LEGE nr. 288 din 9 decembrie 2021pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1171 din 10 decembrie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Celelalte categorii de persoane cu handicap grav și accentuat care vor beneficia de sporul prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.2. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Cuantumul sporurilor prevăzute la alin. (1) și (2) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 alin. (1) și (2).3. La anexa nr. I capitolul III litera C, tabelul se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Funcția clericală, funcția de conducere din cadrul cultului sau asimilatăNumărul de posturiFuncția didactică cu care se asimilează
  1.Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin56Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ peste 25 ani
  2.Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal42Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ între 20 și 25 ani
  3.Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop948Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între 10 și 15 ani
  4.Stareț, superioară, egumen 472Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între 1 și 5 ani
  4. La anexa nr. I capitolul III litera D, tabelul se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Funcția clericalăNumărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizareFuncția didactică cu care se asimilează
   Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor*), oficiant de cult15.322 
  1.Cu studii superioare:11.031Profesor cu studii superioare
   gradul I3.058gradul didactic I
   gradul II3.256gradul didactic II
   definitiv2.451definitiv
   debutant2.266debutant
  2.Cu studii medii:4.291învățător, educator, maistru-instructor, cu studii medii
   gradul I664gradul didactic I
   gradul II785gradul didactic II
   definitiv1.698definitiv
   debutant1.144debutant
  *) Se utilizează la cultul mozaic.
  5. La anexa nr. I capitolul III litera E articolul 9 alineatul (1) litera a), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:(i) 19.959 de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Cuantumul contribuției lunare se stabilește prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat și nu poate fi mai mic decât cuantumul stabilit, potrivit legii, pentru anul 2017;
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 9 decembrie 2021.Nr. 288.----