HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 10 decembrie 2021pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1182 din 14 decembrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Legea nr. 125/2021 pentru completarea art. 66 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 81, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:(3) În baza contractelor prevăzute la alin. (2), cheltuielile, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații, se suportă din bugetul Agenției, în limita sumelor alocate cu această destinație din bugetul ministerului. (4) Valoarea maximă a plafonului sumelor alocate anual de la bugetul ministerului pentru decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații pentru care se asigură apa pentru irigații în baza contractelor multianuale/sezoniere, se stabilește după aprobarea legilor bugetare anuale.(5) Cota de până la 50% pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații se stabilește în funcție de valoarea maximă a plafonului prevăzut la alin. (4) alocat pentru anul în curs, în baza estimărilor Agenției, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data alocării. Cota aferentă acestor cheltuieli se decontează după încheierea sezonului de irigații.(6) Cota prevăzută la alin. (5) se poate modifica, în baza centralizatoarelor aferente anului în curs, transmisă de către Agenție la încheierea sezonului de irigații, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestui sezon, în limita sumelor alocate cu această destinație.(7) Procedura privind decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații, pentru care se asigură apa pentru irigații în baza contractelor multianuale/sezoniere, este prevăzută în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.2. Articolul 93 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 93Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.3. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 10 decembrie 2021.Nr. 1.251.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la normele metodologice)PROCEDURAprivind decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energieelectrică necesar funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații, pentrucare se asigură apa pentru irigații în baza contractelor multianuale/sezoniere