ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 16 din 10 martie 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 12 martie 2021  Notă
  Potrivit art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 29 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 644 din 30 iunie 2021, solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA depuse și aflate în curs de soluționare până la data de 30 iunie 2021 li se aplică prevederile legale aflate în vigoare la data depunerii lor.
  Având în vedere faptul că pentru a răspunde necesităților economiei aflate sub influența efectelor răspândirii virusului SARS-CoV-2 a fost implementat Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, și prin articolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19,agricultura și industria alimentară sunt printre domeniile care prezintă un interes major în această perioadă, iar la nivel european politicile publice sunt centrate atât pe implementarea unor facilități menite să asigure continuarea lucrărilor agricole, plantarea culturilor și desfășurarea optimă a lucrărilor de recoltare, cât și pe menținerea lanțurilor de aprovizionare.Întrucât este imperios necesară promovarea unor măsuri de natură să faciliteze continuarea funcționării piețelor agroalimentare și efectuarea lucrărilor de toamnă/primăvară, în același timp, pentru eficientizarea instrumentelor de garantare care vizează facilitarea accesului la creditele/liniile de credit pentru producție, acordate pe piața românească pentru sectorul agroalimentar, sunt necesare instrumente de finanțare-garantare adaptate specificului agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar în general.Urgența măsurilor prevăzute de prezentul act normativ este generată de specificul domeniului reglementat pentru campania agricolă de toamnă/primăvară care este în plină desfășurare și pentru care fermierii au necesități urgente de finanțare.Emiterea actului în alte condiții decât de urgență ar avea efecte nefavorabile pentru întregul an agricol 2021, cu efecte negative inclusiv asupra produsului intern brut al României.De asemenea, măsurile preconizate vizează și reglementarea unei situații extraordinare generate, pe de o parte, de imposibilitatea achiziției de terenuri agricole în vederea extinderii exploatațiilor agricole, pentru modernizarea și eficientizarea acestora, situație care persistă de mult timp și care poate provoca destabilizarea întregului sector agricol, iar, pe de altă parte, de imposibilitatea accesului la finanțarea producției agricole și a producției piscicole, pentru categoriile cele mai defavorizate de beneficiari, care prin măsurile adoptate ar avea acces la finanțare, cu efecte favorabile în dezvoltarea sectoarelor agriculturii, pisciculturii și acvaculturii.Neaplicarea în regim de urgență a măsurilor propuse prin prezentul act normativ este de natură să perpetueze tendința de pauperizare a populației din mediul rural ocupată în agricultură, să anuleze șansele de extindere a bazei de potențiali beneficiari ai fondurilor europene alocate pentru agricultură și dezvoltare rurală și astfel să compromită procesul de modernizare sustenabilă a agriculturii românești.Suportarea integrală a costurilor de finanțare și garantare de către stat vine în sprijinul IMM-urilor din domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, pentru facilitarea accesului la credite, și răspunde situației în care aceștia nu obțin finanțarea ca urmare a lipsei garanțiilor cerute de finanțatori.Prelungirea programului IMM INVEST ROMÂNIA până la data de 30 iunie 2021 va avea efecte benefice pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie, prin furnizarea garanțiilor de stat pentru accesarea creditelor pentru capital de lucru și ale creditelor de investiții necesare desfășurării activității economice.Întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării și relansării activității într-un sector de bază al economiei, așa cum este cel al agriculturii, și elementele mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introducdouă noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) În cadrul programului prevăzut la alin. (1) se aprobă Subprogramul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar AGRO IMM INVEST, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, de către instituțiile de credit.(1^2) Subprogramul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar AGRO IMM INVEST constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program care solicită finanțare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiții, cu respectarea condițiilor prevăzute la pct. II.2 art. 3 alin. (3) și (4) din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare. Grantul acordat întreprinderilor mici și mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar include și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.2. La articolul 1, alineatul (3^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(3^1) Pentru creditele prevăzute la alin. (3) lit. a), Ministerul Finanțelor subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanțelor - Acțiuni Generale, de la titlul 55 «Alte transferuri» alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program.3. La articolul 1, după alineatul (3^2) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2.a), cu următorul cuprins:(3^2.a) Pentru creditele prevăzute la alin. (3) lit. a) și b), destinate beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar și care aplică în cadrul Subprogramului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar AGRO IMM INVEST, Ministerul Finanțelor subvenționează valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și dobânzile în procent de 100%, precum și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale, de la titlul 55 «Alte transferuri» alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program.4. La articolul 1, după alineatul (3^4) se introducdouă noi alineate, alineatele (3^5) și (3^6), cu următorul cuprins:(3^5) În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, la începutul perioadei de creditare, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin două rate pe an.(3^6) În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili din celelalte domenii de activitate, cu excepția celor prevăzute la alin. (3^5), instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.5. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1Celelalte prevederi ale Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA și ale Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător creditelor de investiții/creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate în cadrul Subprogramului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar AGRO IMM INVEST.6. La articolul 2, literele a) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, fermierii definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului ale căror exploatații se situează pe teritoriul României, care desfășoară activități economice și/sau agricole și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii așa cum sunt reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale;(...)k) comisionul de administrare - sumă cuvenită F.N.G.C.I.M.M. pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărei nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului;7. La articolul 3 alineatul (1), literele a), d) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) nu este în dificultate financiară în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene.(...)d) nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P., cu excepția incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de alertă și o lună după încetarea acestora;(...)g) este eligibil conform reglementărilor interne ale instituției de credit;8. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții activitățile finanțate din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare, asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare, tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de către agențiile imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția fabricării băuturilor alcoolice nedistilate și a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 1105 și CAEN 1106, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție, cu excepția activității de protecție și gardă și activității de servicii privind sistemele de securizare.9. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. 1 alin. (3^1) și (3^2) se implementează de către Ministerul Finanțelor în calitate de furnizor și administrator al acestei scheme, prin intermediul F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu atribuțiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu legislația în materie de ajutor de stat.10. La articolul 8, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Ipotecile imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la alin. (2) și (3) se înscriu în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operațiunile de înscriere, modificare, reînnoire și radiere se efectuează de către instituția de credit.  +  Articolul IISchema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susținerea întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderilor mici și mijlocii și a fermierilor definiți conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar în cadrul Subprogramului AGRO IMM Invest.2. La articolul 2, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Durata garanțiilor acordate conform art. 1 alin. (3) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, nu poate depăși 6 ani pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din cadrul Programului IMM INVEST România.3. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST se aplică prevederile alin. (1)-(6), iar în cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, instituțiile de credit acordă, la solicitarea beneficiarului subprogramului, o perioadă de grație de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin 2 rate pe an.4. La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Pentru beneficiarii ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie se percep comisioane de risc, la nivelul celor aferente întreprinderilor mari, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20 martie 2020.5. La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, precum și IMM-urile ce activează în sectorul alimentar din cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.(2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare.6. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Grantul acordat întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar prin Subprogramul AGRO IMM INVEST include și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării, cu condiția încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 800.000 de euro pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul alimentar.7. La articolul 5, alineatele (3), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Bugetul schemei de ajutor de stat este 1.832 milioane lei, echivalentul în lei a aproximativ 376.3 milioane euro, pentru măsurile de finanțare prevăzute la capitolul II.2.(4) Pentru anul 2021, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 15.000.000.000 lei din care pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST plafonul este de 1.000.000.000 lei.(5) Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 58.987 de beneficiari.8. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Ajutorul de stat sub forma componentei nerambursabile pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale și se virează în termen de 1 an în contul FNGCIMM, pe baza situațiilor centralizatoare privind documentele justificative pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru și pe baza situațiilor centralizatoare privind situația lucrărilor executate pentru creditele de investiții transmise de instituțiile de credit pe propria răspundere.9. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Procedura de acordare a garanțiilor de stat, a grantului și plata ajutoarelor de stat este prevăzută în hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului.10. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor și beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de către FNGCIMM, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare.  +  Articolul III(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 30 iunie 2022, acordarea grantului se realizează conform Schemei de ajutor de stat prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare. Perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și data de 30 iunie 2023 inclusiv.(2) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii și se emit contracte de garantare/acorduri de finanțare aferente se prelungește până la data de 30 iunie 2022. (la 30-12-2021, Articolul III a fost modificat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 142 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1249 din 30 decembrie 2021 ) Notă
  Conform articolului IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 142 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1249 din 30 decembrie 2021, solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA aflate în curs de soluționare până la data de 31 decembrie 2021 li se aplică prevederile legale aflate în vigoare la data depunerii lor.
   +  Articolul IVPrin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, contractele de garantare și acordurile de finanțare aferente garanțiilor emise în anul 2020 și semnate de FNGCIMM anterior datei de 31 decembrie 2020 inclusiv, însă semnate de instituția de credit și beneficiarul Programului IMM INVEST România după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sunt considerate valabil încheiate, fiindu-le aplicabile dispozițiile legale de la data semnării acestora de către FNGCIMM.  +  Articolul VDispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA depuse până la data de 31 decembrie 2020 și aflate în curs de soluționare.  +  Articolul VI(1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.(2) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  București, 10 martie 2021.Nr. 16.-----