METODOLOGIE din 11 decembrie 2009 de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali
EMITENT
 • CONSILIUL NAȚIONAL AL ORDINULUI ASISTENȚILOR MEDICALI ȘI MOAȘELOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 26 ianuarie 2010  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 32 din 11 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 58 din 26 ianuarie 2010.
   +  Articolul 1(1) În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care un asistent medical generalist, o moașă sau un asistent medical nu își exercită profesia efectiv, legal și neîntrerupt pe o perioadă de cel puțin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestați, în vederea reluării activității. (la 03-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 ) (1^1) În vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual și/sau certificatului de membru, după caz. (la 03-07-2018, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 ) (1^2) În cazul asistenților medicali generaliști care au urmat programul de revalorizare a formării inițiale, termenul de reatestare curge de la data absolvirii programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal și ai învățământului superior. (la 25-09-2019, Articolul 1 a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 11 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 25 septembrie 2019 ) (1^3) Titularii unui titlu de calificare de asistent medical generalist care au exercitat profesia efectiv, legal și neîntrerupt pe o perioadă de cel puțin un an, în ultimii 5 ani anterior datei solicitării avizului anual, în altă specialitate cu profil clinic (obstetrică-ginecologie, pediatrie, ocrotire) decât cea a titlului de calificare deținut nu sunt supuși procedurii de reatestare. (la 02-08-2021, Articolul 1 a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 37 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 02 august 2021 ) (2) Reatestarea competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali în vederea exercitării profesiei se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR.(3) Pentru înscrierea la procedura de reatestare candidatul va depune un dosar de înscriere care va conține următoarele documente:a) cerere solicitare reatestare (anexa nr. 10);b) copia actului de identitate;c) copia certificatului de membru, după caz;d) taxa pentru reatestarea competenței profesionale;e) certificat de sănătate fizică și psihică;f) documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz. (la 03-07-2018, Articolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 )  +  Articolul 1^1Abrogat. (la 03-07-2018, Articolul 1^1 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 )  +  Articolul 2Se consideră continuitate în exercitarea profesiei: (la 29-12-2018, Partea introductivă a articolului 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 33 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 29 decembrie 2018 ) a) activitatea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, membri ai OAMGMAMR, care sunt încadrați în funcții publice sau contractuale în cadrul Ministerului Sănătății, ministerelor cu rețea sanitară proprie, Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau direcțiilor de sănătate publică; (la 10-10-2018, Litera a) din Articolul 2 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 27 din 12 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 10 octombrie 2018 ) b) activitatea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care sunt angajați ai OAMGMAMR sau care sunt membri în Consiliul județean/municipiului București, Biroul Consiliului județean/Municipiului București sau în Biroul executiv al OAMGMAMR;c) perioada în care asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical a exercitat profesia în străinătate, numai dacă face dovada că a desfășurat activitatea în mod efectiv și legal;d) Abrogată. (la 29-12-2018, Litera d) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 33 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 29 decembrie 2018 ) e) perioada în care asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali exercită profesia în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;f) perioada în care asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali au desfășurat activitate de voluntariat conform legii, pe o perioadă de cel puțin un an, în domeniul studiilor absolvite, într-o unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării.g) perioada în care asistenții medicali din specialități cu profil clinic (asistenții medicali generaliști, asistenții medicali obstetrică-ginecologie, asistenții medicali pediatrie și asistenții medicali de ocrotire), precum și asistenții medicali de igienă și sănătate publică au desfășurat activități de vaccinare a populației, în centrele de vaccinare împotriva COVID-19, în temeiul unui contract de prestări servicii, încheiat în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-12-2021, Articolul 2 a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 49 din 16 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1222 din 23 decembrie 2021 ) (la 03-07-2018, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 )  +  Articolul 3(1) Componența comisiei de reatestare a competenței profesionale se aprobă de președintele filialei OAMGMAMR.(2) Comisia de reatestare a competenței profesionale va fi formată din:a) președinte: un membru al Biroului Consiliului județean/Municipiului București;b) membri:– șeful Departamentului de control și supraveghere a profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, după caz;– câte un reprezentant al comisiilor de specialitate din filiala OAMGMAMR, în funcție de specialitatea candidaților, după caz;c) secretarul comisiei. (la 03-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 )  +  Articolul 4Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic și va susține o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.a) Stagiul practic:– are o durată de 3 luni, câte 8 ore/zi sau 504 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 6 luni, pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;– are durata de o lună, câte 6 ore/zi sau 126 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime între 3 și 5 ani;– are durata de o lună, câte 4 ore/zi sau 84 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime peste 5 ani;– se va efectua în direcții de sănătate publică, unități sanitare, unități farmaceutice sau unități medico-sociale autorizate conform legii, stabilite de președinții filialelor OAMGMAMR; (la 07-07-2021, Liniuța a-4-a de la Litera a) din Articolul 4 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) – va fi coordonat de către directorul de îngrijiri/asistentul-șef sau de către o altă persoană desemnată din unitatea respectivă; (la 07-07-2021, Liniuța a-5-a, Litera a) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) – se va desfășura sub îndrumarea unui mentor - asistentul-șef de secție sau un asistent medical principal, desemnat din unitatea respectivă; (la 07-07-2021, Liniuța a-6-a, Litera a) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) – evidența orelor de practică din cadrul stagiului se va efectua prin întocmirea unui pontaj individual, validat de către coordonatorul de stagiu desemnat de unitatea gazdă (anexa nr. 11); (la 07-07-2021, Liniuța a-7-a, Litera a) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) – evaluarea și validarea stagiului se vor face în baza fișelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 1-8^1, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, de către coordonatorul de stagiu/mentorul desemnat de unitatea gazdă; (la 07-07-2021, Liniuța a-8-a, Litera a) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) – punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7;– în caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului, se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durată stabilită de comisie.b) Proba teoretică:– constă în test-grilă cu 40 de întrebări;– punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;– tematica și bibliografia vor fi stabilite de Comisia națională de educație profesională continuă a OAMGMAMR în funcție de specialitate;– comisia de reatestare elaborează cel puțin 2 variante de test-grilă pentru fiecare specialitate pentru care se organizează examen, din care unul dintre candidați va extrage o variantă cu întrebări pentru proba teoretică respectivă;– testul-grilă se susține în prezența comisiei de reatestare și va fi corectat și semnat de către toți membrii comisiei;– întrebările vor avea 3 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect;– se susține numai după promovarea stagiului practic;– în caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o altă sesiune de examen la o dată stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 15 zile. (la 03-07-2018, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 )  +  Articolul 4^1(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care fac dovada că au acumulat cu normă întreagă cel puțin 12 luni de activitate profesională în decursul ultimilor 4 ani anterior datei solicitării reatestării vor fi reatestați profesional prin susținerea probei teoretice prevăzute la art. 4 lit. b).(2) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care își reiau activitatea profesională, în baza contractului de muncă existent, după o perioadă de întrerupere a exercitării profesiei mai mare de 4 ani, ca urmare a suspendării contractului de muncă pentru concedii de risc maternal/de maternitate și/sau pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap, vor fi reatestați profesional prin susținerea probei teoretice prevăzute la art. 4 lit. b). (la 05-11-2021, Articolul 4^1 a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 26 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1061 din 05 noiembrie 2021 ) (la 29-12-2018, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 33 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 29 decembrie 2018 )  +  Articolul 5(1) Comisia de reatestare a competenței profesionale va întocmi un proces-verbal, semnat de către toți membrii acesteia, în care se vor consemna rezultatele evaluării probei teoretice și a stagiului practic. Procesul-verbal va fi înaintat președintelui filialei spre validare. Filiala județeană a OAMGMAMR va elibera certificatul de reatestare a competenței profesionale, prevăzut în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezenta metodologie.(2) Președintele filialei are obligația de a transmite situația reatestărilor, trimestrial, către Biroul executiv al OAMGMAMR.(3) În cazul în care candidatul nu obține punctaj minim de promovare a stagiului practic sau a probei teoretice la două examene de reatestare succesive, candidatul poate solicita reatestarea competenței profesionale după o perioadă de minimum 6 luni.(4) Înscrierea la noua procedură de reatestare se va face cu respectarea condițiilor prevăzute de prezenta metodologie, prin completarea dosarului de înscriere depus anterior cu următoarele documente:a) cerere solicitare reatestare;b) copie act de identitate;c) taxa pentru reatestarea competenței profesionale. (la 03-07-2018, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 )  +  Articolul 6Pentru specialitățile care nu se regăsesc în anexele la prezenta metodologie se va proceda la analizarea curriculei de formare a solicitantului și dacă nu sunt diferențe semnificative față de una dintre specialitățile prevăzute în anexe se va folosi fișa de stagiu corespunzătoare. (la 02-11-2010, Art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 1 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010. )  +  Articolul 7(1) Prin excepție de la prevederile prezentei metodologii, reatestarea competenței profesionale a asistenților medicali cu deficiențe de vedere pentru eliberarea avizului anual se face, la solicitarea OAMGMAMR, de către Liceul Tehnologic Special «Regina Elisabeta», prin susținerea unui examen de reatestare specific, printr-o probă teoretică și o probă practică, organizate de către o comisie de specialiști din cadrul unității respective. (2) La finalizarea probelor, unitatea de învățământ va elibera o adeverință prin care atestă promovarea examenului de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali cu deficiențe de vedere.(3) Asistenții medicali cu deficiențe de vedere sunt scutiți de la plata taxei de reatestare. (la 07-07-2021, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) (la 30-12-2019, Actul a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 21 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 30 decembrie 2019 )  +  Articolul 8Prevederile prezentei metodologii se aplică și membrilor asociați, respectiv surorilor medicale și oficianților medicali. (la 10-02-2021, Actul a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 8 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 10 februarie 2021 )  +  Anexa nr. 1la metodologie
  FIȘĂ DE STAGIU
  Specialitatea Asistent medical generalist
  Numele ...............................Prenumele ............................C.N.P. ...............................Profesia ..................................Specialitatea .............................Perioada de stagiu ........................Unitatea sanitară .........................Secția ....................................Asistent șef secție .......................Coordonator de stagiu ..................... (la 07-07-2021, sintagma: Director de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Asistent secție ...........................Obiective ............1. Capacitatea de efectuare a explorărilor funcționale și de realizare a investigațiilor paraclinice uzuale în limita competențelor profesionale
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  2. Capacitatea de administrare a tratamentelor și monitorizarea stării pacienților
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  3. Capacitatea de completare a documentelor de evidență a pacienților, a medicamentelor și a documentelor de observație clinică medicală
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  4. Aptitudinea de a gestiona situații de urgență
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  5. Capacitatea de programare a pacienților pentru investigații de specialitate
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  6. Utilizarea tehnicilor de îngrijire a bolnavului
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  7. Cunoașterea legislației sanitare în vigoare privind prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale, gestionarea deșeurilor periculoase în urma activităților proprii, cunoașterea codului de etică și deontologie profesională și a normelor de securitate și sănătate a muncii
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  8. Planificarea activității proprii
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  9. Comunicarea cu membrii echipei medicale
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  10. Abilitatea de a lucra în echipă
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  TOTAL PUNCTAJ: ......................
  Media punctajului:
  Recomandările mentorului: ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
  Mentor Numele ............. Prenumele .......... Semnătura .......... Cursant Numele ............. Prenumele .......... Semnătura ..........
  Evaluarea cursantului va fi făcută de coordonatorul de stagiu/asistentul șef de secție (mentor). (la 07-07-2021, sintagma: directorul de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Stagiul practic se efectuează integral, absențele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de coordonatorul de stagiu. (la 07-07-2021, sintagma: directorul de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 )
  VALIDAREA STAGIULUI
  DA NU
  Coordonatorul de stagiu (la 07-07-2021, sintagma: Director de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Numele .............................. Prenumele .......................... Semnătura ..........................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta coordonatorului de stagiu. (la 07-07-2021, sintagma: directorului de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conținutul fișei de stagiu, regulamentul de ordine interioară și va fi instruit cu privire la normele de protecție și securitate a muncii.La finalizarea stagiului, mentorul va întocmi un raport scris care va fi înaintat președintelui filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 03-07-2018, Ultimul paragraf din Nota de subsol din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 )
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  FIȘĂ DE STAGIU
  Specialitatea Igienă și sănătate publică
  Numele ..........................................................Prenumele .......................................................C.N.P. ..........................................................Profesia ........................................................Specialitatea ...................................................Perioada de stagiu ..............................................Unitatea sanitară/Instituția ....................................Secția ..........................................................Asistent secție/mentor ..........................................Coordonator de stagiu ................................. (la 07-07-2021, sintagma: Șef comisie județeană de igienă a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Asistent secție .................................................Obiective .......................................................1. Cunoașterea și implementarea măsurilor de prevenire, supraveghere și control al bolilor transmisibile
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  2. Cunoașterea și implementarea procedurilor de prelevare a probelor biologice în scopul efectuării de analize microbiologice, fizico-chimice și toxicologice în vederea evaluării obiective a riscurilor pentru sănătate
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  3. Capacitatea de a identifica riscurile pentru sănătate și de a stabili măsurile ce se impun a fi luate în scopul protejării sănătății și prevenirii îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc în relație cu mediul de viață și de muncă, alimentație și nutriție, aprovizionarea cu apă potabilă, radiații ionizante naturale și profesionale și unitățile de învățământ și de îngrijire medicală și medico-socială
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  4. Implicarea în efectuarea anchetelor epidemiologice și în adoptarea măsurilor necesare pentru limitarea focarelor de boală transmisibilă în colectivități
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  5. Capacitatea de culegere și prelucrare de date pentru întocmirea de statistici, rapoarte și studii epidemiologice
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  6. Calitatea comunicării informațiilor
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  7. Cunoașterea legislației sanitare în vigoare privind prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale, gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, dezinfecției și sterilizării, cunoașterea codului de etică și deontologie profesională și a normelor de securitate și sănătate a muncii
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  8. Planificarea activității proprii
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  9. Abilitatea de a lucra în echipă
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  TOTAL PUNCTAJ: ......................
  Media punctajului:
  Recomandările mentorului:....................................................................................................................................................................................................................Mentor CursantNumele ................... Numele ...................Prenumele ................ Prenumele ................Semnătura ................ Semnătura ................Evaluarea cursantului va fi făcută de coordonatorul de stagiu al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 07-07-2021, sintagma: șeful comisiei județene de igienă a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Stagiul practic se efectuează integral, absențele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de coordonatorul de stagiu al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 07-07-2021, sintagma: șeful comisiei județene de igienă a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 )
  VALIDAREA STAGIULUI
  DA NU
  Coordonatorul de stagiu al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (la 07-07-2021, sintagma: Șeful Comisiei județene de igienă a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Numele ......................Prenumele ...................Semnătura ...................La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta la coordonatorul de stagiu al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 07-07-2021, sintagma: șeful comisiei județene de igienă a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conținutul fișei de stagiu, regulamentul de ordine interioară și va fi instruit cu privire la normele de protecție și securitate a muncii.La finalizarea stagiului, mentorul va întocmi un raport scris care va fi înaintat președintelui filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 03-07-2018, Ultimul paragraf din Nota de subsol din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 ) Anexa nr. 2 a fost înlocuită cu anexa nr. 1 din HOTĂRÂREA nr. 19 din 1 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010, conform pct. 3 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 3la metodologie
  FIȘĂ DE STAGIU
  Specialitatea Radiologie
  Numele ...............................Prenumele ............................C.N.P. ...............................Profesia ..................................Specialitatea .............................Perioada de stagiu ........................Unitatea sanitară .........................Secția ....................................Asistent șef secție .......................Coordonator de stagiu ..................... (la 07-07-2021, sintagma: Director de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Asistent secție ...........................Obiective ............1. Pregătirea pacienților pentru examene radiologice: psihică (informare asupra examinării, senzațiile și reacțiile ce le poate avea pe parcursul examinării) și fizică (poziționare)
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  2. Protecția specifică a pacientului prin alegerea echipamentelor de protecție corespunzătoare
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  3. Pregătirea materialelor necesare examinării radiologice
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  4. Fixarea parametrilor instalației radiologice în funcție de zona de radiografiat, diametrul regiunii, calitatea filmului
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  5. Efectuarea de examene radiologice (radiografii) conform prescripției medicului (alegerea filmului, poziționarea pacientului, delimitarea fasciculului de raze)
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  6. Administrarea de substanțe de contrast în cazul în care procedura radiologică o cere, numai la indicația medicului radiolog și a celui curant
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  7. Pregătirea soluțiilor pentru prelucrarea filmelor
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  8. Cunoașterea legislației sanitare în vigoare privind prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale, cunoașterea și respectarea normelor de securitate radiologică, gestionarea deșeurilor rezultate în urma activităților proprii, cunoașterea codului de etică și deontologie profesională și a normelor de securitate și sănătate a muncii
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  9. Abilitatea de a lucra în echipă
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  TOTAL PUNCTAJ: ......................
  Media punctajului:
  Recomandările mentorului: ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
  Mentor Numele ............. Prenumele .......... Semnătura .......... Cursant Numele ............. Prenumele .......... Semnătura ..........
  Evaluarea cursantului va fi făcută de coordonatorul de stagiu/asistentul șef de secție (mentor). (la 07-07-2021, sintagma: directorul de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Stagiul practic se efectuează integral, absențele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de coordonatorul de stagiu. (la 07-07-2021, sintagma: directorul de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 )
  VALIDAREA STAGIULUI
  DA NU
  Coordonator de stagiu (la 07-07-2021, sintagma: Director de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Numele .............................. Prenumele .......................... Semnătura ..........................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta coordonatorului de stagiu. (la 07-07-2021, sintagma: directorului de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conținutul fișei de stagiu, regulamentul de ordine interioară și va fi instruit cu privire la normele de protecție și securitate a muncii.La finalizarea stagiului, mentorul va întocmi un raport scris care va fi înaintat președintelui filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 03-07-2018, Ultimul paragraf din Nota de subsol din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 )
   +  Anexa nr. 4la metodologie
  FIȘĂ DE STAGIU
  Specialitatea Laborator
  Numele ...............................Prenumele ............................C.N.P. ...............................Profesia ..................................Specialitatea .............................Perioada de stagiu ........................Unitatea sanitară .........................Secția ....................................Asistent șef laborator.....................Coordonator de stagiu ..................... (la 07-07-2021, sintagma: Director de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Asistent laborator ........................Obiective .........................1. Pregătirea pacienților pentru recoltarea probelor de laborator: psihică (informare asupra procedurii de recoltare, senzațiile și reacțiile ce le poate avea pe parcursul recoltării) și fizică (poziționare)
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  2. Protecția specifică în procesul de recoltare a probelor prin luarea măsurilor de protecție corespunzătoare
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  3. Pregătirea materialelor necesare recoltării probelor
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  4. Adaptare la condițiile de lucru, cunoașterea funcționalității aparatelor și a instrumentarului din dotare
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  5. Asigurarea condițiilor igienico-sanitare în laborator
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  6. Planificarea activității proprii
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  7. Programarea pacienților pentru investigații de specialitate
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  8. Sterilizarea materialelor și instrumentelor din laborator
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  9. Cunoașterea legislației sanitare în vigoare privind prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale, gestionarea deșeurilor rezultate în urma activităților medicale, cunoașterea codului de etică și deontologie profesională și a normelor de securitate și sănătate a muncii
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  10. Abilitatea de a lucra în echipă
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  TOTAL PUNCTAJ: ......................
  Media punctajului:
  Recomandările mentorului: ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
  Mentor Numele ............. Prenumele .......... Semnătura .......... Cursant Numele ............. Prenumele .......... Semnătura ..........
  Evaluarea cursantului va fi făcută de coordonatorul de stagiu/asistentul șef de secție (mentor). (la 07-07-2021, sintagma: directorul de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Stagiul practic se efectuează integral, absențele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de coordonatorul de stagiu. (la 07-07-2021, sintagma: directorul de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 )
  VALIDAREA STAGIULUI
  DA NU
  Coordonator de stagiu (la 07-07-2021, sintagma: Director de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Numele .............................. Prenumele .......................... Semnătura ..........................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta coordonatorului de stagiu. (la 07-07-2021, sintagma: directorului de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conținutul fișei de stagiu, regulamentul de ordine interioară și va fi instruit cu privire la normele de protecție și securitate a muncii.La finalizarea stagiului, mentorul va întocmi un raport scris care va fi înaintat președintelui filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 03-07-2018, Ultimul paragraf din Nota de subsol din Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 )
   +  Anexa nr. 5la metodologie
  FIȘĂ DE STAGIU
  Specialitatea Nutriție - dietetică
  Numele ...............................Prenumele ............................C.N.P. ...............................Profesia ..................................Specialitatea .............................Perioada de stagiu ........................Unitatea sanitară .........................Secția ....................................Asistent șef secție .......................Coordonator de stagiu ..................... (la 07-07-2021, sintagma: Director de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Asistent secție ...........................Obiective .........................1. Asistarea pacienților cu probleme de nutriție și dietetică
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  2. Capacitatea calculării periodice a valorii calorice și structurii meniurilor, controlării zilnice a regimurilor dietetice prescrise de secții și păstrării probelor alimentare
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  3. Capacitatea de a aplica respectarea normelor de igienă la recepția, depozitarea, prelucrarea și distribuirea alimentelor și prelucrării culinare corecte a alimentelor
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  4. Rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor legate de meniuri
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  5. Calitatea comunicării informațiilor (scrise și verbale)
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  6. Cunoașterea legislației sanitare în vigoare privind prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale, gestionarea deșeurilor rezultate în urma activităților proprii, cunoașterea codului de etică și deontologie profesională și a normelor de securitate și sănătate a muncii
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  7. Planificarea activității proprii
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  8. Comunicarea cu membrii echipei medicale
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  9. Abilitatea de a lucra în echipă
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  TOTAL PUNCTAJ: ......................
  Media punctajului:
  Recomandările mentorului: ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
  Mentor Numele ............. Prenumele .......... Semnătura .......... Cursant Numele ............. Prenumele .......... Semnătura ..........
  Evaluarea cursantului va fi făcută de coordonatorul de stagiu/asistentul șef de secție (mentor). (la 07-07-2021, sintagma: directorul de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Stagiul practic se efectuează integral, absențele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de coordonatorul de stagiu. (la 07-07-2021, sintagma: directorul de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 )
  VALIDAREA STAGIULUI
  DA NU
  Coordonator de stagiu (la 07-07-2021, sintagma: Director de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Numele .............................. Prenumele .......................... Semnătura ..........................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta coordonatorului de stagiu. (la 07-07-2021, sintagma: directorului de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conținutul fișei de stagiu, regulamentul de ordine interioară și va fi instruit cu privire la normele de protecție și securitate a muncii.La finalizarea stagiului, mentorul va întocmi un raport scris care va fi înaintat președintelui filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 03-07-2018, Ultimul paragraf din Nota de subsol din Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 )
   +  Anexa nr. 6la metodologie
  FIȘĂ DE STAGIU
  Specialitatea Farmacie
  Numele...................Prenumele...................C.N.P. ...................Profesia .......................................Specialitatea ..................................Perioada de stagiu .............................Unitatea sanitară ..............................Secția .........................................Farmacist-șef (mentor) .........................Coordonator de stagiu .......................... (la 07-07-2021, sintagma: Director de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Obiective ......................................1. Capacitatea de eliberare a medicamentelor conform condicilor de prescripții și a materialelor sanitare, cu excepția rețetelor magistrale și produselor toxice și stupefiante
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  2. Capacitatea de a efectua diviziuni de produse condiționate și preparate galenice
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  3. Efectuarea operațiilor de cântărire de precizie în prepararea produselor farmaceutice
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  4. Capacitatea de a aplica respectarea normelor de igienă la recepția, depozitarea și distribuirea produselor farmaceutice
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  5. Administrarea circuitului condicilor de prescripții medicale
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  6. Întocmirea documentelor de gestiune cu ajutorul calculatorului, precum și manipularea și depozitarea produselor farmaceutice și a materialelor sanitare
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  7. Cunoașterea legislației sanitare în vigoare privind prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale, gestionarea deșeurilor periculoase în urma activităților proprii, cunoașterea codului de etică și deontologie profesională și a normelor de securitate și sănătate a muncii
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  8. Planificarea activității proprii
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  9. Comunicarea cu membrii echipei medicale
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  10. Abilitatea de a lucra în echipă
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  TOTAL PUNCTAJ: ......................
  Media punctajului:
  Recomandările mentorului:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Mentor................... Numele ................... Prenumele ................ Semnătura ................ Cursant................... Numele ................... Prenumele ................ Semnătura ................
  Evaluarea cursantului va fi făcută de coordonatorul de stagiu/farmacistul-șef (mentor). (la 07-07-2021, sintagma: directorul de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Stagiul practic se efectuează integral, absențele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de coordonatorul de stagiu/farmacistul-șef. (la 07-07-2021, sintagma: directorul de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 )
  VALIDAREA STAGIULUI
  DA NU
  Coordonator de stagiu/Farmacist-șef (la 07-07-2021, sintagma: Director de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Numele .......................Prenumele .........................Semnătura ..........................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta coordonatorului de stagiu/ farmacistului-șef. (la 07-07-2021, sintagma: directorului de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conținutul fișei de stagiu, regulamentul de ordine interioară și va fi instruit cu privire la normele de protecție și securitate a muncii.La finalizarea stagiului, mentorul va întocmi un raport scris care va fi înaintat președintelui filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 03-07-2018, Ultimul paragraf din Nota de subsol din Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 )
   +  Anexa nr. 7la metodologie
  FIȘĂ DE STAGIU
  Specialitatea Obstetrică-ginecologie moașe
  Numele..............................Prenumele...........................C.N.P. ..............................Profesia ............................Specialitatea .......................Perioada de stagiu ..................Unitatea sanitară ...................Secția ..............................Asistent șef secție .................Coordonator de stagiu ............... (la 07-07-2021, sintagma: Director de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Asistent secție .....................Obiective ...........................1. Capacitatea de planificare, organizare, concentrare în activitatea de îngrijire
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  2. Coordonare, comunicare și colaborare în cadrul echipei medicale
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  3. Aptitudini de a gestiona situații de urgență medicală
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  4. Executarea și respectarea tehnicilor de îngrijire și tratament
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  5. Posibilitate de adaptare în comunicare, obținerea de informații utile în rezolvarea cazurilor
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  6. Adaptare la condițiile de lucru, cunoașterea funcționalității aparatelor și a instrumentarului din dotare
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  7. Păstrarea și gestionarea materialelor sanitare
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  8. Cunoașterea protocoalelor medicale în urmărirea și monitorizarea parturientelor
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  9. Cunoașterea și respectarea normelor privind controlul infecțiilor nosocomiale și de gestionare a deșeurilor medicale
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  10. Cunoașterea și respectarea procedurilor de pregătire și sterilizare a materialelor și instrumentelor
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  TOTAL PUNCTAJ: ......................
  Media punctajului:
  Recomandările mentorului:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Mentor CursantNumele ................... Numele ...................Prenumele ................ Prenumele ................Semnătura ................ Semnătura ................Evaluarea cursantului va fi făcută de coordonatorul de stagiu/asistentul șef de secție (mentor). (la 07-07-2021, sintagma: directorul de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Stagiul practic se efectuează integral, absențele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de coordonatorul de stagiu. (la 07-07-2021, sintagma: directorul de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 )
  VALIDAREA STAGIULUI
  DA NU
  Coordonator de stagiu (la 07-07-2021, sintagma: Director de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Numele ...................Prenumele .................Semnătura .....................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta coordonatorului de stagiu. (la 07-07-2021, sintagma: directorului de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conținutul fișei de stagiu, regulamentul de ordine interioară și va fi instruit cu privire la normele de protecție și securitate a muncii.La finalizarea stagiului, mentorul va întocmi un raport scris care va fi înaintat președintelui filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 03-07-2018, Ultimul paragraf din Nota de subsol din Anexa nr. 7 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 )
   +  Anexa nr. 8la metodologie
  FIȘĂ DE STAGIU
  Specialitatea Balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie și recuperare
  Numele ...............................Prenumele ............................C.N.P. ................................Profesia. ...................................Specialitatea ...............................Perioada de stagiu ..........................Unitatea sanitară ...........................Secția ......................................Asistent șef secție .........................Coordonator de stagiu ....................... (la 07-07-2021, sintagma: Director de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Asistent secție .............................Obiective ...................................1. Capacitatea de aplicare a tratamentelor cu câmp magnetic, cu curenți de joasă, medie și înaltă intensitate, de fototerapie (ultraviolete, infraroșii), de hidroterapie (băi galvanice, duș subacvatic) etc.
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  2. Pregătirea fizică și psihică a pacienților pentru aplicarea tratamentului și monitorizarea evoluției pacienților
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  3. Capacitatea de comunicare atât cu pacientul, cât și cu membrii echipei medicale
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  4. Capacitatea de a respecta normele de igienă
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  5. Capacitatea de instruire a pacienților și a familiei pentru continuarea tratamentului
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  6. Adaptare la condițiile de lucru, cunoașterea funcționalității aparatelor și a instrumentarului din dotare
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  7. Programarea pacienților pentru tratament
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  8. Cunoașterea legislației sanitare în vigoare privind prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale, gestionarea deșeurilor periculoase în urma activităților proprii, cunoașterea codului de etică și deontologie profesională și a normelor de securitate și sănătate a muncii
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  9. Planificarea activității proprii
  Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  10. Abilitatea de a lucra în echipă
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  TOTAL PUNCTAJ: ......................
  Media punctajului:
  Recomandările mentorului:................................................................................................................................................................................................................................................................................................Mentor CursantNumele ...................... Numele ....................Prenumele ................... Prenumele .................Semnătura ................... Semnătura .................Evaluarea cursantului va fi făcută de coordonatorul de stagiu/asistentul șef de secție (mentor). (la 07-07-2021, sintagma: directorul de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Stagiul practic se efectuează integral, absențele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de coordonatorul de stagiu. (la 07-07-2021, sintagma: directorul de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 )
  VALIDAREA STAGIULUI
  DA NU
  Coordonator de stagiu (la 07-07-2021, sintagma: Director de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Numele ........................Prenumele .....................Semnătura .....................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta coordonatorului de stagiu. (la 07-07-2021, sintagma: directorului de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conținutul fișei de stagiu, regulamentul de ordine interioară și va fi instruit cu privire la normele de protecție și securitate a muncii.La finalizarea stagiului, mentorul va întocmi un raport scris care va fi înaintat președintelui filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 03-07-2018, Ultimul paragraf din Nota de subsol din Anexa nr. 8 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 )
   +  Anexa nr. 8^1la metodologie
  FIȘĂ DE STAGIU
  Specialitatea asistent medico-social
  Numele ..........................................................Prenumele .......................................................C.N.P. ..........................................................Profesia ........................................................Specialitatea ...................................................Perioada de stagiu ..............................................Unitatea sanitară ...............................................Secția ..........................................................Asistent-șef ....................................................Coordonator de stagiu ........................................... (la 07-07-2021, sintagma: Director de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Asistent-șef ....................................................Obiective .......................................................1. Capacitatea de identificare a domeniului de cuprindere a asistenței sociale și găsirea unor soluții în rezolvarea problemelor beneficiarului de servicii medico-sociale
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  2. Capacitatea de abordare, rezolvare a problematicii sociale și întocmirea sesizărilor către autoritățile competente
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  3. Aptitudini de implementare a legislației sociale de prevenție, profilaxie și intervenție socială
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  4. Capacitatea de lucru în echipa multidisciplinară
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  5. Aptitudini de relaționare în comunicarea cu beneficiarii serviciilor medico-sociale
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  6. Planificarea activității proprii și stabilirea programelor sociale de prevenție, profilaxie și intervenție socială
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  7. Utilizarea tehnicilor și metodelor de investigație specifice în identificarea și soluționarea nevoilor beneficiarului de servicii medico-sociale
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  8. Cunoașterea și respectarea drepturilor beneficiarului de servicii medico-sociale
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  9. Cunoașterea legislației sanitare în vigoare privind prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale, gestionarea deșeurilor rezultate în urma activităților medicale, cunoașterea codului de etică și deontologie profesională și a normelor de securitate și sănătate a muncii
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  10. Capacitatea de susținere morală și sprijin afectiv a beneficiarului de servicii medico-sociale prin consiliere și sfătuire
  Foarte bine (10p)Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p)
  TOTAL PUNCTAJ: ......................
  Media punctajului:
  Recomandările mentorului: ...........................................................................................................................................................................................Mentor CursantNumele ................... Numele ...................Prenumele ................ Prenumele ................Semnătura ................ Semnătura ................Evaluarea cursantului va fi făcută de coordonatorul de stagiu/asistentul șef de secție (mentor). (la 07-07-2021, sintagma: directorul de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Stagiul practic se efectuează integral, absențele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de coordonatorul de stagiu. (la 07-07-2021, sintagma: director de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 )
  VALIDAREA STAGIULUI
  DA NU
  Coordonator de stagiu (la 07-07-2021, sintagma: Director de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Numele ...........................Prenumele ........................Semnătura ........................La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta la coordonatorul de stagiu. (la 07-07-2021, sintagma: directorul de îngrijiri a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conținutul fișei de stagiu, regulamentul de ordine interioară și va fi instruit cu privire la normele de protecție și securitate a muncii.La finalizarea stagiului, mentorul va întocmi un raport scris care va fi înaintat președintelui filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 03-07-2018, Ultimul paragraf din Nota de subsol din Anexa nr. 8^1 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 ) (la 02-11-2010, Anexa nr. 8^1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 1 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010, având conținutul prevăzut în anexa nr. 2 din același act normativ. )
   +  Anexa nr. 9la metodologie*) Anexa este reprodusă în facsimil. (la 07-07-2021, Anexa nr. 9 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 )  +  Anexa nr. 10la metodologie
  CERERE
  reatestare competență profesională
  CătreOrdinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din RomâniaFiliala ...........................Subsemnatul/a, ..................................., cu domiciliul în localitatea ..........................., str. ............................, bl. ......., sc. ......., ap. ........, județul ....................., nr. telefon ................., adresă e-mail ..........................., profesia ................................,vă rog să îmi aprobați înscrierea la procedura de reatestare a competenței profesionale.În acest sens depun următoarele documente:1. Copia actului de identitate []2. Copia certificatului de membru []3. Taxa pentru reatestarea competenței profesionale []4. Certificat de sănătate fizică și psihică []5. Documente care atestă vechimea în exercitarea profesiei (copie carte de muncă, copie contract individual de muncă, adeverință angajator, raport REVISAL etc.):Subsemnatul/a, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere faptul că nu am antecedente penale, respectiv nu am fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni legate de exercitarea profesiei.Subsemnatul/a declar că am luat cunoștință de conținutul Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și cunosc condițiile privind exercitarea drepturilor mele.Data......... Semnătura ............ (la 03-07-2018, Actul a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 )
   +  Anexa nr. 11la metodologieUNITATEA SANITARĂ …………..JUDEȚUL …………….
  PONTAJ
  Stagiu reatestare competență profesională
  Domnul/Doamna …….............................................…………Data începerii stagiului practic ……………...Data finalizării stagiului practic ……………...
  Nr. crt.Luna ZiuaTotal ore/lună
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  1
  2
  3
  4
  5
  ......
  TOTAL ORE:

  Mentor: ……………………
  Avizat,
  Director de îngrijiri/Asistent-șef,
  ..................................................
  (la 03-07-2018, Actul a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 19 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 03 iulie 2018 )