dializă pentru bolnavii tratați;b. Execută analiza chimică a probelor de concentrat (sodiu, potasiu, calciu, magneziu, clor, bicarbonat, pH);c. Lucrează în ture, conform programului stabilit de conducerea unității, pentru a asigura nevoile de investigare a bolnavilor tratați;d. Asigură aprovizionarea cu materiale și reactivi a punctului de laborator;e. Respectă normele de igienă și epidemiologie ale laboratorului;f. Participă la ședințele de analiză privind activitatea centrului de tratament substitutiv renal.11. Inginerul (tehnicianul) unității de dializăȚinând seama de înalta tehnicitate cu care se lucrează în unitățile de tratament substitutiv renal, pentru asigurarea întreținerii aparaturii de dializă, fie se încadrează în Centrul de dializă (tratament substitutiv renal) tehnicieni sau inginer, cu o calificare conformă art. 20 d., fie se contractează servicii de întreținere cu firme specializate autorizate.Pentru întreținerea și operarea stației de preparare a apei, în unitățile de dializă cu peste 80 bolnavi hemodializati iterativ, fie se va încadra un tehnician sau laborant chimist pe tură fie se contractează servicii specializate.Inginerul sau tehnicianul unității de dializă are următoarele atribuții:a. Lucrează în ture, conform necesităților impuse de programul unității;b. Răspunde de buna funcționare a aparaturii din dotare și de depanarea ei de urgență;c. Răspunde de efectuarea reviziilor periodice ale aparatelor și ține evidența acestora pentru fiecare aparat în parte;d. Răspunde de buna funcționare a stației de tratare a apei, de dezinfecția periodică a acesteia, de regenerarea rășinilor și de întreținerea celorlalte filtre (mecanice, de osmoză, de cărbune activ, bacteriologice);e. Verifică compoziția soluției de dializă prin determinarea conductivității;f. Răspunde de instruirea personalului mediu și auxiliar în ceea ce privește protecția muncii și caracteristicile tehnice ale aparaturii utilizate;g. Răspunde de pregătirea tehnică a personalului mediu care manipulează aparatura;h. Împreună cu medicul coordonator și serviciul de aprovizionare din spital, stabilește necesarul centrului de dializă;i. Este subordonat medicului șef/coordonator al unității.12. Personalul din punctul de preparare al soluției concentrate pentru hemodializăCentrele de dializă unde prepararea soluției concentrate pentru hemodializă se face local vor fi încadrate cu asistenți de farmacie sau tehnicieni/laboranți chimiști și îngrijitoare, în raport cu numărul de bolnavi tratați.Acest personal are următoarele atribuții:a. Lucrează în ture, conform necesităților impuse de programul unității;b. Prepară soluția concentrată, conform normelor de igienă și tehnologice ale fabricantului;c. Distribuie în bidoane - corespunzător tratate și etichetate - soluția concentrată și o predă asistenților medicali ai unității;d. Asigură materialele necesare preparării soluției concentrate pentru hemodializă;e. Asigură respectarea normelor de igienă la locul de muncă;f. Este subordonat: medicului șef (coordonator), asistentei șefe și asistentei șefe de tură.13. Personalul auxiliar al unității de dializăAre următoarele atribuții:a. Curăță și dezinfectează înainte și după fiecare dializă mobilierul, saltelele și pavimetrul fiecărei săli de dializă;b. Asigură schimbarea lenjeriei după fiecare dializă;c. Primește, ajută la îmbracare și dezbrăcare bolnavii care efectuează dializa ambulatoriu;d. Spală vasele utilizate la prepararea dializantului;e. Curăță și dezinfectează urinarele, ploștile, tăvițele renale, conform indicațiilor;f. Transportă de urgență la laboratoarele spitalului produsele biologice prelevate de la bolnavi;g. Asigură transportul substanțelor și soluțiilor de la farmacie sau din magazie;h. Transportă gunoiul, reziduurile și materialele consumabile și răspunde de depunerea acestora în condiții corespunzătoare;i. Servește și hrănește bolnavii, după o prealabilă spălare a mâinilor și schimbarea halatului;j. Însoțește bolnavii dializați la unele investigații de laborator.14. Statisticianul/secretarul centrului de dializăUnitățile de tratament substitutiv renal cu mai mult de 30 de bolnavi tratați se încadrează cu un statistician (secretar) cu următoarele atribuții:a. Înregistrează bolnavii aflați în evidența unității;b. Ține evidența fișelor bolnavilor tratați;c. Răspunde de menținerea arhivei unității;d. Asigură funcționarea și gestionează aparatura din dotare (calculatoare, imprimante, copiatoare, telefon, fax);e. Transmite în termen situațiile solicitate Direcției spitalului, Direcțiilor de Sănătate Publică, Casei de Asigurări Sociale de Sănătate, Registrului Renal Român;f. Este subordonat medicului șef (coordonator) și asistentei șefe.  +  Anexa nr. 4NORMEDE IGIENĂ, EPIDEMIOLOGIE ȘI EDUCAȚIE SANITARĂ  +  Anexa nr. 5REGULIPENTRU PREPARAREA ȘI MANIPULAREA SOLUȚIEI DE DIALIZĂ  +  Anexa nr. 6FORME DE EVIDENȚĂ1. FIȘA DE ANALIZĂ A UNITĂȚII DE DIALIZĂ ȘI NEFROLOGIEAnul .....UNITATEADenumirea completă .........................................AdresaLocalitatea .............................................Strada ................................... Nr. ..........Județul/Sectorul ........................................Cod poștal: .............................................Telefon .............................Fax .................................E-mail...............................Data intrării în funcțiune .................................Medic șef unitate ..........................................Teritoriul arondat (județe, sectoare) ......................Populația teritoriului arondat .............................ASISTENȚA NEFROLOGICĂNumăr de paturi pentru asistența nefrologică ...................Rotație medici în unitatea de tratament substitutiv renal (Da/Nu) ....Există serviciu ambulator? (Da/Nu) .......................HEMODIALIZA  +  Capitolul I DOTAREA UNITĂȚII DE HEMODIALIZĂAPARATE DE HEMODIALIZĂ– Tipul și gradul de uzură al aparatelor utilizate curent (aprobate în structura unității)
  Tipul aparatului Numar Grad uzură (%)*)
  1.
  2.
  3.
  4.
  Total
  ----------------*) Gradul de uzură se calculează în procente, considerând durata de exploatare 30.000 de ore sau 5 ani.– Numar de aparate în rezervă ...../(aparatele în rezervă sunt aparate funcționale, dar care nu sunt utilizate curent, fiind folosite numai în caz de necesitate)/......................– Număr de aparate de hemodiafiltrare ......................SISTEMUL DE TRATARE A APEI ȘI DE PREPARARE A DIALIZANTULUI– Tipul și gradul de uzură al stației de tratare a apei pentru hemodializă
  Tip stație Grad uzură (%)*)
  1. Osmoză inversă
  2. Osmoză inversă
  3. Deionizare-dedurizare
  4. Deionizare-dedurizare
  -----------*) Gradul de uzură se calculează considerând o uzură de 100% după 10 ani de funcționare.– Tipul soluției de hemodializăa) acetat (Da/Nu) .................................b) bicarbonat (Da/Nu) .............................– Modul de preparare a soluției de hemodializăa) local în unitate (Da/Nu) .......................b) achiziționată ca atare (Da/Nu) .................Calculator compatibil IBM-PC în unitate? (Da/Nu) ......Sistem de achiziție și prelucrare a datelor de la aparatele de dializă? (Da/Nu) ....................................................Conectare la internet? (Da/Nu) .......................Adresa e-mail: .......................................
   +  Capitolul II PERSONALUL UNITĂȚII DE HEMODIALIZĂ ȘI NEFROLOGIE PERSONALUL MEDICAL
  Medici (după grad) NumărUnitatea de tratamentsubstitutiv renal Secție/Compartiment nefrologie cu paturi Total
  Medici primari
  Medici specialiști
  Rezidenți
  Total
  Medici (după specialitate) NumărUnitatea de tratamentsubstitutiv renal Compartiment nefrologiecu paturi Total
  Nefrologie
  Medicină internă
  Terapie intensivă
  1)
  1)
  1)
  Total
  1) Alte specialități, va rugăm precizați.
  Alt personal superior NumărUnitatea de tratamentsubstitutiv renal Secție/Compartiment nefrologie cu paturi Total
  Psihologi
  Biologi/biochimiști
  Alt personal
  Alt personal
  Alt personal medical
  Asistenți medicali
  Îngrijitoare
  Infirmiere
  PERSONALUL TEHNIC AL UNITĂȚII DE TRATAMENT SUBSTITUTIV RENAL
  Număr Unitatea de tratament substitutiv renal
  1. Ingineri
  2. Tehnicieni
  3. Alt personal
  Posturi vacante (la 01.12 an curent)
  NumărUnitatea de tratament substitutiv renalSecție/Compartimentnefrologie cu paturi Total
  1. Medici nefrologi
  2. Medici alte specialități
  3. Psihologi
  4. Biologi/Biochimisti
  5. Ingineri
  6. Asistenți medicali
  7. Tehnicieni
  8. Îngrijitoare
  9. Infirmiere
  10. Alt personal
   +  Capitolul III PROGRAMUL ȘI ORGANIZAREA UNITĂȚII DE HEMODIALIZĂ1. Numărul de ture bolnavi/zi în care se lucrează ............2. Numărul de zile lucrătoare/săptămână ......................3. Există săli separate pentru tratamentul bolnavilor HIV/AgHBs pozitivi? (Da/Nu) .................................................4. Există laborator propriu de analize medicale? (Da/Nu) ...............5. Se efectuează curent determinările AgHBs și HIV? (Da/Nu) ............6. Număr dezinfecții generale/săptămână ale unității de dializă ........7. Număr dezinfecții/săptămână ale monitoarelor de dializă: ............  +  Capitolul IV DATE DESPRE TRATAMENTUL PRIN HEMODIALIZĂNumărul total de ședințe de hemodializă efectuate în perioada 01.01-31.12 an curent: .....  +  Capitolul V BOLNAVII TRATAȚI
  HD DP TR Total
  Numar bolnavi tratați la 31.12 an curent
  Număr bolnavi nou incluși între 01.01-31.12 an curent în total, din care:
  - transferați din alte centre în unitatea dumneavoastră
  - din HD -> DP (în unitatea dumneavoastră)
  - din HD -> TR
  - din DP -> HD (în unitatea dumneavoastră)
  - din DP -> TR (în unitatea dumneavoastră)
  - din TR -> HD (în unitatea dumneavoastră)
  - din TR -> DP (în unitatea dumneavoastră)
  Nr bolnavi transferați din unitatea Dv în alte unități (01.01-31.12 an curent)
  Nr. bolnavi decedați în unitatea Dv între 01.01-31.12 an curent
  Nr. bolnavi pierduți din evidența unității Dv între 01.01-31.12 an curent
  Nr. bolnavi aflați pe lista de așteptare la 31.12 an curent pentru tratament prin:
  Nr. bolnavi tratați la 31.12 an curent cu:
  - Heparine cu masa moleculară mică - Eritropoietina - alfa D3 și/sau 1,25 (OH)2D3 - Sevelamer
  Locuri disponibile la 31.12 an curent, pentru tratament prin:
  Medic șef ........................................REFERAT MEDICAL PENTRU TRANSFERUL/TRIMITEREA BOLNAVULUI DIALIZAT ÎN ALTĂ UNITATEUnitatea ..............................................Spitalul ..............................................Localitatea ...........................................REFERAT MEDICALBolnavul
  Numele, prenumele, inițială tatălui .........................................................Data nașterii ...................... Cod numeric personal ...................................Adresa .................................................. Tel. ..............................Profesia ........................... Ocupația actuala .......................................Starea civilă ...................... Asigurat Da/Nu Casa de Asigurări de Sănătate ...........
  Este în evidența unității noastre de dializă
  Diagnostic .................................................................................. ..................................................................................
  Data primei dialize ............................... Cale de abord curenta .............................
  Date referitoare la tratamentul prin dializă
  HEMODIALIZA Programul ședințelor dializa: Durata ședinței ore, numărul de ședințe/sapt. .................zile .................................... Tip dializor .......................... Monitor de dializa (tip) ...........................Debit sanguin (mL/min) ................ Soluția de dializa Debit (mL/min) ..... Na+ ..... K+ ..... Ca2+ ..... Mg2+ ..... Cl- ....... Acetat ..... (mEq/L) Bicarbonat ....................Heparine: Bolus..................... UI Doza pe ora Tip heparina .....................Particularități în timpul ședinței de dializa ............................................................................................................................................
  Proces verbal de custodie pentru aparatele automate de dializa peritoneala
  DIALIZA PERITONEALA Sistem de dializa ............................. Număr schimburi/zi: .........................Tipul soluției: ............................... Orarul schimburilor .........................
  Date referitoare la starea bolnavului
  Masa corporală "uscata": .................. Diureza reziduala ........... PA ................Stări co-morbide importante ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tratamente în curs (inclusiv Epo) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Date de laborator ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Grup sanguin Rh .................. AgHB ..... Ac anti-HB ..... Ac Anti Hc ..... Ac Anti HIV ..... Data .................
  RECOMANDĂRI ..........................................................................................................................................................................................
  Medic șef unitateProces verbal de custodieUnitatea .....................Spitalul .....................Localitatea ..................PROCES VERBAL DE CUSTODIEîncheiat astăzi .............Subsemnat(a/ul) ................., având funcția de ................ la Centrul de dializă din Spitalul .............................................șiSubsemnat(a/ul) ........................, pacient/aparținător al pacientului, domiciliat în ......................, cu Buletin de identitate seria nr. ...... eliberat de ............., am procedat primul la predarea, al doilea la primirea unui aparat de dializă peritoneală automată, tip ........ seria nr. ............ și a casetei sale de transport, în următoarele condiții:1. Aparatul este în bună stare de funcționare.2. Aparatul va fi utilizat numai pentru dializa peritoneală automată, cu respectarea tuturor prescripțiilor tehnice, de care utilizatorul a luat cunoștință , prin instruirea făcută în Centrul de dializă.3. Aparatul este proprietate a Spitalului ...................... - Centrul de dializă - și este încredințat în custodie pacientului pentru perioada în care efectuează tratament prin dializa peritoneală automată. Când acest tratament încetează, din orice cauză, aparatul va fi înapoiat Centrului de dializă din Spitalul .................... în termen de 24 ore, în bună stare de funcționare. Dacă bolnavul sau familia acestuia nu înapoiază aparatul spitalului, vor suporta contravaloarea acestuia.4. În cazul în care aparatul suferă stricăciuni datorate utilizării sau întreținerii incorecte, costul reparației este suportat de bolnav. Bolnavul poate încheia contract de asigurare a aparatului, cu o instituție de asigurări, pentru distrugere accidentală, furt s.a.Prezentul Proces Verbal s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.Reprezentant Spital .......... Pacient/AparținătorAm predat Am primit,L.S. L.S.Procesul Verbal a fost încheiat și semnat în fața noastră.Jurist Spital ...........................,L.S.Consimțământ-informare (cateterism venos central)SPITALUL ......................................SECȚIA ........................................ADRESA ........................................TEL./FAX ......................................Numele ........................................Prenumele .....................................Data nașterii .................................F.O. ..........................................CONSIMȚĂMÂNT-INFORMARECateterism venos central:– vena jugulară internă - vena subclavie - vena femuralăInformații despre procedurăCateterismul venos central reprezintă modalitatea de abord vascular în urgență: insuficiență renală acută și insuficiență renală cronică acutizată. Tehnica constă în inserția unui cateter într-un vas central (vena jugulară internă; vena subclavie, vena femurală) cu anestezie locală la locul de puncție.În timpul procedurii de inserție a cateterului, pot apare o serie de simptome (durere cu diverse localizări, dispnee) care trebuie semnalate. De asemenea, atât în timpul procedurii cât și sau ulterior pot apare complicații la aproximativ 2-5% din bolnavi.Aceste sunt reprezentate de: sângerare la locul de inserție; puncționarea accidentală a arterelor învecinate - femurală, subclavie - cu formarea de hematoame; pneumotorax; hemotorax; tromboze venoase sau alte cateterului; infecții legate de cateter.Înainte de procedură, bolnavul va fi evaluat și informat asupra necesității procedurii și asupra riscului. După terminarea acesteia, va fi sub observație timp de 18-24 ore.ConsimțământAm luat la cunoștință și am fost informat despre procedură și sunt de acord cu efectuarea acesteia.Semnătura pacientului .........................Data .....................Consimțământ-informare (hemodializa)SPITALUL ......................................SECȚIA ........................................ADRESA ........................................TEL./FAX ......................................Numele ........................................Prenumele .....................................Data nașterii .................................F.O. ..........................................CONSIMȚĂMÂNT-INFORMAREInițierea hemodializei:– acută - temporară– cronică - iterativăInformații despre procedurăHemodializa acută sau cronică reprezintă modalitatea de supleere a funcțiilor renale, care se inițiază în circumstanțe clinico-biologice bine definite, care pun în pericol viața bolnavului.Aceasta metodă permite o recuperare excelentă, dar este grevată de o serie de incidente ca: sindrom de dezechilibru de dializă, sângerări la locul abordului vascular, instabilitate hemodinamică, embolie gazoasă, cărora li se adaugă complicațiile cronice, pe termen lung ale dializei iterative.Pentru asigurarea unui tratament eficient prin dializă, este necesar ca pacientul să respecte programul de dializă și eventualele modificări ale acestuia în funcție de posibilitățile unității de dializă, indicațiile privind durata dializei, greutatea interdialitică (surplus ponderal sub 3% din greutatea uscată), regimul igienodietetic, continuitatea tratamentul medicamentos și a programului de monitorizare (examen clinic și investigații de laborator). Este necesară și susținerea materială din partea familiei pentru completarea tratamentului la un pacient la care procedura de dializă este extrem de costisitoare.Menținerea condițiilor optime pentru tratamentul în unitatea de hemodializă impune respectarea întocmai de către bolnavul tratat a Regulamentului de ordine interioară al unității de dializă.Înainte de inițierea procedurii, bolnavul va fi evaluat și informat, asupra necesității procedurii și asupra riscurilor care pot apare.ConsimțământAm luat la cunoștință și am fost informat despre procedură și sunt de acord cu efectuarea acesteia.Semnătura pacientului .........................Data ......................Consimțământ-informare (inserare cateter peritoneal)SPITALUL ......................................SECȚIA ........................................ADRESA ........................................TEL./FAX ......................................Numele ........................................Prenumele .....................................Data nașterii .................................F.O. ..........................................CONSIMȚĂMÂNT-INFORMAREInserare cateter peritoneal:Informații despre procedurăInserarea cateterului peritoneal reprezintă modalitatea de acces pentru efectuarea dializei peritoneale. Tehnica constă în inserția unui cateter în cavitatea peritoneală cu anestezie locală sau generală.În timpul procedurii de inserție a cateterului, pot apare o serie de simptome (durere cu diverse localizări, dispnee, sângerări) care trebuie semnalate.De asemenea, atât în timpul procedurii cat și ulterior pot apare complicații. Acestea sunt reprezentate de: sângerare la locul de inserție, puncționarea accidentală a viscerelor învecinate, infecții sau funcționare deficitară a cateterului.Înainte de procedură, bolnavul va fi evaluat și informat asupra necesității procedurii și asupra riscului. După terminarea acesteia, va fi sub observație timp de 18-24 ore.ConsimțământAm luat la cunoștință și am fost informat despre procedură și sunt de acord cu efectuarea acesteia.Semnătura pacientului ........................Data .....................Consimțământ-informare (dializa peritoneală)SPITALUL ......................................SECȚIA ........................................ADRESA ........................................TEL./FAX ......................................Numele ........................................Prenumele .....................................Data nașterii .................................F.O. ..........................................CONSIMȚĂMÂNT-INFORMAREInițierea tratamentului prin dializă peritonealăInformații despre procedurăDializa peritoneală este o modalitatea de supleere a funcțiilor renale, care se inițiază în circumstanțe clinico-biologice bine definite, care pun în pericol viața bolnavului.Această metodă permite o recuperare excelentă, dar este grevată de o serie de incidente ca: peritonite, infecții ale cateterului peritoneal (orificiu cutanat, tunel subcutanat), dezechilibre electrolitice și metabolice, cărora li se adaugă complicațiile cronice, pe termen lung ale dializei peritoneale.Pentru asigurarea unui tratament eficient prin dializă, este necesar ca pacientul să respecte: programul de dializă (frecvența, orarul și compoziția schimburilor) și eventualele modificări ale acestuia în funcție de posibilitățile unității de dializă; menținerea greutății uscate; regimul igieno-dietetic; regulile de efectuare a schimbului, continuitatea tratamentului medicamentos și a programului de monitorizare (examen clinic și investigații de laborator). Bolnavul tratat prin dializă peritoneală va avea la domiciliu cântar de persoane, cântar de sugari, tensiometru cu stetoscop. Este necesară și susținerea materială din partea familiei pentru completarea tratamentului la un pacient la care procedura de dializă este extrem de costisitoare.Menținerea condițiilor optime pentru tratamentul în unitatea de dializă impune respectarea întocmai de către bolnavul tratat a Regulamentului de ordine interioară al unității de dializă.Înainte de inițierea procedurii, bolnavul va fi evaluat și informat, asupra necesității procedurii și asupra riscurilor care pot apare.ConsimțământAm luat la cunoștință și am fost informat despre procedură și sunt de acord cu efectuarea acesteia.Semnătura pacientului .........................Data ......................
   +  Anexa nr. 7STRUCTURI DE COST7.1. Structura costului unei ședințe de hemodializăA. Materiale și medicamente necesare hemodializeiMateriale– Dializor– Set linii– Fistuline– Seringi 20/30/50 mL– Soluție concentrată pentru hemodializă– Catetere– Conectoare, adaptoareMedicamente– Eritropoietină– Heparina sodică– Heparine fracționate– Soluții perfuzabile– Derivați vit D3– Sevelamer– Alte medicamenteMasa eritrocitarăAlte materiale– Perfuzoare– Seringi– Ace– Mănuși– Materiale sanitare– Alcool sanitar– Alte dezinfectanteDezinfectante aparate HDB. Alte cheltuieli necesare hemodializei– Investigații laborator– Servicii dietetice (asistență specializată și hrană)– Servicii psihoterapieCheltuieli mijloace fixe (întreținere, amortizare-spații, aparatură)– Apă– Energie electrică– Energie termică– Telefon, fax, poștă, internet– Tratare reziduuri– Dezinfecție/deratizare– Detergenți– Spălătorie– Cazarmament– BiroticăC. Salarii personal7.2. Structura costului tratamentului prin dializă peritonealăA. Materiale și medicamente necesare tratamentului prin dializă peritoneală continuă ambulatorieCatetere peritonealeConectoare, adaptoare etc.Pungi soluție dializăAntisepticeMedicamente (eritropoietină, sevelamer, antibiotice etc.)B. Alte cheltuieliInvestigații laboratorSpitalizare (dializă peritoneală intermitentă)Cheltuieli mijloace fixe (întreținere, amortizare-spații, aparatură)Telefon, fax, poștă, internetTransportul materialelorC. Salarii personalStructura costului tratamentului prin dializăA. Costul ședințelor de hemodializă/dializei peritoneale pe bolnav și pe anB. Spitalizare bolnavi (inițiere/complicații) pe bolnav și pe anC. Transport bolnavi (când situația medicală o impune) pe bolnav și pe an.  +  Anexa nr. 8NORMEDE CALITATE A TRATAMENTULUI PRIN DIALIZĂ