PROCEDURĂ din 26 noiembrie 2021de acreditare/reacreditare a furnizorilor de educație medicală continuă
EMITENT
 • COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1157 din 6 decembrie 2021  Notă
  Aprobată prin DECIZIA nr. 16/2CN din 26 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1157 din 6 decembrie 2021.
   +  Capitolul I Furnizorii de educație medicală continuă  +  Articolul 1Furnizorul de educație medicală continuă (EMC) este o entitate instituțională sau profesional asociativă medicală fără scop lucrativ acreditată de CMSR să efectueze activități de EMC cu respectarea standardelor de calitate agreate de CMSR și organizațiile naționale, europene sau internaționale partenere.  +  Articolul 2(1) Acreditarea/Reacreditarea furnizorilor de EMC se va efectua anual pentru cererile depuse până la data de 15 noiembrie a anului anterior, completate cu respectarea prezentei proceduri și pentru care s-a achitat taxa aplicabilă prevăzută la art. 14.(2) Evaluarea solicitărilor de acreditare/reacreditare se realizează numai pentru cererile care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1).(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), documentele necesare acreditării furnizorilor de EMC pentru anul 2022 se comunică până la data de 31 decembrie 2021. În acest caz, cererile completate cu respectarea prezentei proceduri, pentru care s-a achitat taxa aplicabilă prevăzută la art. 14, se soluționează cel târziu până la data de 31 ianuarie 2022.  +  Articolul 3(1) Tipurile de furnizori de EMC acreditați de CMSR sunt: naționali, regionali și locali.(2) Sunt furnizori naționali:a) facultățile de medicină dentară din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate;b) centrele și institutele medicale naționale cu rol de învățământ, aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătății;c) asociațiile profesionale medicale de anvergură națională;d) Academia de Științe Medicale și Academia Română;e) CMSR, în condițiile legii;f) colegiile teritoriale, în calitate de furnizor principal, în asociere cu furnizori prevăzuți la lit. a) care au sediul pe raza teritorială a acestora.(3) Sunt furnizori regionali:a) centrele și institutele medicale regionale cu rol de învățământ, aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătății;b) asociațiile profesionale medicale de anvergură regională.(4) Sunt furnizori locali:a) colegiile teritoriale care nu se încadrează în criteriile prevăzute la alin. (2) lit. f);b) asociațiile profesionale medicale locale;c) filialele asociațiilor profesionale medicale naționale, regionale sau locale.(5) Anvergura națională, regională sau locală a unei asociații profesionale medicale se stabilește în funcție de criterii geografice, numerice și de specialitate, raportate la majoritatea membrilor acesteia care dețin titluri profesionale sau atestate de studii complementare, definitorii pentru evaluarea și clasificarea acestora. Criteriile sunt stabilite prin decizie a Comisiei de EMC, care se publică pe pagina de internet a CMSR.  +  Articolul 4(1) Acreditarea furnizorilor se poate face pentru următoarele tipuri de evenimente EMC:a) formale;b) nonformale;c) educație medicală continuă la distanță (EMCD) formală și nonformală.(2) Manifestările formale pot fi organizate de către furnizorii prevăzuți la art. 3 alin. (2) lit. a) și b) și, respectiv, alin. (3) lit. a).(3) Manifestările nonformale pot fi organizate de orice tip de furnizor, cu excepția prevăzută la alin. (6).(4) Manifestările EMCD formale pot fi organizate de către furnizorii prevăzuți la art. 3 alin. (2) lit. a). Manifestările EMCD nonformale pot fi organizate de orice tip de furnizor, cu excepția filialelor asociațiilor profesionale medicale.(5) Furnizorii regionali sau locali nu pot organiza manifestări naționale.(6) Filiala unei asociații profesionale medicale poate organiza, ca forme de EMC, numai cursuri, cu sau fără demonstrație practică, desfășurate pe raza colegiului teritorial unde își are sediul furnizorul de EMC în cauză.(7) Facultățile de medicină dentară din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate pot organiza propriile manifestări naționale și se pot asocia doar cu CMSR și cu colegiile teritoriale pe a căror rază își au sediul.  +  Articolul 5(1) În vederea acreditării de către CMSR ca furnizori de EMC, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să aibă statut de persoană juridică română și sediul pe teritoriul României;b) să fie o instituție de învățământ medical superior acreditată sau o asociație profesională medicală, cu scop, rol, funcții și atribuții de învățământ sau, după caz, de activitate de educație medicală continuă, în domeniul medicinei dentare, prevăzute în statut, și care are membri, colaboratori sau personal medical angajat de înaltă calificare profesională și didactică;c) să dețină direct sau indirect resurse logistice, tehnice pentru desfășurarea activităților de educație medicală continuă(2) Suplimentar condițiilor prevăzute la alin. (1), pentru acreditarea ca furnizor de EMC, activitatea asociației medicale profesionale trebuie să se desfășoare în legătură cu exercitarea profesiei de medic stomatolog și/sau a specialităților ori competențelor prevăzute de lege pentru medicii stomatologi, fără a se limita la organizarea de activități de pregătire profesională.  +  Capitolul II Drepturile și obligațiile furnizorilor  +  Articolul 6(1) Furnizorii acreditați au următoarele drepturi:a) să organizeze forme de EMC;b) să se asocieze în vederea bunei desfășurări a formelor de EMC;c) să beneficieze, la cerere, de consultanță cu privire la procedura de creditare a formelor de EMC pe care le organizează;d) să obțină creditarea formelor de EMC organizate, conform Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021, denumită în continuare Decizia nr. 16/2CN/2021;e) să beneficieze de posibilitatea de a putea schimba fără achitarea taxei prevăzute la art. 29 din anexa nr. 3 la Decizia nr. 16/2CN/2021, o singură dată, unul dintre următoarele elemente: perioada, locul sau modalitatea de desfășurare (prezență fizică, online sau hibrid) a unei forme de EMC.(2) Furnizorii acreditați au următoarele obligații:a) să respecte prevederile Deciziei nr. 16/2CN/2021;b) să nu modifice tipul formei de EMC, prevăzut la art. 3 alin. (2) și (3) din anexa nr. 3 la Decizia nr. 16/2CN/2021, astfel cum a fost creditată de CMSR;c) să nu aducă modificări formei de EMC creditate de CMSR, inclusiv programului științific și agendei acestuia, în lipsa unor motive temeinice și a comunicării de îndată a problemelor intervenite către CMSR, înainte de efectuarea oricărei publicități și de desfășurarea formei de EMC;d) să solicite CMSR avizarea modificării perioadei, locației sau, după caz, a modalității de desfășurare (prezență fizică, online sau hibrid) a formei de EMC creditate înainte de desfășurarea formei de EMC;e) să promoveze domenii medicale bazate pe dovezi, pe adevăr științific verificabil și reproductibil de fiecare dată, acceptate și susținute sine qua non de comunitatea medicală academică modernă, potrivit prevederilor legale în vigoare;f) să respecte regulile de activitate nonprofit și de neimplicare, directă sau prin asociere, în promovarea de produse sau a intereselor unor sponsori, organizatori de evenimente ori persoane neîndrituite;g) să stabilească pentru fiecare formă de EMC în parte grupul-țintă al activității de pregătire profesională și să se asigure că această informație este prevăzută în toate materialele publicitare utilizate;h) să obțină acordul scris al lectorilor acreditați de CMSR pentru participarea la forma de EMC, cu confirmarea perioadei, tipului și temei lucrării științifice, înainte de comunicarea către CMSR a agendei programului manifestării științifice;i) să colaboreze, pentru fiecare formă de EMC, cu lectori acreditați de CMSR, lectori din străinătate ori lectori invitați care dețin specialitatea sau competența dobândită ori recunoscută în condițiile legii în domeniul prevăzut pentru grupul-țintă al formei de EMC, conform mențiunilor din programul științific comunicat pentru creditarea formei de EMC;j) să comunice Comisiei de EMC dovada titlurilor profesionale, didactice și/sau academice ori a altor calificări profesionale relevante deținute de lectorii din străinătate și de alți profesioniști din domeniul sănătății, din domenii conexe acestuia ori din alte domenii de interes pentru medicii stomatologi, invitați în cadrul formelor de EMC creditate, precum și curriculum vitae semnat, atașate la cererea de creditare a formei de EMC;k) să comunice CMSR, în format electronic, rapoarte privind desfășurarea formei de EMC, în maximum 30 de zile de la data încheierii activității de pregătire profesională, alături de lista participanților, precum și de lista lectorilor care nu au participat la forma de EMC conform programului științific comunicat pentru creditarea formei de EMC, cu prezentarea motivelor, dacă există;l) să emită certificate de absolvire/participare la formele de EMC semnate cu semnătura electronică calificată a coordonatorului de program al formei de EMC, însoțită de marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic al furnizorului de EMC (unic organizator sau, după caz, principal, în cazul asocierii);m) să comunice colegiilor teritoriale în care sunt înscriși medicii stomatologi participanți, în format electronic, certificatele de absolvire/participare la formele de EMC;n) să se asigure că lucrările științifice ce vor fi susținute (prelegeri, comunicări orale, cursuri) în cadrul formei de EMC se încadrează în tematica științifică propusă prin titlul formei de EMC;o) să nu admită participarea a mai mult de 25 participanți/cadru didactic de predare la cursurile cu demonstrație practică;p) să nu delege atribuțiile ce decurg din calitatea de furnizor de EMC altor entități sau persoane fizice;q) să organizeze anual, în calitate de furnizor principal, cel mult una dintre manifestările științifice prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c) din anexa nr. 3 la Decizia nr. 16/2CN/2021, raportat la tipul de furnizor stabilit prin decizia Comisiei de EMC în procedura de acreditare;r) să menționeze în materialele publicitare numărul de credite acordat de CMSR, numai după obținerea avizului de creditare a formei de EMC emis de CMSR și a plății taxelor aferente;s) să se asigure că materialele publicate nu cuprind reclame privind locații turistice și nu conțin referiri asupra sponsorilor decât pe ultima pagină;t) să înscrie pe certificatele de absolvire/participare numărul de credite acordat de CMSR;u) să nu utilizeze sigla CMSR pe certificatele de absolvire/ participare sau în materialele publicitare, dacă CMSR nu este implicat în organizarea formei de EMC.(3) Furnizorii de EMCD, desfășurate prin internet, suplimentar obligațiilor prevăzute la alin. (2), au și obligația de a comunica Comisiei de EMC, în format electronic:a) cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea manifestării științifice:(i) datele necesare pentru autentificarea pe platforma electronică pe care se desfășoară manifestarea științifică, pentru evaluarea modului de organizare și desfășurare a programului de EMC;(ii) metodologia prin care se realizează atât verificarea prezenței participanților (la fiecare 60 de minute de curs), cât și verificarea corelației dintre datele de identificare ale participanților și datele de autentificare pe platforma electronică.b) în termen de maximum 30 de zile de la data încheierii manifestării științifice:(i) dovada organizării manifestării științifice prin capturi de ecran realizate în timpul desfășurării acesteia, precum și un raport al platformei online pe care a fost organizat evenimentul, care să conțină lista participanților;(ii) o declarație pe propria răspundere cu temele susținute în cadrul manifestării științifice, lista medicilor stomatologi participanți cuprinzând specialitatea, gradul profesional și competențele acestora, conforme cu declarația privind grupul-țintă al manifestării.  +  Capitolul III Procedura de acreditare a furnizorilor  +  Articolul 7(1) Solicitanții vor depune la CMSR în vederea acreditării cererea-tip prevăzută în anexa nr. 1a care face parte integrantă din prezenta procedură, însoțită de următoarele documente:a) facultățile de medicină dentară:(i) actul de înființare;(ii) actul de acreditare emis de Ministerul Educației;b) institutele medicale:(i) actul de înființare;c) asociațiile profesionale medicale:(i) certificat de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau, după caz, în Registrul federațiilor, aflat la grefa instanței competente, ori documentul prevăzut la pct. (iii);(ii) statutul, cu ultimele modificări înregistrate în Registrul asociațiilor și fundațiilor, sau, după caz, în Registrul federațiilor, precum și copia încheierii prin care s-a dispus înregistrarea modificării;(iii) extras la zi din Registrul asociațiilor și fundațiilor sau, după caz, din Registrul federațiilor, aflat la grefa instanței competente, în cazul în care asociația nu se regăsește în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial disponibil public (www.just.ro/registrul-national-ong/) sau dacă datele din acest registru nu corespund cu cele din documentele prezentate;(iv) documentul prin care a fost desemnată o persoană să reprezinte asociația în relație cu CMSR; reprezentatul desemnat trebuie să aibă calitatea de membru activ al CMSR;(v) recomandarea și/sau referințele din partea colegiului teritorial pe raza căruia se află sediul asociației profesionale medicale;d) filialele asociațiilor profesionale medicale:(i) certificat de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor, aflat la grefa instanței competente, ori documentul prevăzut la pct. (iii);(ii) statutul filialei, cu ultimele modificări înregistrate în Registrul asociațiilor și fundațiilor, precum și copia încheierii prin care s-a dispus înregistrarea modificării;(iii) extras la zi din Registrul asociațiilor și fundațiilor sau, după caz, din Registrul federațiilor, aflat la grefa instanței competente, în cazul în care asociația nu se regăsește în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial disponibil public (www.just.ro/registrul-national-ong/) sau dacă datele din acest registru nu corespund cu cele din documentele prezentate;(iv) documentul prin care a fost desemnată o persoană să reprezinte filiala în relație cu CMSR; reprezentatul desemnat trebuie să aibă calitatea de membru activ al CMSR;(v) recomandarea și/sau referințele din partea colegiului teritorial pe raza căruia se află sediul filialei;(vi) acordul asociației cu privire la obținerea calității de furnizor EMC de către filială.(2) Sunt exceptate de la obligația de a parcurge procedura de acreditare și, respectiv, reacreditare CMSR colegiile teritoriale și facultățile de medicină dentară din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate.  +  Articolul 8(1) În vederea obținerii acreditării, documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) se depun la sediul CMSR prin reprezentantul desemnat de conducerea solicitantului, însoțite de dovada achitării taxei stabilite la art. 14, în termenul prevăzut la art. 2. Documentația se poate depune și prin servicii poștale sau de curierat, precum și în format electronic, prin mijloace electronice, însoțită de semnătura electronică avansată sau calificată a reprezentatului desemnat de furnizorul de EMC.(2) Cererea de acreditare se soluționează de Comisia de EMC, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii complete a documentației și a plății taxei prevăzute la art. 14.(3) Dacă solicitantul îndeplinește condițiile de acreditare ca furnizor, Comisia de EMC stabilește categoria de furnizor de EMC în care se încadrează acesta, precum și tipurile de forme de EMC pe care le poate organiza.(4) Decizia privind acreditarea se comunică solicitantului, cu precizarea anului pentru care este valabilă acreditarea.(5) Acreditarea este valabilă până la data de 31 decembrie a anului ulterior celui în care a fost depusă cererea, dacă nu intervine retragerea sau încetarea calității de furnizor de EMC.(6) În cazul respingerii cererii, se comunică solicitantului decizia motivată.  +  Capitolul IV Procedura de reacreditare a furnizorilor  +  Articolul 9În vederea reacreditării furnizorii de EMC depun cererea-tip prevăzută în anexa nr. 1b, care face parte integrantă din prezenta procedură, însoțită, după caz, de:a) declarația pe propria răspundere a persoanei desemnate cu privire la menținerea condițiilor avute în vedere la acreditare, respectiv ultima reacreditare;b) documentele ce atestă modificările intervenite de la acreditarea inițială, respectiv ultima reacreditare.  +  Articolul 10(1) Cererea de reacreditare se depune în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) și se soluționează de Comisia de EMC în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii complete a documentației și a plății taxei prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b).(2) Dacă solicitantul îndeplinește condițiile de reacreditare, Comisia de EMC decide menținerea sau schimbarea categoriei de furnizor EMC în care se încadrează acesta, precum și tipurile de forme de EMC pe care le poate organiza.(3) Decizia de reacreditare se comunică solicitantului, în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (4).(4) Reacreditarea este valabilă numai până la data de 31 decembrie a anului ulterior celui în care a fost depusă cererea, dacă nu intervine retragerea sau încetarea calității de furnizor de EMC.(5) În cazul respingerii cererii se comunică solicitantului decizia motivată.  +  Capitolul V Procedura de retragere a acreditării și încetare a calității de furnizor de EMC  +  Articolul 11(1) Retragerea calității de furnizor de EMC se realizează prin decizia Comisiei de EMC în următoarele situații:a) au fost modificate condițiile avute în vedere la acreditare, respectiv ultima reacreditare, iar furnizorul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta procedură;b) furnizorul a încălcat obligațiile prevăzute de Decizia nr. 16/2CN/2021;c) nerespectarea în detaliu a programului științific declarat de furnizor, astfel cum a fost creditată forma de EMC de CMSR, în lipsa avizului prealabil al CMSR privind modificarea programului.(2) În situația în care CMSR a constatat încălcarea unor obligații de către furnizor, cu excepția situației prevăzute la alin. (1) lit. c), va înștiința în scris furnizorul cu privire la cele constatate și măsurile care urmează a fi adoptate pentru remedierea neconformităților. Dacă furnizorul, deși atenționat, nu a luat măsurile care se impun sau dacă acesta organizează noi forme de EMC cu încălcarea obligațiilor prevăzute de Decizia nr. 16/2CN/2021, se aplică sancțiunea retragerii calității de furnizor.(3) Calitatea de furnizor de EMC poate fi redobândită numai după împlinirea unui termen de 2 ani de la aplicarea sancțiunii și după parcurgerea procedurii de reacreditare.  +  Articolul 12Încetarea calității de furnizor de EMC se realizează prin decizia Comisiei de EMC în următoarele situații:a) la cererea expresă a furnizorului;b) la încetarea existenței furnizorului ca persoană juridică.  +  Articolul 13(1) În cazul retragerii sau încetării calității de furnizor de EMC, taxele achitate nu se restituie.(2) Lista furnizorilor de EMC pentru care a fost retrasă sau a încetat această calitate în baza prevederilor prezentei proceduri se publică pe pagina de internet a CMSR, cu precizarea statusului „radiat“.  +  Capitolul VI Taxe  +  Articolul 14(1) Taxele pentru acreditarea ca furnizor de EMC, respectiv pentru reacreditarea anuală, se achită în contul bancar al CMSR, prin virament bancar sau în sistem online și reprezintă echivalentul în lei, calculat la cursul oficial al Băncii Naționale a României cotat în ziua plății, al sumei de:a) 500 de euro - pentru acreditarea ca furnizor de EMC;b) 300 de euro - pentru reacreditarea anuală ca furnizor de EMC.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul colegiilor teritoriale din cadrul CMSR și al facultăților de medicină dentară din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate.  +  Anexa nr. 1ala procedura de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC
  CERERE-TIP
  de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă
  I. Informații generale privind solicitantul (persoana juridică):1. Denumire ............................................................2. Sediu ..........(localitate)........, str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul/județul .............., cod fiscal ............ .3. Tipuri de EMC pentru care se solicită acreditarea:[ ] Formale[ ] Nonformale[ ] EMCD4. Experiență anterioară în organizarea de forme de EMC.............. (de menționat formele de EMC organizate anterior prezentei solicitări) .............5. Lectori acreditați de CMSR care vor susține formele de EMCNume și prenume .......................................................................Grad profesional ............................ Specialitate, competențe ............................... ...(se completează în continuare)6. Surse de finanțare (explicit menționate)..............................................................................................7. Persoana desemnată de solicitant pentru a-l reprezenta în relația cu CMSR, obligatoriu membru activ al CMSR:Nume și prenume .......................................................................Date de contact: Telefon ........................ E-mail .........................II. Declarație pe propria răspundere a reprezentantului solicitantuluiDeclar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declarații, că am luat cunoștință de procedurile, criteriile și normele prevăzute în Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă și a lectorilor, precum și a procedurilor de evaluare și creditare a formelor de educație medicală continuă adresate medicilor stomatologi, pe care le vom respecta întocmai.Declar lipsa oricăror potențiale interese comerciale directe, potențiale conflicte de interese sau bias*, în activitatea ....................... și a membrilor săi.* Bias - termen utilizat pentru descrierea unei tendințe sau preferințe către o anumită perspectivă, ideologie sau rezultat, în special atunci când tendința interferează cu abilitatea de a fi imparțial și obiectiv.
  Data ....../....../...........
  ......................................................
  (solicitant)
  ......................................................
  (nume și prenume reprezentant)
  (semnătură)
   +  Anexa nr. 1bla procedura de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC
  CERERE-TIP
  de reacreditare a furnizorilor de educație medicală continuă
  I. Informații generale privind solicitantul (persoana juridică):1. Denumire ............................................................2. Sediu ............(localitate).........., str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul/județul .............., cod fiscal ............ .3. Tipuri de EMC pentru care se solicită reacreditarea:[ ] Formale[ ] Nonformale[ ] EMCD4. Lectori acreditați de CMSR care vor susține formele de EMCNume și prenume .......................................................................Grad profesional .................................... Specialitate, competențe .........................(se completează în continuare)......5. Surse de finanțare (explicit menționate)..............................................................................................6. Persoana desemnată de solicitant pentru a-l reprezenta în relația cu CMSR, obligatoriu membru activ al CMSR:Nume și prenume .......................................................................Date de contact: Telefon ..................... E-mail .............................II. Declarație pe propria răspundere a reprezentantului solicitantuluiDeclar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declarații, că:a) solicitantul respectă procedurile, criteriile și normele prevăzute în Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă și a lectorilor, precum și a procedurilor de evaluare și creditare a formelor de educație medicală continuă adresate medicilor stomatologi;b)  sunt/ nu sunt menținute condițiile avute în vedere la acreditare, respectiv la ultima reacreditare.Declar lipsa oricăror potențiale interese comerciale directe, potențiale conflicte de interese sau bias*, în activitatea ....................... și a membrilor săi.* Bias - termen utilizat pentru descrierea unei tendințe sau preferințe către o anumită perspectivă, ideologie sau rezultat, în special atunci când tendința interferează cu abilitatea de a fi imparțial și obiectiv.
  Data ...../...../.............
  ......................................................
  (solicitant)
  ......................................................
  (nume și prenume reprezentant)
  (semnătură)
  ----