PROCEDURĂ din 7 noiembrie 2021de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1159 din 7 decembrie 2021  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 61 din 7 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1159 din 74 decembrie 2021.
   +  Articolul 1(1) Activitățile profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist se vor presta de către fiecare psiholog cu drept de liberă practică potrivit competențelor pe care acesta le deține, în conformitate cu prevederile Normelor privind competențele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru prestarea activităților profesionale de intervenție psihologică cu persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, psihologii cu drept de liberă practică care îndeplinesc în mod cumulativ condițiile prevăzute de prezenta procedură se vor înscrie în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, denumit în continuare Registrul TSA, ce se va publica pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, și li se va elibera adeverința prevăzută la art. 7.(3) Adeverința prevăzută la art. 7 face dovada deținerii competențelor în furnizarea de servicii psihologice pentru persoane diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.(4) Procedura de înscriere, validare, actualizare, radiere etc. în Registrul TSA se realizează de către Secretariatului Colegiului Psihologilor din România.  +  Articolul 2Pentru prestarea activităților profesionale de intervenție psihologică cu persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist și înscrierea în Registrul TSA, psihologul cu drept de liberă practică trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) deținerea unui atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România în una dintre specialitățile: psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială;b) îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții de formare de specialitate în domeniul intervenției pentru autism:(i) absolvirea unui program internațional de formare profesională de lungă durată sau de scurtă durată de minimum 40 de ore într-o metodă de intervenție validată științific în tulburări din spectrul autist, avizată de Colegiul Psihologilor din România;În vederea avizării metodelor de intervenție validate științific în tulburări din spectrul autist, dosarele se vor depune spre avizare la Comisia metodologică a Colegiului Psihologilor din România în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri.(ii) absolvirea unui curs de formare continuă avizat de Colegiul Psihologilor din România de minimum 40 de ore (40 de credite) în domeniul intervențiilor psihologice validate științific în tulburări din spectrul autist;(iii) dovedirea experienței profesionale în lucrul cu persoanele diagnosticate cu autism de minimum 2 ani, demonstrată prin contractul individual de muncă, însoțit de fișa postului aferentă, precum și de o recomandare de la un psiholog cu drept de liberă practică având treapta de specializare specialist sau principal în una dintre specialitățile: psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială, pentru psihologii cu drept de liberă practică angajați;(iv) dovedirea experienței profesionale în lucrul cu persoanele diagnosticate cu autism de minimum 2 ani, demonstrată prin anexa formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, precum și de o recomandare de la un psiholog cu drept de liberă practică având treapta de specializare specialist sau principal în una dintre specialitățile: psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială, pentru psihologii cu drept de liberă practică titulari ai unei forme de exercitare a profesiei;c) desfășurarea activității profesionale într-o formă de exercitare a profesiei înregistrată la Colegiul Psihologilor din România.  +  Articolul 3Înscrierea în Registrul TSA implică parcurgerea succesivă a următoarelor etape:a) Etapa 1: accesarea site-ului Colegiului Psihologilor din România, secțiunea dedicată înregistrării în Registrul TSA;b) Etapa 2: descărcarea și completarea documentului „Declarație pe propria răspundere pentru înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist“, anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură, astfel: – dacă activitatea este desfășurată în forma de exercitare a profesiei de psiholog, respectiv în cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie sau în cabinete asociate, în calitate de psiholog titular, declarația trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică, ștampilată cu ștampila formei de exercitare și semnată; – dacă activitatea este desfășurată în forma de exercitare a profesiei de psiholog, respectiv în cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie sau în cabinete asociate, în calitate de psiholog angajat, declarația trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică angajat, parafată cu parafa titularului formei de exercitare în care psihologul angajat își desfășoară activitatea, ștampilată cu ștampila formei de exercitare și semnată atât de către psihologul angajat, cât și de către titularul formei de exercitare;c) Etapa 3: completarea tuturor câmpurilor din formularul pentru înscrierea în Registrul TSA, respectiv: adresă de e-mail, număr de telefon, aceste informații reprezentând datele de contact la care se va trimite automat e-mail de confirmare pentru solicitarea transmisă și e-mail de validare/invalidare/prezentare completări pentru solicitarea transmisă; d) Etapa 4: încărcarea în formularul online pentru înscrierea în Registrul TSA a documentelor menționate, raportat la calitatea de psiholog titular sau de psiholog angajat pentru activitatea desfășurată în forma de exercitare a profesiei, precum și a declarației pe propria răspundere prevăzută la lit. b), completată, semnată, parafată și ștampilată; e) Etapa 5: transmiterea solicitării pentru înscrierea în Registrul TSA după finalizarea completării formularului și încărcarea documentelor; f) Etapa 6: după expedierea solicitării pentru înscrierea în Registrul TSA se va transmite solicitantului un mesaj de confirmare pe site și un e-mail pe adresa menționată de către solicitant în formularul completat; acest e-mail reprezintă confirmarea înregistrării solicitării, un sumar al solicitării și transmiterea solicitării pentru verificare și validare;g) Etapa 7: în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării complete se va trimite un e-mail pentru validarea solicitării și comunicarea acesteia în vederea afișării pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, în Registrul TSA.  +  Articolul 4În situația în care există anumite dificultăți întâmpinate în procesul de validare (declarația pe propria răspundere nu este semnată, parafată, ștampilată, solicitantul figurează ca fiind suspendat în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică, solicitantul nu îndeplinește în mod cumulativ condițiile prevăzute la art. 2 etc.), se va transmite un e-mail cu solicitarea clarificării situațiilor semnalate.  +  Articolul 5O solicitare poate obține unul/una dintre următoarele statusuri/rezoluții:a) solicitare validată - se primește un e-mail de validare și solicitantul este înscris în Registrul TSA afișat pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării complete;b) solicitare pentru care se impun clarificări - se primește un e-mail și solicitantul trebuie să clarifice aspectele semnalate în e-mail, dacă există această posibilitate. O astfel de rezoluție, după analizarea răspunsului/documentelor transmis(e) de solicitant sau dacă se constată lipsa transmiterii clarificărilor solicitate, va primi un nou status, respectiv solicitare validată sau solicitare invalidată;c) solicitare invalidată - una sau mai multe dintre condițiile prevăzute de prezenta procedură nu este îndeplinită.  +  Articolul 6Psihologii cu drept de liberă practică înscriși în Registrul TSA se vor radia din registru:a) în situația în care nu mai îndeplinesc oricare dintre condițiile prevăzute de prezenta procedură;b) în situația nesolicitări avizării anuale a adeverinței prevăzute la art. 7;c) la cerere.  +  Articolul 7(1) Colegiul Psihologilor din România va elibera psihologului cu drept de liberă practică înscris în Registrul TSA o adeverință care atestă deținerea de către acesta a competențelor în furnizarea de servicii psihologice pentru persoane diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură.(2) Adeverința menționată la alin. (1) este valabilă până la data de 31 decembrie a anului în cursul căruia aceasta a fost emisă, urmând să fie avizată anual de către Colegiul Psihologilor din România numai în măsura în care deținătorul adeverinței îndeplinește în continuare condițiile prevăzute de prezenta procedură.(3) Neîndeplinirea oricăreia dintre condițiile prevăzute în prezenta procedură atrage radierea din Registrul TSA și pierderea de către psihologul cu drept de liberă practică a dreptului de a furniza servicii psihologice pentru persoane diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.  +  Articolul 8Prevederile prezentei proceduri se aplică și deținătorilor unui atestat de liberă practică cu competență în specialitatea psihoterapie și/sau specialitatea psihopedagogie specială.  +  Anexa nr. 1la procedură
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  pentru înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale
  de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist
  Vă informăm că organizația profesională Colegiul Psihologilor din România procesează datele dumneavoastră cu caracter personal, comunicate în prezenta declarație pe propria răspundere și cuprinse în dosarul depus în vederea certificării competențelor profesionale pentru intervenția psihologică în cazul persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist (TSA), offline și online, în temeiul Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, cu modificările și completările ulterioare, și al Procedurii de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, aprobată prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 61/2021. Prelucrarea datelor se realizează exclusiv pentru atingerea scopurilor cu care a fost învestit Colegiul Psihologilor din România, ca autoritate de reglementare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.Subsemnatul(a), ................, psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România ................., CNP ................, e-mail .............., telefon ............., deținând atestat de liberă practică valid, în treapta de specializare psiholog ..............., în următoarea/următoarele specialitate/specialități pentru care solicit înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist:[ ] Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională[ ] Psihopedagogie specială[ ] Psihoterapie[ ] Consiliere psihologică[ ] Psihologie clinicăși având competență în următorul/următoarele domeniu/domenii specific/specifice: .............. (Se completează doar în cazul specialităților consiliere psihologică și psihoterapie.), ....... ,desfășurându-mi activitatea în cadrul cabinetului individual de psihologie/societății civile profesionale de psihologie/cabinetelor asociate: ...............,având COD RUP partea a II-a (cod formă de exercitare): ..................,în calitatea mea de:a)  titular saub) angajat în cadrul cabinetului individual de psihologie/societății civile profesionale de psihologie/cabinetelor asociate menționat/ă/e anterior, cu Contract de muncă nr. ......... din data ...........,și cunoscând sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere următoarele:• informațiile completate în acest formular sunt corecte;• îmi asum respectarea tuturor actelor normative în vigoare privind exercitarea profesiei de psiholog; • dreptul de liberă practică nu îmi este afectat de vreuna dintre cauzele de suspendare prevăzute de art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare;• îmi exprim acordul ca organizația profesională Colegiul Psihologilor din România să proceseze datele cu caracter personal cuprinse în prezenta declarație pe propria răspundere și în conținutul dosarului depus, online și offline, pentru înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, exclusiv pentru scopurile reglementate prin legislația în vigoare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.NOTĂ:Titularul formei de exercitare a profesiei își asumă răspunderea solidar pentru corectitudinea informațiilor declarate de către angajat.
  Semnătură și parafă psiholog titular
  ..........................
  Semnătură și parafă psiholog angajat
  (Dacă este cazul.)
  ..........................
  Ștampilă formă de exercitare
  ..........................
  Dată
  ..........................
   +  Anexa nr. 2*)la procedură*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.----