HOTĂRÂRE nr. 1.032 din 6 noiembrie 2000privind aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale "Sidex" - S.A. Galaţi, inclusă în componenta "Privatizarea caz cu caz a 4 mari societăţi comerciale prin intermediul băncilor de investiţii" din cadrul PSAL (Programul pentru ajustarea sectorului privat)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 8 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 4^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se mandatează Fondul Proprietăţii de Stat sa implementeze strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Sidex" - S.A. Galaţi, respectiv vânzarea către investitori strategici a pachetului majoritar de acţiuni din capitalul social deţinut la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi, prin metoda de negociere.  +  Articolul 2Fondul Proprietăţii de Stat poate să vândă întregul pachet de acţiuni din capitalul social actual deţinut la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii vor prezenta Fondului Proprietăţii de Stat, în calitate de acţionar majoritar la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, propunerea privind conversia creanţelor deţinute la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi.  +  Articolul 4Ministerul Finanţelor şi ceilalţi creditori bugetari mandatează Fondul Proprietăţii de Stat să ofere la privatizare acţiunile noi rezultate din orice conversie a creanţelor în acţiuni, referitoare la datoriile Societăţii Comerciale "Sidex" - S.A. Galaţi.  +  Articolul 5În vederea sporirii atractivităţii Societăţii Comerciale "Sidex" - S.A. Galaţi la privatizare, se aproba scutirea de la plata penalitatilor şi majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligaţii bugetare de către creditorii bugetari, conform legii.  +  Articolul 6Se mandatează Fondul Proprietăţii de Stat sa negocieze cu investitorii strategici planurile de investiţii propuse de aceştia pentru dezvoltarea activităţii la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi, în baza "Programului de restructurare a siderurgiei româneşti" elaborat de Ministerul Industriei şi Comerţului.  +  Articolul 7 (1) Măsurile de corelare a numărului de personal cu planul de afaceri vor fi implementate cu consultarea sindicatelor din cadrul Societăţii Comerciale "Sidex" - S.A. Galaţi şi vor fi comunicate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale sursele de finanţare aprobate conform "Programului de restructurare a întreprinderilor şi de reconversie profesională" (RICOP) vor fi corelate cu rezultatul consultărilor dintre partenerii sociali.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Dezvoltare Regionala,Mihai DavidMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de statMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Liviu Lucian AlbuMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu Gaborp. Preşedintele Consiliului de administraţieal Fondului Proprietăţii de Stat,Victor Eros--------