REGULAMENT nr. 4 din 24 noiembrie 2021privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1163 din 8 decembrie 2021    Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004, Banca Națională a României emite prezentul regulament.  +  Titlul I Raportarea de date și informații privind statisticile monetare și financiare  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezentul titlu reglementează în cap. II-VIII obligațiile de raportare la Banca Națională a României a datelor și informațiilor statistice privind:– bilanțul monetar al instituțiilor de credit și al instituțiilor financiare monetare;– ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare;– activele și pasivele bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare;– activele și pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară;– activele și pasivele societăților de asigurare;– activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare;– emisiunile și deținerile de titluri de valoare.  +  Secţiunea a 2-a Rezidența  +  Articolul 2În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) rezidenți:a1) persoane fizice - cetățeni români, cetățeni străini și apatrizi, cu domiciliul în România atestat cu documente de identitate emise conform legii;a2) persoane juridice și orice alte entități cu sediul în România, precum și persoane fizice, cetățeni români, cetățeni străini și apatrizi cu domiciliul în România, care sunt autorizate și/sau înregistrate să desfășoare activități economice pe teritoriul României, în mod independent, în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;a3) sucursale, agenții, reprezentanțe, birouri aparținând persoanelor juridice străine sau altor entități străine, înregistrate și/sau autorizate să funcționeze în România;a4) ambasade, consulate și alte reprezentanțe și misiuni permanente ale României în străinătate;b) nerezidenți:b1) persoane fizice - cetățeni străini, cetățeni români și apatrizi, cu domiciliul în străinătate atestat cu documente de identitate emise conform legii;b2) persoane juridice și orice alte entități cu sediul în străinătate, precum și persoane fizice, cetățeni străini, cetățeni români și apatrizi, cu domiciliul în străinătate, care sunt autorizate și/sau înregistrate să desfășoare activități economice în străinătate, în mod independent, în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;b3) sucursale, agenții, reprezentanțe, birouri și orice alte entități ale persoanelor juridice române sau altor entități române, înregistrate și/sau autorizate să funcționeze în străinătate;b4) ambasade, consulate și alte reprezentanțe și misiuni permanente ale altor state în România, precum și organizații internaționale sau reprezentanțe ale unor astfel de organizații care funcționează în România;c) instituții de credit - are semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 3-a Sectoare instituționale  +  Articolul 3(1) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) unități instituționale - unități economice care au capacitatea de a deține bunuri și active, de a subscrie angajamente, de a exercita activități economice și de a realiza, în nume propriu, operații cu alte unități;b) cvasisocietăți - unități distincte, producători de bunuri și/sau servicii destinate pieței, care se bucură de autonomie de decizie și care se caracterizează prin faptul că dispun de contabilitate completă, potrivit legii, dar nu au personalitate juridică;c) sector instituțional - ansamblu de unități instituționale grupate în funcție de comportamentul lor economic, ținând cont de categoria de producători din care fac parte și/sau de natura activităților și funcțiilor lor principale.(2) Standardele privind clasificarea sectoarelor instituționale sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174/2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4În înțelesul prezentului regulament, sectoarele instituționale prezentate mai jos au următoarele semnificații:a) societăți nefinanciare (S11) - unități instituționale dotate cu personalitate juridică, care sunt producători de piață și a căror activitate principală constă în producerea de bunuri și servicii nefinanciare. Acest sector acoperă și cvasisocietățile nefinanciare; acest sector instituțional cuprinde: regii autonome, companii naționale, societăți naționale, societăți comerciale cu capital public sau privat, societăți cooperatiste, societăți agricole, instituții fără scop lucrativ aflate în serviciul societăților nefinanciare (asociații patronale, asociații ale meșteșugarilor) și altele asemenea;b) instituții financiare monetare - cuprinde următoarele sectoare instituționale:b1) banca centrală (S121) - cuprinde Banca Națională a României, Banca Centrală Europeană, precum și celelalte bănci centrale naționale;b2) alte instituții financiare monetare - cuprinde societăți care acceptă depozite, exclusiv băncile centrale și fondurile de piață monetară;b2.1) societăți care acceptă depozite, exclusiv băncile centrale (S122) - cuprinde instituții de credit IFM și societăți care acceptă depozite, altele decât instituțiile de credit IFM;(i) instituții de credit IFM - are semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare;(ii) societăți care acceptă depozite, altele decât instituțiile de credit IFM - cuprinde:– alte instituții financiare care sunt implicate în principal în intermediere financiară și a căror activitate constă în primirea de depozite și/sau substitute apropiate pentru depozite de la unități instituționale, nu numai de la instituții financiare monetare (gradul de substituibilitate între instrumentele emise de alte instituții financiare monetare și depozitele plasate la instituții de credit determină clasificarea acestora ca instituții financiare monetare), și, pe cont propriu, cel puțin din punct de vedere economic, în acordarea de împrumuturi și/sau efectuarea de investiții în titluri de valori;– instituții emitente de monedă electronică a căror activitate principală constă în servicii de intermediere financiară sub forma emiterii de monedă electronică; acestea au semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică;b2.2) fonduri de piață monetară (S123) - organisme de plasament colectiv care au fost autorizate în temeiul art. 4 din Regulamentul (UE) 2017/1.131 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind fondurile de piață monetară și care emit acțiuni/unități de fond care constituie substitute apropiate pentru depozite, astfel cum sunt menționate în anexa I partea 1 la Regulamentul (UE) 2021/379 al Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2021 privind posturile din bilanț ale instituțiilor de credit și ale sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2021/2). Lista fondurilor de piață monetară rezidente, întocmită în scopuri statistice, este publicată și actualizată de Banca Națională a României pe baza informațiilor primite de la Autoritatea de Supraveghere Financiară.Lista instituțiilor financiare monetare din Uniunea Europeană, întocmită în scopuri statistice, este publicată de Banca Centrală Europeană;c) fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S124) - toate sistemele de investiții colective care sunt implicate în principal în intermediere financiară. Activitatea acestora constă în emiterea de acțiuni/unități ale fondurilor de investiții care nu sunt substitut pentru depozite și care:– investesc în active financiare și/sau nefinanciare, în măsura în care obiectivul lor este investirea capitalului obținut de la public; și– sunt constituite în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul național în temeiul: (i) dreptului contractelor, ca un fond comun administrat de societățile de administrare;(ii) normelor privind fondurile deschise de investiții, ca un fond deschis de investiții (unit trust);(iii) dreptului societăților comerciale, ca o societate de investiții;(iv) oricărui alt mecanism similar sau oricărei alte forme juridice.În definiție sunt incluse următoarele:c1) organismele ale căror unități de fond sau acțiuni sunt, la cererea deținătorilor lor, răscumpărate ori rambursate direct sau indirect din activele organismelor respective; șic2) organismele care au un număr fix de acțiuni emise și ai căror acționari trebuie să cumpere sau să vândă acțiunile existente atunci când se alătură fondului sau îl părăsesc.În definiție nu sunt incluse următoarele:– fondurile de pensii, conform definiției din Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010);– fondurile de piață monetară.În sensul definiției fondului de investiții, termenul public cuprinde micii investitori, investitorii profesioniști și investitorii instituționali. Lista fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară din Uniunea Europeană, întocmită în scopuri statistice, este publicată de Banca Centrală Europeană;d) alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) - societăți și cvasisocietăți financiare a căror activitate principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară prin subscrierea de angajamente provenind de la unități instituționale sub alte forme decât bani, depozite (sau substitute apropiate pentru depozite), acțiuni/unități ale fondurilor de investiții sau angajamente legate de domeniul asigurărilor, pensii și sisteme standardizate de garantare; acest sector instituțional cuprinde, fără a fi limitativ: societăți vehicule investiționale, instituții financiare nebancare, societăți de servicii de investiții financiare, case de compensare cu funcție de contraparte centrală, instituții de credit non-IFM, definite la art. 9 lit. ad);d1) societate vehicul investițional (SVI) - o entitate constituită potrivit dreptului național sau dreptului Uniunii Europene în baza unuia dintre următoarele temeiuri:(i) dreptul contractelor, ca un fond comun administrat de societăți de administrare;(ii) normele privind fondurile deschise de investiții;(iii) dreptul societăților comerciale, ca societate pe acțiuni sau cu răspundere limitată;(iv) orice alt mecanism similar și a cărei activitate principală îndeplinește cumulativ următoarele criterii:– intenționează să efectueze sau efectuează una ori mai multe tranzacții de securitizare și structura sa este menită să izoleze obligațiile de plată ale societății de cele ale inițiatorului sau de societatea de asigurare ori reasigurare; și – emite sau intenționează să emită titluri de natura datoriei, alte instrumente de natura datoriei, unități de fond securitizate și/sau instrumente financiare derivate (denumite în continuare instrumente de finanțare) și/sau deține ori poate deține juridic sau economic active suport pentru emisiunea de instrumente de finanțare care sunt oferite spre vânzare către public sau vândute pe bază de plasamente private. Nu sunt incluse în definiția societăților vehicul investițional următoarele:– instituțiile financiare monetare;– fondurile de investiții;– societățile de asigurare sau societățile de reasigurare;– administratorii de fonduri de investiții alternative care administrează și/sau tranzacționează fonduri de investiții alternative.Lista societăților vehicule investiționale din Uniunea Europeană, întocmită în scopuri statistice, este publicată de Banca Centrală Europeană;e) auxiliari financiari (S126) - societăți și cvasisocietăți financiare a căror funcție principală constă în exercitarea de activități strâns legate de intermedierea financiară, fără a fi ele însele intermediari financiari; acest sector instituțional cuprinde, fără a fi limitativ: societăți de registru, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fără funcția de contraparte centrală, societăți de administrare a fondurilor de pensii private, societăți de administrare a investițiilor, brokeri de asigurări, brokeri de credite și alți auxiliari financiari a căror activitate este asociată cu intermedierea financiară;f) instituții financiare captive și alte entități creditoare (S127) - societăți și cvasisocietăți financiare care nu sunt implicate nici în activități de intermediere financiară, nici în furnizarea de servicii auxiliare și ale căror active sau pasive nu sunt, în marea lor majoritate, tranzacționate pe piețele libere; acest sector instituțional cuprinde, fără a fi limitativ: societățile holding, entități cu scop special, case de amanet;g) societăți de asigurare (S128) - societăți și cvasisocietăți financiare a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din punerea în comun/mutualizarea riscurilor, în principal sub formă de asigurări directe sau reasigurări; acest sector instituțional cuprinde: societăți de asigurare, societăți de reasigurare, grupuri financiare de asigurare și alte asemenea;h) fonduri de pensii (S129) - societăți și cvasisocietăți financiare a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din punerea în comun/mutualizarea riscurilor sociale și necesităților persoanelor asigurate (asigurări sociale). Fondurile de pensii în calitate de sisteme de asigurări sociale asigură venituri după pensionare și, adesea, indemnizații în caz de deces sau handicap; acest sector instituțional cuprinde: fonduri de pensii private sau administrate privat și altele asemenea;i) administrația publică (S13) - acest sector instituțional cuprinde: administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile statelor federale și administrațiile de securitate socială;i1) administrația centrală (S1311) - organismele administrației de stat și alte organisme centrale a căror competență se întinde, în general, pe tot teritoriul economic, cu excepția administrațiilor de securitate socială; informațiile referitoare la activele și pasivele autorităților publice se includ în acest sector instituțional;i2) administrațiile statelor federale (S1312) - administrațiile care, în calitate de unități instituționale distincte, exercită anumite funcții de administrație, cu excepția administrațiilor de securitate socială ale administrațiilor statelor federale. În Uniunea Europeană administrații ale statelor federale au statele: Austria, Germania, Portugalia și Spania;i3) administrațiile locale (S1313) - administrațiile publice a căror competență se întinde numai pe o unitate administrativă locală, cu excepția instituțiilor teritoriale ale administrațiilor de securitate socială;i4) administrațiile de securitate socială (S1314) - cuprinde autoritățile care administrează sistemele de asigurări sociale (sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, sistemul asigurărilor pentru șomaj, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale și altele asemenea), precum și instituțiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare;j) gospodăriile populației (S14) - persoane sau grupuri de persoane atât în calitate de consumatori, cât și în calitate de întreprinzători, producători de bunuri de piață sau de servicii financiare și nefinanciare de piață (producători de piață), cu condiția ca producția de bunuri și servicii să nu fie realizată de unități distincte tratate drept cvasisocietăți. Acest sector include, de asemenea, persoanele fizice sau grupurile de persoane fizice în calitate de producători de bunuri și servicii nefinanciare exclusiv pentru consum final propriu; acest sector instituțional cuprinde, de asemenea, asociațiile familiale și persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent, asociațiile de persoane fără personalitate juridică (altele decât cvasisocietățile) care sunt producători de bunuri și/sau servicii pentru piață, instituțiile fără scop lucrativ și fără personalitate juridică aflate în serviciul gospodăriilor populației, persoanele instituționalizate (în mânăstiri, unități de asistență socială și altele asemenea);k) instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15) - instituțiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate juridică ce deservesc gospodăriile populației și care sunt producători nonpiață privați. Resursele lor principale sunt cotizații voluntare, în bani sau în natură, efectuate de gospodăriile populației în calitate de consumatori, din vărsămintele provenite de la administrațiile publice și din veniturile din proprietate; acest sector instituțional cuprinde, fără a fi limitativ: sindicate, grupuri profesionale, societăți științifice, asociații de consumatori, biserici și comunități religioase, cluburi sociale, recreative, culturale și sportive, organizații de caritate, asociații și fundații de binefacere finanțate prin transferuri voluntare (în numerar sau în natură), provenite de la alte entități și altele asemenea.  +  Secţiunea a 4-a Categorii de instrumente  +  Articolul 5Standardele pentru clasificarea categoriilor de instrumente ce constituie activele și pasivele unităților instituționale sunt definite în Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010).  +  Articolul 6În înțelesul prezentului regulament, categoriile de active prezentate mai jos au următoarele semnificații: a) numerar - dețineri de bancnote și monede metalice în monedă națională și alte monede aflate în circulație care sunt folosite în mod obișnuit la efectuarea plăților;b) credite - fonduri date cu împrumut clienților, exclusiv depozite plasate și titluri de natura datoriei negociabile. Creditele se clasifică, în funcție de durata inițială, astfel:– credite cu durata inițială mai mică sau egală cu un an inclusiv;– credite cu durata inițială mai mare de un an și mai mică sau egală cu 5 ani inclusiv;– credite cu durata inițială mai mare de 5 ani.În plus, pentru creditele acordate gospodăriilor populației și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației, precum și pentru cele acordate societăților nefinanciare, bandele de scadență includ un prag suplimentar la 2 ani, astfel:– credite cu durata inițială mai mare de un an și mai mică sau egală cu 2 ani inclusiv;– credite cu durata inițială mai mare de 2 ani și mai mică sau egală cu 5 ani inclusiv. Această categorie include, fără a se limita la acestea, următoarele elemente de activ: b1) credite acordate gospodăriilor populației și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației, defalcate în:b1.1) credite pentru consum: credite acordate pentru finanțarea în special a consumului personal de bunuri și servicii (automobile, mobilă, aparatură electrocasnică, electronică, petrecerea vacanțelor și alte asemenea bunuri și servicii). Creditul pentru consum acordat întreprinderilor individuale/asociațiilor de persoane fără personalitate juridică se include în această categorie dacă împrumutul este utilizat cu preponderență pentru consumul personal;b1.2) credite pentru locuințe: credite acordate în scopul investirii în locuințe pentru utilizare proprie sau pentru închiriere, inclusiv în scopul construirii ori în scopul renovării locuințelor. Acestea cuprind credite garantate cu proprietăți rezidențiale care sunt folosite în scopul achiziționării de locuințe, precum și alte credite pentru achiziționarea de locuințe efectuată pe baza unei garanții personale sau a altor forme de active. Creditele pentru locuințe acordate întreprinderilor individuale/asociațiilor de persoane fără personalitate juridică sunt cuprinse în această categorie, cu excepția cazului în care locuința este utilizată cu preponderență pentru dezvoltarea afacerilor, caz în care se raportează în categoria credite pentru dezvoltarea afacerilor;b1.3) credite pentru dezvoltarea afacerilor: credite acordate asociațiilor familiale și întreprinderilor individuale, altele decât cele înregistrate în categoriile credite pentru consum și credite pentru locuințe;b1.4) credite pentru alte scopuri: credite acordate gospodăriilor populației și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației, altele decât creditele pentru consum, creditele pentru locuințe și creditele pentru dezvoltarea afacerilor.Creditele pentru refinanțare acordate gospodăriilor populației și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației se încadrează în categoria în care este încadrat creditul refinanțat;b2) creanțe aferente cardurilor de credit. În sensul prezentului titlu, această categorie cuprinde creditele acordate gospodăriilor populației și societăților nefinanciare fie prin intermediul cardurilor cu debit amânat (și anume, carduri pentru credite de oportunitate, astfel cum sunt definite mai jos), fie prin intermediul cardurilor de credit (și anume, carduri pentru credite de oportunitate și pentru credite extinse, astfel cum sunt definite mai jos). Creanțele aferente cardurilor de credit sunt înregistrate în conturi de card speciale și, prin urmare, nu sunt evidențiate în conturile curente sau cele cu facilitate de descoperit de cont.Creditul de oportunitate este definit ca fiind creditul acordat cu o dobândă de 0% în perioada dintre data tranzacției (tranzacțiilor) de plată efectuate cu cardul pe parcursul unui ciclu de facturare și data la care soldurile debitoare din cadrul acestui ciclu de facturare specific devin exigibile. Creditul extins este definit ca fiind creditul acordat după data (datele) închiderii ciclului (ciclurilor) de facturare anterior (anterioare), adică sumele debitelor din conturile de card care nu au fost decontate atunci când acest lucru a fost posibil pentru prima dată, pentru care se percep rate ale dobânzii sau rate ale dobânzii ierarhizate de regulă mai mari de 0%. Deseori, trebuie plătite rate minime lunare pentru rambursarea, cel puțin parțială, a creditului extins. Contrapartida acestui credit este entitatea responsabilă în final de rambursarea sumelor neachitate în conformitate cu acordul contractual, care coincide cu titularul cardului, în cazul cardurilor pentru uz personal, dar nu și în cazul cardurilor utilizate de societățile comerciale;b3) credite reînnoibile automat (revolving) și credite acordate pe descoperit de cont (overdrafts). Toate creditele reînnoibile automat au următoarele caracteristici:1. debitorul poate utiliza sau retrage fonduri într-o limită de credit anterior aprobată, fără a notifica în prealabil creditorul;2. valoarea creditului disponibil poate crește și descrește pe măsură ce fondurile sunt împrumutate și rambursate;3. creditul poate fi utilizat în mod repetat;4. nu există obligația rambursării regulate a fondurilor.Creditele reînnoibile automat includ sumele obținute printr-o linie de credit și nerambursate încă (sumele neachitate).O linie de credit este un acord între un creditor și un debitor care permite debitorului să ia avansuri, pe parcursul unei perioade definite și într-o anumită limită, și să le ramburseze oricând înainte de o dată stabilită. Sumele disponibile printr-o linie de credit care nu au fost trase sau care au fost deja rambursate nu trebuie încadrate la niciuna din categoriile de bilanț.Descoperitul de cont reprezintă un sold debitor al unui cont curent. Atât creditele reînnoibile automat, cât și creditele acordate pe descoperit de cont exclud creditele acordate prin intermediul cardurilor de credit. Suma totală datorată de către debitor trebuie raportată, indiferent dacă aceasta se încadrează sau nu în limita convenită în prealabil între creditor și debitor cu privire la valoarea și/sau perioada maximă a creditului;b4) credite sindicalizate (contracte de credit individuale, la care participă mai multe instituții în calitate de creditori). Creditele sindicalizate acoperă numai cazurile în care debitorul știe, din contractul de credit, că acesta este acordat de mai mulți creditori. În scopuri statistice, numai sumele acordate efectiv de creditori (nu neapărat liniile de credit în totalitate) sunt considerate credite sindicalizate. Creditul sindicalizat este de obicei aranjat și coordonat de o instituție (deseori denumită manager principal) și este de fapt acordat de diferiții participanți la sindicat. Toți participanții, inclusiv instituția manager principal, raportează partea lor din creditul acordat debitorului (adică nu față de instituția manager principal) la activele bilanțiere;b5) leasing financiar acordat terților. Leasingul financiar reprezintă un contract prin care proprietarul unui bun de folosință îndelungată („locatorul/finanțatorul“) împrumută acest activ unui terț („utilizatorul“) pentru mare parte sau chiar pentru întreaga durată de viață economică a activului în schimbul unor rate regulate care corespund prețului bunului, la care se adaugă o dobândă. Utilizatorul se presupune că în fapt beneficiază de toate avantajele care decurg din folosirea bunului și suportă toate costurile și riscurile asociate proprietății. În scopuri statistice, leasingul financiar este considerat ca fiind un credit acordat de locator/finanțator utilizatorului (care permite utilizatorului să achiziționeze bunul de folosință îndelungată). Activele (bunurile de folosință îndelungată) care au fost împrumutate utilizatorului nu se înregistrează în bilanțul creditorului;b6) titluri de valoare nenegociabile. Sunt clasificate în această categorie deținerile de titluri de natura datoriei care nu sunt negociabile și care nu pot fi tranzacționate pe piețele secundare. A se vedea și categoria credite negociate;b7) credite tranzacționate. Creditele care au devenit de facto negociabile sunt clasificate la postul de active credite, cu condiția ca, în continuare, să se materializeze într-un singur document și sunt, de regulă, tranzacționate numai ocazional;b8) b8) creanțe subordonate sub formă de depozite sau credite. Creanțele subordonate sunt instrumente de tip creanțe subordonate care conferă un drept de creanță subsidiar asupra instituției emitente, care poate fi exercitat numai după realizarea tuturor celorlalte drepturi de creanță care au un grad de prioritate mai înalt (de exemplu, depozite/credite), atribuindu-le anumite caracteristici ale instrumentului titlurilor de participație. În scopuri statistice, creanțele subordonate se clasifică fie la instrumentul credite, fie la instrumentul titluri de natura datoriei, conform naturii instrumentului financiar. Având în vedere că activele instituțiilor financiare monetare care constau în toate formele de creanțe subordonate sunt, în prezent, regrupate într-o singură cifră în scopuri statistice, această cifră este încadrată la postul titluri de natura datoriei, deoarece creanțele subordonate sunt constituite în principal sub forma titlurilor de natura datoriei și mai puțin sub forma creditelor;b9) creanțe în cadrul operațiunilor reverse repo sau de împrumut de titluri de valoare garantate cu numerar. În acest post se înregistrează contrapartida numerarului achitat în schimbul titlurilor de valoare achiziționate sau contrapartida numerarului achitat în cazul împrumutului de titluri de valoare garantat cu numerar;c) depozite overnight - depozite convertibile în numerar și/sau transferabile la cerere prin cec, ordin de plată, debitare sau prin mijloace similare, fără întârzieri, restricții sau penalități semnificative. Depozitele overnight includ, fără a fi limitativ, următoarele elemente de activ:c1) conturi curente, purtătoare sau nu de dobândă;c2) depozite la vedere, purtătoare sau nu de dobândă;c3) cecuri de călătorie deținute;d) depozite la termen - depozite netransferabile, care nu pot fi transformate în numerar înainte de un termen fix prestabilit sau care pot fi transformate în numerar înainte de termenul convenit numai cu plata unor penalități. Categoria depozite la termen se clasifică, în funcție de durata inițială, astfel:– depozite la termen cu durata inițială de până la un an inclusiv;– depozite la termen cu durata inițială cuprinsă între un an și 2 ani inclusiv;– depozite la termen cu durata inițială mai mare de 2 ani.Această categorie include, fără a fi limitativ, următoarele elemente de activ:d1) depozite la termen plasate la instituții de credit;d2) certificate de depozit, carnete și librete de economii emise de instituții de credit.Depozitele reînnoibile automat la scadență trebuie să fie clasificate în funcție de scadența cea mai apropiată în timp;e) alte depozite - depozite plasate, altele decât depozitele overnight și depozitele la termen. Categoria alte depozite se clasifică, în funcție de durata inițială a contractului în baza căruia se constituie depozitul, astfel:– alte depozite cu durata inițială de până la un an inclusiv;– alte depozite cu durata inițială cuprinsă între un an și 2 ani inclusiv;– alte depozite cu durata inițială mai mare de 2 ani.Această categorie include, fără a fi limitativ, următoarele elemente de activ:e1) depozite colaterale;e2) depozite garanții și altele asemenea;f) titluri de natura datoriei - titluri de natura datoriei, care sunt instrumente financiare negociabile care servesc drept dovadă a existenței datoriei, sunt tranzacționate în mod obișnuit pe piețele secundare sau pot fi compensate pe piață și nu conferă deținătorului niciun drept de proprietate asupra instituției emitente. Titlurile de natura datoriei se clasifică, în funcție de scadența la emisiune, astfel:– titluri de natura datoriei cu scadența la emisiune de până la un an inclusiv;– titluri de natura datoriei cu scadența la emisiune cuprinsă între un an și 2 ani inclusiv;– titluri de natura datoriei cu scadența la emisiune mai mare de 2 ani.În această categorie se includ:f1) titluri de valoare care conferă deținătorului dreptul necondiționat la un venit fix sau determinat prin contract sub forma plății de cupoane și/sau a unei sume fixe stabilite la o anumită dată (sau date) ori începând de la o dată stabilită la momentul emisiunii;f2) credite negociabile acordate care au fost restructurate într-un număr mare de titluri identice și care pot fi tranzacționate pe piețele secundare [a se vedea și categoria prevăzută la lit. b7];f3) creanțe subordonate sub formă de titluri de natura datoriei [a se vedea, de asemenea, categoria prevăzută la lit. b8].Titlurile de valoare împrumutate în cadrul operațiunilor de împrumut de titluri de valoare sau vândute în cadrul unui contract de report rămân înregistrate în bilanțul proprietarului inițial (și nu sunt înregistrate în bilanțul achizitorului temporar) atunci când există un angajament ferm de răscumpărare a titlurilor (nu doar opțiunea de a face acest lucru). Atunci când achizitorul temporar vinde titlurile de valoare primite, această vânzare trebuie să fie înregistrată ca tranzacție cu titluri de valoare simplă și trebuie evidențiată în bilanțul achizitorului temporar ca o poziție negativă în portofoliul de titluri de valoare;g) acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară - acțiuni sau unități de fond emise de fondurile de piață monetară care sunt cuprinse în lista fondurilor de piață monetară în scopuri statistice și care, în funcție de modul de constituire a acestora, pot fi acțiuni (în cazul societăților de investiții) sau unități de fond (în cazul fondurilor de investiții). Fondurile de piață monetară sunt definite la art. 4 lit. b2.2);h) acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții - acțiuni sau unități de fond emise de fondurile de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, care sunt cuprinse în lista fondurilor de investiții în scopuri statistice și care, în funcție de modul de constituire a acestora, pot fi acțiuni (în cazul societăților de investiții) sau unități de fond (în cazul fondurilor de investiții). Fondurile de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, sunt definite la art. 4 lit. c);i) participații - drepturi de proprietate asupra societăților sau cvasisocietăților; acestea sunt creanțe asupra valorii reziduale după ce toate celelalte creanțe au fost plătite. Participațiile se împart în următoarele elemente de activ:i1) acțiuni cotate - titluri de valoare de tip participație cotate la o bursă de valori recunoscută sau pe un alt tip de piață secundară;i2) acțiuni necotate - acțiuni care nu sunt cotate la o bursă de valori recunoscută sau pe un alt tip de piață secundară;i3) alte participații - toate formele de participații în societăți și cvasisocietăți, care nu sunt de natura acțiunilor;j) provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate - creanțe financiare pe care deținătorii de garanții standardizate le dețin asupra unităților instituționale care le oferă. Garanțiile standardizate sunt emise în număr mare, de obicei pentru sume destul de mici și în aceleași condiții. Exemple sunt garanțiile pentru creditele de export și garanțiile pentru împrumuturile către studenți. Există 3 părți implicate în aceste acorduri: împrumutatul, împrumutătorul și garantul. Și împrumutatul, și împrumutătorul pot intra în relație contractuală cu garantul pentru a rambursa suma împrumutătorului dacă împrumutatul intră în incapacitate de plată.Garanțiile standardizate acoperă garanțiile pentru diverse instrumente financiare, cum ar fi depozite, titluri de natura datoriei, împrumuturi și credite comerciale. Acestea sunt furnizate, de obicei, de o instituție financiară, inclusiv de societățile de asigurare, dar și de administrațiile publice. Atunci când o unitate instituțională oferă garanții standardizate, ea percepe comisioane și contractează obligații pentru a satisface cerințele de executare a garanției. Valoarea obligațiilor în contul garantului este egală cu valoarea actuală a executărilor preconizate ale garanțiilor existente minus orice recuperări pe care garantul preconizează să le primească de la debitorii aflați în incapacitate de plată. Obligația se numește provizion pentru executarea garanțiilor standardizate.Provizioanele pentru executarea garanțiilor standardizate reprezintă plăți în avans ale comisioanelor nete și provizioane destinate să satisfacă executările exigibile de garanții standardizate și includ comisioanele neîncasate (primele) și creanțele încă neplătite. Comisioanele nete sunt calculate ca suma comisioanelor de încasat din care se scad costurile de administrare. Aceste comisioane nete pot fi plătibile de orice sector al economiei și sunt înregistrate în sectorul în care garantul este clasificat. Executările în cadrul schemelor de garanții standardizate sunt plătibile de către garant și sunt de primit de către împrumutătorul instrumentului financiar aflat sub incidența garanției, indiferent dacă comisionul a fost plătit de către împrumutător sau de către împrumutat. Operațiunile financiare se referă la diferența dintre plata comisioanelor pentru garanțiile noi și executările pentru garanțiile existente;k) instrumente financiare derivate - instrumente financiare derivate deținute în portofoliu și înregistrate în activul bilanțier la valoarea de piață brută pozitivă. În conformitate cu standardele statistice internaționale actuale, instrumentele financiare derivate care au o valoare de piață, în principiu, trebuie să fie înregistrate în bilanț. Instrumentele derivate au o valoare de piață când sunt negociate pe piețele organizate, adică la bursă, sau în cazurile în care pot fi compensate periodic în afara piețelor reglementate (over-the-counter, denumite în continuare OTC). În cadrul acestui post trebuie raportate următoarele instrumente financiare derivate: opțiuni negociabile sau pe piețele OTC, warante, futures (numai dacă acestea au o valoare de piață deoarece sunt negociabile sau pot fi compensate) și swap-uri (numai dacă acestea au o valoare de piață deoarece sunt negociabile sau pot fi compensate).Instrumentele financiare derivate înregistrate în bilanț trebuie înregistrate la valoarea de piață a acestora, adică la prețul curent al pieței sau la un echivalent apropiat (valoarea justă). Warante (sau bonuri de subscriere) sunt opțiuni negociabile care dau deținătorului dreptul de a cumpăra de la emițător (de obicei o societate) un anumit număr de acțiuni sau obligațiuni, în condiții specificate și pe parcursul unei perioade de timp determinate;l) opțiuni pe acțiuni ale angajaților - acorduri încheiate la o anumită dată în cadrul cărora un angajat are dreptul de a achiziționa un anumit număr de acțiuni din stocul angajatorului la un preț stabilit, fie la un moment fixat, fie în decursul unei perioade imediat următoare datei de intrare în drepturi;m) active fixe - active nefinanciare, corporale și necorporale, altele decât activele financiare, din care se vor evidenția deținerile de bunuri imobiliare. În această categorie se includ locuințe, alte clădiri și construcții civile, mașini și echipamente, obiecte de valoare și produse de proprietate intelectuală, precum software pentru computere și baze de date;n) credite comerciale și avansuri acordate - creanțe ce rezultă din acordarea directă a creditelor către cumpărători în cadrul operațiunilor cu bunuri și/sau servicii și din avansurile acordate pentru lucrările în curs de execuție sau comandate, care pot fi asociate cu astfel de operațiuni; această subcategorie include, fără a fi limitativ, creanțele comerciale, abonamentele plătite în avans, chiriile plătite în avans și altele asemenea;o) alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri/creanțe ce rezultă din decalajul de timp între momentul în care are loc operațiunea de repartiție sau operațiunea financiară pe piața secundară și momentul efectuării plății corespunzătoare; se includ și creanțele ce rezultă din veniturile ce urmează a fi încasate; acest post include, fără a fi limitativ, venituri de primit, chiria acumulată pentru clădiri, sume de încasat care nu au legătură cu activitatea principală și altele asemenea;p) alte active - active neincluse în alte categorii de activ; este o categorie reziduală în care se includ: – sume de primit în curs de lămurire (solduri debitoare deținute în bilanț care nu sunt reținute în numele clientului, dar care au totuși legături cu fondurile clienților);– sume în tranzit;– alte active;q) creanța atașată aferentă categoriilor de creanțe financiare purtătoare de dobândă reprezintă drepturile de încasat aferente dobânzii cuvenite și neajunse la scadență la sfârșitul perioadei de referință și se înregistrează în categoria aferentă de instrument financiar. Creanța atașată se calculează pentru perioada scursă de la ultima scadență a dobânzii.  +  Articolul 7În înțelesul prezentului regulament, categoriile de pasive prevăzute mai jos au următoarele semnificații: a) depozite - sume datorate de instituțiile de credit creditorilor (altele decât cele care provin din emisiunea de titluri de valoare negociabile). Titlurile de valoare nenegociabile emise de instituțiile de credit sunt incluse în categoria depozite. Titlurile de valoare nenegociabile care devin negociabile vor fi reclasificate ca titluri de natura datoriei emise. Categoria depozite cuprinde: a1) depozite overnight - depozitele convertibile în numerar și/sau transferabile la cerere prin cec, ordin bancar, debitare sau prin mijloace similare, fără întârzieri, restricții sau penalități semnificative. Această poziție include:– solduri (purtătoare sau nepurtătoare de dobândă) care pot fi convertite imediat în numerar, la cerere sau până la încheierea activității în ziua următoare celei în care a fost făcută cererea, fără restricții sau penalități semnificative, dar care nu sunt transferabile;– solduri (purtătoare sau nepurtătoare de dobândă) reprezentând sume preplătite în contextul monedei electronice pe suport material (de tip hardware) sau al monedei electronice de tip software (de exemplu, carduri preplătite);– credite de rambursat până la încheierea activității în ziua următoare celei în care s-a acordat creditul; a1.1) depozite transferabile - depozite din categoria depozitelor overnight; depozitele transferabile sunt acele depozite care sunt direct transferabile la cerere pentru efectuarea de plăți către operatorii economici prin mijloace de plată folosite în mod obișnuit, precum transfer credit și debitare directă, posibil și prin card de credit sau card de debit, tranzacții cu monedă electronică, cecuri sau prin mijloace similare, fără întârzieri, restricții sau penalizări semnificative. Depozitele transferabile nu includ depozitele care pot fi folosite numai pentru retrageri de numerar și/sau depozitele ale căror fonduri pot fi retrase sau transferate numai prin intermediul unui alt cont al aceluiași proprietar;a2) depozite la termen - depozite netransferabile care nu pot fi transformate în numerar înainte de un termen fix prestabilit sau care pot fi transformate în numerar înainte de termenul convenit numai dacă deținătorul plătește penalități. Sunt incluse, de asemenea, depozite de economii cu dobândă reglementată pentru care criteriul legat de scadență nu este important (clasificat la intervalul de scadență peste 2 ani). Produsele financiare care sunt reînnoite automat la scadență trebuie să fie clasificate în funcție de scadența cea mai apropiată în timp. Deși depozitele la termen pot prezenta posibilitatea de a fi rambursate înainte de termen în urma unei notificări prealabile sau pot fi rambursate la cerere sub rezerva plății unor penalități, aceste caracteristici nu sunt considerate importante din punctul de vedere al clasificării.Depozitele la termen se clasifică, în funcție de scadența inițială, astfel:– depozite cu scadența inițială de până la un an inclusiv;– depozite cu scadența inițială cuprinsă între un an și 2 ani inclusiv;– depozite cu scadența inițială mai mare de 2 ani;a3) depozite rambursabile după notificare - depozite netransferabile, fără termen, care nu pot fi transformate în numerar decât după expirarea unei perioade notificate; înainte de expirarea perioadei notificate transformarea în numerar nu este posibilă sau este posibilă numai cu plata unor penalități. Acestea includ depozite care, deși din punct de vedere legal pot să fie lichidate la cerere, sunt supuse unor penalizări și restricții în conformitate cu practicile naționale (clasificate la intervalul până la 3 luni inclusiv) și conturi de investiții fără perioadă notificată sau scadență convenită, dar care prevăd condiții de retragere restrictive (clasificate la intervalul peste 3 luni).Depozitele rambursabile după notificare se clasifică, în funcție de perioada notificată, astfel: – depozite rambursabile după notificare la cel mult 3 luni de la notificare;– depozite rambursabile după notificare la mai mult de 3 luni și mai puțin de 2 ani de la notificare;– depozite rambursabile după notificare la mai mult de 2 ani de la notificare;a4) împrumuturi din operațiuni repo - contrapartida numerarului primit în schimbul titlurilor de valoare vândute de agenții raportori la un anumit preț, cu angajamentul ferm de răscumpărare a acelorași titluri de valoare (sau a unor titluri de valoare similare) la un preț ferm și la o dată ulterioară prestabilită. Sumele primite de agenții raportori în schimbul titlurilor de valoare transferate unui terț („achizitor temporar“) sunt clasificate la „contracte de report“ dacă există un angajament ferm de răscumpărare a titlurilor de valoare, iar nu doar opțiunea de a face acest lucru. Aceasta înseamnă că agenții raportori păstrează toate riscurile și beneficiile asociate titlurilor de valoare suport al operațiunii, pe parcursul desfășurării acesteia. Următoarele variante de operațiuni de tip repo sunt clasificate la „contracte de report“:– sume primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui terț sub forma unor împrumuturi de titluri de valoare garantate cu numerar;– sume primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui terț sub forma unui contract de vânzare/răscumpărare (sale/buy-back).Titlurile de valoare suport al operațiunilor de tip repo se înregistrează conform regulii de la postul de activ titluri de natura datoriei. Operațiunile care implică transferul temporar de aur, garantate cu numerar, se regăsesc, de asemenea, incluse la acest post.Categoria depozite include și împrumuturile primite (inclusiv împrumuturile subordonate) de către instituțiile financiare monetare, disponibilul din conturile curente ale clientelei, depozitele colaterale și depozitele garanții;b) titluri de natura datoriei emise - titluri de valoare, altele decât titlurile de participație, emise de agenții raportori, care sunt, în mod obișnuit, instrumente negociabile și tranzacționate pe piețele secundare sau care pot fi compensate pe piață și care nu conferă deținătorului vreun drept de proprietate asupra instituției; instrumentele nenegociabile emise care, ulterior, devin negociabile vor fi reclasificate ca titluri de natura datoriei emise. Titlurile de natura datoriei emise se clasifică, în funcție de maturitatea la emitere, astfel:– titluri de natura datoriei cu maturitatea la emitere de până la un an inclusiv;– titluri de natura datoriei cu maturitatea la emitere între un an și 2 ani inclusiv;– titluri de natura datoriei cu maturitatea la emitere mai mare de 2 ani.În această categorie de pasive se includ:– titluri de valoare care conferă deținătorului dreptul necondiționat la un venit fix sau determinat prin contract sub forma plății de cupoane și/sau a unei sume fixe stabilite la o anumită dată (sau date) ori începând de la o dată definită la momentul emisiunii;– împrumuturile subordonate primite pe baza titlurilor de natura datoriei emise;– instrumente hibride; sunt instrumente negociabile cu elemente combinate de datorii și instrumente derivate, incluzând:(i) instrumente de natura datoriei negociabile care conțin instrumente derivate ca parte integrantă a acestora;(ii) instrumente negociabile a căror valoare de răscumpărare și/sau al căror cupon sunt/este legate/legată de evoluția unui activ suport de referință, de prețul activului sau de un alt indicator de referință pe toată durata instrumentului;c) capital și rezerve - sumele aferente emisiunii de titluri de capital către acționari sau alți proprietari, conferind deținătorului drepturi de proprietate și, în general, dreptul asupra unei părți din profituri și asupra unei părți din fondurile proprii în caz de lichidare. De asemenea sunt incluse fondurile provenite din profiturile nerepartizate sau fondurile păstrate în anticiparea unor eventuale plăți și obligații viitoare. În această categorie de pasive se includ:c1) capitaluri proprii:c1.1) capital social;c1.2) profit (+)/pierdere (–): include atât rezultatul exercițiului curent, cât și rezultatul reportat (profit nerepartizat sau pierdere neacoperită);c1.3) fonduri provenite din venitul nedistribuit acționarilor (rezerve și alte fonduri - de exemplu, profitul sau pierderea reportată după încheierea perioadei contabile și înaintea luării deciziei privind distribuirea de dividende sau constituirea de rezerve) care nu sunt distribuite acționarilor;c2) capital suplimentar:c2.1) provizioane specifice și generale, din care se vor evidenția provizioanele pentru riscul de credit;c2.2) venituri și cheltuieli recunoscute direct în participații (fondul special constituit de casele de economii pentru domeniul locativ, contrapartida reevaluărilor nete de active și pasive care sunt înregistrate direct în participații, nu în contul de profit și pierdere, acțiuni preferențiale cumulative pe durate determinate și alte asemenea elemente);d) provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate - pasivele financiare ale unităților instituționale care furnizează garanții standardizate, de obicei, de o instituție financiară, de societățile de asigurare, dar și de administrațiile publice; a se vedea și definiția provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate din categoriile de active, prevăzută la art. 6 lit. j);e) instrumente financiare derivate - instrumente financiare derivate deținute în portofoliu și înregistrate în pasivul bilanțier la valoarea de piață brută negativă; a se vedea și definiția instrumente financiare derivate din categoriile de active, prevăzută la art. 6 lit. k);f) opțiuni pe acțiuni ale angajaților - opțiuni pe acțiuni ale angajaților și înregistrate în pasivul bilanțier la valoarea de piață brută negativă; a se vedea și definiția opțiuni pe acțiuni ale angajaților din categoriile de active, prevăzută la art. 6 lit. l);g) credite comerciale și avansuri primite - împrumuturi ce rezultă din primirea directă a creditelor de la furnizori în cadrul operațiunilor cu bunuri și/sau servicii și din avansurile primite pentru lucrările în curs de execuție sau comandate, care pot fi asociate cu astfel de operațiuni. În această categorie de pasive se includ, fără a fi limitativ, veniturile înregistrate în avans, chiriile primite în avans pentru clădirile închiriate, creditele furnizor primite și altele asemenea;h) alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri - datorii ce rezultă din decalajul de timp între momentul în care are loc operațiunea de repartiție sau operațiunea financiară pe piața secundară și momentul efectuării plății corespunzătoare. În această categorie de pasive se includ, fără a fi limitativ:– sume de plătit care nu au legătură cu activitatea principală (sume datorate furnizorilor, impozite, salarii, contribuții sociale);– sume care reprezintă obligații față de terți (pensii, dividende);– sume nete de plătit în cadrul decontărilor ulterioare ale tranzacțiilor cu titluri de valoare și altele asemenea;i) alte pasive - pasive neincluse în alte categorii de pasiv; este o categorie reziduală în care se includ: – sume de plătit în curs de lămurire;– sume în tranzit;– alte pasive neincluse în alte categorii de pasiv;j) datoria atașată aferentă categoriilor de angajamente financiare purtătoare de dobândă reprezintă obligațiile de plată aferente dobânzii datorate și neajunse la scadență la sfârșitul perioadei de referință și se înregistrează în categoria aferentă de instrument financiar. Datoria atașată se calculează pentru perioada scursă de la ultima scadență a dobânzii.  +  Capitolul II Bilanțul monetar al instituțiilor de credit și al instituțiilor financiare monetare  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 8Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2021/379 al Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2021 privind posturile din bilanț ale instituțiilor de credit și ale sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2021/2), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 73 din 3 martie 2021, denumit în continuare Regulamentul BCE/2021/2, și se aplică următoarelor categorii de entități, denumite în continuare entități raportoare:– instituțiilor de credit, persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, denumite în continuare instituții de credit;– societăților de investiții autoadministrate și societăților de administrare a investițiilor care administrează fonduri de piață monetară rezidente;– instituțiilor emitente de monedă electronică.  +  Secţiunea a 2-a Definițiile termenilor de bază  +  Articolul 9În înțelesul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) societăți de investiții autoadministrate și societăți de administrare a investițiilor - societăți de investiții autoadministrate și societăți de administrare a investițiilor înființate potrivit Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; b) bilanț monetar - sinteza statistică a tuturor categoriilor bilanțiere de activ și pasiv existente în sold la sfârșitul lunii de raportare, clasificate și detaliate astfel încât să permită calcularea agregatelor monetare și a contrapartidelor acestora;c) instrumente financiare nenegociabile - instrumente financiare care nu pot fi negociate deoarece există restricții în privința transferului legal al proprietății asupra lor sau, deși din punct de vedere tehnic pot fi negociabile, nu pot fi tranzacționate datorită absenței unei piețe organizate; d) scadență inițială/scadență la emisiune - durata determinată de existență a unui instrument financiar înainte de care acesta nu poate fi rambursat (de exemplu, titlurile de natura datoriei) sau înainte de care poate fi rambursat numai în condițiile plății anumitor penalități (de exemplu, anumite tipuri de depozite);e) scadența reziduală - durata rămasă de scurs a instrumentului financiar până la rambursare;f) perioada notificată - intervalul de timp dintre momentul în care deținătorul notifică intenția sa de a rambursa instrumentul și data la care deținătorul are încuviințarea să îl transforme în numerar, fără plata unor penalități. Instrumentele financiare sunt clasificate în funcție de perioada notificată numai dacă nu există o scadență stabilită;g) reducerea valorii contabile (write down) - reducerea directă a valorii contabile a unui credit în bilanț, ca urmare a deprecierii sale;h) scoaterea din evidențele contabile (write off) - reducerea valorii contabile totale a unui credit care determină eliminarea sa din bilanț;i) securitizare - tranzacție care este: (a) o securitizare tradițională în sensul dat de definiția prevăzută la art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și/sau (b) o securitizare în sensul dat de definiția prevăzută la art. 1 pct. 2 din Regulamentului (UE) nr. 1.075/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare (reformare) (BCE/2013/40), în care creditele care sunt securitizate sunt cedate unei SVI;j) securitizare tradițională - are semnificația prevăzută la art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2017/2.402, cu modificările și completările ulterioare;k) securitizare sintetică - are semnificația prevăzută la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (UE) 2017/2.402, cu modificările și completările ulterioare;l) transfer de credit - achiziționarea sau cedarea de către instituția de credit a unui credit sau a unui portofoliu de credite, realizată prin transferul proprietății sau prin subparticipare;m) administrator - o instituție financiară monetară care administrează credite ce stau la baza unei securitizări sau credite care au fost transferate în alt mod, din perspectiva colectării principalului și a dobânzii de la debitori;n) derecunoaștere - eliminarea unui credit sau a unei părți a acestuia din soldurile raportate;o) revizuirea ratei dobânzii - modificarea ratei dobânzii unui credit care este prevăzută în contractul de creditare existent. Creditele supuse revizuirii ratei dobânzii includ, printre altele, credite cu rate ale dobânzii revizuite periodic în conformitate cu evoluția unui index (de exemplu, Euribor), credite cu rate ale dobânzii revizuite continuu (rate variabile) și credite cu rate revizuibile potrivit deciziei instituției de credit;p) poziții intragrup - pozițiile stabilite între societățile care acceptă depozite ce aparțin aceluiași grup, care este compus dintr-o societate-mamă și toți membrii grupului său, controlați în mod direct sau indirect;q) titluri de natura datoriei cu scadența inițială de până la 2 ani și cu garanția de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100% - instrumentele hibride emise de instituțiile financiare monetare cu scadența inițială de până la 2 ani și care la scadență pot avea o valoare de răscumpărare contractuală exprimată în moneda în care au fost emise mai mică decât suma investită inițial datorită combinației între datorie și instrumente financiare derivate;r) credite garantate cu garanții reale imobiliare - creditele însoțite de garanții definite în conformitate cu prevederile art. 124, 125 și 126 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare;s) credite neperformante - credite definite în conformitate cu definiția „stării de nerambursare“ de la art. 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare;t) credite restante - creanțe comerciale, valori de recuperat, credite acordate inclusiv pe baza valorilor primite în pensiune, nerambursate la scadență, precum și soldurile debitoare neautorizate (overdraft) ale conturilor curente, creanțe din dobânzi neîncasate la scadență evidențiate în conturile de creanțe restante și îndoielnice;u) gestionarea centralizată fictivă a fondurilor - aranjamente de gestionare centralizată a fondurilor puse de o IFM sau mai multe IFM la dispoziția unui grup de entități în care dobânda de plătit sau de primit de către IFM se calculează pe baza unei poziții nete „fictive“ a tuturor conturilor din structura de gestionare centralizată a fondurilor și în care fiecare participant la structura de gestionare centralizată a fondurilor păstrează un cont separat și poate atrage credite acordate pe descoperit de cont garantate cu depozitele altor participanți la structura de gestionare centralizată a fondurilor, fără un transfer de fonduri între conturi;v) dețineri proprii de titluri de valoare - titluri de valoare deținute de agentul raportor emitent, care rezultă din oricare dintre următoarele:v.1) păstrarea titlurilor de valoare la emisiune sau achiziționarea de către agentul raportor a titlurilor de valoare vândute anterior, care sunt înregistrate în bilanțul contabil al agentului raportor emitent;v.2) păstrarea titlurilor de valoare la emisiune sau achiziționarea de către agentul raportor a titlurilor de valoare vândute anterior, care nu sunt înregistrate în bilanțul contabil, dar care sunt utilizate sau sunt disponibile pentru a fi utilizate de către emitent pentru operațiuni de piață;w) provizioane care reprezintă obligații față de terți - provizioane pentru pensii, dividende sau obligații similare;x) participații nete ale gospodăriilor populației la rezervele fondurilor de pensii - provizioane care reprezintă obligații față de terți care sunt pasive ale IFM față de gospodăriile populației sub forma provizioanelor tehnice stabilite pentru a asigura pensii salariaților. Acestea se referă în mod specific la fondurile de pensii ale angajaților care nu au fost externalizate către o instituție independentă;y) dețineri de bunuri imobile - locuințe, alte clădiri și structuri (atât existente, cât și în curs de dezvoltare) și terenuri deținute în mod legal de agenții raportori, inclusiv pentru uz propriu;z) facilități de credit neutilizate - clasificate cu „risc mediu“, „risc moderat“ și „risc scăzut“, astfel cum sunt menționate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 575/2013;aa) plata anticipată a primelor de asigurare și rezerve aferente creanțelor exigibile - partea din primele brute plătite de IFM care urmează să fie alocată următoarei perioade contabile, plus creanțele IFM care nu au fost încă decontate;ab) pasiv în contrapartidă față de creditele care nu au fost derecunoscute - pasivul în contrapartidă pentru credite securitizate, dar nu recunoscute, din bilanțul IFM în baza standardelor contabile aplicabile;ac) ajustări pentru discrepanțele contabile/statistice - ajustări, pe bază netă, făcute pentru a echilibra bilanțul statistic pentru discrepanțele dintre evaluările statistice și cele contabile ale activelor și pasivelor raportate;ad) instituții de credit non-IFM - cuprinde instituții de credit a căror activitate nu constă în vreuna dintre activitățile menționate la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare;ae) instituții de credit IFM - are semnificația prevăzută la art. 4 lit. b 2.1) pct. (i).  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții specifice  +  Articolul 10(1) Tabelul „Categorii de instrumente“ din anexa nr. II partea 2 la Regulamentul BCE/2021/2 cuprinde o descriere detaliată a categoriilor de instrumente pe care băncile centrale naționale le transpun în categorii aplicabile la nivel național. Definițiile se raportează la Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010).(2) Activele bilanțiere ale instituțiilor de credit se clasifică în următoarele categorii, definite la art. 6: numerar; credite (include și categoriile depozite overnight, depozite la termen și alte depozite); titluri de natura datoriei deținute; acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții (fonduri de piață monetară și fonduri de investiții, altele decât cele de piață monetară); participații; active nefinanciare (inclusiv active fixe) și alte active (include și categoriile instrumente financiare derivate, opțiuni pe acțiuni ale angajaților, provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate, sume în tranzit interbancare și intrabancare, sume în curs de lămurire, plata anticipată a primelor de asigurare și a rezervelor aferente creanțelor exigibile și diverse active.(3) Pasivele bilanțiere ale instituțiilor de credit se clasifică în următoarele categorii, definite la art. 7: depozite; titluri de natura datoriei emise; capital și rezerve; alte pasive (include și categoriile: instrumente financiare derivate, opțiuni pe acțiuni ale angajaților, provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate, sume în tranzit interbancare și intrabancare, sume în curs de lămurire, participații nete ale gospodăriilor populației la rezervele fondurilor de pensii, provizioane care reprezintă obligații față de terți, ajustări pentru discrepanțele contabile/statistice și diverse pasive).(4) Pasivele bilanțiere ale fondurilor de piață monetară sunt constituite din acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, care reprezintă titluri de participare emise de fondurile de piață monetară, depozite atrase și alte pasive. În funcție de modul de constituire a fondurilor de piață monetară, titlurile de participare pot fi acțiuni (în cazul societăților de investiții) sau unități de fond (în cazul fondurilor de investiții).(5) Dobânda acumulată de primit aferentă creditelor se înregistrează în categoria credite, iar dobânda acumulată de plătit aferentă depozitelor se înregistrează în categoria depozite.(6) Pasivele bilanțiere ale instituțiilor emitente de monedă electronică sunt constituite din depozite overnight de monedă electronică [sume preplătite pe suport material (de tip hardware) sau prin carduri preplătite (de tip software)], împrumuturi primite, împrumuturi din operațiuni repo, capital și rezerve și alte pasive.  +  Articolul 11(1) Contrapărțile rezidente, precum și cele nerezidente din Uniunea Europeană ale instituțiilor financiare monetare se clasifică pe sectoarele instituționale definite la art. 4.(2) Contrapărțile nerezidente din afara Uniunii Europene ale instituțiilor financiare monetare se clasifică pe următoarele sectoare instituționale:a) banca centrală;b) societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;c) fonduri de piață monetară;d) administrația centrală;e) administrațiile statelor federale;f) administrațiile locale;g) administrațiile de securitate socială.(3) Pentru contrapărțile nerezidente din afara Uniunii Europene ale instituțiilor financiare monetare clasificate în alte sectoare instituționale decât cele menționate la pct. 2, coloana Cod sector instituțional nu se completează.  +  Articolul 12(1) Instituțiile de credit evidențiază separat ajustările din reevaluare, conform structurii de date prezentate în anexa nr. I.2.(2) Ajustările din reevaluare evidențiază modificările care se produc în cursul lunii de raportare în prețul:1.1) activelor:a) ajustările datorate modificării soldului creditelor, ca urmare a aplicării reducerii valorii contabile, inclusiv a reducerii valorii contabile a soldului total al creditului (scoaterea din evidențele contabile), precum și inversarea reducerii valorii contabile/scoaterii din evidențele contabile. De asemenea, ajustarea din reevaluare trebuie înregistrată pentru a contabiliza diferența dintre variația în soldul creditelor care rezultă dintr-o cedare a creditelor (cu derecunoașterea din bilanț) și valoarea de tranzacție (prețul de vânzare);b) ajustările datorate modificării prețurilor la titlurile de natura datoriei și la participațiile deținute în perioada de referință; în acest caz, anexa nr. I.2 va cuprinde schimbările (câștig/pierdere) care se produc în luna de raportare în valoarea bilanțieră a stocului de titluri și participații;c) ajustări ale activelor nefinanciare (din care se vor evidenția ajustările deținerilor de bunuri imobiliare);d) ajustări ale instrumentelor financiare derivate;e) ajustări ale plăților anticipate ale primelor de asigurare și rezervelor aferente creanțelor exigibile;1.2) pasivelor:a) ajustări ale titlurilor de valoare emise;b) ajustări ale capitalurilor și rezervelor;c) ajustări ale instrumentelor financiare derivate;d) ajustări ale participațiilor nete ale gospodăriilor populației la rezervele fondurilor de pensii;e) ajustări pentru discrepanțele contabile/statistice;f) ajustări ale diverselor pasive.(3) De asemenea, instituțiile de credit, cu excepția instituțiilor de credit non-IFM, vor evidenția separat ajustări ale creditelor transferate, conform structurii prevăzute în anexa nr. I.4:a) ajustări ale creditelor transferate cu impact asupra soldului creditelor raportate, pentru care se prestează în continuare servicii de administrare de către instituția de credit;b) ajustări ale creditelor transferate fără impact asupra soldului creditelor raportate. (4) Societățile de investiții autoadministrate și societățile de administrare a investițiilor care administrează fonduri de piață monetară vor evidenția separat ajustările din reevaluare, conform structurii prevăzute în anexa nr. I.7.(5) Ajustările din reevaluare evidențiază modificările care se produc în cursul lunii de raportare în valoarea titlurilor de natura datoriei deținute, în valoarea acțiunilor/unităților de fond emise de fondurile de piață monetară și de fondurile de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, în valoarea participațiilor și a instrumentelor financiare derivate deținute de fondurile de piață monetară, în valoarea acțiunilor/unităților de fond emise și a altor pasive; anexa nr. I.7 va cuprinde schimbările (câștig/pierdere) care se produc în luna de raportare în valoarea bilanțieră a instrumentelor financiare.  +  Secţiunea a 4-a Obligații de raportare  +  Articolul 13(1) Instituțiile de credit raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică date statistice privind:a) „Activele și pasivele bilanțiere ale instituțiilor de credit la data de ...“, conform structurii prezentate în anexa nr. I.1;b) „Soldul creditelor restante și al liniilor de credit neutilizate de instituțiile de credit la data de ...“, conform structurii prezentate în anexa nr. I.1A;c) „Ajustări din reevaluare ale instituțiilor de credit la data de ...“, conform structurii prezentate în anexa nr. I.2;d) „Activele și pasivele bilanțiere în echivalent lei“, conform structurii prezentate în anexa nr. I.3;e) „Securitizări și alte transferuri de credite efectuate de instituțiile de credit în luna ...“, conform structurii prezentate în anexa nr. I.4.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), instituțiile de credit non-IFM nu raportează:– pozițiile A2p și P1i din structura de date „Activele și pasivele bilanțiere ale instituțiilor de credit la data de ...“, prezentată în anexa nr. I.1;– structura de date „Soldul creditelor restante și al liniilor de credit neutilizate de instituțiile de credit la data de ...“, prezentată în anexa nr. I.1A;– structura de date „Securitizări și alte transferuri de credite efectuate de instituțiile de credit în luna ...“, prezentată în anexa nr. I.4.(3) Societățile de investiții autoadministrate și societățile de administrare a investițiilor care administrează fonduri de piață monetară raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică, separat pentru fiecare fond de piață monetară administrat și cuprins în lista fondurilor de piață monetară, date statistice privind:a) „Activele și pasivele bilanțiere ale fondurilor de piață monetară la data de ...“, conform structurii prezentate în anexa nr. I.5;b) „Activele și pasivele bilanțiere ale fondurilor de piață monetară în echivalent lei la data de ...“, conform structurii prezentate în anexa nr. I.6;c) „Ajustări din reevaluare ale fondurilor de piață monetară în luna ...“, conform structurii prezentate în anexa nr. I.7.(4) Instituțiile emitente de monedă electronică raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică date statistice privind:a) „Activele și pasivele bilanțiere ale instituțiilor emitente de monedă electronică la data de ...“, conform structurii prezentate în anexa nr. I.8;b) „Activele și pasivele bilanțiere ale instituțiilor emitente de monedă electronică în echivalent lei la data de ...“, conform structurii prezentate în anexa nr. I.9.(5) Categoriile de instrumente ce constituie activele și pasivele instituțiilor de credit, activele și pasivele fondurilor de piață monetară, precum și activele și pasivele instituțiilor emitente de monedă electronică se grupează în funcție de scadență, de țara contrapărții, de sectorul instituțional al contrapărții și de moneda în care sunt denominate, aplicând următoarele reguli:a) în anexele nr. I.1, I.1A, I.2, I.5, I.7, I.8, categoriile de active și de pasive se grupează astfel încât codul de scadență, codul de țară al contrapărții, codul sectorului instituțional al contrapărții și codul monedei în care sunt denominate să formeze o combinație unică pentru fiecare cod de rând; b) fiecare categorie de active și de pasive înscrisă în coloana A din anexele nr. I.1, I.1A, I.2, I.5, I.7, I.8 are același cod de rând (înscris în coloana 0) pentru toate combinațiile cod scadență - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă. Astfel, un cod de rând înscris în coloana 0 poate apărea în structura de date de mai multe ori, în funcție de numărul de combinații cod scadență - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă aferente elementului bilanțier respectiv;c) în anexa nr. I.4, categoriile de active se grupează astfel încât codul de scadență, codul de țară al contrapărții, codul sectorului instituțional al contrapărții, codul cesionarului/cedentului, codul de țară al cesionarului/cedentului și codul monedei în care sunt denominate să formeze o combinație unică pentru fiecare cod de rând;d) fiecare categorie de active înscrisă în coloana A din anexa nr. I.4 are același cod de rând (înscris în coloana 0) pentru toate combinațiile cod scadență - cod țară al contrapărții - cod sector instituțional al contrapărții - cod cesionar/cedent - cod țară al cesionarului/cedentului - cod monedă. Astfel, un cod de rând înscris în coloana 0 poate apărea în structura de date de mai multe ori, în funcție de numărul de combinații cod scadență - cod țară - cod sector instituțional - cod țară al contrapărții - cod sector instituțional al contrapărții - cod cesionar/cedent - cod țară al cesionarului/cedentului - cod monedă aferente elementului bilanțier respectiv.  +  Articolul 14Câmpurile informatice utilizate pentru ducerea la îndeplinire a cerințelor de raportare specificate în secțiunea a 4-a au următoarele semnificații:a) cod sector instituțional are semnificația prevăzută în „Nomenclatorul nr. 1 Cod sector instituțional“ din anexa nr. I.10;b) cod scadență inițială are semnificația prevăzută în „Nomenclatorul nr. 2 Cod scadență pe instrumente financiare și intervale de scadență“ din anexa nr. I.10.  +  Articolul 15(1) Datele statistice raportate Băncii Naționale a României, menționate în art. 13, se referă la activitatea tuturor unităților operative de pe teritoriul național și se transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu în data de 15 a lunii următoare lunii pentru care se întocmește raportarea. În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia. (2) Datele raportate conform prevederilor art. 13 au la bază informațiile din evidența contabilă a entităților raportoare.(3) Entitățile raportoare au obligația să retransmită datele statistice în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior.(4) Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative.(5) Prima raportare a informațiilor statistice lunare în temeiul art. 13 se realizează cu date pentru luna ianuarie 2022.  +  Capitolul III Ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 16Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.072/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (reformare) (BCE/2013/34), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 297 din 7 noiembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul BCE/2013/34, și se aplică instituțiilor de credit IFM, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit IFM străine, denumite în continuare instituții de credit IFM.  +  Secţiunea a 2-a Definițiile termenilor de bază  +  Articolul 17În înțelesul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) instituții de credit IFM - are semnificația prevăzută la art. 4 lit. b 2.1) pct. (i);b) rata anualizată a dobânzii (RAD) - rata dobânzii care este stabilită individual de comun acord de entitatea raportoare și gospodăria sau societatea nefinanciară pentru un depozit ori un credit, calculată în termeni anuali și exprimată în procente pe an. RAD include toate plățile în contul dobânzilor aferente depozitelor și creditelor, dar nu și alte speze care pot fi aplicabile. Disagio, definit ca diferența dintre valoarea nominală a creditului și suma primită de client, este considerat ca plată în contul dobânzii la începutul perioadei contractuale (momentul t0) și, prin urmare, este inclus în RAD;c) rata efectivă definită în sens restrâns (REDR) - rata dobânzii, calculată în termeni anuali, pentru care valoarea actuală a creditului/depozitului acordat/plasat este egală cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor, altele decât spezele (depozite sau credite, plăți sau rambursări, plăți în contul dobânzilor), viitoare sau existente, stabilite de comun acord între entitatea raportoare și gospodăria sau societatea nefinanciară. REDR este echivalentă cu componenta de rată a dobânzii anuale efective (DAE);d) dobânda anuală efectivă (DAE) - costul total al creditului pentru consumator exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului. Entitatea raportoare determină dobânda anuală efectivă conform metodologiei prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare;e) contract nou - orice nou acord încheiat între o gospodărie sau o societate nefinanciară și entitatea raportoare. Contractele noi includ:– toate contractele financiare care specifică pentru prima dată rata dobânzii pentru depozit sau pentru credit; și– toate renegocierile contractelor existente de depozit sau de credit;f) renegocierile - implicarea activă a unei gospodării sau a unei societăți nefinanciare în ajustarea termenilor și condițiilor unui contract existent de depozit sau de credit, inclusiv a ratei dobânzii. Prin urmare, extinderile și alte ajustări ale termenilor și condițiilor efectuate automat, adică fără implicarea activă a gospodăriei sau a societății nefinanciare, nu sunt renegocieri; g) perioada inițială fixă - perioada predeterminată la începutul contractului în cursul căreia valoarea ratei dobânzii nu se va modifica. Perioada inițială fixă poate fi mai scurtă sau egală cu scadența inițială a creditului. Valoarea ratei dobânzii este considerată a fi fixă doar dacă aceasta este stabilită la un nivel exact, de exemplu 10%, sau ca diferență față de o rată de referință la un anumit moment, de exemplu, rata Euribor pe 6 luni plus două puncte procentuale într-o zi și într-un moment stabilite anterior. Dacă la începutul contractului gospodăria sau societatea nefinanciară și entitatea raportoare convin asupra unei metode de calcul al ratei la credite, pentru o perioadă determinată, de exemplu, rata Euribor pe 6 luni plus două puncte procentuale pentru o perioadă de 3 ani, se consideră că perioada inițială a ratei dobânzii este de 6 luni, nu de 3 ani, întrucât valoarea ratei dobânzii se poate modifica la fiecare 6 luni pe parcursul celor 3 ani. Statisticile privind ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit pentru contractele noi de credit reflectă doar rata dobânzii care este stabilită pentru perioada inițială fixă la începutul unui contract sau după renegocierea creditului. În cazul în care, după această perioadă inițială fixă, rata dobânzii se transformă automat într-o rată variabilă, acest lucru nu se reflectă în ratele dobânzii practicate de instituțiile de credit pentru contractele noi, ci doar în cele pentru solduri;h) rată variabilă - rata dobânzii supusă revizuirii dobânzii în mod continuu, de exemplu, zilnic sau la latitudinea instituției de credit;i) credit destinat restructurării datoriei la rate sub nivelul celor aplicate pe piață - credit pentru restructurarea datoriei acordate debitorilor cu o situație financiară dificilă la rate sub nivelul celor aplicate pe piață;j) expresiile scadența inițială, scadența reziduală, rata dobânzii revizuită, perioada notificată și credite neperformante au semnificațiile prevăzute la art. 9.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții specifice  +  Articolul 18Statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile de credit se determină pentru categoriile de credite definite la art. 6 lit. b) și, respectiv, depozite, definite la art. 7 lit. a), pentru societățile nefinanciare și gospodăriile populației rezidente, conform structurilor de date din anexele nr. II.2, II.3, II.4, II.5, II.6 și II.7.  +  Articolul 19Statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile de credit se determină pentru creditele/depozitele existente în sold, respectiv pentru contractele noi de credite/depozite denominate în lei, euro și dolari SUA.  +  Articolul 20(1) Ratele dobânzii aferente soldurilor, detaliate în anexele nr. II.2 și II.3, se calculează pentru creditele și depozitele existente în sold la sfârșitul lunii pentru care se întocmește raportarea. (2) Ratele dobânzii pentru contractele noi având ca obiect alte categorii de credite și depozite decât depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creanțele aferente cardurilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), detaliate în anexele nr. II.4 și II.5, se calculează pentru contractele noi de credite acordate și pentru toate renegocierile contractelor de credit existente, respectiv pentru contractele noi de depozite atrase pe parcursul întregii luni pentru care se întocmește raportarea.(3) Ratele dobânzii aferente soldurilor, detaliate în anexa nr. II.6, se calculează pentru creditele existente în sold la sfârșitul lunii pentru care se întocmește raportarea.  +  Articolul 21În vederea întocmirii statisticilor privind ratele dobânzii practicate de instituțiile de credit IFM la contractele noi de credit și depozit, altele decât depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creanțele aferente cardurilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) și la contractele de credit renegociate, prezentate în anexele nr. II.4, II.5 și II.7, instituțiile de credit aplică următoarele reguli:1. În baza de calcul al ratelor dobânzii aferente contractelor noi de credit/depozit se include întreaga valoare acordată/ plasată a acestora, în cazul contractelor financiare care specifică pentru prima dată rata dobânzii pentru un depozit sau pentru un credit, respectiv valoarea pentru care se renegociază nivelul ratei dobânzii, în cazul renegocierilor contractelor existente de credit.2. În vederea defalcării în funcție de categorii valorice a contractelor noi de credite acordate societăților nefinanciare, respectiv a contractelor de credit renegociate, conform structurilor de date prezentate în anexele nr. II.4 și II.5, contractele noi de credit și cele renegociate acordate în lei și în dolari SUA sunt evaluate în echivalent euro pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Națională a României în ultima zi bancară a lunii pentru care se întocmește raportarea.3. Creditele garantate cu garanții reale și/sau garanții personale, detaliate în anexa nr. II.5, includ volumul total de contracte noi de credit care sunt garantate prin utilizarea tehnicii „protecției finanțate a creditului“ definite la art. 4 alin. (1) pct. 58 și la art. 197-200 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare, și/sau garantate prin utilizarea tehnicii „protecției nefinanțate a creditului“ definite la art. 4 alin. (1) pct. 59 și la art. 201, 202 și 203 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât valoarea garanției reale/garanției personale să fie mai mare sau egală cu valoarea totală a creditului.4. În baza de calcul al ratelor dobânzii aferente contractelor de credit renegociate, conform structurilor de date prezentate în anexa II.7, se include valoarea contractelor de credit existente, altele decât creanțele aferente cardurilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), acordate și nerambursate încă până în momentul în care are loc renegocierea.5. Creditele destinate restructurării datoriei nu sunt ca atare excluse din creditele renegociate. Cu toate acestea, dacă restructurarea implică o renegociere a ratei dobânzii și, ca rezultat, creditul este acordat la o rată sub condițiile pieței, acesta nu trebuie să fie inclus în creditele renegociate și nici în contractele noi.  +  Articolul 22Entitățile raportoare aplică prevederile art. 21 pct. 1 și pentru determinarea dobânzii anuale efective aferente contractelor noi privind creditele pentru consum și, respectiv, creditele pentru locuințe acordate gospodăriilor populației.  +  Articolul 23(1) Entitățile raportoare determină, agregat la nivelul fiecărei entități raportoare, ratele dobânzii aferente creditelor și ale dobânzii aferente depozitelor existente în sold, utilizând formula nr. 1 din anexa nr. II.1.(2) Ratele dobânzii se determină cu două zecimale, prin rotunjire.  +  Articolul 24(1) Entitățile raportoare determină, agregat la nivelul fiecărei entități raportoare, ratele dobânzii aferente depozitelor overnight, depozitelor rambursabile după notificare, creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditelor reînnoibile automat (revolving) și creanțelor aferente cardurilor de credit, utilizând formula nr. 1 din anexa nr. II.1.(2) Ratele dobânzii se determină cu două zecimale, prin rotunjire.  +  Articolul 25(1) Entitățile raportoare determină, agregat la nivelul fiecărei entități raportoare, ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit și depozit, altele decât depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creanțele aferente cardurilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), utilizând formula nr. 4 din anexa nr. II.1.(2) Ratele dobânzii se determină cu două zecimale, prin rotunjire.  +  Articolul 26(1) Entitățile raportoare determină, agregat la nivelul fiecărei entități raportoare, ratele dobânzii aferente contractelor de credit renegociate, altele decât creanțele aferente cardurilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), utilizând formula nr. 4 din anexa nr. II.1.(2) Ratele dobânzii se determină cu două zecimale, prin rotunjire.  +  Articolul 27(1) Entitățile raportoare determină, agregat la nivelul fiecărei entități raportoare, dobânda anuală efectivă aferentă contractelor noi privind creditele pentru consum, respectiv creditele pentru locuințe acordate gospodăriilor populației, utilizând formula nr. 7 din anexa nr. II.1.(2) Dobânda anuală efectivă se determină cu două zecimale, prin rotunjire.  +  Secţiunea a 4-a Obligații de raportare  +  Articolul 28(1) Entitățile raportoare transmit lunar Băncii Naționale a României - Direcția statistică date și informații privind ratele dobânzii, astfel:a) „Ratele dobânzii aferente creditelor și ale dobânzii aferente depozitelor existente în sold la data de ...“, conform structurii prezentate în anexa nr. II.2;b) „Ratele dobânzii aferente depozitelor overnight, depozitelor rambursabile după notificare, creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditelor reînnoibile automat (revolving) și creanțelor aferente cărților de credit existente în sold la data de ................“, conform structurii prezentate în anexa nr. II.3;c) „Dobânda anuală efectivă aferentă contractelor noi de credit“, conform structurii prezentate în anexa nr. II.3, tabelul „Dobânda anuală efectivă aferentă contractelor noi de credit“;d) „Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit și depozit - luna ...“, conform structurii prezentate în anexa nr. II.4;e) „Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit cu garanții reale și/sau garanții personale - luna ...“, conform structurii prezentate în anexa nr. II.5;f) „Ratele dobânzii aferente creditelor existente în sold la data de ...“, conform structurii prezentate în anexa nr. II.6;g) „Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit renegociate - luna ...“, conform structurii prezentate în anexa nr. II.7.(2) Datele raportate Băncii Naționale a României - Direcția statistică conform alin. (1) se referă la activitatea tuturor unităților operative de pe teritoriul național ale entităților raportoare și se transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu în data de 17 a lunii următoare lunii pentru care se întocmește raportarea. În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia.  +  Articolul 29(1) Entitățile raportoare au obligația să retransmită datele statistice privind ratele dobânzii în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior.(2) Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative.  +  Capitolul IV Raportarea statistică a datelor privind activele și pasivele instituțiilor financiare nebancare  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 30Prevederile prezentului capitol se adresează instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul general ținut de Banca Națională a României, denumite în continuare instituții financiare nebancare, și reglementează metodologia de determinare și raportare statistică la Banca Națională a României a activelor și pasivelor bilanțiere.  +  Articolul 31Termenul instituție financiară nebancară are semnificația prevăzută la art. 5 lit. c) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții specifice  +  Articolul 32Contrapărțile rezidente și cele nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene ale instituțiilor financiare nebancare se clasifică pe sectoarele instituționale definite la art. 4.  +  Articolul 33Activele bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare se clasifică în următoarele categorii, definite la art. 6: numerar; depozite overnight; depozite la termen; alte depozite; credite acordate; titluri de natura datoriei deținute; acțiuni cotate; acțiuni necotate; alte participații; acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară; acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară; provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate; instrumente financiare derivate; opțiuni pe acțiuni ale angajaților; credite comerciale și avansuri acordate; alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri; active fixe; alte active.  +  Articolul 34Pasivele bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare se clasifică în următoarele categorii, definite la art. 7: capital și rezerve; titluri de natura datoriei emise; provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate; instrumente financiare derivate; opțiuni pe acțiuni ale angajaților; credite comerciale și avansuri primite; alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri; alte pasive, precum și în categoria credite primite, definite ca sume datorate de instituția financiară nebancară creditorilor (altele decât cele aferente titlurilor de natura datoriei emise).  +  Articolul 35În vederea clasificării activelor și pasivelor bilanțiere pe categoriile de instrumente enumerate la art. 33 și, respectiv, art. 34, instituțiile financiare nebancare respectă următoarele reguli: a) activele și pasivele bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare se înregistrează în anexa nr. III.1 în moneda în care sunt denominate;b) în coloana F din anexa nr. III.1 se înregistrează soldul la sfârșitul trimestrului al tuturor elementelor bilanțiere de activ și de pasiv, la care se adaugă creanța atașată - pentru elementele bilanțiere de activ la care se calculează creanță atașată, respectiv datoria atașată - pentru elementele bilanțiere de pasiv la care se calculează datorie atașată;c) la categoria credite acordate se înregistrează creditele acordate, creanțele curente și restante aferente creditelor acordate și creanțele atașate aferente, existente în sold la data pentru care se întocmește raportarea;d) creditele pentru dezvoltarea afacerilor, definite la art. 6 lit. b1.3), se includ în categoria credite pentru alte scopuri;e) fiecare contract de credit se clasifică pe o singură bandă de scadență, în funcție de durata inițială pentru care a fost încheiat. Odată clasificat într-o bandă de scadență, creditul rămâne pe acea bandă până la rambursarea integrală a acestuia, dacă nu intervin modificări contractuale. Aceeași abordare se aplică și în cazul celorlalte elemente de activ și de pasiv care se detaliază pe benzi de scadență;f) în cazul unui credit acordat sub forma leasingului financiar, rata de credit și dobânda de rambursat facturate se înregistrează în categoria de activ credite acordate. Celelalte elemente de activ facturate, cum ar fi TVA, rata de asigurare a bunului finanțat, diferențe de curs valutar, comisioane și altele asemenea, se înregistrează în categoria de activ alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri;g) cheltuielile înregistrate în avans, cum ar fi plăți în avans pentru un abonament, serviciu, asigurare, comisioane plătite în avans, avansuri acordate pentru imobilizări proprii și altele asemenea, se înregistrează în categoria de activ credite comerciale și avansuri acordate;h) bunurile achiziționate în numele clienților, precum și bunurile recuperate de la debitori, incluse temporar în bilanțul instituției financiare nebancare raportoare, se înregistrează la categoria de activ alte active;i) provizioanele constituite de instituția financiară nebancară raportoare, indiferent de natura lor, se înregistrează la categoria de pasiv capital și rezerve;j) împrumuturile de natura leasingului financiar angajate de instituțiile financiare nebancare pentru achiziționarea de bunuri mobile sau imobile necesare desfășurării activității proprii se înregistrează în categoria de pasiv credite primite;k) contravaloarea biletelor la ordin primite inițial ca garanție de la un debitor, încasată de instituția financiară nebancară raportoare, se înregistrează în categoria de pasiv credite comerciale și avansuri primite;l) avansurile primite de la clienți pentru bunurile ce urmează să fie finanțate de către instituția financiară nebancară raportoare se înregistrează în categoria de pasiv credite comerciale și avansuri primite, la codul corespunzător sectorului instituțional al clientului respectiv;m) sumele de bani datorate de către instituțiile financiare nebancare furnizorilor de bunuri achiziționate pentru desfășurarea activității proprii se înregistrează în categoria de pasiv credite comerciale și avansuri primite;n) creditele acordate clienților, care nu au fost trase de aceștia până la sfârșitul trimestrului pentru care se realizează raportarea și care rămân în contul curent al instituției financiare nebancare deschis la instituții de credit, se înregistrează la categoria de pasiv alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri;o) diferențele de curs valutar se înregistrează la categoriile de activ/pasiv alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri, respectiv alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri;p) amortizarea mijloacelor fixe se înregistrează la categoria de pasiv alte pasive;q) activele și pasivele bilanțiere care nu se pot încadra în anexa nr. III.1 într-unul din codurile de activ (de la A1 la A17) sau pasiv (de la P1 la P9) se încadrează la codul A18 alte active, respectiv P10 alte pasive.  +  Secţiunea a 3-a Obligații de raportare  +  Articolul 36(1) Instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general au obligația să raporteze trimestrial Băncii Naționale a României - Direcția statistică date statistice privind:a) „Situația activelor și pasivelor bilanțiere existente în sold“, conform structurii prezentate în anexa nr. III.1;b) „Situația principalelor active și pasive bilanțiere în echivalent lei“, conform structurii prezentate în anexa nr. III.2.(2) „Situația activelor și pasivelor bilanțiere existente în sold“, conform structurii prezentate în anexa nr. III.1, cuprinde date privind toate elementele bilanțiere de activ și de pasiv la valoarea brută, existente în sold la sfârșitul trimestrului pentru care se întocmește raportarea, clasificate conform categoriilor prezentate la art. 33 și 34. Valorile acestor elemente includ creanțele atașate (aferente elementelor de activ) și, respectiv, datoriile atașate (aferente elementelor de pasiv).Structura de date prezentată în anexa nr. III.1 se elaborează avându-se în vedere următoarele: a) instituțiile financiare nebancare grupează elementele de activ și de pasiv deținute în bilanț la sfârșitul trimestrului de referință în funcție de scadență, de țara contrapărții, de sectorul instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și de moneda în care sunt denominate, cu respectarea următoarelor reguli:a1) creditele acordate și creditele primite se repartizează pe 3 benzi de scadență (mai mică de un an inclusiv, între unu și 5 ani inclusiv, peste 5 ani) în funcție de durata inițială a contractului/convenției al cărui/cărei obiect îl constituie, codificate conform tabelului nr. 1 „Codurile atribuite coloanei Cod scadență, pe instrumente financiare și intervale de scadență“ din anexa nr. III.3;a2) titlurile de natura datoriei deținute/emise, depozitele la termen, alte depozite se repartizează pe 3 benzi de scadență (mai mică de un an inclusiv, între unu și 2 ani inclusiv, peste 2 ani) în funcție de durata inițială a contractului/convenției de depozit, respectiv maturitatea la emitere a titlurilor, codificate conform tabelului nr. 1 „Codurile atribuite coloanei Cod scadență, pe instrumente financiare și intervale de scadență“ din anexa nr. III.3;b) elementele bilanțiere de activ și de pasiv clasificate conform art. 33 și, respectiv, art. 34 se înscriu în coloana A din anexa nr. III.1 astfel încât codul scadenței, codul de țară al contrapărții, codul sectorului instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și codul monedei în care sunt denominate să formeze o combinație care să apară o singură dată pentru fiecare cod de rând;c) fiecare element bilanțier de activ și de pasiv înscris în coloana A din anexa nr. III.1 are același cod de rând (înscris în coloana 0) pentru toate combinațiile cod scadență-cod țară-cod sector instituțional-cod monedă. Astfel, un cod de rând înscris în coloana 0 poate apărea în structura de date de mai multe ori, în funcție de numărul de combinații cod scadență-cod țară-cod sector instituțional-cod monedă aferent elementului bilanțier respectiv;d) cod sector instituțional al contrapărții are semnificația prevăzută în tabelul nr. 3 „Codurile atribuite coloanei Cod sector instituțional“ din anexa nr. III.3;e) contrapărțile instituțiilor financiare nebancare care sunt nerezidente din state terțe nu sunt clasificate pe sectoare instituționale. Pentru acestea, coloana Cod sector instituțional nu se completează. (3) „Situația principalelor active și pasive bilanțiere în echivalent lei“, conform structurii prezentate în anexa nr. III.2, cuprinde date privind principalele active și pasive la valoarea brută, determinate în echivalent lei, existente în sold la sfârșitul trimestrului pentru care se întocmește raportarea. Structura de date prezentată în anexa nr. III.2 se elaborează avându-se în vedere următoarele: a) elementele bilanțiere exprimate în alte monede sunt transformate în echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în ultima zi bancară a trimestrului pentru care se întocmește raportarea;b) elementele bilanțiere exprimate în monede necotate de Banca Națională a României sunt transformate în echivalent lei la cursul de schimb utilizat în evidența contabilă. Monedele necotate sunt incluse în tabelul nr. 2 „Monede necotate de Banca Națională a Românei și cursul de schimb utilizat“ din anexa nr. III.3, care cuprinde codul ISO al monedei respective și cursul de schimb în raport cu leul utilizat în evidența contabilă și la elaborarea anexei nr. III.2.(4) Datele structurate conform situațiilor prevăzute la alin. (2) și (3) se transmit la Banca Națională a României - Direcția statistică în format electronic, în termen de 30 de zile calendaristice de la sfârșitul trimestrului pentru care se realizează raportarea, și se referă la activitatea tuturor unităților operative de pe teritoriul național. Datele se transmit în formatul electronic comunicat de Banca Națională a României.(5) Datele raportate conform prevederilor art. 36 au la bază informațiile din evidența contabilă a instituțiilor financiare nebancare.(6) Instituțiile financiare nebancare au obligația să retransmită datele statistice privind activele și pasivele bilanțiere în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative.  +  Capitolul V Raportarea statistică a datelor privind activele și pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 37Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.073/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (reformare) (BCE/2013/38), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 297 din 7 noiembrie 2013, denumit în continuare Regulamentul BCE/2013/38, și se aplică societăților de investiții autoadministrate și societăților de administrare a investițiilor care administrează fonduri de investiții rezidente, altele decât cele de piață monetară.  +  Articolul 38Expresia fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară are semnificația prevăzută la art. 4 lit. c).  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții specifice  +  Articolul 39(1) Contrapărțile rezidente și cele nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene ale fondurilor de investiții se clasifică pe sectoare instituționale. Standardele privind clasificarea sectoarelor sunt definite în Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010).(2) Sectoarele instituționale sunt definite la art. 4.  +  Articolul 40(1) Tabelul A din anexa II partea 1 a Regulamentului BCE/2013/38 oferă o descriere standard detaliată a categoriilor de instrumente ce constituie activele și pasivele fondurilor de investiții, pe care băncile centrale naționale le transpun în categorii aplicabile la nivel național. (2) Activele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, se clasifică în următoarele categorii:a) creanțe din depozite și credite - această categorie este formată din fonduri acordate ca împrumut debitorilor de către fondurile de investiții sau din credite achiziționate de fondurile de investiții, care fie sunt dovedite prin documente nenegociabile, fie nu sunt dovedite prin documente. Aici sunt incluse și active sub formă de depozite:– depozite plasate la instituții financiare monetare:(i) depozite transferabile;(ii) alte depozite: toate deținerile în depozite, altele decât depozitele transferabile. Depozitele clasificate în categoria alte depozite nu pot fi utilizate pentru efectuarea de plăți în orice moment și nu sunt convertibile în numerar sau depozite transferabile fără niciun fel de restricții sau penalități semnificative. Această subcategorie include depozitele la termen și depozitele rambursabile după notificare;– dețineri de titluri de valoare nenegociabile: titluri de natura datoriei, care nu sunt negociabile și care nu pot fi tranzacționate pe piețele secundare;– credite tranzacționate: credite care au devenit de facto negociabile sunt clasificate la postul creanțe din depozite și credite, cu condiția să nu existe o dovadă a tranzacționării pe piața secundară. În caz contrar, acestea sunt clasificate drept titluri de natura datoriei;– creanțe subordonate sub formă de depozite sau credite;– creanțe în cadrul operațiunilor reverse repo garantate cu numerar.Creanțele din depozite și credite se defalcă în următoarele subcategorii:a1) numerar;a2) depozite transferabile;a3) alte depozite;a4) credite acordate;b) titluri de natura datoriei;c) participații și acțiuni/unități ale fondurilor de investiții, cu următoarele subcategorii:c1) participații, defalcate în:c1.1) acțiuni cotate;c1.2) acțiuni necotate;c1.3) alte participații;c2) acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară;c3) acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții;d) instrumente financiare derivate;e) active nefinanciare (inclusiv active fixe);f) alte active, defalcate în:f1) credite comerciale și avansuri acordate;f2) alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri;f3) alte active.(3) Categoriile de active enumerate la alin. (2) lit. a) pct. (i), lit. b), c), d), e) și f) sunt definite la art. 6.(4) În cazul titlurilor de natura datoriei emise la o valoare diferită de valoarea de răscumpărare (cazul titlurilor emise cu discount sau cu primă de emisiune), diferența dintre cele două valori este considerată dobândă și se împarte uniform pe durata de viață a titlului de natura datoriei. Creanța atașată aferentă depozitelor și creditelor se înregistrează în categoria creanțe din depozite și credite, corespunzător instrumentului financiar pentru care se calculează. Creanța atașată aferentă titlurilor de natura datoriei se înregistrează în categoria titluri de natura datoriei. (5) Pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, se clasifică în următoarele categorii:a) credite și depozite atrase - sumele datorate de fondurile de investiții creditorilor, altele decât cele care provin din emisiunea de titluri de valoare negociabile. Acest post cuprinde:– credite: credite acordate care fie sunt dovedite prin documente nenegociabile, fie nu sunt dovedite prin documente;– operațiuni repo și operațiuni de tip repo garantate cu numerar: contrapartida numerarului primit în schimbul titlurilor de valoare vândute la un preț, cu angajamentul ferm de răscumpărare a acelorași titluri de valoare (sau a unor titluri de valoare similare) la un preț fixat și la o dată ulterioară prestabilită. Sumele primite de fondurile de investiții în schimbul titlurilor de valoare transferate unui terț („cumpărător temporar“) sunt clasificate la acest post dacă există un angajament ferm de răscumpărare a titlurilor de valoare, și nu doar opțiunea de a face acest lucru. Aceasta înseamnă că fondul de investiții păstrează toate riscurile și beneficiile asociate titlurilor de valoare suport al operațiunii, pe parcursul desfășurării acesteia;– garanții în numerar primite în schimbul operațiunilor de împrumut de titluri de valoare: sume primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui terț sub forma unor operațiuni de împrumut de titluri de valoare garantate cu numerar;– garanții în numerar primite în cadrul operațiunilor care implică transferul temporar de aur. Categoria de pasive credite și depozite atrase se clasifică, în funcție de durata inițială, în:– credite și depozite atrase cu durata inițială mai mică sau egală cu un an;– credite și depozite atrase cu durata inițială mai mare de un an și mai mică sau egală cu 5 ani;– credite și depozite atrase cu durata inițială mai mare de 5 ani;b) acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții - acțiunile sau unitățile de fond, inclusiv sub forma titlurilor de capital, emise de fondul de investiții. Acest post reprezintă datoriile totale către acționarii fondului de investiții. De asemenea, sunt incluse și fondurile rezultate din beneficiile nedistribuite sau fondurile rezervate de către fondul de investiții în anticiparea unor posibile plăți și obligații viitoare. Această categorie reprezintă activul net al fondului de investiții; c) instrumente financiare derivate;d) alte pasive, defalcate în:d1) titluri de natura datoriei emise;d2) credite comerciale și avansuri primite;d3) alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri;d4) alte pasive.(6) Categoriile de pasive enumerate la alin. (5) lit. c) și d) sunt definite la art. 7.(7) Datoria atașată aferentă creditelor și depozitelor se înregistrează în categoria credite și depozite atrase, iar datoria atașată aferentă titlurilor de natura datoriei emise se înregistrează în categoria titluri de natura datoriei emise.  +  Articolul 41În vederea clasificării activelor și pasivelor fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, pe categoriile de instrumente specificate la art. 40 alin. (2) și (5), societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate respectă următoarele reguli: a) disponibilul fondului de investiții la societatea de servicii de investiții financiare se înregistrează în activul fondului de investiții, categoria alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri;b) un instrument financiar clasificat în una dintre următoarele categorii: alte depozite; credite acordate; titluri de natura datoriei; credite și depozite atrase și titluri de natura datoriei emise se clasifică pe o singură bandă de scadență, în funcție de durata inițială/scadența la emisiune. Odată clasificat într-o bandă de scadență, instrumentul financiar rămâne pe acea bandă până la rambursarea completă, dacă nu intervin modificări contractuale;c) cheltuielile înregistrate în avans, precum și comisioanele plătite în avans se înregistrează în categoria de activ credite comerciale și avansuri acordate;d) sumele de bani aferente valorilor mobiliare vândute și nedecontate se înregistrează, după caz, în categoria alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri;e) activele nefinanciare se înregistrează la valoarea netă de amortizări;f) instrumentele financiare clasificate în una dintre următoarele categorii de active/pasive: depozite transferabile; alte depozite; credite; credite comerciale și avansuri acordate/primite; alte sume de primit/plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri; alte active/pasive se înregistrează la valoarea brută.  +  Articolul 42Poziția de pasiv acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții se determină ca diferență între total active și total angajamente.  +  Secţiunea a 3-a Obligații de raportare  +  Articolul 43(1) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează lunar Băncii Naționale a României date statistice privind activele și pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, pe care le administrează, conform structurii de date „Situația activelor și pasivelor fondurilor de investiții“, prezentată în anexa nr. IV.1, ce cuprinde date privind toate elementele de activ și de pasiv existente în bilanț la sfârșitul lunii pentru care se întocmește raportarea. Valorile acestor elemente includ creanțele atașate (aferente elementelor de activ) și, respectiv, datoriile atașate (aferente elementelor de pasiv).(2) Categoriile de instrumente ce constituie activele și pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, se grupează în funcție de scadență, de țara contrapărții, de sectorul instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și de moneda în care sunt denominate, aplicând următoarele reguli:a) categoriile de active și de pasive se grupează astfel încât codul de scadență, codul de țară al contrapărții, codul sectorului instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și codul monedei în care sunt denominate să formeze o combinație care să apară o singură dată în anexa nr. IV.1 pentru fiecare cod de rând;b) fiecare categorie de active și de pasive înscrisă în coloana A din anexa nr. IV.1 are același cod de rând (înscris în coloana 0) pentru toate combinațiile cod scadență-cod țară-cod sector instituțional-cod monedă. Astfel, un cod de rând înscris în coloana 0 poate apărea în structura de date de mai multe ori, în funcție de numărul de combinații cod scadență-cod țară-cod sector instituțional-cod monedă aferente elementului bilanțier respectiv;c) contrapărțile fondurilor de investiții care sunt nerezidente din state terțe nu sunt clasificate pe sectoare instituționale. Pentru acestea, coloana Cod sector instituțional nu se completează.  +  Articolul 44Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează lunar Băncii Naționale a României date statistice privind activele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, pe care le administrează, conform structurii de date „Situația titlurilor de valoare acordate cu împrumut sau vândute în baza unui contract de report“, prezentată în anexa nr. IV.1A, ce cuprinde date privind toate titlurile de valoare acordate cu împrumut sau vândute în baza unui contract de report existente în bilanț la sfârșitul lunii pentru care se întocmește raportarea, precum și ajustările din reevaluare datorate prețului la care titlurile de valoare acordate cu împrumut sau vândute în baza unui contract de report sunt înregistrate.  +  Articolul 45Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează lunar Băncii Naționale a României date statistice privind activele și pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, pe care le administrează, conform structurii de date „Situația principalelor active și pasive în echivalent lei“, prezentată în anexa nr. IV.2, ce cuprinde date privind principalele active și pasive la valoarea brută, determinate în echivalent lei la sfârșitul lunii pentru care se întocmește raportarea. Structura de date prezentată în anexa nr. IV.2 se elaborează avându-se în vedere următoarele:a) categoriile de instrumente exprimate în alte monede sunt transformate în echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în ultima zi bancară a lunii pentru care se întocmește raportarea;b) categoriile de instrumente exprimate în monede necotate de Banca Națională a României sunt transformate în echivalent lei la cursul de schimb utilizat în evidența contabilă. Monedele necotate sunt incluse în tabelul nr. 1 din anexa nr. IV.1, care cuprinde codul ISO al monedei respective și cursul de schimb în raport cu leul utilizat în evidența contabilă și la elaborarea anexei nr. IV.2.  +  Articolul 46(1) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează lunar Băncii Naționale a României date statistice privind fondurile de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, pe care le administrează, conform structurii de date „Ajustări din reevaluare datorate variațiilor prețului“, prezentată în anexa nr. IV.3, ce cuprinde date privind ajustările din reevaluare datorate variațiilor prețului la care activele și pasivele sunt înregistrate. (2) Ajustările din reevaluare datorate variațiilor prețului includ variațiile care au loc în timp în valoarea stocurilor de sfârșit de perioadă din cauza variațiilor valorii de referință la care sunt înregistrate, adică pierderile/câștigurile înregistrate.(3) Ajustările din reevaluare datorate variațiilor prețului se grupează în funcție de scadență, de țara contrapărții, de sectorul instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și de moneda în care sunt denominate elementele de activ și de pasiv la care se referă, conform regulilor prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. a)-c).  +  Articolul 47Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează lunar Băncii Naționale a României date statistice privind fondurile de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, pe care le administrează, conform structurii de date „Situația emiterilor și răscumpărărilor de acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții“, prezentată în anexa nr. IV.4, ce cuprinde date privind emiterile și, respectiv, răscumpărările de acțiuni/unități de fond în echivalent lei ale fondului de investiții în perioada de referință.  +  Articolul 48(1) Datele structurate conform situațiilor prevăzute la art. 43-47 se transmit în format electronic la Banca Națională a României - Direcția statistică, în termen de 25 de zile de la sfârșitul lunii pentru care se realizează raportarea.(2) Banca Națională a României comunică în timp util agenților raportori formatul electronic și modalitatea de transmitere a datelor.(3) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate au obligația să retransmită datele statistice privind activele și pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, pe care le administrează, în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative.  +  Articolul 49Anexa nr. IV.5 cuprinde tabelele 1-4 necesare încadrării datelor statistice aferente fondurilor de investiții pe structurile de date solicitate prin prezentul regulament, respectiv tabelul 1 „Codurile atribuite coloanei Cod scadență, pe instrumente financiare și intervale de scadență“, tabelul 2 „Codurile atribuite coloanei Cod sector instituțional“, tabelul 3 „Clasificarea în funcție de politica de investiții a fondurilor de investiții care nu au obligația înregistrării la ASF“ și tabelul 4 „Structura fondurilor de investiții din categoria Fonduri de Investiții Alternative care nu au obligația înregistrării la ASF“.  +  Capitolul VI Raportarea statistică a datelor privind activele și pasivele societăților de asigurare  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 50Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.374/2014 al Băncii Centrale Europene din 28 noiembrie 2014 privind cerințele de raportare statistică pentru societățile de asigurare (BCE/2014/50), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L366 din 20.12.2014, denumit în continuare Regulamentul BCE/2014/50, și se aplică societăților de asigurare persoane juridice române și sucursalelor din România ale societăților de asigurare străine, denumite în continuare societăți de asigurare.  +  Articolul 51(1) În sensul prezentului regulament, societate de asigurare (subsectorul S.128 „Societăți de asigurare“ din SEC 2010) înseamnă o societate sau o cvasisocietate financiară a cărei funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor, în principal sub formă de asigurări directe sau reasigurări.(2) Categoria societăți de asigurare cuprinde:a) o societate sau o cvasisocietate financiară care furnizează servicii de asigurare de viață, unde deținătorul poliței efectuează plăți regulate sau unice către un asigurător și primește în schimb din partea asigurătorului garanția că acesta îi va plăti o sumă convenită sau o rentă, la o anumită dată sau mai devreme;b) o societate sau o cvasisocietate financiară care furnizează servicii de asigurare generală pentru acoperirea riscurilor din categoria riscurilor de accident, de boală, de incendiu și de nerambursare a unui credit;c) o societate sau o cvasisocietate financiară care furnizează servicii de reasigurare, unde asigurarea este cumpărată de asigurător pentru a se proteja pe sine față de un număr neașteptat de mare de indemnizații sau față de indemnizații excepțional de mari de plătit.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții specifice  +  Articolul 52(1) Contrapărțile rezidente și cele nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene ale societăților de asigurare se clasifică pe sectoare instituționale definite la art. 4.(2) Standardele privind clasificarea sectoarelor instituționale sunt definite în Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010).  +  Articolul 53(1) Activele societăților de asigurare se clasifică în următoarele categorii, definite la art. 6: numerar; depozite overnight; depozite la termen; alte depozite; titluri de natura datoriei deținute; credite; acțiuni cotate; acțiuni necotate; alte participații; acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară; acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară; provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate; instrumente financiare derivate; opțiuni pe acțiuni ale angajaților; credite comerciale și avansuri acordate; alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri; alte active.(2) În plus față de activele enumerate la alin. (1), specifice activității societăților de asigurare sunt și următoarele categorii:a) împrumuturi, din care garanții ale depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare; garantarea depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare reprezintă depozitele plasate de societățile de reasigurare drept garanții pentru societățile de asigurare care acționează drept societăți cedente în operațiunile de reasigurare;b) provizioane tehnice de asigurări generale reprezintă creanțele financiare ale societăților de asigurare față de societățile de reasigurare bazate pe polițe de reasigurare generală și de viață;c) active nefinanciare reprezintă active corporale și necorporale, altele decât activele financiare; această categorie include locuințe, alte clădiri și construcții civile, mașini și echipamente, obiecte de valoare și produse de proprietate intelectuală precum software pentru computere și baze de date.  +  Articolul 54(1) Pasivele societăților de asigurare se clasifică în următoarele categorii, definite la art. 7: titluri de natura datoriei emise; capitaluri proprii; acțiuni cotate; acțiuni necotate; provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate; instrumente financiare derivate; opțiuni pe acțiuni ale angajaților; credite comerciale și avansuri primite; alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri; alte pasive, precum și categoria credite primite, definite ca sume datorate de societatea de asigurare creditorilor (altele decât cele aferente titlurilor de natura datoriei emise).(2) În plus față de pasivele enumerate la alin. (1), specifice activității societăților de asigurare sunt și următoarele categorii:a) împrumuturi, din care garanții ale depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare; garantarea depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare reprezintă depozitele primite de societățile cedente drept garanții de la societățile de reasigurare;b) provizioane tehnice de asigurări generale reprezintă nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare ale deținătorilor polițelor lor de asigurare generală; provizioanele tehnice de asigurări generale sunt împărțite pe următoarele sectoare de activitate specifice societăților de asigurare:b1) asigurări privind cheltuielile medicale reprezintă obligațiile de asigurare privind cheltuieli medicale, atunci când activitatea de bază nu este desfășurată pe o bază tehnică similară celei a asigurării de viață, altele decât obligațiile incluse în sectorul de activitate definit la lit. b3);b2) asigurări pentru protecția veniturilor reprezintă obligațiile de asigurare pentru protecția veniturilor, atunci când activitatea de bază nu este desfășurată pe o bază tehnică similară celei a asigurării de viață, altele decât obligațiile incluse în sectorul de activitate definit la lit. b3);b3) asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale reprezintă obligații de asigurare de sănătate legate de vătămări și accidente de muncă și boli profesionale, atunci când activitatea de bază nu este desfășurată pe o bază tehnică similară celei a asigurării de viață;b4) asigurări privind răspunderea civilă pentru autovehicule reprezintă obligații de asigurare care acoperă toate tipurile de răspundere în cazul utilizării de autovehicule care funcționează pe uscat (inclusiv răspunderea transportatorului);b5) asigurări privind alte motoare reprezintă obligații de asigurare care acoperă toate tipurile de daune sau pierderea vehiculelor de uscat (inclusiv stocul de rulare pe calea ferată);b6) asigurări maritime, aeriene și de transport reprezintă obligații de asigurare care acoperă toate tipurile de daune sau pierderea pe mare, lac, râu sau canal a unei nave sau aeronave și daunele sau pierderea unor bunuri în tranzit sau a unor bagaje, indiferent de forma de transport; obligații de asigurare care acoperă răspunderea generată de utilizare a unor aeronave, nave sau bărci pe mare, lac, râu sau canal (inclusiv răspunderea transportatorului);b7) asigurări împotriva incendiului și a altor deteriorări ale proprietății reprezintă obligații de asigurare care acoperă toate tipurile de daune sau pierderea proprietății, altele decât cele incluse la lit. b5) și b6), din cauza unui incendiu, a unei explozii, a forțelor naturii, inclusiv furtuni, grindină, îngheț, energie nucleară, alunecări de teren și orice alt eveniment precum furtul;b8) asigurări de răspundere civilă generală reprezintă obligații de asigurare care acoperă toate tipurile de răspundere, altele decât cele incluse la lit. b4) și b6);b9) asigurarea creditelor și a garanțiilor reprezintă obligații de asigurare care acoperă insolvența, creditele de export, creditele în rate, ipotecile, creditul agricol și asigurarea directă și indirectă a garanțiilor;b10) asigurarea privind cheltuielile juridice reprezintă obligații de asigurare care acoperă cheltuielile juridice și cheltuielile de judecată;b11) asigurări de asistență reprezintă obligații de asigurare care acoperă asistența acordată persoanelor care se confruntă cu dificultăți în timpul unei călătorii, atunci când sunt departe de casă sau de reședința obișnuită;b12) asigurări de diverse pierderi financiare reprezintă obligații de asigurare care acoperă riscul de șomaj, venituri insuficiente, condiții meteo nefavorabile, pierderea indemnizațiilor, cheltuieli generale continue, cheltuieli de tranzacționare neprevăzute, pierderea valorii de piață, pierderea chiriei sau a venitului, cheltuieli de tranzacționare indirecte, altele decât cele sus-menționate, alte pierderi financiare (fără legătură cu tranzacționarea), precum și orice alt risc de asigurare generală neacoperit de cele incluse la sectoarele de activitate prevăzute la lit. b1)-b11);b13) reasigurare reprezintă obligațiile de reasigurare ale societăților de asigurare;c) provizioane tehnice de asigurări de viață legate de unități reprezintă nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare ale deținătorilor polițelor lor de asigurare de viață legate de unități; viitoarele indemnizații ale unui deținător de poliță de asigurare în cadrul unui contract de asigurare de viață legată de unitate depind de performanța grupului de active în care sunt investite fondurile deținătorului de poliță;d) provizioane tehnice de asigurări de viață nelegate de unități reprezintă nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare ale deținătorilor polițelor lor de asigurare de viață nelegate de unități; viitoarele indemnizații ale unui deținător de poliță de asigurare în cadrul unui contract de asigurare de viață nelegată de unitate nu depind de evoluția vreunui grup de active;e) drepturi de pensie, din care sisteme de cotizații predefinite reprezintă nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare ale deținătorilor polițelor lor de asigurare din sistemele sale de cotizații predefinite; într-un sistem cu contribuții definite, prestațiile plătite depind de performanța activelor achiziționate; pasivul unui sistem cu contribuții definite este egal cu valoarea de piață curentă a activelor fondului;f) drepturi de pensie, din care sisteme de prestații predefinite reprezintă nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare ale deținătorilor polițelor de asigurare din sistemul său de prestații predefinite; într-un sistem de pensii cu prestații predefinite, nivelul prestațiilor de pensii promise angajaților contribuabili este stabilit printr-o formulă convenită în prealabil; pasivul unui sistem de acest tip este egal cu valoarea actualizată a prestațiilor promise;g) drepturi de pensie, din care sisteme hibride reprezintă nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare care combină elemente ale sistemelor de cotizații predefinite și de prestații predefinite.  +  Articolul 55În sensul prezentului regulament, societățile de asigurare trebuie să asigure informații și cu privire la prime, contribuții, indemnizații, venituri și comisioane, după cum urmează:a) primele emise reprezintă prime emise brute, care cuprind toate sumele datorate în trimestrul de referință conform contractelor de asigurare, indiferent dacă aceste sume au legătură total sau parțial cu o perioadă ulterioară;b) primele încasate reprezintă sumele efectiv încasate de societatea de asigurare în trimestrul de referință, indiferent dacă aceste sume sunt aferente trimestrului de referință sau altor perioade;c) contribuțiile de încasat pentru drepturi de pensie reprezintă sumele datorate în trimestrul de referință conform contractelor privind drepturi de pensie, indiferent dacă aceste sume sunt aferente trimestrului de referință sau altor perioade;d) contribuțiile încasate pentru drepturi de pensie reprezintă sumele efectiv încasate de societatea de asigurare în trimestrul de referință, indiferent dacă acestea sunt aferente trimestrului de referință sau altor perioade;e) indemnizații de plătit reprezintă sumele plătite conform contractelor de asigurare și contractelor privind drepturi de pensie aferente trimestrului de referință plus provizioane pentru indemnizații aferente trimestrului respectiv, minus provizioanele pentru indemnizațiile aferente perioadelor precedente;f) indemnizațiile plătite reprezintă sumele efectiv plătite de societatea de asigurare în trimestrul de referință, indiferent dacă acestea sunt aferente trimestrului de referință sau altor perioade;g) veniturile din provizioanele tehnice pentru asigurări și drepturi de pensie reprezintă veniturile realizate de societatea de asigurare în trimestrul de referință din investirea sumelor reprezentând provizioane tehnice pentru asigurări și drepturi de pensie;h) comisioanele reprezintă sumele plătite sau încasate de societatea de asigurare pentru comercializarea produselor specifice activității de asigurare.  +  Articolul 56Clasificarea activelor și pasivelor societăților de asigurare pe categoriile de instrumente specificate la art. 53 și, respectiv, art. 54 se realizează cu respectarea următoarelor reguli:a) activele și pasivele, ajustările din reevaluare, provizioanele tehnice de asigurări generale pe sector de activitate și ajustările din reevaluare pentru provizioanele tehnice de asigurări generale ale societăților de asigurare se înregistrează, în moneda în care sunt denominate, în anexele nr. V.1-V.4;b) categoriile de activ depozite overnight, depozite la termen și alte depozite se înregistrează atât la valoarea justă, conform reglementărilor contabile aplicabile, cât și la valoarea nominală și se detaliază pe benzi de scadență, conform anexei nr. V.6;c) la categoria de activ credite la valoare justă se înregistrează creditele acordate, creanțele curente și restante aferente creditelor acordate și creanțele atașate aferente, existente în sold la data pentru care se întocmește raportarea;d) la categoria de activ credite la valoare nominală se înregistrează doar principalul creditelor acordate, existente în sold la data pentru care se întocmește raportarea;e) la categoria de pasiv credite primite se înregistrează creditele primite și datoriile atașate aferente, existente în sold la data pentru care se întocmește raportarea;f) pentru anumite categorii de instrumente sunt necesare defalcări în funcție de scadență; acestea se referă la:f1) scadența inițială, care reprezintă durata determinată de viață a unui instrument financiar și înainte de care acesta nu poate fi rambursat (de exemplu, titlurile de natura datoriei) sau înainte de care poate fi rambursat numai în condițiile plății anumitor penalități (de exemplu, anumite tipuri de depozite);f2) scadența reziduală reprezintă perioada rămasă până la scadență, și anume durata de viață rămasă a unui instrument financiar la sfârșitul perioadei de raportare, înainte de care acesta nu poate fi rambursat (de exemplu, titlurile de natura datoriei) sau înainte de care poate fi rambursat numai în condițiile plății anumitor penalități (de exemplu, anumite tipuri de depozite);g) la categoria de activ titluri de natura datoriei deținute după scadența inițială fiecare titlu se clasifică pe o singură bandă de scadență, în funcție de durata inițială pentru care a fost emis; odată clasificat într-o bandă de scadență, titlul rămâne pe acea bandă până la rambursarea integrală a acestuia; aceeași abordare se aplică și în cazul celorlalte elemente de activ și de pasiv care se detaliază pe benzi de scadență;h) cheltuielile înregistrate în avans, cum ar fi plăți în avans pentru un abonament, serviciu, comisioane plătite în avans, avansuri acordate pentru imobilizări proprii și altele asemenea, se înregistrează în categoria de activ credite comerciale și avansuri acordate;i) diferențele de curs valutar se înregistrează la categoriile de activ/pasiv alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri, respectiv alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri;j) amortizarea mijloacelor fixe se înregistrează la categoria de pasiv alte pasive;k) activele și pasivele bilanțiere care nu se pot încadra în anexa nr. V.1 în unul dintre codurile de activ (de la A1 la A26) sau pasiv (de la P1 la P19) se încadrează la codul A27 alte active, respectiv P20 alte pasive.  +  Secţiunea a 3-a Obligații de raportare  +  Articolul 57(1) Societățile de asigurare au obligația să raporteze trimestrial Băncii Naționale a României - Direcția statistică, în cel mult 35 de zile calendaristice de la sfârșitul trimestrului pentru care se realizează raportarea, următoarele:a) „Situația activelor și pasivelor existente în sold“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. V.1;b) „Situația ajustărilor din reevaluare“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. V.2;c) „Situația provizioanelor tehnice de asigurări generale“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. V.3;d) „Situația ajustărilor din reevaluare pentru provizioanele tehnice de asigurări generale“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. V.4;e) „Situația primelor, contribuțiilor, indemnizațiilor, veniturilor și comisioanelor“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. V.5.(2) „Situația activelor și pasivelor existente în sold“, conform structurii prezentate în anexa nr. V.1, cuprinde date privind toate elementele bilanțiere de activ și de pasiv la valoarea brută, existente în sold la sfârșitul trimestrului pentru care se întocmește raportarea, clasificate conform categoriilor prezentate la art. 53, respectiv art. 54; valorile acestor elemente includ creanțele atașate (aferente elementelor de activ) și, respectiv, datoriile atașate (aferente elementelor de pasiv), pentru categoriile de titluri de natura datoriei deținute/emise și pentru celelalte categorii care trebuie raportate la valoare justă.(3) Elementele bilanțiere de activ și de pasiv clasificate conform art. 53 și, respectiv, art. 54 se înscriu în coloana A din anexa nr. V.1, astfel încât codul scadenței, codul de țară al contrapărții, codul sectorului instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și codul monedei în care sunt denominate să formeze o combinație unică.(4) Fiecare element bilanțier de activ și de pasiv înscris în coloana A din anexa nr. V.1 are același cod de rând (înscris în coloana 0) pentru toate combinațiile cod scadență - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă; astfel, un cod de rând înscris în coloana 0 poate apărea în structura de date de mai multe ori, în funcție de numărul de combinații cod scadență - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă aferent elementului bilanțier respectiv.(5) Cod sector instituțional al contrapărții are semnificația prevăzută în tabelul nr. 3 „Codurile atribuite coloanei Cod sector instituțional“ din anexa nr. V.6.(6) Contrapărțile societăților de asigurare care sunt nerezidente din state terțe nu sunt clasificate pe sectoare instituționale; pentru acestea, coloana Cod sector instituțional nu se completează.(7) Ajustările din reevaluare reflectă fluctuațiile în evaluarea activelor și pasivelor rezultate din variațiile prețurilor la care activele/pasivele sunt înregistrate sau tranzacționate ori din variațiile cursurilor de schimb care afectează valorile exprimate în euro ale activelor și pasivelor exprimate într-o altă monedă. Reevaluarea prețului include variațiile care au loc în timp în valoarea stocurilor de sfârșit de perioadă din cauza variațiilor valorii de referință la care acele stocuri sunt înregistrate, adică pierderile/câștigurile înregistrate. Mișcările cursurilor de schimb față de moneda euro care au loc între datele de raportare de la sfârșitul perioadei generează și variații ale valorii în alte monede a activelor/pasivelor, atunci când acestea sunt exprimate în euro.(8) Societățile de asigurare persoane juridice române raportează trimestrial date cu privire la prime, indemnizații și comisioane, în conformitate cu anexa nr. V.5, indicând activitatea desfășurată pe plan național, precum și prin intermediul sucursalelor din străinătate, defalcate pe țări.(9) Situațiile prevăzute la alin. (1) se transmit în formatul electronic comunicat de Banca Națională a României.(10) Datele raportate conform prevederilor prezentului articol au la bază informațiile din evidența contabilă a societăților de asigurare.(11) Datele statistice raportate Băncii Naționale a României, conform prevederilor prezentului articol, se referă la activitatea tuturor societăților de asigurare rezidente pe teritoriul național și societăților de asigurare din Spațiul Economic European care au deschis o sucursală pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire.(12) În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia.(13) Societățile de asigurare au obligația să retransmită datele statistice în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative.  +  Capitolul VII Raportarea statistică a datelor privind activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 58Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.075/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare (reformare) (BCE/2013/40), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 297 din 7 noiembrie 2013, denumit în continuare Regulamentul BCE/2013/40, și se aplică societăților vehicul investițional rezidente organizate ca societăți pe acțiuni sau cu răspundere limitată și reprezentanților legali ai entităților constituite în conformitate cu prevederile art. 4 lit. d1) pct. (i) care răspund pentru acțiunile societăților vehicul investițional, denumite în continuare societăți vehicul investițional.  +  Articolul 59Termenul societăți vehicul investițional are semnificația prevăzută la art. 4 lit. d1).  +  Articolul 60(1) Prin securitizare se înțelege o tranzacție sau un mecanism prin intermediul căruia o entitate, care este separată de inițiator sau de întreprinderea de asigurare ori reasigurare și care este creată sau folosită pentru tranzacția ori mecanismul respectiv, emite instrumente de finanțare pentru investitori și se aplică una sau mai multe dintre următoarele situații:a) un activ sau un fond de active ori o parte a acestuia este transferat/(ă) unei entități care este separată de inițiator și care este creată sau folosită pentru tranzacția ori mecanismul respectiv, fie prin transferul de la inițiator al titlului legal sau al interesului generator de beneficii aferente acelor active, fie prin subparticipare;b) riscul de credit al activului ori fondului de active sau al unei părți a acestuia este transferat prin utilizarea instrumentelor derivate de credit, a garanțiilor sau a oricărui mecanism similar către investitorii în instrumente de finanțare emise de o entitate care este separată de inițiator și care este creată sau folosită pentru tranzacția ori mecanismul respectiv;c) riscurile de asigurare sunt transferate de la întreprinderea de asigurare sau reasigurare la o entitate separată care este creată sau folosită pentru tranzacția ori mecanismul respectiv, în cazul în care entitatea finanțează complet expunerea sa la asemenea riscuri prin emisiunea de instrumente de finanțare, iar drepturile la rambursare ale investitorilor în acele instrumente de finanțare sunt subordonate obligațiilor de reasigurare ale entității.Atunci când sunt emise instrumente de finanțare, acestea nu reprezintă plata obligațiilor inițiatorului sau ale întreprinderii de asigurare ori reasigurare.(2) Prin inițiator se înțelege partea care cedează un activ sau un fond de active și/sau riscul de credit aferent activului sau fondului de active către structura de securitizare.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții specifice  +  Articolul 61(1) Contrapărțile rezidente și cele nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene ale societăților vehicul investițional se clasifică pe sectoare instituționale. Standardele privind clasificarea sectoarelor sunt definite în Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010).(2) Sectoarele instituționale sunt definite la art. 4.  +  Articolul 62(1) Tabelul A din anexa II partea 1 a Regulamentului BCE/2013/40 oferă o descriere standard detaliată a categoriilor de instrumente ce constituie activele și pasivele societăților vehicul investițional, pe care băncile centrale naționale le transpun în categorii aplicabile la nivel național.(2) Activele financiare ale societăților vehicul investițional se clasifică în următoarele categorii:a) creanțe din depozite și credite - această categorie este formată din fonduri împrumutate de societățile vehicul investițional debitorilor, care fie sunt dovedite prin documente nenegociabile, fie nu sunt dovedite prin documente. Aici sunt incluse și active sub formă de depozite:– depozite plasate la instituții financiare monetare:(i) depozite transferabile;(ii) alte depozite: toate deținerile în depozite, altele decât depozitele transferabile. Alte depozite nu pot fi utilizate pentru efectuarea de plăți în orice moment și nu sunt convertibile în numerar sau depozite transferabile fără niciun fel de restricții sau penalități semnificative. Această subcategorie include depozitele la termen și depozitele rambursabile după notificare;– credite acordate de societățile vehicul investițional;– creanțe în temeiul contractelor de deport (reverse repo) garantate cu numerar;– creanțe în temeiul contractelor de împrumut garantate cu numerar.Creanțele din depozite și credite se defalcă în următoarele subcategorii:a1) numerar;a2) depozite transferabile;a3) alte depozite;a4) credite acordate;b) credite securitizate - această categorie cuprinde creditele achiziționate de societățile vehicul investițional de la inițiator. Creditele sunt active financiare care sunt create atunci când creditorii împrumută fonduri debitorilor și care sunt dovedite prin documente nenegociabile sau care nu sunt dovedite prin documente. Acest post include:– leasingul financiar acordat terților;– credite neperformante care nu au fost încă rambursate sau scoase din evidențele contabile - credite definite în conformitate cu definiția „stării de nerambursare“ de la art. 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare;– dețineri de titluri de valoare nenegociabile;– credite tranzacționate;– creanțe subordonate sub formă de depozite sau credite.Acest post include creditele securitizate, indiferent dacă practicile contabile aplicabile impun recunoașterea creditelor în bilanțul societăților vehicul investițional;c) titluri de natura datoriei;d) alte active securitizate - această categorie cuprinde active securitizate, altele decât cele incluse la categoriile prevăzute la lit. b) și c), precum creanțe fiscale și credite comerciale, indiferent dacă practicile contabile aplicabile impun recunoașterea activelor respective în bilanțul societăților vehicul investițional;e) participații și acțiuni/unități ale fondurilor de investiții, cu următoarele subcategorii:e1) participații, defalcate în:e1.1) acțiuni cotate;e1.2) acțiuni necotate;e1.3) alte participații;e2) acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară;e3) acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară;f) instrumente financiare derivate;g) active nefinanciare (inclusiv active fixe);h) alte active - categorie reziduală în activul bilanțier, definită ca „active neincluse în altă parte“.(3) Categoriile de active enumerate la alin. (2) lit. a) pct. (i)lit. c), e), f) și g) sunt definite la art. 6.(4) În cazul titlurilor de natura datoriei emise la o valoare diferită de valoarea de răscumpărare (cazul titlurilor emise cu discount sau cu primă de emisiune), diferența dintre cele două valori este considerată dobândă și se împarte uniform pe durata de viață a titlului de natura datoriei.Creanța atașată aferentă depozitelor și creditelor se înregistrează în categoria creanțe din depozite și credite, corespunzător instrumentului financiar pentru care se calculează. Creanța atașată aferentă titlurilor de natura datoriei se înregistrează în categoria titluri de natura datoriei.(5) Pasivele financiare ale societăților vehicul investițional se clasifică în următoarele categorii:a) credite și depozite atrase - sumele datorate de societățile vehicul investițional creditorilor, altele decât cele care provin din emisiunea de titluri de valoare negociabile. Acest post cuprinde:– credite: credite acordate societăților vehicul investițional care fie sunt dovedite prin documente nenegociabile, fie nu sunt dovedite prin documente;– instrumente de natura datoriei nenegociabile emise de societățile vehicul investițional;– operațiuni repo și de tip repo garantate cu numerar;– garanții în numerar primite la schimb pentru împrumutul de titluri de valoare;– numerar primit în cadrul operațiunilor care implică transferul temporar de aur în schimbul unor garanții în numerar.Categoria de pasive credite și depozite atrase se clasifică, în funcție de durata inițială, în:– credite și depozite atrase cu durata inițială mai mică sau egală cu un an;– credite și depozite atrase cu durata inițială mai mare de un an și mai mică sau egală cu 5 ani;– credite și depozite atrase cu durata inițială mai mare de 5 ani;b) titluri de natura datoriei emise;c) capital și rezerve;d) instrumente financiare derivate;e) alte pasive - categorie reziduală în pasivul bilanțier, definit ca „pasive care nu sunt incluse în altă parte“.(6) Categoriile de pasive enumerate la alin. (5) lit. b), c) și d) sunt definite la art. 7.(7) Datoria atașată aferentă creditelor și depozitelor se înregistrează în categoria credite și depozite atrase, iar datoria atașată aferentă titlurilor de natura datoriei emise se înregistrează în categoria titluri de natura datoriei emise.  +  Articolul 63În vederea clasificării activelor și pasivelor societăților vehicul investițional pe categoriile de instrumente specificate la art. 62 alin. (2) și (5), societățile vehicul investițional respectă următoarele reguli:a) un instrument financiar clasificat în una dintre următoarele categorii: alte depozite; credite acordate; titluri de natura datoriei; credite și depozite atrase și titluri de natura datoriei emise se clasifică pe o singură bandă de scadență, în funcție de durata inițială/scadența la emisiune. Odată clasificat într-o bandă de scadență, instrumentul financiar rămâne pe acea bandă până la rambursarea completă, dacă nu intervin modificări contractuale;b) creditele securitizate trebuie raportate la valoarea nominală, chiar dacă sunt achiziționate de la inițiator la un preț diferit. Contrapartida la diferența dintre valoarea nominală și prețul de achiziție trebuie inclusă la alte pasive;c) activele nefinanciare se înregistrează la valoarea netă de amortizări;d) toate activele și pasivele financiare trebuie raportate la valoarea brută, și anume activele financiare nu trebuie să se raporteze net de pasivele financiare.  +  Articolul 64(1) Tranzacțiile financiare, în conformitate cu SEC 2010, sunt definite ca achiziția netă de active financiare sau creșterea netă de pasive pentru fiecare tip de instrument financiar, adică suma tuturor tranzacțiilor financiare care apar în perioada de raportare relevantă.(2) O tranzacție financiară între unități instituționale este crearea sau lichidarea simultană a unui activ financiar și a pasivului său de contrapartidă sau o schimbare de proprietate asupra unui activ financiar sau asumarea unei obligații.(3) Tranzacțiile financiare se înregistrează la valorile de tranzacționare, adică valorile exprimate în moneda națională în care activele și/sau pasivele financiare implicate sunt create, lichidate, schimbate sau asumate între unități instituționale, pe baza unor considerente de ordin comercial.(4) Scoaterea din evidențele contabile (write-off)/Reducerea valorii contabile (write-down) și modificările datorate evaluărilor nu reprezintă tranzacții financiare.  +  Articolul 65(1) Scoaterea din evidențele contabile (write-off)/Reducerea valorii contabile (write-down) este definită ca impactul modificării valorii creditelor înregistrate în bilanț care rezultă din aplicarea scoaterii din evidențele contabile (write-off)/reducerii valorii contabile a creditelor (write-down).(2) Scoaterea din evidențele contabile (write-off)/Reducerea valorii contabile (write-down) recunoscute în contabilitate în momentul vânzării sau al transferului unui credit către un terț este, de asemenea, inclusă, dacă poate fi identificată.(3) Scoaterea din evidențele contabile (write-off) se referă la cazurile în care creditul este considerat drept un activ fără valoare și este eliminat din bilanț. Reducerea valorii contabile (write-down) se referă la cazurile în care se consideră că un credit nu va fi în totalitate recuperat și valoarea creditului este redusă în bilanț.  +  Secţiunea a 3-a Obligații de raportare  +  Articolul 66(1) Societățile vehicul investițional raportează trimestrial Băncii Naționale a României date statistice privind tranzacțiile financiare efectuate, conform structurii de date „Situația tranzacțiilor privind activele și pasivele societăților vehicul investițional“, prezentată în anexa nr. VI.1, ce cuprinde date privind toate tranzacțiile financiare cu activele și pasivele societăților vehicul investițional care se înregistrează în trimestrul pentru care se întocmește raportarea.(2) Categoriile de instrumente ce constituie activele și pasivele societăților vehicul investițional se grupează în funcție de scadență, de țara inițiatorului și de sectorul instituțional al inițiatorului (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene și numai în cazul creditelor securitizate și al altor active securitizate), de țara contrapărții, de sectorul instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și de moneda în care sunt denominate, aplicând următoarele reguli:a) elementele de activ și de pasiv se grupează astfel încât codul de scadență, codul de țară al inițiatorului, codul sectorului instituțional al inițiatorului (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene), codul de țară al contrapărții, codul sectorului instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și codul monedei în care sunt denominate să formeze o combinație care să apară o singură dată în anexa nr. VI.1 pentru fiecare cod de rând;b) fiecare element de activ și de pasiv înscris în coloana A din anexa nr. VI.1 are același cod de rând (înscris în coloana 0) pentru toate combinațiile cod scadență - cod țară inițiator - cod sector instituțional inițiator - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă. Astfel, un cod de rând înscris în coloana 0 poate apărea în structura de date de mai multe ori, în funcție de numărul de combinații cod scadență - cod țară inițiator - cod sector instituțional inițiator - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă aferente elementului bilanțier respectiv;c) inițiatorii și contrapărțile societăților vehicul investițional care sunt nerezidenți din state terțe nu sunt clasificați pe sectoare instituționale. Pentru aceștia, coloana „Cod sector instituțional“ nu se completează.  +  Articolul 67(1) Societățile vehicul investițional raportează trimestrial Băncii Naționale a României date statistice privind activele și pasivele deținute conform structurii de date „Situația activelor și pasivelor societăților vehicul investițional existente în sold“, prezentată în anexa nr. VI.2, ce cuprinde date privind toate elementele de activ și de pasiv existente în bilanț la sfârșitul trimestrului pentru care se întocmește raportarea. Valorile acestor elemente includ creanțele atașate (aferente elementelor de activ) și, respectiv, datoriile atașate (aferente elementelor de pasiv).(2) Categoriile de instrumente ce constituie activele și pasivele societăților vehicul investițional se grupează în funcție de scadență, de țara inițiatorului și de sectorul instituțional al inițiatorului (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene și numai în cazul creditelor securitizate și al altor active securitizate), de țara contrapărții, de sectorul instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și de moneda în care sunt denominate, aplicând următoarele reguli:a) elementele de activ și de pasiv se grupează astfel încât codul de scadență, codul de țară al inițiatorului, codul sectorului instituțional al inițiatorului (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene), codul de țară al contrapărții, codul sectorului instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și codul monedei în care sunt denominate să formeze o combinație care să apară o singură dată în anexa nr. VI.2 pentru fiecare cod de rând;b) fiecare element de activ și de pasiv înscris în coloana A din anexa nr. VI.2 are același cod de rând (înscris în coloana 0) pentru toate combinațiile cod scadență - cod țară inițiator - cod sector instituțional inițiator - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă. Astfel, un cod de rând înscris în coloana 0 poate apărea în structura de date de mai multe ori, în funcție de numărul de combinații cod scadență - cod țară inițiator - cod sector instituțional inițiator - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă aferente elementului bilanțier respectiv;c) inițiatorii și contrapărțile societăților vehicul investițional care sunt nerezidenți din state terțe nu sunt clasificați pe sectoare instituționale. Pentru aceștia, coloana „Cod sector instituțional“ nu se completează.  +  Articolul 68(1) Societățile vehicul investițional cu personalitate juridică și reprezentanții legali ai entităților fără reprezentare formală raportează trimestrial Băncii Naționale a României date statistice privind activele și pasivele deținute conform structurii de date „Situația principalelor active și pasive în echivalent lei“, prezentată în anexa nr. VI.3, ce cuprinde date privind principalele active și pasive la valoarea brută, determinate în echivalent lei la sfârșitul trimestrului pentru care se întocmește raportarea.(2) Structura de date prezentată în anexa nr. VI.3 se elaborează avându-se în vedere următoarele:a) categoriile de instrumente exprimate în alte monede sunt transformate în echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în ultima zi bancară a trimestrului pentru care se întocmește raportarea;b) categoriile de instrumente exprimate în monede necotate de Banca Națională a României sunt transformate în echivalent lei la cursul de schimb utilizat în evidența contabilă. Monedele necotate sunt incluse în tabelul nr. 1 din anexa nr. VI.1, care cuprinde codul ISO al monedei respective și cursul de schimb în raport cu leul utilizat în evidența contabilă și la elaborarea anexei nr. VI.3.  +  Articolul 69Societățile vehicul investițional cu personalitate juridică și reprezentanții legali ai entităților fără reprezentare formală raportează trimestrial Băncii Naționale a României date statistice privind scoaterea din evidențele contabile (write-off)/reducerea valorii contabile (write-down) conform structurii de date „Scoaterea din evidențele contabile (write-off)/reducerea valorii contabile (write-down)“, prezentată în anexa nr. VI.4, ce cuprinde valoarea totală a creditelor securitizate înregistrate în bilanț care rezultă din aplicarea scoaterii din evidențele contabile (write-off)/reducerii valorii contabile (write-down).  +  Articolul 70(1) Datele structurate conform situațiilor prevăzute la art. 66-69 se transmit în format electronic la Banca Națională a României - Direcția statistică, în termen de 25 de zile de la sfârșitul trimestrului pentru care se realizează raportarea.(2) Banca Națională a României comunică în timp util agenților raportori formatul electronic și modalitatea de transmitere a datelor.(3) Societățile vehicul investițional cu personalitate juridică și reprezentanții legali ai entităților fără reprezentare formală au obligația să retransmită datele statistice privind activele și pasivele financiare în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative.(4) Anexa nr. VI.5 cuprinde tabelele 1 și 2 necesare încadrării datelor statistice aferente societăților vehicul investițional pe structurile de date solicitate prin prezentul regulament, respectiv tabelul 1: Codurile atribuite coloanei Cod scadență, pe instrumente financiare și intervale de scadență, și tabelul 2: Codurile atribuite coloanei Cod sector instituțional.  +  Capitolul VIII Raportarea statistică a datelor privind emisiunile și deținerile de titluri de valoare  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 71(1) Prevederile prezentului capitol definesc:– mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.011/2012 al Băncii Centrale Europene din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2012/24), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 305 din 1 noiembrie 2012, ale Orientării nr. 7/2013 a Băncii Centrale Europene din 22 martie 2013 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2013/7), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 125 din 7 mai 2013, și ale Regulamentului (UE) nr. 730/2015 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.011/2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2012/24) (BCE/2015/18), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 116 din 7 mai 2015;– mecanismele de raportare în vederea respectării prevederilor Recomandării Băncii Centrale Europene din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referință pentru managementul calității datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare (BCE/2012/22), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. C339 din 7 noiembrie 2012, și ale Orientării Băncii Centrale Europene din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referință pentru managementul calității datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare (BCE/2012/21), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 307 din 7 noiembrie 2012;– mecanismele de raportare în vederea respectării prevederilor Orientării Băncii Centrale Europene din 9 decembrie 2011 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (reformare) (BCE/2011/23), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 65 din 3 martie 2012;– mecanismele de raportare în vederea respectării prevederilor Orientării nr. 25/2013 a Băncii Centrale Europene din 30 iulie 2013 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (BCE/2013/25), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 247 din 18 septembrie 2013;– mecanismele de raportare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.374/2014 al Băncii Centrale Europene din 28 noiembrie 2014 privind cerințele de raportare de statistică pentru societățile de asigurare (BCE/2014/50), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 366 din 20 decembrie 2014, denumit în continuare Regulamentul BCE/2014/5050.(2) Prevederile prezentului capitol se aplică următoarelor categorii de entități, denumite entități raportoare:– instituțiilor de credit persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, denumite în continuare instituții de credit;– societăților de servicii de investiții financiare;– societăților vehicul investițional;– societăților de investiții autoadministrate;– societăților de administrare a investițiilor care administrează fonduri de investiții;– societăților care administrează fonduri de pensii private;– societăților de asigurare, persoane juridice române și sucursalelor din România ale societăților de asigurare străine, denumite în continuare societăți de asigurare.  +  Secţiunea a 2-a Definițiile termenilor de bază  +  Articolul 72Termenii și expresiile utilizate în prezentul capitol au următoarele semnificații:a) sector instituțional - are semnificația prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c);b) titluri de valoare - înseamnă următoarele tipuri de titluri de valoare:1. titluri de natura datoriei - are semnificația prevăzută la art. 6 lit. f);2. acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară - are semnificația prevăzută la art. 6 lit. g);3. acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții - are semnificația prevăzută la art. 6 lit. h);4. participații - are semnificația prevăzută la art. 6 lit. i);c) operațiuni repo - are semnificația prevăzută la art. 7 lit. a4);d) societăți de administrare a investițiilor și societăți de investiții autoadministrate - are semnificația prevăzută la art. 9 lit. a);e) societate vehicul investițional - are semnificația prevăzută la art. 4 lit. d1);f) societăți de servicii de investiții financiare, denumite în continuare S.S.I.F. - are semnificația prevăzută la art. 3 alin. (1) pct. 74 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare;g) colectare de date „titlu cu titlu“ - înseamnă colectare de date defalcate pe titluri de valoare individuale;h) dețineri de titluri de valoare - înseamnă proprietatea economică a titlurilor de valoare, ale căror tipuri sunt enumerate la lit. b);i) societăți financiare - cuprinde următoarele sectoare instituționale: banca centrală, alte instituții financiare monetare, alți intermediari financiari, auxiliarii financiari, societăți de asigurare și fonduri de pensii;j) custode - înseamnă o entitate ce aparține sectorului „societăți financiare“ și a cărei activitate constă în conservarea și gestionarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv păstrarea și serviciile conexe, precum gestionarea de numerar/garanții;k) titluri de valoare păstrate în custodie - înseamnă titluri de valoare păstrate și administrate de către custozi în numele investitorilor;l) operațiuni directe - reprezintă operațiuni de vânzare/cumpărare de instrumente financiare negociabile, care nu implică angajamentul ferm de răscumpărare a titlului de valoare la o dată ulterioară din partea vânzătorului;m) entitate emitentă de titluri de valoare (emitent) - înseamnă orice entitate care realizează emisiuni de titluri de valoare conform legii;n) entitate deținătoare de titluri de valoare (deținător/ investitor) - înseamnă orice persoană juridică sau fizică ce deține titluri de valoare;o) cod ISIN - reprezintă numărul internațional de identificare a titlurilor de valoare - International Securities Identification Number (ISIN), alocat titlurilor de valoare, compus din 12 caractere alfanumerice, care identifică în mod unic o emisiune de titluri de valoare (conform definiției ISO 6166);p) cod de referință titlu de valoare - cod de identificare a titlurilor de valoare atribuit și transmis de către entitățile raportoare, conform regulilor prezentate în anexa nr. VII.7, pentru titlurile de valoare care nu au alocat cod ISIN;q) dividend - are semnificația prevăzută la art. 67 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;r) cupon - dobânda încasată de către deținătorii de titluri de valoare de natura datoriei;s) prima de răscumpărare (prima „call“) - prima plătită în cazul obligațiunilor de tip „callable“; în cazul acestor instrumente financiare, emitentul obligațiunii are dreptul să răscumpere titlul înainte de data scadentă, cu obligația efectuării unei plăți suplimentare de bani, denumită prima de răscumpărare (prima „call“);t) valoarea de emisiune:t1) valoarea de emisiune a titlurilor de natura datoriei - valoarea plătită în momentul emiterii titlurilor de natura datoriei de către entitatea care a subscris. Valoarea de emisiune a titlurilor de natura datoriei poate fi: egală cu valoarea nominală (la paritate), mai mică decât valoarea nominală, mai mare decât valoarea nominală;t2) valoarea de emisiune a acțiunilor - valoarea plătită de către cei care au subscris în momentul emiterii acțiunilor. Valoarea de emisiune este egală cu valoarea nominală plus prima de emisiune;u) valoare nominală per instrument:u1) valoarea nominală per instrument a titlurilor de natura datoriei - prețul la care se răscumpără un titlu de natura datoriei, calculat ca raport între valoarea nominală a emisiunii și numărul de instrumente emise;u2) valoarea nominală per instrument a acțiunilor și unităților fondurilor închise de investiții - prețul stabilit per acțiune în prospectul de emisiune; aceasta poate fi egală cu prețul de emisiune per instrument (la paritate) sau, după caz, poate fi mai mică decât prețul de emisiune per instrument (în cazul emisiunilor cu primă);u3) valoarea nominală per instrument a unităților fondurilor deschise de investiții - valoarea unitară a activului net (VUAN);v) prețul de emisiune - prețul la care un titlu de valoare este cumpărat în cadrul ofertei primare pe piața de capital de către investitor. În cazul titlurilor de natura datoriei, prețul este exprimat ca procent din valoarea nominală per instrument;w) soldul emisiunii în moneda efectivă - reprezintă diferența dintre valoarea de emisiune a titlurilor de natura datoriei și valoarea răscumpărărilor efectuate până la data de referință pentru care se calculează soldul emisiunii, exprimată în moneda în care se efectuează emisiunea;x) piața de capital externă - mecanism care permite tranzacționarea de instrumente financiare negociabile, a cărei locație este diferită de țara agentului raportor (vezi lista codurilor piețelor de capital externe conform ISO 10383 - Market identification codes).  +  Secţiunea a 3-a Obligații de raportare  +  Articolul 73(1) Instituțiile de credit raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică, în nume propriu, date statistice privind:a) „Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.1;b) „Situația dividendelor și cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.2;c) „Situația emisiunilor de acțiuni identificabile prin cod ISIN listate pe piețele externe de capital, la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.3;d) „Situația emisiunilor de titluri de natura datoriei efectuate pe piețele externe de capital, la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.4;e) „Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referință al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.5.(2) Instituțiile de credit care desfășoară activitate de custodie și administrare de instrumente financiare raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică date statistice agregate referitoare la deținerile clienților, cu excepția clienților rezidenți fonduri de piață monetară, fonduri de investiții, instituții de credit, societăți de servicii de investiții financiare, societăți vehicul investițional, societăți de asigurare, fonduri de pensii administrate privat și fonduri de pensii facultative, date statistice privind:a) „Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.1;b) „Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referință al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.5.(3) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică date statistice referitoare la fondurile de investiții și fondurile de piață monetară pe care le administrează, privind:a) „Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.1;b) „Situația dividendelor și cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.2;c) „Situația emisiunilor de acțiuni/unități de fond identificabile prin cod ISIN, la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.3A;d) „Situația emisiunilor de titluri de natura datoriei efectuate pe piețele externe de capital, la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.4;e) „Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referință al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.5.(4) Societățile de servicii de investiții financiare raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică, în nume propriu, date statistice privind:a) „Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.1;b) „Situația dividendelor și cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.2;c) „Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referință al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.5.(5) Societățile de servicii de investiții financiare care desfășoară activitate de custodie și administrare de instrumente financiare raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică date statistice agregate referitoare la deținerile clienților, cu excepția clienților rezidenți instituții de credit, societăți vehicul investițional, societăți de servicii de investiții financiare, fonduri de piață monetară, fonduri de investiții, societăți de asigurare, fonduri de pensii administrate privat și fonduri de pensii facultative, date statistice privind:a) „Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.1;b) „Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referință al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.5.(6) Societățile vehicul investițional raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică datele statistice prevăzute la alin. (1).(7) Societățile de asigurare raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică, în nume propriu, date statistice privind:a) „Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.1;b) „Situația dividendelor și cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.2;c) „Situația emisiunilor de acțiuni identificabile prin cod ISIN listate pe piețele externe de capital, la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.3;d) „Situația emisiunilor de titluri de natura datoriei efectuate pe piețele externe de capital, la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.4;e) „Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referință al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.5.(8) Societățile de administrare a fondurilor de pensii administrate privat și a fondurilor de pensii facultative raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică date statistice referitoare la fondurile de pensii administrate privat și la fondurile de pensii facultative pe care le administrează, privind:a) „Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.1;b) „Situația dividendelor și cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.2;c) „Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referință al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârșitul lunii de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.5.(9) Societățile de asigurare raportează anual Băncii Naționale a României - Direcția statistică date statistice referitoare la sucursalele lor care funcționează în străinătate, privind: „Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN ale sucursalelor societăților de asigurare care funcționează în străinătate, la data de 31 decembrie a anului de referință“, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VII.1 A.  +  Articolul 74Câmpurile informatice utilizate pentru ducerea la îndeplinire a cerințelor de raportare specificate în prezenta secțiune au următoarele semnificații:a) frecvența de răscumpărare pentru titlurile de natura datoriei are semnificația prevăzută în „Nomenclatorul nr. 1. Frecvență de răscumpărare“ din anexa nr. VII.6;b) tipul de răscumpărare a titlurilor de natura datoriei are semnificația prevăzută în „Nomenclatorul nr. 2. Tip de răscumpărare“ din anexa nr. VII.6;c) frecvența de plată a cuponului pentru titlurile de natura datoriei are semnificația prevăzută în „Nomenclatorul nr. 3. Frecvență de plată cupon“ din anexa nr. VII.6;d) tipul de cupon al titlurilor de natura datoriei are semnificația prevăzută în „Nomenclatorul nr. 4. Tip cupon“ din anexa nr. VII.6;e) tipul tranzacției cu titluri de natura datoriei are semnificația prevăzută în „Nomenclatorul nr. 5. Tip tranzacție prin care au fost achiziționate titlurile“ din anexa nr. VII.6;f) tipul deținătorului de titluri de natura datoriei are semnificația prevăzută în „Nomenclatorul nr. 6. Tip investitor“ din anexa nr. VII.6;g) tipul deținerilor de titluri de valoare are semnificația prevăzută în „Nomenclatorul nr. 7. Tip dețineri“ din anexa nr. VII.6;h) cod sector instituțional are semnificația prevăzută în „Nomenclatorul nr. 8. Cod sector instituțional“ din anexa nr. VII.6;i) tip fond de investiții are semnificația prevăzută în „Nomenclatorul nr. 9 Tip fond de investiții“ din anexa nr. VII.6;j) structura geografică a fondurilor de investiții are semnificația prevăzută în „Nomenclatorul nr. 10 Structura geografică a fondurilor de investiții“ din anexa nr. VII.6;k) structura activelor fondurilor de investiții are semnificația prevăzută în „Nomenclatorul nr. 11 Structura activelor fondurilor de investiții“ din anexa nr. VII.6.  +  Articolul 75(1) Entitățile raportoare au obligația să retransmită datele statistice în cazul în care au loc revizuiri ale datelor, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative.(2) Banca Națională a României poate solicita, după caz, informații suplimentare entităților raportoare în vederea verificării datelor raportate, determinării unor indicatori specifici sau identificării datelor cu caracter confidențial în cazul informațiilor ce fac obiectul acestor raportări. (3) Datele statistice raportate Băncii Naționale a României, menționate la art. 73 alin. (1)-(8), se referă la activitatea tuturor unităților operative de pe teritoriul național și se transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu în data de 15 a lunii următoare celei de referință. Informațiile statistice menționate la art. 73 alin. (9) se referă la activitatea sucursalelor societăților de asigurare, operative în străinătate, și se transmit anual la Banca Națională a României, în format electronic, până cel mai târziu la data de 15 ianuarie a anului următor celui de referință.(4) În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia.(5) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate vor efectua prima raportare de date statistice la Banca Națională a României conform art. 73 alin. (3) în perioada 1-15 februarie 2022, având ca lună de referință ianuarie 2022.  +  Titlul II Raportarea de date și informații privind statisticile sectorului extern  +  Capitolul I Raportarea de date și informații necesare elaborării statisticilor privind balanța de plăți, poziția investițională internațională și comerțul internațional cu servicii  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 76Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare în vederea îndeplinirii de către Banca Națională a României a cerințelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 35 din 8 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, și se aplică următoarelor categorii de entități, denumite în continuare entități raportoare:– instituțiilor de credit persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, denumite în continuare instituții de credit;– Ministerului Finanțelor;– entităților care efectuează schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice.  +  Secţiunea a 2-a Definițiile termenilor de bază  +  Articolul 77În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) balanța de plăți - sinteză statistică a tranzacțiilor economice și financiare ale unei țări cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, tranzacții ce se referă la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestație (donații, ajutoare, cadouri și altele asemenea), precum și la creanțe și obligații financiare;b) rezidenți - are semnificația prevăzută la art. 2 lit. a);c) nerezidenți - are semnificația prevăzută la art. 2 lit. b);d) investiție directă - relație investițională de durată între o entitate rezidentă și o entitate nerezidentă; de regulă, implică exercitarea de către investitor a unei influențe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit; sunt considerate investiții directe capitalul social vărsat și rezervele ce revin unui investitor care deține cel puțin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi, creditele dintre acest investitor și întreprinderea în care a investit, precum și profitul reinvestit de către acesta în întreprinderea respectivă; investițiile imobiliare (investițiile în clădiri și terenuri) sunt considerate investiții directe.  +  Secţiunea a 3-a Obligații de raportare  +  Articolul 78(1) Instituțiile de credit au obligația să raporteze lunar la Banca Națională a României - Direcția statistică totalitatea sumelor de încasat/încasărilor și sumelor de plătit/plăților în nume și cont propriu efectuate în raport cu nerezidenții, cu excepția operațiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice efectuat prin ghișeele proprii, precum și soldurile activelor și pasivelor financiare în relație cu nerezidenții, în conformitate cu listele de indicatori prevăzute în anexa nr. VIII.1.(2) Raportarea se realizează în format electronic, în structura stabilită de Banca Națională a României, până la data de 20 a lunii următoare celei de referință.(3) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta centralizat datele și informațiile statistice prevăzute la alin. (1), atât pentru operațiunile proprii, cât și pentru cele ale cooperativelor din rețea.  +  Articolul 79Ministerul Finanțelor transmite lunar la Banca Națională a României - Direcția statistică, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, în format electronic, informațiile statistice cuprinse în anexa nr. VIII.2.  +  Articolul 80Rezidenții care efectuează schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare, au obligația să raporteze lunar aceste tranzacții la Banca Națională a României - Direcția statistică, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.3; datele se transmit în formatul electronic comunicat de Banca Națională a României.  +  Capitolul II Raportarea statistică a operațiunilor de natura datoriei externe private pe termen lung  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 81Prevederile prezentului capitol se aplică rezidenților care derulează operațiuni de natura datoriei externe private pe termen lung.  +  Secţiunea a 2-a Definițiile termenilor de bază  +  Articolul 82Termenii și expresiile utilizate în prezentul capitol au următoarele semnificații:a) operațiuni de natura datoriei externe private pe termen lung:(i) credite și împrumuturi financiare cu termen mai mare de un an, primite de rezidenți de la nerezidenți, constând în finanțări rambursabile pe bază contractuală, cum ar fi creditul/împrumutul financiar standard, creditul sindicalizat, linia de finanțare, operațiunile de leasing financiar, creditul ipotecar și de consum și altele asimilate acestora, cu excepția creditelor și împrumuturilor financiare de natura datoriei externe publice;(ii) credite legate de comerțul internațional, cu termen mai mare de un an, primite de rezidenți de la nerezidenți, respectiv credite contractate în cadrul operațiunilor de comerț internațional cu bunuri și servicii, inclusiv efectuarea plăților în rate, pe faze de execuție, la solicitarea furnizorilor de bunuri și servicii, sau efectuarea plăților la un anumit termen de la livrarea bunului/prestarea serviciului, indiferent dacă s-au emis sau nu efecte de comerț, rescadențarea unor astfel de plăți, precum și finanțarea unor astfel de credite de către un terț, cu excepția creditelor legate de comerțul internațional de natura datoriei externe publice;(iii) tranzacționarea primară a titlurilor de credit cu scadența la emisiune mai mare de un an (obligațiuni și alte instrumente financiare cu venit fix) emise de rezidenți pe o piață de capital și achiziționate de nerezidenți, cu excepția titlurilor de credit de natura datoriei externe publice;b) rezident - are semnificația prevăzută la art. 2 lit. a);c) nerezident - are semnificația prevăzută la art. 2 lit. b);d) data inițială - data semnării contractului sau data primei trageri, dacă fondurile sunt puse la dispoziția debitorului înainte de semnarea contractului; în situația rescadențării sau refinanțării unei operațiuni, data inițială reprezintă data semnării documentului prin care părțile au stabilit rescadențarea/ refinanțarea contractului;e) data finală - data ultimei rambursări sau data ultimei plăți de dobândă sau comisioane, dacă plata se realizează după ultima rambursare;f) termen - intervalul de timp între data inițială și data finală;g) grup de societăți - structură constituită dintr-o societate care deține controlul altei/altor societăți sau are influență semnificativă în aceasta/acestea și societatea/societățile controlate, respectiv influențate (societăți afiliate). Se consideră că o societate controlează o alta dacă deține peste 50% din capital sau poate numi conducerea acesteia (filială). O societate are o influență semnificativă într-o alta dacă deține între 10% și 50% din capitalul societății respective (societate asociată). Dacă o societate controlează sau influențează semnificativ în mod indirect, printr-un lanț de dețineri de capital, alte societăți, acestea fac parte din grupul societății care le controlează sau influențează semnificativ în mod indirect;h) investitor final - entitatea aflată în vârful lanțului de proprietate al unui grup de societăți, care nu este controlată de nicio altă entitate;i) codul LEI (Legal Entity Identifier) - un cod de identificare alfanumeric de 20 de caractere al unei entități juridice, definit la nivel global, care respectă prevederile standardului ISO 17442-1:2020.  +  Secţiunea a 3-a Obligații de raportare  +  Articolul 83(1) Rezidenții care au încheiat contracte cu nerezidenți pentru operațiuni de natura datoriei externe private pe termen lung au obligația să notifice operațiunile respective prin transmiterea la Banca Națională a României - Direcția statistică a formularului F1 „Notificare la Banca Națională a României“, prevăzut în anexa nr. IX.1, și a formularului F2 „Scadențarul tragerilor, al rambursărilor de capital și al plăților de dobândă și comisioane“, prevăzut în anexa nr. IX.2, în termen de 30 de zile calendaristice de la data încheierii contractului. (2) Rezidenții care, potrivit alin. (1), au notificat operațiuni de natura datoriei externe private pe termen lung au în continuare obligația notificării la Banca Națională a României - Direcția statistică, pe toată durata derulării operațiunii notificate, a schimbării sediului social, rezilierii contractului, schimbării, față de notificarea inițială, a creditorului sau a debitorului, modificarea denumirii creditorului sau debitorului, a valorii creditului sau a marjei de dobândă, a ponderii deținute de creditor în capitalul societății rezidente împrumutate, precum și a altor elemente privind identificarea și clasificarea debitorului rezident sau ale creditorului nerezident, prin transmiterea, în termen de 15 zile calendaristice, a unui formular F1 completat în mod corespunzător. Schimbarea de debitor se notifică de către debitorul cedent, noul debitor preluând în continuare obligațiile de notificare sau de raportare în legătură cu angajamentul extern respectiv.(3) Formularele se transmit electronic la Banca Națională a României.(4) În situația în care, la completarea formularului F2 „Scadențarul tragerilor, al rambursărilor de capital și al plăților de dobândă și comisioane“, prevăzut în anexa nr. IX.2, nu se cunosc cu exactitate valorile tragerilor/rambursărilor/plăților de dobândă sau comisioane viitoare și data efectuării operațiunilor, acestea se vor estima. (5) Operațiunile de natura datoriei externe private contractate pe perioadă nedeterminată sunt asimilate operațiunilor pe termen lung.(6) Banca Națională a României înregistrează operațiunile notificate conform prevederilor alin. (1) în Registrul statistic al datoriei externe private, prin atribuirea unui cod statistic unic fiecărei operațiuni; acest cod reprezintă identificatorul statistic al operațiunii în relația dintre Banca Națională a României și rezidentul care a notificat. Registrul statistic al datoriei externe private cuprinde toate operațiunile de natura datoriei externe private pe termen lung notificate conform prevederilor alin. (1).(7) În formularul IX.1 se completează codul LEI al entității raportoare și al partenerului nerezident, pentru acele entități care au alocat, în vederea identificării la nivel global, un asemenea cod.  +  Articolul 84(1) Rezidenții selecționați de către Banca Națională a României, pe criterii de eșantionare statistică, ca titulari de contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei externe private a României, la solicitarea Băncii Naționale a României - Direcția statistică, au obligația să raporteze date privind derularea acestor operațiuni. Raportarea se va efectua potrivit formularului F3 „Raportare statistică privind operațiunile de natura datoriei externe private pe termen lung“, prevăzut în anexa nr. IX.3.(2) Rezidenții menționați la alin. (1) vor notifica la Banca Națională a României - Direcția statistică, în termen de 15 zile calendaristice de la producerea lor, toate modificările survenite în „Scadențarul tragerilor, al rambursărilor de capital și al plăților de dobândă și comisioane“ față de situația notificată inițial, prin transmiterea a câte unui nou formular F2 ori de câte ori survin astfel de modificări.  +  Articolul 85Rezidenții care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se află în curs de raportare la Banca Națională a României a operațiunilor de natura datoriei externe private pe termen lung au obligația continuării raportării statistice în temeiul prezentului regulament.  +  Articolul 86Răspunderea pentru corectitudinea datelor și informațiilor transmise revine rezidentului care a contractat operațiunea de natura datoriei externe private pe termen lung.  +  Capitolul III Raportarea statistică a operațiunilor de natura investițiilor directe  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 87Prevederile prezentului capitol se aplică următoarelor categorii de entități, denumite în continuare entități raportoare:– instituțiilor de credit persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, denumite în continuare instituții de credit;– instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special;– societăților de asigurare persoane juridice române și sucursalelor din România ale societăților de asigurare străine, denumite în continuare societăți de asigurare;– rezidenților care realizează investiții directe în străinătate.  +  Secţiunea a 2-a Definițiile termenilor de bază  +  Articolul 88Termenii și expresiile utilizate în prezentul capitol au următoarele semnificații: a) investiție străină directă/investiție directă - are semnificația prevăzută la art. 77 lit. d);b) rezidenți - are semnificația prevăzută la art. 2 lit. a);c) nerezidenți - are semnificația prevăzută la art. 2 lit. b);d) grup de societăți - are semnificația prevăzută la art. 82 lit. g);e) investitor final - are semnificația prevăzută la art. 82 lit. h);f) cod LEI - are semnificația prevăzută la art. 82 lit. i).  +  Secţiunea a 3-a Obligații de raportare  +  Articolul 89(1) Instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special raportează trimestrial Băncii Naționale a României date privind investițiile străine directe, conform structurii de date prezentate în anexa nr X.1.(2) Societățile de asigurare raportează trimestrial Băncii Naționale a României date privind investițiile străine directe, conform structurii de date prezentate în anexa nr X.2.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), entitățile raportoare la care un investitor nerezident nu deține în mod direct participații la capital mai mari de 10% din totalul capitalului social nu raportează Băncii Naționale a României situațiile solicitate.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), formularul 3D prevăzut în anexele nr. X.1, respectiv X.2 nu se raportează pentru trimestrele I, II și III.  +  Articolul 90(1) Structurile de date prevăzute la art. 89 se transmit la Banca Națională a României - Direcția statistică în format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportări directe RAPDIR, în termen de 30 de zile calendaristice de la sfârșitul trimestrului pentru care se realizează raportarea.(2) Instrucțiunile metodologice cu privire la completarea structurilor de date prevăzute la art. 89 sunt prezentate pe portalul Băncii Naționale a României dedicat Sistemului informatic de raportări directe RAPDIR.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru trimestrul IV, structurile de date se transmit în termen de 15 zile calendaristice de la termenul de depunere a raportărilor financiare anuale, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 91(1) Datele raportate conform prevederilor art. 89 au la bază informațiile din evidența contabilă a entităților raportoare și se referă la activitatea acestora de la începutul anului calendaristic și până la finalul trimestrului de referință.(2) În anexa X se completează codul LEI al partenerului nerezident, pentru acele entități care au alocat, în vederea identificării la nivel global, un asemenea cod.(3) Entitățile raportoare au obligația să retransmită datele privind investițiile străine directe în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative.  +  Articolul 92(1) Rezidenții care dețin cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți nerezidente sau dețin entități fără personalitate juridică (sucursale) înregistrate și/sau autorizate să funcționeze în străinătate sunt considerați investitori direcți în străinătate și au obligația notificării acestei investiții la Banca Națională a României - Direcția statistică.(2) Notificarea se realizează prin completarea și transmiterea electronică a formularului prezentat în anexa nr. X.3, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra societății nerezidente respective sau de la înființarea sucursalei în străinătate.  +  Titlul III Raportarea de date statistice în scopul monitorizării tranzacțiilor de pe piața monetară/valutarăRaportarea de date statistice privind tranzacții efectuate pe piața monetară și valutară interbancară și tranzacții cu instrumente financiare derivate  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 93Prezentul titlu stabilește structura și modul de raportare a:a) tranzacțiilor efectuate pe piața valutară interbancară;b) operațiunilor de atragere și plasare de depozite efectuate pe piața monetară interbancară;c) tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii (forward rate agreements, swap-uri pe rata dobânzii și opțiuni pe rata dobânzii) efectuate pe piețe la buna înțelegere; d) tranzacțiilor cu opțiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naționale și swap-urilor valutare pe rata dobânzii efectuate pe piețe la buna înțelegere.  +  Articolul 94Prevederile prezentului titlu se aplică următoarelor categorii de entități, denumite în continuare entități raportoare:– instituțiilor de credit - a căror activitate este prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare - persoane juridice române;– sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine - a căror activitate este prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare.Entitățile raportoare au obligația de raportare a datelor prevăzute la art. 93, astfel:a) entitățile raportoare care acționează ca intermediar pe piața valutară interbancară, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute în Norma Băncii Naționale a României nr. 3/2005 privind funcționarea pieței valutare interbancare, cu modificările ulterioare, pentru: tranzacțiile efectuate pe piața valutară interbancară, tranzacțiile cu opțiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naționale și swap-urile valutare pe rata dobânzii efectuate pe piețe la buna înțelegere;b) entitățile raportoare care efectuează operațiuni pe piața monetară interbancară, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute în Normele Băncii Naționale a României nr. 4/1995 privind funcționarea pieței monetare interbancare, cu modificările și completările ulterioare, pentru operațiunile de atragere și plasare de depozite pe piața monetară interbancară;c) entitățile raportoare, pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii (forward rate agreements, swap-uri pe rata dobânzii și opțiuni pe rata dobânzii) efectuate pe piețe la buna înțelegere.  +  Secţiunea a 2-a Definițiile termenilor de bază  +  Articolul 95Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentului titlu au următoarele semnificații: a) piața monetară interbancară - are semnificația prevăzută în Normele Băncii Naționale a României nr. 4/1995, cu modificările și completările ulterioare;b) piața valutară interbancară - are semnificația prevăzută în Normele Băncii Naționale a României nr. 3/2005, cu modificările ulterioare;c) piețe la buna înțelegere (over-the-counter - OTC) - piețe pe care se negociază instrumente financiare derivate și care nu îndeplinesc condițiile necesare pentru a fi încadrate în categoria piețelor organizate și a piețelor asimilate piețelor organizate; contractele tranzacționate over-the-counter nu sunt standardizate;d) operațiuni de atragere și plasare de depozite pe piața monetară interbancară - operațiunile efectuate conform Normelor Băncii Naționale a României nr. 4/1995, cu modificările și completările ulterioare;e) tranzacții valutare, operațiuni la vedere (spot), operațiuni la termen (forward), operațiuni swap - au semnificația prevăzută în Norma Băncii Naționale a României nr. 3/2005, cu modificările ulterioare;f) forward rate agreement (FRA) - contract încheiat între două părți având ca obiect plata la o dată prestabilită a unui volum de dobândă calculat în funcție de o sumă noțională în monedă națională; volumul de dobândă reprezintă diferența dintre valoarea plătită de cumpărător (rezultată prin aplicarea asupra sumei noționale a unei rate de dobândă fixe convenite) și valoarea încasată de acesta (rezultată prin aplicarea ratei dobânzii practicate pe piață în acel moment); g) swap pe rata dobânzii - contract încheiat între două părți având ca obiect plata pe parcursul unei perioade prestabilite a unor volume de dobândă calculate în funcție de o sumă noțională în monedă națională; volumele de dobândă se calculează periodic ca diferență între valorile rezultate prin aplicarea asupra sumei noționale a două rate de dobândă convenite, cel puțin una dintre acestea fiind variabilă;h) opțiune pe rata dobânzii - contract încheiat între două părți prin plata unei prime care îi conferă cumpărătorului dreptul de a încasa sau de a plăti un volum de dobândă calculat în funcție de o sumă noțională în monedă națională, la o dată prestabilită (opțiune de tip european) sau pe parcursul unei perioade convenite (opțiune de tip american);i) cap pe rata dobânzii - contract încheiat între două părți prin plata unei prime care îi conferă cumpărătorului dreptul de a încasa un volum de dobândă calculat în funcție de o sumă noțională în monedă națională, atunci când rata de dobândă variabilă este mai mare decât rata de dobândă fixă convenită;j) floor pe rata dobânzii - contract încheiat între două părți prin plata unei prime care îi conferă cumpărătorului dreptul de a încasa un volum de dobândă calculat în funcție de o sumă noțională în monedă națională, atunci când rata de dobândă variabilă este mai mică decât rata de dobândă fixă convenită;k) opțiune pe cursul de schimb al monedei naționale - contract încheiat între două părți prin plata unei prime, care îi conferă cumpărătorului dreptul de a cumpăra (în cazul opțiunii „call“) sau de a vinde (în cazul opțiunii „put“), la o dată prestabilită (opțiune de tip european) sau pe parcursul unei perioade convenite (opțiune de tip american), o anumită sumă în devize la o valoare convenită a cursului de schimb al monedei naționale;l) swap valutar pe rata dobânzii (currency swap) - contract încheiat între două părți având ca obiect plata unor volume de dobândă calculate periodic prin aplicarea unor rate de dobândă convenite asupra a două sume, din care una în monedă națională și una în devize; contractul poate sau nu să prevadă și transferul efectiv între părți al celor două sume, la un curs de schimb agreat, și, respectiv, inversarea acestei operațiuni la data scadenței contractului.  +  Secţiunea a 3-a Obligații de raportare  +  Articolul 96Entitățile raportoare au obligația să transmită Băncii Naționale a României datele/informațiile privind tranzacțiile prevăzute la art. 93 prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Națională a României (SIRBNR), după cum urmează:a) pentru tranzacțiile efectuate pe piața valutară interbancară - în fiecare zi bancară, până la ora 9,15 pentru tranzacțiile valută contra monedei naționale din ziua bancară precedentă și până la ora 11,00 pentru tranzacțiile valută contra valută din ziua bancară precedentă;b) pentru operațiunile de atragere și plasare de depozite pe piața monetară interbancară - în fiecare zi bancară, până la ora 17,00 pentru tranzacțiile din ziua curentă;c) pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii (forward rate agreements, swap-uri pe rata dobânzii și opțiuni pe rata dobânzii) efectuate pe piețe la buna înțelegere - în fiecare zi bancară, între orele 10,00-11,00 pentru tranzacțiile din ziua bancară precedentă;d) pentru tranzacții cu opțiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naționale și swap-uri valutare pe rata dobânzii efectuate pe piețe la buna înțelegere - în fiecare zi bancară, între orele 10,00-11,00 pentru tranzacțiile din ziua bancară precedentă.  +  Articolul 97Transmiterea datelor se realizează în format XML, conform structurii de raportare prevăzute în anexele nr. XI.1-XI.8 și regulilor de sistem stabilite și puse la dispoziția entităților raportoare prin intermediul SIRBNR de Banca Națională a României.  +  Titlul IV Raportarea de date și informații statistice în scopul monitorizării activității de plăți  +  Capitolul I Raportarea de date și informații statistice referitoare la plăți, instrumente de plată, sisteme de plăți și sisteme de compensare/decontare a operațiunilor cu instrumente financiare  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 98Prezentul capitol stabilește obligațiile de raportare a datelor și informațiilor statistice privind plățile, operațiunile cu instrumente de plată și cele cu instrumente financiare, precum și obligațiile care revin entităților raportoare în legătură cu datele și informațiile furnizate Băncii Naționale a României.  +  Articolul 99Prezentul capitol se aplică următoarelor categorii de entități, denumite în continuare entități raportoare:a) instituțiilor de credit persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituțiilor de credit autorizate în alte state membre și sucursalelor instituțiilor de credit din alte state terțe, denumite în continuare instituții de credit; b) instituțiilor de plată persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor de plată autorizate în alte state membre, denumite în continuare instituții de plată;c) instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor emitente de monedă electronică autorizate în alte state membre, denumite în continuare instituții emitente de monedă electronică; d) furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi persoane juridice române, denumiți în continuare furnizori specializați în servicii de informare cu privire la conturi;e) furnizorilor de servicii poștale giro care prestează servicii de plată potrivit cadrului legislativ național aplicabil;f) Trezoreriei Statului; g) administratorilor de sisteme de plăți;h) administratorilor de sisteme de compensare/decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, depozitarilor centrali și contrapărților centrale pentru activitatea lor în legătură cu sistemele de compensare/decontare cu instrumente financiare.  +  Secţiunea a 2-a Obligații de raportare  +  Articolul 100(1) Entitățile raportoare prevăzute la art. 99 raportează Băncii Naționale a României, în funcție de activitatea desfășurată, indicatorii din anexa nr. XII.3 și anexa nr. XII.4, în conformitate cu metodologia și definițiile prevăzute în anexele nr. XII.1, XII.2 și, respectiv, XII.4. Transmiterea datelor se realizează în format XML, conform structurii de raportare prevăzute în aceste anexe și regulilor de sistem stabilite și puse la dispoziția entităților raportoare prin intermediul SIRBNR de Banca Națională a României.(2) Entitățile raportoare transmit Băncii Naționale a României datele statistice prin exprimarea acestora în lei.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), datele statistice din tabelul 8a din anexa nr. XII.3 se raportează prin exprimarea acestora în euro.(4) Pentru exprimarea în lei a datelor statistice, entitățile raportoare utilizează cursurile de schimb de referință medii ale perioadei de referință sau cele de la sfârșitul perioadei de referință, publicate pe website-ul Băncii Centrale Europene, conform alin. (6) și (7), sau cursurile de schimb aplicate operațiunilor de plată.(5) În situația în care cursurile de schimb prevăzute la alin. (4) nu sunt disponibile, entitățile raportoare utilizează, în mod corespunzător, cursurile de schimb de referință publicate pe website-ul Băncii Naționale a României sau cursurile de schimb de referință publicate pe website-ul autorității emitente a respectivei monede, conform alin. (6) și (7).(6) Cu respectarea în mod corespunzător a prevederilor alin. (4) și (5), entitățile raportoare utilizează:a) cursurile de schimb aplicabile la sfârșitul perioadei de referință pentru raportarea datelor statistice aferente valorilor soldurilor mijloacelor de stocare a monedei electronice emise și depozitelor overnight deținute de non-IFM, prevăzute în tabelul 1 din anexa nr. XII.3;b) cursurile de schimb medii aferente perioadei de referință relevante pentru raportarea datelor statistice aferente valorilor operațiunilor de plată, prevăzute în tabelele 4, 5, 6, 8b, 8c și 9 din anexa nr. XII.3.(7) Pentru raportarea datelor statistice prevăzute în anexa nr. XII.3 care sunt exprimate în monede străine, entitățile raportoare determină valoarea în lei, astfel:a) pentru o valoare exprimată în euro se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (4) și (6);b) pentru o valoare exprimată într-o monedă străină diferită de euro se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (4)-(6) pentru a determina valoarea operațiunii exprimată în euro, iar valoarea rezultată în euro este convertită în lei, cu respectarea prevederilor lit. a).  +  Articolul 101(1) Entitățile raportoare transmit Băncii Naționale a României datele și informațiile statistice, după cum urmează: a) trimestrial, datele și informațiile statistice prevăzute în tabelul 9 din anexa nr. XII.3, până la încheierea activității din ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de referință pentru care se raportează; b) semestrial, datele și informațiile statistice prevăzute în tabelul 1 din anexa nr. XII.3, astfel:– aferente perioadelor ianuarie-martie și aprilie-iunie, până la încheierea activității din ultima zi lucrătoare a lunii septembrie care urmează sfârșitului primei jumătăți a anului la care se referă;– aferente perioadei iulie-septembrie și octombrie-decembrie, până la încheierea activității din ultima zi lucrătoare a lunii martie care urmează sfârșitului celei de a doua jumătăți a anului la care se referă;c) semestrial, datele și informațiile statistice semestriale prevăzute în tabelele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b și 8c din anexa nr. XII.3, astfel:– aferente perioadei ianuarie-iunie, până la încheierea activității din ultima zi lucrătoare a lunii septembrie care urmează sfârșitului primei jumătăți a anului la care se referă; – aferente perioadei iulie-decembrie, până la încheierea activității din ultima zi lucrătoare a lunii martie care urmează sfârșitului celei de a doua jumătăți a anului la care se referă;d) anual, informațiile statistice prevăzute în anexa nr. XII.4, până la data de 10 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent; în situația în care termenul de raportare nu este o zi lucrătoare, raportarea se realizează cel târziu în următoarea zi lucrătoare.(2) Datele statistice vor fi raportate Băncii Naționale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare.  +  Secţiunea a 3-a Revizuiri  +  Articolul 102Atunci când este necesar, entitățile raportoare revizuiesc informațiile statistice raportate în temeiul art. 100 cu privire la perioada de raportare de referință anterioară, asigurând consecvența între datele și informațiile statistice raportate cu frecvențe diferite, inclusiv atunci când această consecvență implică revizuiri ale altor perioade de raportare de referință.  +  Articolul 103Atunci când este necesar sau la solicitarea Băncii Naționale a României, entitățile raportoare oferă acesteia explicații detaliate cu privire la devierile de la cerințele de raportare.  +  Capitolul II Raportarea de date statistice referitoare la operațiunile efectuate prin conturile de corespondent  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 104Prezentul capitol stabilește obligațiile de raportare a datelor și informațiilor statistice privind aranjamentele de cont corespondent în lei.  +  Articolul 105Prezentul capitol se aplică instituțiilor de credit persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, denumite în continuare instituții de credit.  +  Secţiunea a 2-a Definițiile termenilor de bază  +  Articolul 106În înțelesul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) aranjament de cont de corespondent - aranjament de plată în care o instituție de credit, denumită corespondent, deschide în evidențele sale un cont pentru altă instituție de credit, denumită repondent, și furnizează repondentului, prin intermediul acestui cont, servicii constând în executarea de plăți și alte servicii conexe. Aranjamentele de cont de corespondent prin care instituțiile de credit își furnizează reciproc servicii de plăți și alte servicii implică utilizarea conturilor de corespondent de tip cont nostro și/sau cont loro; b) cont nostro - contul deschis în evidențele corespondentului pe numele repondentului; c) cont loro - contul deschis în evidențele corespondentului pe numele repondentului; din perspectiva repondentului acest cont este un cont „nostro“; d) credit intraday - credit acordat de către corespondent repondentului pe parcursul zilei de operare a respectivului corespondent, a cărui rambursare trebuie să aibă loc cel mai târziu la sfârșitul zilei de operare în care a fost acordat creditul; e) credit overdraft - credit acordat de către corespondent repondentului, a cărui scadență este după sfârșitul zilei de operare a respectivului corespondent următoare celei în care a fost acordat creditul, precum și credite intraday nerambursate și transformate în credite overdraft; f) credit overnight - credit acordat de către corespondent repondentului, a cărui scadență este stabilită de către corespondent, dar nu mai târziu de sfârșitul zilei de operare a corespondentului următoare celei în care a fost acordat creditul; g) zi de operare - zi calendaristică pe durata căreia se furnizează servicii de corespondent bancar, conform programului stabilit prin aranjamentul de cont de corespondent.  +  Secţiunea a 3-a Obligații de raportare  +  Articolul 107(1) Instituțiile de credit pot încheia aranjamente de cont de corespondent în lei. (2) În cazul aranjamentelor de cont de corespondent în lei încheiate între instituțiile de credit participante la sistemele de plăți din România, instituțiile de credit care au calitatea de corespondent au obligația raportării datelor statistice conform anexei nr. XIII.1, individual, pe fiecare repondent. (3) În cazul aranjamentelor de cont de corespondent în lei încheiate între instituții de credit participante la sistemele de plăți din România și instituții de credit care nu au această calitate, instituțiile de credit participante la sistemele de plăți au obligația raportării datelor statistice, conform anexelor nr. XIII.1 și XIII.2, individual, pe fiecare repondent, respectiv corespondent. (4) Datele statistice se raportează trimestrial, în termen de 15 zile de la data încheierii trimestrului de referință. (5) Datele statistice vor fi raportate Băncii Naționale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare.  +  Titlul V Sancțiuni și dispoziții finale  +  Articolul 108Anexele nr. I-XIII*) fac parte integrantă din prezentul regulament.*) Anexele nr. I-XIII se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1163 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 109Nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.  +  Articolul 110(1) Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt prelucrate și stocate de Banca Națională a României în calitate de operator de date cu caracter personal, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. (2) Banca Națională a României asigură confidențialitatea datelor și informațiilor statistice obținute în baza prezentului regulament, în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.  +  Articolul 111Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022, dată la care se abrogă Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 13 august 2014, cu modificările și completările ulterioare.
    Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    București, 24 noiembrie 2021.Nr. 4.  +  Anexe nr. I- XIIIANEXEprivind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României