HOTĂRÂRE nr. 1.021 din 26 octombrie 2000pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele varstnice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 25 alin. (5) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor varstnice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele varstnice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţa socială, datorată de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 8 iulie 1999, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte anual de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap pentru instituţiile de asistenţa socială aflate în coordonarea acestuia, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor, pe categorii de instituţii, la nivelul cheltuielilor medii lunare ale anului precedent pentru hrana, întreţinere şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament."2. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Contribuţia de întreţinere se stabileşte de inspectoratul teritorial de stat pentru persoanele cu handicap, care aproba internarea în instituţia de asistenţa socială, şi se consemnează în angajamentul de plată semnat de persoana care se obliga să facă plata. În angajamentul de plată se menţionează şi consimţământul persoanei care urmează sa achite contribuţia de întreţinere, în condiţiile majorării cuantumului acesteia ca urmare a modificării costului lunar de întreţinere şi a veniturilor. În angajamentul de plată se menţionează şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa instituţiilor de asistenţa socială orice modificare intervenita în situaţia veniturilor personale sau ale familiei asistatului."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:----------------Ministrul munciişi protecţiei sociale,Liviu Lucian Albup. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescu,secretar de statp. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de stat  +  Anexa NORME METODOLOGICE privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele varstnice  +  Capitolul 1 Costul mediu lunar de întreţinere  +  Articolul 1 (1) Costul mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele varstnice se stabileşte anual de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu avizul Ministerului Finanţelor. (2) La stabilirea costului mediu lunar de întreţinere se au în vedere cheltuielile din anul precedent pentru hrana, întreţinere şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament. (3) Costul mediu lunar de întreţinere se calculează diferenţiat, în raport cu serviciile acordate în funcţie de gradul de dependenta al persoanelor varstnice ingrijite în cămine.  +  Articolul 2Costul mediu lunar de întreţinere poate fi modificat în cursul anului, începând cu luna următoare celei în care intervin corectii ale nivelului alocaţiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din căminele pentru persoanele varstnice.  +  Articolul 3Costul mediu lunar de întreţinere se are în vedere la stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoana varstnica ingrijita în cămin, care beneficiază de servicii de asistenţa socială.  +  Capitolul 2 Stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere  +  Articolul 4Cererea pentru îngrijirea în cămin, însoţită de Fişa de evaluare sociomedicala, este transmisă conducerii caminului, care completează dosarul cu documentele necesare pentru stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere.  +  Articolul 5 (1) Persoanele varstnice ingrijite în cămine, care realizează venituri proprii din pensii de orice natura, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, din indemnizaţii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum şi din alte surse cu caracter permanent, sunt obligate la plata contribuţiei lunare de întreţinere. (2) La calculul veniturilor realizate de persoana varstnica ingrijita nu se iau în considerare drepturile băneşti care se suspenda pe perioada de îngrijire în cămin.  +  Articolul 6 (1) Pentru stabilirea contribuţiei de întreţinere în sarcina persoanelor varstnice ingrijite în cămin se procedează astfel: a) din veniturile nete proprii lunare se deduc obligaţiile legale de întreţinere ale persoanei varstnice ingrijite, aflate în executare; b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care persoana varstnica ingrijita în cămin îi întreţine efectiv - soţ/sotie, copii (inclusiv persoana varstnica ingrijita) - în măsura în care aceştia nu au venituri proprii şi nu beneficiază de protecţie şi servicii acordate în instituţii de asistenţa socială, stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată reprezintă venitul net lunar care revine persoanei şi se ia în calcul la stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere pentru care persoana varstnica ingrijita în cămin este obligată la plata. (2) Contribuţia lunară de întreţinere pentru persoanele varstnice care au venituri este de 60% din veniturile personale lunare, fără să se depăşească costul mediu lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin.  +  Articolul 7 (1) În cazul în care persoana varstnica ingrijita în cămin nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decât costul mediu lunar de întreţinere, plata contribuţiei de întreţinere se datorează în totalitate sau parţial, după caz, de către soţul (sotia), copiii sau părinţii acesteia. (2) Contribuţia de întreţinere se datorează în următoarea ordine de obligare la plata: a) soţul pentru sotie sau, după caz, sotia pentru soţ; b) copiii pentru părinţi; c) părinţii pentru copii. (3) În cazul în care una dintre persoanele care datorează plata, potrivit alin. (2), nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a întreţinerii persoanei varstnice ingrijite, diferenţa de plată trece în obligaţia celorlalte persoane, în ordinea stabilită la alin. (2), până la completarea integrală a nivelului contribuţiei de întreţinere; când aceasta completare nu este posibila din lipsa mijloacelor materiale ale celor obligaţi la plata, contribuţia de întreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele respective. (4) În cazul în care obligaţia de plată a contribuţiei de întreţinere ar reveni mai multor persoane, ea poate fi plătită şi numai de către una dintre acestea care îşi asuma obligaţia de întreţinere. (5) Pentru persoanele obligate la plata contribuţiei de întreţinere, la stabilirea nivelului acesteia se iau în considerare toate veniturile nete provenind din salarii şi din alte drepturi salariale, pensii, ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională, alocaţie de sprijin, ajutoare şi indemnizaţii cu caracter permanent acordate potrivit legii, încasări băneşti de la societăţile şi asociaţiile agricole, veniturile obţinute din activităţile de valorificare a produselor agricole şi a celor provenite din industria casnica şi mestesugareasca, prin exercitarea meseriilor, din vânzări şi închirieri de locuinţe şi terenuri, din prestări de servicii, precum şi orice alte venituri realizate.  +  Articolul 8 (1) La stabilirea cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât persoana varstnica ingrijita în cămin (sustinatorii legali), în situaţia în care acestea nu au venituri proprii sau veniturile pe care le au sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuţiei, se procedează după cum urmează: a) din veniturile nete medii lunare ale acestor persoane se scad eventualele obligaţii legale de întreţinere, aflate în executare; b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care sustinatorii legali îi au efectiv în întreţinere; c) în raport cu suma astfel rezultată, care reprezintă venitul mediu net lunar pe o persoană, se stabileşte suma lunară datorată de sustinatorul legal al persoanei varstnice ingrijite în cămin, utilizându-se următoarele intervale de venituri:
       
    Venitul mediu net lunar pe o persoană  (lei)Contribuţia lunară  (% din cuantumul contribuţiei de întreţinere rezultate din calcul)
    800.001 - 1.200.00020
    1.200.001 - 1.600.00040
    1.600.001 - 2.000.00060
    2.000.001 - 2.500.00080
    peste 2.500.000100
  (2) În situaţia în care venitul mediu net lunar pe o persoană, calculat potrivit prevederilor alin. (1), este sub 800.000 lei, sustinatorul legal este scutit de plată contribuţiei, procedându-se la reţinerea sumei de la celelalte persoane în ordinea de obligaţie la plata menţionată la art. 7 alin. (2), până la completarea sumei corespunzătoare costului întreţinerii. Când aceasta completare nu este posibila din lipsa mijloacelor materiale ale celor în cauza, contribuţia de întreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele obligate la plata. (3) Dacă persoana ingrijita în cămin şi sustinatorii legali ai acesteia nu au venituri, cheltuielile reprezentând contribuţia lunară de întreţinere se suporta din bugetul instituţiei. (4) În cazul în care persoanele varstnice lipsesc din cămin pe perioade mai mari de 5 zile, contribuţia de întreţinere se recalculează, scăzându-se alocaţia de hrana corespunzătoare zilelor respective; recalcularea se face numai pentru situaţiile în care contribuţia lunară de întreţinere, stabilită ca obligaţie de plată, este egala cu costul mediu lunar de întreţinere.
   +  Capitolul 3 Documentele pentru completarea dosarului şi plata contribuţiei lunare de întreţinere  +  Articolul 9 (1) Persoana varstnica care a solicitat îngrijirea într-un cămin este obligată să semneze un angajament de plată al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, în care se înscriu datele personale şi, după caz, persoana care se obliga la plata contribuţiei de întreţinere a solicitantului. (2) Dacă cei obligaţi la plata (persoana ingrijita, soţul/sotia, copiii sau părinţii) nu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a contribuţiei lunare de întreţinere, aceştia vor prezenta documentele necesare în vederea stabilirii nivelului contribuţiei lunare de întreţinere potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice. După stabilirea persoanelor obligate la plata şi a cuantumului sumelor ce le revin de plătit se întocmeşte angajamentul de plată pentru fiecare dintre acestea, cu menţionarea sumelor datorate.  +  Articolul 10 (1) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu. (2) Angajamentul de plată se întocmeşte în trei exemplare, dintre care: un exemplar rămâne la dosarul persoanei ingrijite, un exemplar se transmite persoanei obligate la plata contribuţiei de întreţinere, iar cel de-al treilea exemplar se remite instituţiei care urmează să facă retinerile sau care urmăreşte plata contribuţiei de întreţinere. (3) În cazul în care cel obligat la plata este pensionar suma reprezentând contribuţia lunară de întreţinere datorată de acesta se retine din pensie de către căminul pentru persoanele varstnice. (4) În celelalte cazuri plata se face direct la casieria caminului ori prin intermediul organelor abilitate ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sau, după caz, ale administraţiei publice locale în a căror rază de activitate se afla domiciliul persoanelor obligate la plata, care vor urmări şi încasarea sumelor, sau prin instituţii financiare. (5) Organele prevăzute la alin. (4) care dispun reţinerea sau urmărirea plăţii contribuţiilor de întreţinere confirma în scris caminului luarea în evidenta a persoanelor obligate la plata, precum şi cazurile în care, din diferite motive, reţinerea sau urmărirea nu mai este posibila. (6) Conducerea caminului este obligată sa informeze persoanele cu care a încheiat angajamentul de plată ori de câte ori intervin modificări ale costului mediu lunar de întreţinere sau ale veniturilor persoanelor ingrijite, pe baza cărora se recalculează cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere. (7) Plata contribuţiilor lunare de întreţinere din pensiile sau din ajutoarele acordate de organizaţii din străinătate se face direct caminului. Aceasta precizare se înscrie în angajamentul de plată.  +  Articolul 11 (1) Contribuţia de întreţinere se stabileşte de conducerea caminului şi se consemnează în angajamentul de plată semnat de persoana care se obliga să facă plata. (2) În angajamentul de plată se menţionează şi consimţământul persoanei care urmează sa achite contribuţia lunară de întreţinere, în condiţiile creşterii cuantumului acesteia ca urmare a majorării nivelului veniturilor şi a modificării costului mediu lunar de întreţinere în cămin, precum şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa conducerii caminului orice modificare intervenita în situaţia veniturilor personale sau ale familiei persoanei varstnice ingrijite în cămin. (3) Recalcularea contribuţiei de întreţinere ca urmare a modificărilor veniturilor persoanei varstnice ingrijite sau ale persoanelor obligate la plata contribuţiei de întreţinere se efectuează de către cămin. (4) În vederea stabilirii contribuţiei lunare de întreţinere, dosarul persoanei varstnice ingrijite în cămin va cuprinde documentaţia prevăzută la art. 4, precum şi următoarele acte privind starea civilă, componenta familiei şi situaţia materială a persoanei ingrijite, respectiv a persoanelor din familie sau a susţinătorilor legali care pot fi obligaţi la plata: a) copii de pe certificatele de naştere şi de căsătorie ale persoanei ingrijite în cămin, ale părinţilor, ale copiilor, ale soţului sau sotiei, după caz; b) declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz; c) acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinta de salariu, talon de pensie, adeverinte de venit eliberate de organele financiare teritoriale, alte acte sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere că nu are venituri. Declaraţia se prezintă în forma autentică; d) copie de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia persoanei varstnice ingrijite în cămin, dacă este cazul; e) copii de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care cei care datorează plata contribuţiei de întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane.
   +  Anexa la normele metodologiceANGAJAMENT DE PLATA- titlu executoriu -Subsemnatul/subsemnata ................, domiciliat/domiciliata în*1) ..............., în calitate de*2) ................., cu începere de la data de .............. ma oblig sa plătesc suma de ...., reprezentând contribuţia de întreţinere stabilită de*3) ............ pentru*4) ............, ingrijita în*5) .............. .În cazul în care intervin majorări ale cuantumului contribuţiei de întreţinere, ma oblig sa plătesc suma stabilită.Suma de mai sus se va retine lunar din venitul subsemnatului/subsemnatei de către ................... sau va fi urmărită la plata prin*6) ............... .Ma angajez pe propria răspundere ca orice modificare cu privire la schimbarea locului de muncă, a domiciliului sau a veniturilor sa o comunic, în termen de cel mult 15 zile, caminului pentru care am subscris prezentul angajament de plată.Prezentul angajament de plată a fost încheiat în temeiul art. 25 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor varstnice.Întocmit în*7) ............ la data de .............., în 3 exemplare, din care am primit un exemplar.
       
    Semnătura*8) . . . . . . . . . . . . .Semnătura*9) . . . . . . . . . . . .
  La prezentul angajament de plată se anexează documentele prevăzute la art. 11 alin. (4) din normele metodologice, după caz.------------------*1) Adresa exactă (localitatea, judeţul, strada, numărul etc.).*2) Persoana ingrijita, soţ, sotie, fiu, fiica, mama, tata, după caz.*3) Denumirea caminului care a calculat contribuţia de întreţinere.*4) Numele persoanei varstnice ingrijite în cămin.*5) Denumirea şi sediul caminului pentru vârstnici.*6) Organele abilitate ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sau, după caz, ale administraţiei publice locale din localitatea ............... .*7) Localitatea.*8) Semnatura persoanei care se obliga la plata.*9) Semnatura conducerii caminului pentru vârstnici. -------