ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 martie 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera c) a articolului 5 va avea următorul cuprins:"c) câte un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Finanţelor, Ministerului de Interne, Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, fiecare fiind desemnat de conducerea autorităţii publice respective."2. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) pot fi completate cu atribuţiile cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice."3. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Comisia permanenta a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice este alcătuită din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 8 membri. Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice este şi preşedintele comisiei permanente."4. Articolul 18 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice beneficiază de o indemnizaţie lunară al carei cuantum este egal cu salariul mediu brut pe ţara. Membrii comisiei permanente beneficiază de o indemnizaţie lunară al carei cuantum poate fi de cel mult până la nivelul a 50% din salariul mediu brut pe ţara; cuantumul acestor indemnizaţii se aproba de preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice în mod diferenţiat, în funcţie de activitatea desfăşurată de fiecare dintre membrii comisiei permanente, şi se suporta de la bugetul de stat alocat Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice."5. Alineatul (3) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"(3) Activitatea consiliilor judeţene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, este asigurata de preşedinte şi de un vicepreşedinte şi se desfăşoară prin aportul membrilor acestora. Preşedinţii şi membrii consiliilor judeţene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, beneficiază de o indemnizaţie al carei cuantum se stabileşte de comisia permanenta a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice în raport cu disponibilităţile financiare existente în bugetele proprii ale acestora, constituite din donaţii, sponsorizări şi alte activităţi nonprofit, realizate în condiţiile legii."6. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice şi ale consiliilor judeţene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, se asigura din: donaţii, sponsorizări, alte activităţi nonprofit, realizate în condiţiile legii, precum şi din transferuri de la bugetul de stat care se prevăd în bugetul propriu, preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice având calitatea de ordonator principal de credite. (2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate următoarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuieli de personal aferente celor 10 posturi ale Secretariatului tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice. Salarizarea acestor posturi se realizează la nivelul prevăzut de dispoziţiile legale pentru aparatul ministerelor, iar funcţia de secretar al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se salarizeaza la nivelul secretarului general din ministere; b) cheltuieli cu indemnizaţiile lunare ale preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice şi ale membrilor comisiei permanente; c) cheltuieli de transport, diurna şi cazare pentru membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice şi ai consiliilor judeţene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, în cuantumurile stabilite de dispoziţiile legale; d) cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediului Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice; e) cheltuieli de capital aferente dotării Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice. (3) Finanţarea cheltuielilor pentru acordarea indemnizaţiilor preşedinţilor şi ale membrilor consiliilor judeţene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, se asigura din bugetele acestora constituite din donaţii, sponsorizări şi alte activităţi nonprofit."7. După articolul 25 se introduce articolul 25^1 cu următorul cuprins:"Art. 25^1. - Prefecturile, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor sprijini consiliile judeţene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice pentru repartizarea de sedii necesare în vederea desfăşurării activităţii."  +  Articolul 2Legea nr. 16/2000, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:-----------------Ministrul munciişi protecţiei sociale,Liviu Lucian Albup. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescu,secretar de statp. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de stat-----------