LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 10 noiembrie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Orice contract încheiat între comercianţi şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate. (2) În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului. (3) Se interzice comercianţilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, prin consumator se înţelege orice persoană fizica sau grupuri de persoane fizice, reprezentate de asociaţii, precum şi orice persoană juridică care achiziţionează şi utilizează sau consuma de la comercianţi produse obţinute pe baza unui contract sau care beneficiază de serviciile acestora. (2) În sensul prezentei legi, prin comerciant se înţelege orice persoană fizica sau juridică ce desfăşoară o activitate comercială autorizata, potrivit legii.  +  Articolul 3Intra sub incidenţa prezentei legi contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, inclusiv certificatele de garanţie, bonurile de comanda, facturile, borderourile sau bonurile de livrare, biletele, tichetele care conţin stipulari sau referiri la condiţii generale prestabilite.  +  Capitolul 2 Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante  +  Articolul 4 (1) O clauza contractuală care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor. (2) O clauza contractuală va fi considerată ca nefiind negociata direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv. (3) Faptul ca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociata direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază ca acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Dacă un comerciant pretinde ca o clauza standard a fost negociata direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens. (4) Lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege reda, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive.  +  Articolul 5 (1) În cazul contractelor standard comerciantul are obligaţia sa remită, la cerere, oricărei persoane interesate un exemplar din contractul pe care îl propune. (2) Contractele standard, înregistrate între comercianţii furnizori de servicii care sunt monopol natural sau legal şi consumator, pentru a produce efecte juridice vor fi avizate în prealabil de Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor şi de Oficiul Concurentei.  +  Articolul 6Clauzele abuzive cuprinse în contract şi constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua.  +  Articolul 7În măsura în care contractul nu îşi mai poate produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptăţit sa ceara rezilierea contractului, putând solicita, după caz, şi daune interese.  +  Capitolul 3 Organele abilitate pentru constatarea contravenţiilor şi soluţionarea litigiilor  +  Articolul 8Controlul respectării dispoziţiilor prezentei legi se face de reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi de specialişti autorizaţi ai altor organe ale administraţiei publice, potrivit competentelor.  +  Articolul 9Organele de control efectuează verificări la sesizarea persoanelor prejudiciate prevăzute la art. 2 alin. (1) sau din oficiu.  +  Articolul 10Comercianţii au obligaţia de a prezenta organelor de control, în original, contractele încheiate cu consumatorii.  +  Articolul 11Organele de control abilitate încheie procese-verbale prin care se consemnează faptele constatate cu ocazia verificărilor făcute, precum şi articolele din lege incalcate de comerciant.  +  Articolul 12Procesul-verbal se transmite, după caz, la judecătoria în a carei raza teritorială s-a săvârşit fapta sau în a carei raza teritorială contravenientul îşi are domiciliul sau, după caz, sediul.  +  Articolul 13 (1) Instanţa, în cazul în care constata existenta clauzelor abuzive în contract, aplica sancţiunea contravenţională conform art. 15 şi dispune, sub sancţiunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale, în măsura în care contractul rămâne în fiinta, sau desfiinţarea acelui contract, cu daune interese, după caz. (2) În caz contrar instanţa va anula procesul-verbal întocmit.  +  Articolul 14Consumatorii prejudiciati prin contracte încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecătoreşti în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale Codului de procedura civilă.  +  Capitolul 4 Sancţiuni  +  Articolul 15 (1) Constituie contravenţie, în măsura în care fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, încălcarea interdicţiei stipulate la art. 1 alin. (3) şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei. (2) Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.  +  Articolul 16Contractele standard încheiate cu încălcarea prevederilor stipulate la art. 5 alin. (2) sunt lovite de nulitate.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 17Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeaşi dată orice dispoziţii contrare se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând clauzele considerate ca fiind abuziveSunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care: a) dau dreptul comerciantului de a modifica, în mod unilateral, clauzele contractuale, fără a avea un motiv specificat în contract şi acceptat de consumator prin semnarea acestuia; b) obliga consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală sa ia cunoştinţa la data semnării contractului; c) obliga consumatorul să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale chiar şi în situaţiile în care comerciantul nu şi le-a îndeplinit pe ale sale; d) dau dreptul comerciantului sa prelungească automat un contract încheiat pentru o perioadă determinata, prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada limita la care acesta putea să îşi exprime opţiunea a fost insuficienta; e) dau dreptul comerciantului sa modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu; f) dau dreptul comerciantului să constate unilateral conformitatea produselor şi serviciilor furnizate cu prevederile contractuale; g) dau dreptul exclusiv comerciantului sa interpreteze clauzele contractuale; h) restrang sau anulează dreptul consumatorului sa pretindă despăgubiri în cazurile în care comerciantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale; i) obliga consumatorul la plata unor sume disproportionat de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant; j) restrang sau interzic dreptul consumatorului de a rezilia contractul, în cazurile în care:- comerciantul a modificat unilateral clauzele menţionate la lit. e);- comerciantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale; k) exclud sau limitează răspunderea legală a comerciantului în cazul vatamarii sau decesului consumatorului ca rezultat al unei acţiuni sau omisiuni a comerciantului privind utilizarea produselor şi serviciilor; l) exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acţiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitandu-i în acelaşi timp rezolvarea disputelor în special prin arbitraj; m) permit în mod nejustificat impunerea unor restrictii în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte părţi din contract; n) dau dreptul comerciantului sa transfere obligaţiile contractuale unei terţe persoane - agent, mandatar etc. -, fără acordul consumatorului, dacă acest transfer serveşte la reducerea garanţiilor sau a altor raspunderi faţă de consumator; o) interzic consumatorului sa compenseze o datorie către comerciant cu o creanta pe care el ar avea-o asupra comerciantului; p) permit stabilirea preţului la livrare sau creşterea preţului la livrare, faţă de cel stabilit la încheierea contractului, în măsura în care nu se da dreptul consumatorului de a rezilia contractul când considera ca preţul este prea mare faţă de cel stabilit iniţial; r) permit comerciantului obţinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării sau finalizarii contractului de către acesta din urma, fără a prevedea existenta compensaţiilor în suma echivalenta şi pentru consumator, în cazul neexecutării contractului de către comerciant; s) dau dreptul comerciantului sa anuleze contractul în mod unilateral, fără sa prevadă acelaşi drept şi pentru consumator; t) dau dreptul comerciantului sa înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată fără un anunţ prealabil, cu excepţia unei motivatii pertinente, acceptată de consumator prin semnarea contractului.-----