HOTĂRÂRE nr. 583 din 22 iulie 2015pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 6 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 45 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Dispoziții generaleSe aprobă Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020, denumit în continuare PNCDI III, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Principiile PNCDI III(1) Principiile de bază ale constituirii și implementării PNCDI III, ale mecanismelor specifice de monitorizare, evaluare și realocare a fondurilor sunt următoarele:a) asigurarea anuală a resurselor publice, conform planificării multianuale;b) antrenarea investițiilor în activități de cercetare-dezvoltare din partea sectorului privat;c) respectarea domeniilor prioritare specificate în Strategia națională pentru cercetare, dezvoltare și inovare 2015-2020 (SNCDI 2020);d) consolidarea domeniilor de cercetare în care România are rezultate vizibile;e) predictibilitatea cadrului de reglementare;f) sustenabilitatea investiției în resursa umană;g) transparența, accesibilitatea și integritatea informației; (la 22-01-2018, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 10 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 22 ianuarie 2018 ) h) evaluarea independentă, în interesul public.(2) Principiile operaționale ale PNCDI III sunt:a) după obiective, planul este structurat pe programe și subprograme;b) instrumentele de finanțare și tipurile de proiecte se proiectează în funcție de grupurile-țintă și de tipurile de activități;c) pentru competiții separate, conducătorul de program elaborează un pachet de informații dedicat, pe care îl supune dezbaterii publice, prin publicare pe pagina de internet proprie, cu cel puțin o lună înainte de lansarea competiției și care, după dezbatere, se aprobă de conducătorul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare;d) alocarea fondurilor pe programe pe baza modelului investițional, prin aplicarea rezultatelor monitorizării și evaluării;e) limitarea la cel mult 5% din bugetul planului a sumelor alocate pentru conducerea programelor din cadrul PNCDI III;f) evaluarea independentă, periodică, a planului național, a programelor și instrumentelor, conform calendarului general;g) evaluarea ex-ante a propunerilor de proiecte, folosindu-i în procesul de evaluare pe cei mai competenți cercetători în tematica propunerii, selectați conform criteriilor stabilite de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu evitarea strictă a conflictelor de interese; (la 22-01-2018, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 10 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 22 ianuarie 2018 ) h) evaluarea periodică și evaluarea ex-post a proiectelor finanțate prin contracte de finanțare;i) respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale participanților la competiții;j) maximizarea efectului investiției publice prin ajustarea PNCDI III și a politicilor de cercetare în conformitate cu rezultatele evaluărilor periodice ale PNCDI III, respectiv ale evaluării intermediare;k) publicarea, în rezumat, a principalelor informații referitoare la propunerile de proiecte acceptate la finanțare;l) obligarea, prin contract, a autorilor lucrărilor finanțate prin PNCDI III de a afișa pe pagina electronică rezumatele publicațiilor rezultate din cercetări finanțate integral sau în parte din fonduri publice, într-un interval de maximum 1 an de la publicare.  +  Articolul 3Obiectivele PNCDI III(1) Obiectivele generale ale PNCDI III sunt:a) creșterea competitivității economiei românești prin inovare;b) creșterea contribuției românești la progresul cunoașterii;c) creșterea rolului științei în societate.(2) Obiectivele specifice ale PNCDI III sunt:a) transformarea sistemului național de cercetare-dezvoltare și inovare în subsistem socioeconomic cu performanțe și impact la nivelul mediei europene;b) asigurarea masei critice de cercetători din sistem;c) stimularea activităților CDI în sectorul privat și susținerea procesului de specializare inteligentă în economie;d) creșterea nivelului și a eficienței finanțării publice;e) modernizarea administrației cercetării;f) creșterea capacității administrației centrale din domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.  +  Articolul 4Domeniile prioritare ale PNCDI III(1) PNCDI III susține domeniile prioritare identificate în cadrul SNCDI 2020: domenii prioritare de specializare inteligentă și domenii de prioritate publică; cercetarea fundamentală este considerată activitate orizontală, prioritară pentru orice domeniu.(2) Domeniile prioritare de specializare inteligentă sunt domenii în care se anticipează interes mai mare al investițiilor în cercetarea științifică din partea industriei:a) bioeconomie;b) tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate;c) energie, mediu și schimbări climatice;d) eco-nanotehnologii și materiale avansate.(3) Domenii de prioritate publică sunt domenii care corespund atribuțiilor generale ale statului și care necesită o susținere substanțială din partea acestuia:a) sănătate;b) patrimoniu și identitate culturală;c) tehnologii noi și emergente.  +  Articolul 5Durata PNCDI III(1) Durata de implementare a PNCDI III, respectiv a programelor din structura sa, este de la 1 ianuarie 2022 până la 30 iunie 2022. (la 30-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.310 din 30 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1254 din 30 decembrie 2021 ) (2) Plățile aferente angajamentelor asumate pe durata de implementare a programelor din cadrul PNCDI III pot fi eșalonate după 31 decembrie 2021, până la finalizarea tuturor acțiunilor cuprinse în plan, cel mai târziu până la 31 decembrie 2024. (la 09-12-2020, Articolul 5 a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.032 din 27 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1199 din 09 decembrie 2020 )  +  Articolul 6Bugetul PNCDI IIIBugetul total al PNCDI III pentru întreaga perioadă de implementare este de maximum 15.000 milioane lei și se asigură din sume de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile și contribuții ale partenerilor la proiecte.  +  Articolul 7Programele PNCDI IIIProgramele PNCDI III sunt:a) Programul 1: Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare - pentru creșterea capacității sale în resurse, performanțe și calitate a activităților CDI;b) Programul 2: Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare - pentru creșterea productivității întreprinderilor prin CDI în cadrul unui sistem național de inovare;c) Programul 3: Cooperare europeană și internațională - pentru circulația cunoștințelor și ideilor, prin participare la programe și instituții internaționale de cercetare și acces la resurse de cercetare care nu sunt disponibile în România;d) Programul 4: Cercetare fundamentală și de frontieră - pentru menținerea domeniilor de nișă unde cercetarea fundamentală românească are avantaj comparativ și masă critică de cercetători sau unde există posibilități de colaborare internațională, care să adauge cercetării fundamentale românești dimensiunea "de frontieră", prin obținerea unor rezultate științifice și tehnologice de vârf, cu perspective de comercializare;e) Programul 5: Cercetare în domenii de interes strategic - programe-suport conduse de instituții cu relevanță științifică, cu rol de coordonare științifică în domenii de interes strategic, pentru formarea și dezvoltarea instituțiilor de cercetare și a competențelor naționale în domeniile de interes strategic pentru România.  +  Articolul 8Conducerea PNCDI III și a programelor componente(1) Conducerea PNCDI III intră în responsabilitatea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare și constă în următoarele activități principale:a) planificare - elaborarea și intrarea în vigoare a PNCDI III ca plan multianual;b) programare - elaborarea de planuri anuale privind etapele de implementare a PNCDI III referitoare la activități de externalizare a serviciilor de conducere a programelor, pregătirea documentațiilor pentru licitații și contractarea serviciilor, coordonarea programelor, elaborarea actelor normative și a cadrului instituțional necesar derulării PNCDI III, promovarea PNCDI III prin editarea de materiale promoționale, publicitate, organizarea și participarea la seminare dedicate, sesiuni de instruire a evaluatorilor și altele asemenea;c) monitorizare și control - urmărirea desfășurării PNCDI III, conform etapelor planificate, și întreprinderea de măsuri corective necesare pentru îndeplinirea indicatorilor de rezultat, pe baza rapoartelor de monitorizare periodice, respectiv semestriale, anuale;d) evaluare și actualizare - periodic, la intervale de doi ani, respectiv evaluare finală care constă în evaluări independente, prin achiziție de servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică, și, dacă este cazul, actualizarea obiectivelor PNCDI III în acord cu obiectivele politicii publice;e) raportare - raportul final de evaluare a PNCDI III va fi înaintat Guvernului cel mai târziu în anul 2024.(2) Conducătorii programelor PNCDI III sunt persoane juridice, cărora autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare le atribuie conducerea programelor respective, pe baze contractuale, cu respectarea legislației în vigoare.(3) În baza caracterului de recurență al contractului încheiat de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare cu conducătorii de programe prevăzuți la alin. (2), aceștia dobândesc calitatea de autoritate contractantă pentru sumele alocate din bugetul de stat pentru finanțarea de proiecte.(4) Conducerea programelor se realizează de către conducătorii de programe prin următoarele activități principale:a) planificare, prin elaborarea planului strategic și a planurilor anuale de activități;b) implementare, prin organizarea și desfășurarea competițiilor de propuneri de proiecte, negocierea, contractarea și finanțarea propunerilor câștigătoare;c) monitorizare, prin raportări periodice către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, a rezultatelor și a stadiului de îndeplinire a indicatorilor de program;d) evaluare și raportare, prin rapoarte anuale rezultate prin evaluare internă sau prin rapoarte la intervale de doi ani rezultate prin evaluare externă, independentă, care sunt înaintate la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru stadiul de îndeplinire a obiectivelor programului, a eficacității și eficienței măsurilor de politică publică în domeniul de acțiune a programului.  +  Articolul 9Implementarea PNCDI III(1) Implementarea PNCDI III se face prin contracte de finanțare a proiectelor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea legislației în vigoare.(2) Atribuirea contractelor de finanțare pentru conducerea și execuția proiectelor se realizează conform Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10Finanțarea PNCDI III(1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare stabilește plafoanele de angajare ale fondurilor bugetare pe programele componente ale PNCDI III și, după caz, pe subprograme și domenii prioritare, pe perioade multianuale, cu respectarea modelului investițional asociat PNCDI III.(2) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea PNCDI III și a programelor componente se repartizează astfel:a) minimum 95% pentru finanțarea activităților de cercetare, desfășurate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare, în scopul realizării obiectivelor planului;b) maximum 5% pentru conducerea PNCDI III și a programelor componente.(3) Pentru proiectele de cercetare științifică din cadrul PNCDI III se pot efectua plăți în avans de maximum 90% la începutul fiecărei etape de cercetare, cu recuperarea acestora, în condițiile legii.(4) Pentru conducerea PNCDI III și a programelor componente, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare și, respectiv, conducătorii de programe efectuează cheltuieli pentru activitățile prevăzute la art. 8 alin. (1) și, după caz, la art. 8 alin. (4).(5) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare stabilește modalitățile de plată și cuantumurile sumelor reprezentând indemnizații, cheltuieli de diurnă și transport, precum și alte cheltuieli necesare pentru activitățile de evaluare independentă realizate de experții individuali, inclusiv din străinătate, utilizați de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare sau de instituțiile și unitățile care asigură conducerea programelor componente, în condițiile legii.(6) Finanțarea programelor și proiectelor din cadrul PNCDI III se efectuează cu respectarea normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare în vigoare.(7) Plafoanele salariale pentru venitul brut cumulat de o persoană participantă la proiectele și acțiunile realizate în cadrul PNCDI III sunt prevăzute în anexă.  +  Articolul 11Regimul rezultatelorRegimul de proprietate asupra rezultatelor cercetărilor obținute în urma derulării unui contract de finanțare a unui proiect de cercetare-dezvoltare sau inovare din cadrul PNCDI III se stabilește conform legislației în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială și drepturile de autor.  +  Articolul 12Alocări anuale diminuate și rectificări bugetare negative(1) În cazul unor alocări anuale diminuate față de prevederile multianuale sau al rectificărilor bugetare negative, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate decide diminuarea sumelor pentru finanțarea PNCDI III și, respectiv, a programelor componente, până la încadrarea în limita sumelor alocate.(2) În condițiile în care diminuarea prevăzută la alin. (1) atrage reduceri ale bugetelor pentru proiectele CDI aflate în desfășurare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a diminuării sau a rectificării negative, se va relua procedura de negociere, pentru fiecare proiect aflat în derulare, cu încadrarea în una dintre următoarele situații:a) proiectul va continua cu un buget diminuat și cu ajustarea în consecință a obiectivelor și a planului de realizare, iar modificările se vor face prin act adițional la contractul de finanțare;b) în cazul în care, în condițiile unui buget diminuat, proiectul nu mai poate fi continuat și finalizat, finanțarea proiectului se sistează, indicându-se modul de utilizare a rezultatelor obținute până la acea dată, iar contractul de finanțare încetează pe cale amiabilă, caz în care nu există obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la buget, până la momentul renegocierii.(3) Diminuarea bugetară va fi prevăzută ca o clauză obligatorie în contractul de finanțare, la secțiunea privind răspunderea contractuală.  +  Articolul 12^1Alocări de majorare și rectificări bugetare pozitiveÎn cazul unor alocări de majorare sau al rectificărilor bugetare pozitive, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate decide majorarea sumelor pentru finanțarea programelor și, respectiv, a proiectelor, conform criteriilor aprobate prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, inclusiv majorarea bugetului inițial aprobat prin pachetul de informații, cu încadrarea în limita sumelor aprobate. (la 22-01-2018, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 10 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 22 ianuarie 2018 )  +  Articolul 13Eșecul în cercetare(1) Statul acceptă existența eșecului în cercetare și preia riscul producerii acestuia în cadrul contractelor de finanțare a proiectelor care se desfășoară în cadrul programelor PNCDI III, în condițiile prevăzute de lege.(2) Criteriile în funcție de care statul acceptă eșecul în cercetare, pentru care nu există obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la buget, sunt precizate în pachetele de informații, la fiecare tip de proiect.(3) Eșecul în cercetare este identificat în procesul de evaluare și monitorizare a proiectelor din cadrul fiecărui program sau subprogram.(4) Cauzele și responsabilitatea în privința producerii eșecului în cercetare și, după caz, obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la buget se stabilesc de către comisii de evaluare constituite în acest scop de către conducătorii de programe.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării științifice,
  Sorin Mihai Cîmpeanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul economiei, comerțului și turismului,
  Mihai Tudose
  Ministrul energiei, întreprinderilor mici
  și mijlocii și mediului de afaceri,
  Andrei Dominic Gerea
  Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa
  Ministrul dezvoltării regionale și
  administrației publice,
  Sevil Shhaideh
  p. Ministrul sănătății,
  Dorel Săndesc,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Teodor Codrin Scutaru,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul fondurilor europene,
  Marius Nica
  Ministrul pentru societatea informațională,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul culturii,
  Ioan Vulpescu
  Ministrul tineretului și sportului,
  Gabriela Szabo
  București, 22 iulie 2015.Nr. 583.  +  AnexaPLANUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI INOVAREpentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)