ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 26 octombrie 2000privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 8 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Se instituie monopolul de stat asupra comercializării alcoolului etilic rafinat şi a alcoolului tehnic, ca produse finite rezultate din procesul de rafinare a alcoolului brut.  +  Articolul 2De la data instituirii monopolului de stat se interzic circulaţia şi comercializarea alcoolului brut, a alcoolului etilic rafinat şi a alcoolului tehnic din producţia interna între agenţii economici, indiferent de calitatea acestora.  +  Articolul 3Toate cantităţile de alcool etilic rafinat şi de alcool tehnic, produse de agenţii economici producători interni autorizaţi, vor fi preluate de stat prin supraveghetorii fiscali.  +  Articolul 4 (1) Importul şi exportul de alcool brut, alcool etilic rafinat şi alcool tehnic se efectuează de agenţii economici autorizaţi în baza licenţelor de import sau de export eliberate de Ministerul Finanţelor. (2) Importul se realizează numai în limita contingentelor anuale stabilite de stat prin Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 5Pentru preluarea de către stat a alcoolului etilic rafinat şi a alcoolului tehnic agenţii economici producători interni autorizaţi au obligaţia sa pună în mod gratuit la dispoziţie statului, respectiv Ministerului Finanţelor, prin direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, spaţiile necesare pentru depozitarea alcoolului.  +  Articolul 6 (1) Agenţii economici autorizaţi, producători de băuturi alcoolice, precum şi ceilalţi utilizatori legali de alcool etilic rafinat sau de alcool tehnic se pot aproviziona cu astfel de produse numai de la stat sau de la agenţii economici importatori, licentiati în acest scop. (2) Agenţii economici autorizaţi, producători de alcool etilic rafinat şi băuturi alcoolice spirtoase - în sistem integrat -, beneficiază de prioritate la achiziţionarea cantităţilor de alcool necesare în vederea prelucrării.  +  Articolul 7Alcoolul etilic rafinat şi alcoolul tehnic vor fi livrate statului de agenţii economici producători la un preţ unic stabilit trimestrial prin negociere între Ministerul Finanţelor şi asociaţiile patronale ale producătorilor de alcool şi băuturi alcoolice, legal înfiinţate, cu avizul Oficiului Concurentei. Preţul unic va avea la baza costurile medii de producţie şi un profit maxim de 18% .  +  Articolul 8Preţul de vânzare de către stat a alcoolului etilic rafinat şi a alcoolului tehnic către toate categoriile de agenţi economici utilizatori se va stabili trimestrial de Ministerul Finanţelor prin negociere cu asociaţiile patronale ale producătorilor de alcool şi băuturi alcoolice, legal înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 9Întreaga cantitate de alcool etilic rafinat şi de alcool tehnic ce urmează să fie produsă sau importata va fi contingentata anual în funcţie de capacitatile de producţie şi de necesităţile de consum intern şi de export.  +  Articolul 10 (1) Contingentele vor fi stabilite anual de Ministerul Finanţelor împreună cu asociaţiile patronale din ramura alcoolului şi băuturilor alcoolice, legal înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În funcţie de evoluţia cererii pe piaţa interna, precum şi a cererii de export, contingentele anuale pot fi actualizate trimestrial.  +  Articolul 11Agenţii economici producători de alcool etilic rafinat, autorizaţi potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se considera autorizaţi în continuare până la expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei.  +  Articolul 12 (1) Pentru a intră în circuitul de comercializare a alcoolului etilic rafinat şi a alcoolului tehnic în sistem de monopol agenţii economici producători de alcool etilic rafinat care îşi desfăşoară activitatea de producţie în sistem integrat, în sensul că aceştia sunt şi producători de băuturi alcoolice spirtoase, au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, să depună la Ministerul Finanţelor documentaţia necesară în vederea eliberării autorizaţiei de comercializare în calitate de producător de alcool. (2) Agenţii economici producători de alcool menţionaţi la alineatul precedent, care nu vor fi autorizaţi ca producători de alcool etilic rafinat, îşi vor inceta activitatea de producţie, urmând ca instalaţiile de producţie a alcoolului să fie sigilate de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 13Agenţii economici producători de alcool etilic rafinat, care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu deţin autorizaţii de comercializare a acestui produs, vor fi autorizaţi de Ministerul Finanţelor numai dacă nivelul contingentului anual permite acest lucru.  +  Articolul 14O dată cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se interzic comercializarea şi circulaţia băuturilor alcoolice spirtoase vrac, obţinute din producţia interna, între agenţii economici, indiferent de calitatea acestora.  +  Capitolul 2 Sancţiuni  +  Articolul 15Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani administratorul, directorul sau reprezentantul agentului economic care angajează agentul economic în producerea sau importul alcoolului etilic rafinat fără autorizaţie eliberata de Ministerul Finanţelor în condiţiile legii.  +  Articolul 16Se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 3 ani administratorul, directorul sau reprezentantul agentului economic care angajează agentul economic în comercializarea alcoolului brut vrac, a alcoolului etilic rafinat vrac şi a alcoolului tehnic, obţinute din producţia interna, altfel decât prin intermediul statului.  +  Articolul 17Comercializarea băuturilor alcoolice spirtoase vrac constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, confiscarea produselor sau, în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vânzare.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 18Ministerul Finanţelor va emite în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme metodologice privind procedurile tehnice pentru declararea de către agenţii economici producători a stocurilor de alcool brut, alcool etilic rafinat şi alcool tehnic, preluarea cantităţilor de alcool de către stat, precum şi metodologia de stabilire a accizelor, plata acestora, formularistica şi documentele fiscale necesare, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 19Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 decembrie 2000.  +  Articolul 20La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă orice alte dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:----------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes------------