ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 129 din 15 decembrie 2021privind implementarea formularului digital de intrare în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1190 din 15 decembrie 2021  În considerarea faptului că în acord cu recomandările Uniunii Europene și existența la nivel mondial a noului val epidemic se impun la nivel național măsuri suplimentare, astfel încât populația să fie protejată,având în vedere că statul are obligația respectării Constituției ca garant al dreptului la ocrotirea sănătății și trebuie, prin Ministerul Sănătății și celelalte instituții abilitate, să ia măsuri pentru ocrotirea sănătății publice, ținând cont astfel de cele statuate prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1.212 a Comisiei de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/253 în ceea ce privește instituirea unui sistem de formulare digitale de localizare a pasagerilor ca parte a procedurilor de notificare a alertelor în cadrul sistemului de avertizare timpurie și răspuns instituit în legătură cu amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății,în scopul asigurării la nivel național a cadrului legal în acord cu recomandările Uniunii Europene care permit transmiterea de informații din sistemele naționale existente a formularelor de localizare a pasagerilor statelor membre către alte autorități competente, într-un mod interoperabil și automat,știut fiind faptul că schimbul de astfel de date este, de asemenea, necesar pentru o identificare eficientă a contacților în urma identificării unui caz pozitiv de COVID-19, prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din Decizia nr. 1082/2013/UE,având în vedere că neadoptarea acestor măsuri ar avea impact direct asupra sănătății publice și ar conduce la afectarea intereselor cetățenilor,întrucât avem de a face cu o situație extraordinară, ce produce consecințe în ceea ce privește capacitatea de funcționare a instituțiilor statului și de asigurare a unui grad de protejare a sănătății în mod adecvat pentru cetățeni, intervine obligația autorităților statului de a diminua această vulnerabilitate.În considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigențelor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, motivarea urgenței și a situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de inexistența la acest moment a unor soluții alternative care să stabilească și să asigure la nivel național măsurile necesare pentru instituirea unui sistem de formulare digitale de localizare a pasagerilor.În egală măsură, promovarea și adoptarea unei legi pentru crearea cadrului național pentru instituirea acestor măsuri implică o procedură îndelungată, soluție juridică care presupune că pe tot parcursul procesului normal de legiferare autoritățile și instituțiile publice ar fi lipsite de un astfel de sistem.Ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate putând avea consecințe negative din perspectiva participării României în cadrul procedurilor de notificare a alertelor în sistemul de avertizare timpurie și răspuns instituit în legătură cu amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății,luând în considerare faptul că asupra implicării României în cadrul acestui sistem de cooperare constituit la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, reglementarea operativă nu se poate realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat,întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, ceea ce impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în consecință,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) În vederea identificării contacților unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 și pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19, cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, persoanele au obligația de a completa Formularul digital de intrare în România, denumit în continuare formular. (2) În vederea completării formularului prevăzut la alin. (1) se utilizează Sistemul informatic integrat Formular digital de intrare în România, denumit în continuare SII-FDIR. (3) SII-FDIR este compus din:a) aplicația web pentru completarea/descărcarea formularului, accesibilă de pe portalul web plf.gov.ro;b) serviciul web de validare a formularului prin citirea CNP/a numărului documentului de călătorie completat cu ajutorul aplicației web prevăzute la lit. a);c) servicii de securitate cibernetică asociate.(4) SII-FDIR se află în administrarea operațională a Ministerului Sănătății, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea și alertarea timpurie privind transmiterea bolilor, și este dezvoltat, implementat și administrat din punct de vedere tehnic de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în baza cerințelor operaționale de dezvoltare și implementare furnizate de către Ministerul Sănătății.(5) Setul de date cu caracter personal și informațiile cu privire la călătorie solicitate de SII-FDIR sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(6) Setul de date cu caracter personal și informațiile cu privire la călătorie prevăzute la alin. (5) sunt folosite de autoritățile și instituțiile publice de sănătate publică din România, pentru a identifica rapid persoanele care au intrat în contact cu o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2, cu scopul de a proteja sănătatea acestora, precum și de a preveni răspândirea ulterioară a COVID-19.  +  Articolul 2(1) Aplicația web prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. a) permite:a) completarea, în format digital, cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, a formularului prin accesarea adresei web plf.gov.ro; b) descărcarea, în format digital, a formularului generat în urma completării;c) colectarea și schimbul de date între Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale, direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, Institutul Național de Sănătate Publică.(2) Ministerul Afacerilor Internelor, prin Poliția de Frontieră Română, în punctele de trecere a frontierei verifică existența formularului prin citirea CNP/a numărului documentului de călătorie de pe actul de identitate/documentul de călătorie prezentat de persoana care dorește să intre pe teritoriul României, prin integrarea serviciului prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. b) în sistemul informatic al Poliției de Frontieră Române și transmiterea către SII-FDIR a datei și orei intrării persoanei pe teritoriul României.(3) În vederea implementării formularului, SII-FDIR se interconectează cu serviciul pus la dispoziție de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru validarea datelor introduse în SII-FDIR, și cu aplicația informatică „Corona-forms“, pentru corelarea informațiilor privind persoanele infectate cu virusul SARS-CoV-2.(4) Formularul se completează individual, în format digital, de către fiecare persoană care intră pe teritoriul României în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1), iar pentru persoanele care se prezintă în punctele de trecere a frontierei fără să dețină un formular, acestora le revine obligativitatea de a completa formularul în maximum 24 de ore de la intrarea în țară. (5) Prin excepție de la prevederile alin. (4) referitoare la obligația fiecărei persoane de a completa individual formularul, în cazul în care membrii unei familii călătoresc împreună, acesta poate fi completat de un singur membru adult pentru toți membrii familiei. (6) Prin excepție de la prevederile alin. (4) referitoare la obligația fiecărei persoane de a completa individual formularul, pentru minorii care intră pe teritoriul României, obligația revine părinților, tutorelui sau reprezentatului legal.  +  Articolul 3(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul informatic prevăzut la art. 1 alin. (1) și (2) se realizează cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, precum și a altor prevederi legale naționale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.(2) Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Telecomunicații Speciale prelucrează date cu caracter personal, în calitate de operatori asociați, prin intermediul SII-FDIR, în conformitate cu responsabilitățile stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.(3) În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății transmite Serviciului de Telecomunicații Speciale cerințele operaționale de dezvoltare și implementare a SII-FDIR, precum și politica de prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul SII-FDIR, iar în termen de 3 zile de la primirea cerințelor operaționale de dezvoltare și implementare, Serviciul de Telecomunicații Speciale va implementa SII-FDIR.(4) Cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, prevăzute la art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679, în raport cu prelucrările de date cu caracter personal realizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se adresează direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București. În situația în care prelucrările de date cu caracter personal nu au fost realizate de direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, acestea transmit cererile instituției care a realizat prelucrarea.(5) Datele cu caracter personal prevăzute în anexă sunt stocate pe o perioadă de 15 zile de la data completării formularului. Accesul la aceste date se face de către entitățile prevăzute la art. 3 alin. (2). Pe perioada stocării, ștergerea datelor cu caracter personal nu poate fi realizată. La expirarea perioadei prevăzute de 15 zile, datele cu caracter personal aferente fiecărui formular sunt distruse prin utilizarea unor proceduri ireversibile.  +  Articolul 4(1) Nerespectarea de către persoana care intră pe teritoriul României a obligației de a completa Formularul digital de intrare în România în termen de 24 de ore de la intrarea în țară constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează, pe baza datelor și informațiilor furnizate de SII-FDIR, de către personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, împuternicit să efectueze activități de inspecție sanitară de stat.(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 4 alin. (1), care intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Angelica Lămășanu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  București, 15 decembrie 2021.Nr. 129.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.-----