ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 42 din 2 aprilie 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-1
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 4 aprilie 2020  Notă
  Potrivit art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 29 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 644 din 30 iunie 2021, solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA depuse și aflate în curs de soluționare până la data de 30 iunie 2021 li se aplică prevederile legale aflate în vigoare la data depunerii lor.
  În contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgență severă de sănătate publică pentru cetățeni și entitățile economice, cu infecții în toate statele membre ale Uniunii Europene. Este, de asemenea, un șoc major atât pentru economiile globale, cât și pentru economia națională. Creșterea reală a PIB în 2020 ar putea înregistra o evoluție negativă, ca urmare a izbucnirii COVID-19, iar adoptarea unor măsuri de natură economică de către statele membre ale Uniunii Europene reprezintă acțiuni esențiale pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei.În circumstanțele excepționale create de focarul COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puțin solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil în special pentru IMM-uri, ceea ce pe termen scurt și mediu poate afecta grav situația economică a multor întreprinderi sănătoase și situația angajaților acestora, cu posibile consecințe chiar și pe termen lung, periclitând supraviețuirea acestora.Luând în considerare cele menționate anterior, se impune o acțiune decisivă și cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID-19.Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare a fost modificată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, în vederea corelării facilităților oferite de acest program cu necesitățile economiei actuale aflate sub influența efectelor răspândirii virusului SARS-CoV-2.Prin Comunicarea Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID19 au fost menționate principalele măsuri pe care statele membre le pot adopta în vederea susținerii activității economice.Deoarece facilitățile oferite prin programul IMM INVEST ROMÂNIA trebuie să respecte prevederile Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020,în lipsa acordării măsurilor prevăzute de schema de ajutor de stat, IMM-urile sunt în imposibilitatea de a accesa finanțare de la bănci în condiții preferențiale care le va asigura continuarea activității și plata personalului angajat pe perioada pandemiei până la 31 decembrie 2020.Consecințele neadoptării acestor măsuri vor fi eliminarea de pe piață a unui număr semnificativ de întreprinderi mici și mijlocii din toate sectoarele de activitate din România și apariția unor efecte sociale deosebit de importante, respectiv disponibilizarea unei mase semnificative a salariaților din România care în prezent sunt angajați în întreprinderile mici și mijlocii.Întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării activității economice și întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:– Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor micicu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA (la 13-06-2020, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 ) – La articolul 1, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, denumit în continuare program, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, denumite în continuare beneficiari, de către instituțiile de credit. Caracteristicile creditelor garantate în cadrul programului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual transparent și nediscriminatoriu de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie. (la 13-06-2020, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 ) 1. La articolul 1 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiții este de 10.000.000 lei, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;sau(ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sau(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.2. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;sau(ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sau(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.3. La articolul 1, alineatele (3^2) și (3^3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3^2) Pentru creditele prevăzute la alin. (3) lit. b), Ministerul Finanțelor Publice subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru în procent de 100% din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program.(3^3) Perioada de subvenționare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a prezente ordonanțe de urgență și până la 31 decembrie 2020. Subvenționarea dobânzii se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 și pentru următorii 2 ani doar în condițiile în care creșterea economică estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creșterii economice din anul 2020. Subvenționarea dobânzii se realizează în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniul ajutorului de stat în vigoare.4. La articolul 1, după alineatul (3^3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^4), cu următorul cuprins:(3^4) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat prevăzute la alin (3) lit. a) și b), care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului, nu poate depăși 10.000.000 lei, în limita valorii cea mai mare dintre cele menționate la art. 1 alin. (3) lit. a) pct. i), ii) și iii).4^1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Plafonul anual al garanțiilor de stat care pot fi emise potrivit alin. (1) se stabilește prin lege, iar condițiile de acordare a garanțiilor de stat, precum și regulile de gestionare a plafoanelor anuale și garanțiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 13-06-2020, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 ) 4^2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 30.000.000.000 lei. (la 13-06-2020, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 ) 4^3. La articolul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii așa cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale; (la 13-06-2020, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 ) 5. La articolul 2, litera c) se modifică și va avea cu următorul cuprins:c) comision de risc - suma datorată Ministerului Finanțelor Publice de beneficiarul garanției, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a creditelor/liniilor de credite acordate în cadrul programului. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat. După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, IMM-urile care contractează credite în cadrul programului datorează Ministerului Finanțelor Publice comision de risc. Nivelul comisionului de risc se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor publice.6. La articolul 2, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) garanții colaterale - garanțiile reale și personale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți în favoarea instituției de credit finanțatoare și a statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, proporțional cu procentul de garantare, altele decât garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituțiile de credit pentru diminuarea expunerii față de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanțiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane și cheltuieli ocazionate de recuperarea creanței, vor diminua, proporțional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, și sumele suportate de instituția de credit finanțatoare;6^1. La articolul 2, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:o) întreprindere mică cu capitalizare de piață medie - întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează și întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajați sau mai mult, dar mai puțin de 500 de angajați și o cifră de afaceri anuală ce nu depășește 100 de milioane euro sau al cărei bilanț anual nu depășește 86 de milioane euro. (la 13-06-2020, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 ) 7. La articolul 3 alineatul (1), literele c), d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.; (la 13-06-2020, Litera c) din Punctul 7. , Articolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 ) d) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării creditului și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P.; (la 13-06-2020, Litera d) din Punctul 7. , Articolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 ) ..................................f) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;7^1. La articolul 3 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) sunt eligibile conform reglementărilor Băncii Naționale a României; (la 13-06-2020, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 ) 8. La articolul 3 alineatul (1) se introduce litera i), având următorul cuprins:i) depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaților în funcție de evoluția activității curente a acesteia.9. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/ domeniile: intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare, asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare, tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de către agențiile imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție, cu excepția activității de protecție și gardă și activității de servicii privind sistemele de securizare. (la 13-06-2020, Alineatul (3) din Punctul 9. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 ) 10. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Mecanismul de acordare a garanțiilor prevăzute la art. 1 se derulează cu respectarea prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, prevăzută în art. II.11. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.12. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) ipotecă imobiliară și/sau mobiliară constituită de beneficiari și/sau de terți garanți;13. La articolul 8 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) ipotecă imobiliară și/sau mobiliară constituită de beneficiari și/sau de terți garanți;  +  Articolul IIÎn aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu următorul cuprins: (la 13-06-2020, Partea introductivă a articolului II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020 ) Notă
  Articolul 1 și 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 98 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 iunie 2020 prevăd:Articolul 1Se prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 și 9 și ale art. II din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 10 iunie 2020, până la data obținerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene. Articolul 2Până la obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prevăzută la art. 1, Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, continuă să se aplice în condițiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.
  SCHEMĂ DE AJUTOR DE STATpentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemiaCOVID-19  +  Articolul IIIPrin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, prezentei scheme de ajutor de stat nu îi sunt aplicabile dispozițiile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  București, 2 aprilie 2020.Nr. 42.----