PROCEDURĂ din 25 noiembrie 2021de decontare a sumelor aferente schemei de compensare reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", precum și documentele în baza cărora se realizează decontarea
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 • MINISTERUL ENERGIEI
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1143 din 27 noiembrie 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.155/1.240/1.480/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1143 din 27 noiembrie 2021.
   +  Capitolul I Procedura și termenele de decontare a sumelor aferente schemei de compensare pentru clienții casnici  +  Articolul 1(1) Începând cu data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale, denumiți în continuare furnizori, aplică în facturile emise schema de compensare prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, denumită în continuare ordonanța de urgență, pentru consumurile de energie electrică și/sau gaze naturale înregistrate de clienții finali beneficiari ai prevederilor ordonanței de urgență.(2) Sumele cu titlu de compensare se scad din totalul de plată al facturilor emise de furnizor.(3) Pe baza facturilor emise în cadrul lunii anterioare, furnizorii depun în format electronic pe portalul aici.gov.ro sau pe o adresa de e-mail dedicată, pusă la dispoziție de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, denumită în continuare Agenție, cererea de decontare a sumelor aferente compensării, însoțită de următoarele documente:a) declarație pe propria răspundere și centralizatorul pe județe al cuantumului compensării totale aplicate;b) situația nominală a beneficiarilor compensării;c) fișier analitic csv cu operațiunile ce stau la baza solicitării decontării.(4) În situația în care același furnizor solicită decontarea compensării atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze naturale, centralizatorul pe județe prevăzut la alin. (3) se întocmește separat pentru fiecare categorie de servicii.(5) Răspunderea privind corectitudinea și modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.(6) Documentele prevăzute la alin. (3) sunt semnate și certificate, după caz, de reprezentantul legal al furnizorului.(7) Modelele documentelor prevăzute la alin. (3) sunt prevăzute în anexele nr. 1.1-1.3 și 1.10 la prezenta procedură.  +  Articolul 2(1) Pentru decontarea lunară, documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) se depun în termen de 15 zile de la încheierea lunii calendaristice pentru care se solicită decontarea sumelor compensate și evidențiate în facturile emise de furnizor.(2) Pentru sumele acordate cu titlu de compensare aferente perioadei noiembrie 2021 - martie 2022, termenul-limită până la care se poate solicita plata acestora de către furnizori este 30 iulie 2022.  +  Articolul 3(1) Pe baza situațiilor centralizatoare și a borderourilor prevăzute la art. 17 alin. (3) și (4) și, respectiv, la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, furnizorul are obligația să verifice încadrarea clienților casnici pentru care vor acorda compensarea.(2) Compensarea se acordă tuturor clienților casnici care nu beneficiază de ajutorul pentru încălzire prevăzut de Legea nr. 226/2021, prin raportare la valorile de referință prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a) și b) din lege.(3) Prin excepție, compensarea se aplică și pentru clienții casnici care se încadrează în categoria consumatorilor vulnerabili, cu respectarea condiției prevăzute la art. 1 alin. (6) din ordonanța de urgență.  +  Articolul 4(1) Compensarea se acordă pentru fiecare lună din sezonul rece noiembrie 2021 - martie 2022, în limita consumului lunar prevăzut la art. 3 din ordonanța de urgență.(2) În situația în care consumul unui client casnic depășește limitele prevăzute la alin. (1) într-o lună din cadrul perioadei, fără a depăși plafonul maxim aferent perioadei de aplicare, compensarea nu se aplică pentru acel client casnic, aferent consumului lunii respective.(3) În situația prevăzută la alin. (2) sumele acordate se recuperează de la client de către furnizor conform procedurilor din contractul de furnizare existent între client și furnizor.(4) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (3) au fost decontate de către Agenție, acestea vor fi restituite de furnizor în contul indicat de Agenție în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora.(5) Verificarea încadrării în limita de consum, a compensării aplicate și a sumelor decontate se realizează de furnizor sau operatorul de distribuție de energie electrică/gaze naturale odată cu emiterea facturilor de regularizare conform art. 4 din ordonanța de urgență.(6) Prevederile art. 9 alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător de către furnizori și pentru clienții casnici.(7) În situația prevăzută la alin. (6), decontarea sumelor aferente schemei de compensare se realizează, în condițiile ordonanței de urgență, către fiecare furnizor, corespunzător perioadei de facturare, pe baza limitei de consum lunar.  +  Articolul 5(1) Furnizorii au obligația de a ține evidența lunară a clienților casnici pentru care aplică compensarea prevăzută de ordonanța de urgență.(2) Clienții casnici se identifică de către furnizor prin atributele de identificare aferente locului de consum, conform facturilor de consum emise în baza contractelor de furnizare încheiate în mod valabil.(3) La solicitarea Agenției, a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei sau a Ministerului Energiei, furnizorii au obligația să pună la dispoziția acestora evidența prevăzută la alin. (1), precum și orice alte date ce au legătură cu procedura de decontare.  +  Articolul 6(1) Sumele decontate furnizorului cu titlu de compensare sunt supuse verificării Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei potrivit prevederilor art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență.(2) În situația în care în urma verificărilor efectuate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum și pe baza decontărilor efectuate de Agenție rezultă că furnizorii au încasat sume suplimentare, aceștia au obligația restituirii acestor sume la Agenție în termen de 30 de zile de la data primirii notificării din partea Agenției cu privire la plata acestor sume.(3) Cu sumele recuperate în condițiile alin. (2) și art. 4 alin. (4) se reconstituie cheltuielile efectuate din bugetul de stat în anul curent, iar în cazul sumelor provenite din finanțarea anilor precedenți, sumele respective au destinația prevăzută la art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IIProcedura și termenele de decontare a sumelor aferente schemei de compensare pentru beneficiarii clienți finali noncasnici prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanța de urgență  +  Articolul 7Beneficiarii schemei de compensare prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanța de urgență sunt următoarele categorii de clienți finali noncasnici:a) întreprinderile mici și mijlocii definite la art. 4 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;b) microîntreprinderile definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;c) cabinetele medicale individuale definite la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, cu modificările și completările ulterioare;d) persoanele care exercită profesii liberale, indiferent de forma de organizare; o listă orientativă a categoriilor de profesii liberale este prevăzută în anexa nr. 1.4 la prezenta procedură;e) întreprinderi individuale definite la art. 2 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;f) întreprinderi familiale definite la art. 2 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;g) persoanele fizice autorizate definite la art. 2 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Pentru clienții finali prevăzuți la art. 7 se acordă exceptarea de la plată, în cazul energiei electrice, a următoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de energie electrică în perioada de aplicare:a) tariful pentru servicii de sistem, componentele tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (T_G) și de extragere a energiei electrice din rețea (T_L), determinate potrivit reglementărilor emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) tariful de distribuție, care înseamnă tarifele specifice de distribuție stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei prin legislația secundară pentru societățile care realizează servicii de distribuție a energiei electrice;c) contravaloarea certificatelor verzi, care înseamnă suma determinată potrivit Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi;d) contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență determinată potrivit Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;e) suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru energie electrică stabilite potrivit anexei nr. 1 a titlului VIII - Accize și alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru clienții finali prevăzuți la art. 7 se acordă exceptarea, în cazul gazelor naturale, a următoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de gaze naturale în perioada de aplicare:a) costurile reglementate, aferente transportului gazelor naturale, facturate de către furnizor clientului final, stabilite de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) costurile reglementate, aferente distribuției gazelor naturale, facturate de către furnizor clientului final, stabilite de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;c) suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru gaze naturale stabilite potrivit anexei nr. 1 a titlului VIII - Accize și alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(3) Elementele exceptate de la plată prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) pct. (i) și (ii) din ordonanța de urgență se scad din totalul de plată al facturii emise de furnizor.(4) În situația clienților finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanța de urgență, care au încheiate contracte directe de transport și/sau de distribuție a gazelor naturale, valoarea aferentă facturilor emise de către operatorul de transport și de sistem și/sau de către operatorul de distribuție va fi decontată acestora de către Ministerul Energiei, în baza unei cereri și a documentelor justificative aferente.(5) Începând cu data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie electrică și/sau de gaze naturale aplică în facturile emise schema de compensare prevăzută de ordonanța de urgență, pentru consumurile de energie electrică și/sau gaze naturale înregistrate de clienții finali prevăzuți la art. 7, beneficiari ai prevederilor ordonanței de urgență.(6) Pe baza facturilor emise în lunile anterioare, furnizorii depun la Ministerul Energiei cererea de decontare a sumelor aferente compensării, însoțită de:a) cerere de decontare și declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal;b) un centralizator cuprinzând cuantumul compensării totale aplicate și defalcat pe categoriile de clienți finali prevăzuți la art. 7;c) un fișier analitic csv cu operațiunile necesare pentru decontarea pentru clienții finali noncasnici beneficiari ai schemei de compensare prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b) și c) din ordonanța de urgență.(7) În situația în care același furnizor solicită decontarea compensării atât pentru consumuri de energie electrică, cât și pentru gaze naturale, centralizatorul prevăzut la alin. (6) lit. b) se întocmește separat pentru fiecare categorie de servicii.(8) Răspunderea privind corectitudinea și modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.(9) Documentele prevăzute la alin. (6) sunt semnate și certificate, după caz, de reprezentantul legal al furnizorului.(10) Modelele documentelor menționate la alin. (6) sunt prevăzute în anexele nr. 1.5-1.7 la prezenta procedură.  +  Articolul 9(1) În situația în care, în cadrul perioadei de aplicare a ordonanței de urgență, are loc schimbarea furnizorului de energiei electrică sau gaze naturale, decontarea se realizează pro-rata de către fiecare furnizor.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în situația schimbărilor de ordin administrativ, realizate la nivelul titularilor beneficiari finali ai schemei. Sunt avute în vedere schimbările referitoare la denumirea titularilor sau, fără a se limita la acestea, cele rezultate ca urmare a unor proceduri finalizate de divizare sau fuziune în condițiile legii.(3) Sumele rezultate din aplicarea schemei de compensare pentru clienții finali prevăzuți la art. 7 se comunică de către furnizori Ministerului Energiei în termen de 15 zile de la încheierea lunii calendaristice, în vederea decontării lunare a acestora.  +  Capitolul IIICererea pentru aplicarea prevederilor ordonanței de urgență emisă în baza art. IV din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“  +  Articolul 10(1) În aplicarea prevederilor art. IV din Legea nr. 259/2021, pentru a beneficia de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021, clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanța de urgență vor depune la furnizorii de energie electrică/gaze naturale o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere.(2) Modelul de cerere/declarație pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1.8 la prezenta procedură.(3) Cererea, însoțită de declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1), se poate depune în perioada de aplicare a schemei, urmând ca facilitatea să se acorde de către furnizori începând cu luna depunerii cererii. În lipsa declarației, cererea nu poate fi luată în considerare. Prin excepție, pentru luna noiembrie 2021, cererea poate fi depusă și în luna decembrie 2021.(4) În situația în care cererea/declarația nu este conformă cu prevederile prezentelor norme, furnizorii de energie electrică/gaze naturale pot solicita clarificări sau refacerea acestor documente. În orice caz, cererea însoțită de declarație se consideră depusă la data primei comunicări.(5) Răspunsul la clarificările solicitate de către furnizori se transmite de către beneficiari în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii solicitării.(6) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale vor comunica sau posta pe site-ul propriu modalitățile de depunere de către beneficiari - clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanța de urgență a cererilor, a clarificărilor, precum și a răspunsurilor la acestea.(7) Furnizorii sunt obligați să utilizeze toate canalele de comunicare cu clienții finali prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă și nu au dreptul să limiteze opțiunile beneficiarilor pentru transmiterea cererilor.(8) Măsurile de sprijin pentru clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanța de urgență se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare.(9) În vederea verificării încadrării în plafonul prevăzut pentru ajutoarele de minimis, clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanța de urgență, care se încadrează în categoria de întreprinderi mici și mijlocii potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, vor depune și o declarație pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.9.  +  Articolul 11(1) Cererea prevăzută la art. 10 alin. (1) va conține opțiunea beneficiarului client final referitoare la încadrarea în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanța de urgență.(2) În lipsa exercitării opțiunii prevăzute la alin. (1), furnizorul nu are obligația de a aplica prevederile ordonanței de urgență.(3) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. f) din ordonanța de urgență, cererea se va depune de către furnizorul de servicii sociale la fiecare furnizor de energie electrică și/sau gaze naturale care asigură furnizarea energiei electrice și/sau a gazelor naturale, în funcție de locul de consum corespunzător serviciului social acordat.  +  Capitolul IVAspecte legate de procedura de decontare prevăzută la art. 7 din ordonanța de urgență  +  Articolul 12La calcularea prețului final facturat pentru clientul final potrivit art. 6 alin. (2) din ordonanța de urgență nu se include contravaloarea serviciilor tip abonament corespunzătoare facturilor emise de furnizorii de energie electrică și gaze naturale.  +  Articolul 13Prețul mediu din perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 aferent cantităților de gaze naturale achiziționate de fiecare furnizor și plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, precum și diferența între prețul mediu aferent cantităților de gaze naturale achiziționate de fiecare furnizor din perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 și plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, se comunică de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei Ministerului Energiei în vederea realizării decontării către furnizori.  +  Articolul 14Prețul mediu din perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 aferent cantităților de energie electrică achiziționate de fiecare furnizor, plafonul maxim de 525 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice active, precum și diferența între prețul mediu din perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 aferent cantităților de energie electrică achiziționate de fiecare furnizor și plafonul maxim de 525 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice active, se comunică de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei Ministerului Energiei în vederea realizării decontării către furnizori.  +  Articolul 15(1) Diferența rezultată între prețul mediu aferent cantităților de gaze naturale achiziționate de către fiecare furnizor în perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 și plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, se calculează lunar, începând cu luna noiembrie 2021, luându-se în considerare cantitățile de gaze naturale achiziționate de fiecare furnizor în perioada de referință, respectiv de la 1 aprilie 2021 și ultima zi din luna anterioară pentru care se calculează această diferență.(2) Diferența rezultată între prețul mediu aferent cantităților de energie electrică achiziționate de către fiecare furnizor în perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 și plafonul maxim de 525 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice active, se calculează lunar, începând cu luna noiembrie 2021, luându-se în considerare cantitățile de energie electrică achiziționate de fiecare furnizor în perioada de referință, respectiv de la 1 aprilie 2021 și ultima zi din luna anterioară pentru care se calculează această diferență.(3) Sumele rezultate lunar și determinate potrivit alin. (1) și (2) se regularizează la finele perioadei de aplicare de către furnizori, luându-se în considerare pentru calcule perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022.  +  Capitolul VAspecte legate de procedura de plată a compensării de către Agenția Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și verificarea prevăzută la art. 2 alin. (4) și (5) din ordonanța de urgență  +  Articolul 16(1) Până la data de 15 decembrie 2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei elaborează și transmite Agenției o listă cu posibile riscuri de eroare sau fraudă ce ar putea avea ca rezultat efectuarea de plăți necuvenite din bugetul statului către furnizorii de energie.(2) Până la data de 31 decembrie 2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică corectitudinea întocmirii situațiilor de plată de către furnizori într-un eșantion de minimum 2% și transmite Agenției rezultatele verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit.(3) Lunar, în termen de 2 zile de la primirea cererilor de decontare, Agenția întocmește listele cu furnizorii de energie electrică și de gaze care solicită compensare din bugetul de stat și le transmite la Agenția Națională de Administrare Fiscală.(4) În termen de 8 zile de la primirea listei cu furnizorii, Agenția Națională de Administrare Fiscală comunică Agenției o listă cu indicatori fiscali specifici analizei de risc pentru acești furnizori.(5) Indicatorii, procedura de comunicare, precum și alte termene de transmitere se stabilesc printr-un protocol încheiat între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Agenție până la data de 25 decembrie 2021.(6) În baza fișierelor analitice csv transmise de solicitanți și a riscurilor transmise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei conform alin. (1), Agenția efectuează și verificări pe baza unor profiluri de risc.(7) Pe baza datelor furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală și a analizelor prevăzute la alin. (6) este întocmită de Agenție lista cu furnizorii care prezintă un risc ridicat.(8) Lista va fi înaintată Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea efectuării de verificări competente, și suspendă plata pentru furnizorii respectivi.(9) Transmiterea riscurilor prevăzute la alin. (1) și procedura comunicării datelor și documentelor între Agenție și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei se stabilește prin protocol până la 15 decembrie 2021.  +  Articolul 17(1) Pe baza situațiilor transmise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, care se realizează în termen maximum de 15 zile de la data solicitării, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială dispune, după caz, reluarea plății sau recuperarea de la furnizor a sumelor primite necuvenit.(2) Aferent solicitărilor furnizorilor de energie electrică/gaze naturale pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, în baza verificărilor, Agenția stabilește prin decizie sumele acordate, nedecontate, care reprezintă titlu de creanță și devine titlu executoriu după expirarea termenului de plată prevăzut la alin. (3).(3) Deciziile se comunică furnizorilor în termen de 30 zile de la data emiterii. Termenul de plată a sumelor prevăzute la alin. (2) este de 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care acestea au fost stabilite.(4) Actele administrative pot fi contestate în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Pentru creanțele stabilite sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu privire la calculul de accesorii datorate pentru neplata la scadență a creanței bugetare principale. Data scadenței sumelor prevăzute la alin. (2) este cea menționată în decizia emisă de Agenție.  +  Capitolul VI Aspecte legate de recuperarea sumelor acordate ilegal sau necuvenit beneficiarilor măsurilor de sprijin  +  Articolul 18(1) În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Energiei, în calitate de furnizor al măsurilor de sprijin, dispune măsuri în legătură cu modul de utilizare a ajutoarelor acordate beneficiarilor, respectiv emite decizii prin care dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor acordate, aceste decizii fiind titluri executorii.(2) Prin ordin emis de către ministrul energiei se aprobă, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, norme metodologice proprii privind recuperarea ajutoarelor de stat utilizate în mod abuziv sau incompatibile.  +  Articolul 19(1) La stabilirea sumei de recuperat, pe lângă cuantumul ajutorului se va lua în considerare și o dobândă.(2) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită de Comisia Europeană pentru România și se calculează conform procedurii stabilite prin art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată, conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004, cu modificările ulterioare. Această dobândă se va aplica până la momentul recuperării integrale a ajutorului, cu aplicarea principiului capitalizării.(3) Cuantumul total al dobânzilor datorate de beneficiar va fi determinat prin însumarea valorilor absolute ale dobânzilor ce au rezultat în urma aplicării ratelor dobânzilor de referință la valoarea cheltuielilor identificate pentru recuperare prin decizia de recuperare a ajutorului.(4) În cuprinsul deciziei de stopare/recuperare a ajutoarelor se stabilește cuantumul ajutorului de recuperat și al dobânzii aferente acestuia de la data plății ajutorului și până la data emiterii deciziei, precum și modalitatea de calcul al dobânzii.(5) În situația în care beneficiarul nu rambursează sumele datorate potrivit deciziei, recuperarea sumelor datorate conform deciziei de stopare/recuperare se realizează în condițiile art. 33 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, de către organele fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(6) Organele de executare, respectiv organele fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor determina valoarea dobânzilor ce trebuie aplicate pentru perioada cuprinsă între data deciziei de recuperare și momentul recuperării efective.(7) Rata dobânzii prevăzută la alin. (2) se aplică până la data recuperării integrale. Cu toate acestea, în cazul în care trece mai mult de un an de la data la care ajutorul a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată și până la data recuperării ajutorului, rata dobânzii se recalculează la intervale de un an, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării, precum și modalitatea de calcul al dobânzii.  +  Articolul 20Anexele nr. 1.1-1.10 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1.1la procedurăDenumire furnizorAdresă sediu social ......................................................Județ ...........................................................................CUI ..............................................................................C.I.S. ............................................................................Cont bancar nr. ............................................................Telefon ..........................................................................E-mail ..........................................................................Către AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ
  CERERE DE DECONTARE
  a sumelor aferente compensării
  Subscrisa, .............................., cu sediul social în localitatea ..............................., str. ........................ nr. ........, județul ................/municipiul ................, sectorul ........., J ........, CIF/CUI nr. (...), furnizor de energie electrică/gaze naturale conform licenței de furnizare emise de ANRE cu nr. (...), reprezentată de ................................. în calitate de administrator/reprezentant legal al ..................., identificat cu CI/BI seria ...... nr. ........, CNP ......................................, în conformitate cu prevederile OUG nr. 118/2021 (...), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021,vă solicit plata decontului aferent perioadei ..................., pentru un număr de ............. clienți casnici, identificați conform codurilor locului de consum, în sumă totală de ................ lei.Plata se efectuează în contul .................................. deschis la unitatea bancară .........................
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................
  Semnătura ..............................
  Data .........................
   +  Anexa nr. 1.2la procedurăDenumire furnizorAdresă sediu social .....................................................Județ ...........................................................................CUI ..............................................................................C.I.S. ...........................................................................Cont bancar nr. ............................................................Telefon .........................................................................E-mail ..........................................................................
  CENTRALIZATOR^1
  solicitări compensări pentru luna ........... pentru: ................................^2
  Preț unitar (lei)Valoare medie compensare (lei)Nr. clienți casnici pentru care se aplică compensareaValoare totală compensare (lei)

  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................
  Semnătura ..............................
  Data .........................
  ^1 În situația în care același furnizor solicită decontarea compensării atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze naturale, centralizatorul se întocmește separat pentru cele 2 tipuri de servicii.^2 Se va trece tipul de serviciu: gaze naturale sau energie electrică.
   +  Anexa nr. 1.3la procedurăDenumire furnizorAdresă sediu social .....................................................Județ ...........................................................................CUI ..............................................................................C.I.S. ...........................................................................Cont bancar nr. ............................................................Telefon .........................................................................E-mail ..........................................................................AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul, ................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ......................, cu sediul social în localitatea ......................, str. ................... nr. ..........., județul/sectorul ............................, identificat cu CI/BI seria .......... nr. ................., CNP ...................................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că sumele sunt reale și sunt solicitate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021.
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................
  Semnătura ..............................
  Data .........................
   +  Anexa nr. 1.4la procedură
  LISTA ORIENTATIVĂ
  a profesiilor liberale sau care se exercită în baza unor legi speciale,
  fără înregistrarea în registrul comerțului
  Nr.crt.Denumireprofesie/ocupațieAct normativ
  1ARHITECTLegea nr. 184/2001, privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare - art. 9-12,art. 17
  2ASISTENT MEDICAL GENERALISTASISTENT MEDICALOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014 - art. 12 și art. 16
  3ASISTENT SOCIALLegea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social - art. 8
  4AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRILegea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor, art. 20 Ordinul nr. 550 din 9 aprilie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri și instalațiile aferente", modificat prin Ordinul nr. 1083/2009Ordin nr. 1767 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici și a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici
  5AUDITOR FINANCIAROrdonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare - art. 1,art. 3, CAP. 4 - Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar
  6AVOCATLegea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu completările și modificările ulterioare - art. 1 alin. (1)
  7BIOCHIMIST în sistemul sanitarLegea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România - art. 3, art. 4,art. 7
  8BIOLOG în sistemul sanitarLegea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România - art. 3, art. 4,art. 7
  9CHIMIST în sistemul sanitarLegea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România - art. 3, art. 4,art. 7
  10CONSERVATORLegea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 28
  11CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂOrdonanța Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în temeiul Legii 331/2006- art. 1 alin. (1), art. 2, art. 20
  12CONSULTANT FISCALOrdonanță Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, cu modificările ulterioare - art. 9
  13CONTABIL AUTORIZATOrdonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată - art. 3 și art. 10
  14DIRIGINTE DE ȘANTIERLegea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, art. 6 alin. (2) și art. 21, alin. (2) lit. b). Ordin MD nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier
  15EXECUTORJUDECĂTORESCLegea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare - art. 12 si art. 16
  16EXPERT CONTABILOrdonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată - art. 3 și art. 6
  17EXPERT CRIMINALISTOrdonanța Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști, cu modificările și completările ulterioare - art. 3-5, art. 10
  18EXPERT TEHNIC JUDICIAR EXPERT TEHNIC EXTRAJUDICIAROrdonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară - art. 29 Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor 488/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului pentru dobândirea calității de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea "vânătoare" - art. 8 Ordinul Ministerului Economiei și Comerțului 905/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului în vederea atribuirii calității de expert tehnic extrajudiciar
  19EVALUATORAUTORIZATO.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1)
  20FARMACISTLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, Titlul XIV - Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România, art. 574 și art. 586
  21FIZIOTERAPEUT / KINETOTERAPEUTFIZIOTERAPEUT / FIZIOKINETOTERAPEUTFIZIOTERAPEUT / PROFESOR DE CULTURĂ FIZICĂ MEDICALĂFIZIOTERAPEUT / BALNEOFIZIO- KINETOTERAPEUTLegea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România - art. 14 Hotărârea CFR nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizației de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut
  22GEODEZRegulamentul privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul M.A.I.- A.N.C.P.I. nr. 107/2010, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 231/13.04.2010
  23INTERPRET LIMBAJ MIMICO - GESTUALOrdin nr. 671/1640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreților limbajului mimico-gestual și a interpreților limbajului specific persoanei cu surdocecitate, art. 1 alin. (2)
  24LOGOPEDO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 - art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)Ordinul Ministerului Sănătății nr. 979/2004 privind eliberarea autorizației de liberă practică
  25MOAȘAOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014 - art. 12 și art. 16
  26MEDIATORLege nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator - art. 7, art. 12, art. 22-24
  27MEDICLege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, TITLUL XII - Exercitarea profesiei de medic. Organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România - art. 383
  28MEDIC DENTISTLege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, TITLUL XIII - Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea si funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România - art. 476, art. 482, art. 514
  29MEDIC VETERINARLege nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în temeiul art. 5 din Legea nr. 592/2003, cu modificările ulterioare - art. 1
  30NOTAR PUBLICLegea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, cu modificările ulterioare- art. 14 alin. (1) și (2)
  31OPTICIAN-OPTOMETRISTO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 - art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)Ordinul ministrului sănătății nr. 979/2004 privind eliberarea autorizației de liberă practică
  32PRACTICIAN ÎN INSOLVENȚĂOrdonanța de urgență nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, cu modificările ulterioare - art. 3 pct. 27
  33PRACTICIAN ÎN MEDICINĂ COMPLEMENTARĂ /ALTERNATIVĂLege nr. 118/2007 privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă - art. 6
  34PSIHOLOGLege nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare - art. 7, art. 8
  35RESTAURATORLegea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 28
  36SOCIOLOGO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 - art. 1 alin. (2) Ordinul Ministerului Sănătății nr. 979/2004 privind eliberarea autorizației de liberă practică
  37SPECIALIST ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI ȘI URBANISMULUILegea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, art. 38
  38TEHNICIAN DE PROTEZE ȘI ORTEZETEHNICIAN DE PROTEZE AUDITIVETEHNICIAN DE APARATURĂ MEDICALĂO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 - art. 1 alin. (2) Ordinul Ministerului Sănătății nr. 979/2004 privind eliberarea autorizației de liberă practică
  39TRADUCĂTOR/ INTERPRET AUTORIZAT DE MINISTERUL JUSTIȚIEILege nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești, cu modificările și completările ulterioare - art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) și (3) și art. 6^1
  40Expert în fizică medicalăFizician medicalFizician în sistemul sanitarO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 - art. 1 alin. (2) Ordinul ministrului sănătății nr. 979/2004 privind eliberarea autorizației de liberă practică.
   +  Anexa nr. 1.5la procedurăDenumire furnizorAdresă sediu social .....................................................Județ ...........................................................................CUI ..............................................................................C.I.S. ...........................................................................Cont Trezorerie nr. ......................................................Telefon ........................................................................E-mail .........................................................................CătreMINISTERUL ENERGIEI
  CERERE DE DECONTARE
  a sumelor aferente compensării
  Subscrisa, .............................., cu sediul social în localitatea .............., str. ........................ nr. ........, județul ................/municipiul ................, sectorul ........., J ....., CIF/CUI nr. (...), furnizor de energie electrică/gaze naturale conform licenței de furnizare emise de ANRE cu nr. (...), reprezentată de ....... în calitate de administrator/reprezentant legal al ..................., identificat cu CI/BI seria ........ nr. ............., CNP ......................................, în conformitate cu prevederile OUG nr. 118/2021 (...), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021,vă solicit plata decontului aferent perioadei ..................., pentru un număr de ............. clienți noncasnici prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b) și c), identificați conform codurilor locului de consum, în sumă totală de ................ lei.Plata se efectuează în contul ................... deschis la unitatea de Trezorerie a statului .........................
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................
  Semnătura ..............................
  Data .........................
  Denumire furnizorAdresă sediu social .....................................................Județ ...........................................................................CUI ..............................................................................C.I.S. ...........................................................................Cont Trezorerie nr. ......................................................Telefon ........................................................................E-mail .........................................................................
  CENTRALIZATOR^1
  solicitări compensări pentru luna ........... pentru ....................................^2
  Preț unitar (lei)Valoare medie compensare (lei)Categoria de clienți noncasnici prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b) și c)^3Nr. clienți noncasnici pentru care se aplică compensareaValoare totală compensare (lei)

  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................
  Semnătura ..............................
  Data .........................
  ^^1 În situația în care același furnizor solicită decontarea compensării atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze naturale, centralizatorul se întocmește separat pentru cele 2 tipuri de servicii.^2 Se va trece tipul de serviciu: gaze naturale sau energie electrică.^3 Determinată conform cererii și declarației pe propria răspundere emise de clienții finali noncasnici potrivit art. IV din Ordonanța de urgență și prezenta procedură.
   +  Anexa nr. 1.6la procedurăDenumire furnizorAdresă sediu social ....................................................Județ ...........................................................................CUI ..............................................................................C.I.S. ...........................................................................Cont bancar nr. ............................................................Telefon .........................................................................E-mail ..........................................................................MINISTERUL ENERGIEI
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul, ......................, în calitate de administrator/reprezentant legal al .........................., cu sediul social în localitatea ...................., str. .................. nr. ..........., județul/sectorul ............................, identificat cu CI/BI seria .......... nr. ................., CNP ...................................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că sumele sunt reale și sunt solicitate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021.
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................
  Semnătura ..............................
  Data .........................
   +  Anexa nr. 1.7*)la procedură
  Fișier analitic csv cu operațiunile necesare pentru decontarea pentru clienții finali noncasnici
  beneficiari ai schemei de compensare prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b) și c) din ordonanța de urgență
  *) Anexa nr. 1.7 este reprodusă în facsimil.
   +  Anexa nr. 1.8la procedură
  CERERE/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  (conform art. IV din OUG nr. 118/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 259/2021)
  Subsemnatul ................. (nume, prenume), în calitate de reprezentant legal/convențional având împuternicirea nr. ......, al ...................... (denumire client noncasnic), înregistrată sub nr. ........, în (Recom, etc) ........., CUI ........., cu sediul în loc. ............., str. ............ nr. .... bl. .... sc. .... ap. ...., sect. ....., Jud. .........., titular al contractului de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, având cod client nr. ......... încheiat pentru locul de consum situat în loc. ......... str. ......... nr. ... bl. ...... sc. ...... ap. ...... sect ....., Jud. ........., identificat prin cod de identificare loc de consum ................,cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declarăm, prin prezenta, că ne încadrăm în categoria*):*) Se va bifa o singură categorie. În situația în care vă încadrați în două din categoriile mai sus, respectiv atât în categoria I, cât și în categoria II, este necesar să alegeți doar una dintre categorii, pentru toată durata de aplicare a prevederilor legale, cumularea acestora nefiind posibilă.I. [ ] IMM (conform Legii nr. 346/2004), [ ] Cabinete medicale individuale, [ ] alte profesii liberale .............. (se va menționa), [ ] microîntreprinderi, [ ] persoane fizice autorizate, [ ] întreprinderi individuale, [ ] întreprinderi familialeII. [ ] spitale publice și private (cf. Legii nr. 95/2006), [ ] unități de învățământ publice și private (cf. Legii nr. 1/2011), [ ] creșe, [ ] organizații neguvernamentale, [ ] unitățile de cult (cf. Legii nr. 489/2006), [ ] furnizori publici și privați de servicii sociale (cf. H.G. nr. 867/2015) ............Solicităm prin prezenta acordarea următoarei scheme de sprijin:– exceptarea de la plata tarifelor reglementate, certificate verzi, contribuție cogenerare, acciza (pentru energie electrică)/tarife reglementate și accize (pentru gaze naturale) - pentru categoria I de mai sus;– plafonarea prețului final la energie electrică/gaze naturale - pentru categoria a II-a.Prezenta declarație a fost dată pentru a beneficia de măsurile de sprijin conform O.U.G. nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021, și ne obligăm să o actualizăm ori de câte ori situația o impune, fără a modifica alegerea măsurii de sprijin.
  Data
  ............
  Beneficiar
  ............
  ................. prin reprezentant/împuternicit ...............
  Semnătura
  .............
   +  Anexa nr. 1.9la procedură
  Declarație pe propria răspundere cu privire la ajutorul de minimis
  Subsemnatul(a) ............, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ..... nr. ......., eliberat(ă) de ........... la data de ........., CNP .............., cu domiciliul în localitatea ............ str. ........... nr. .... bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/județul ..............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .....................Declar pe propria răspundere că măsurile de sprijin pentru care solicit aplicarea fac/nu fac obiectul oricărui tip de subvenție în cadrul altor programe/subprograme cu finanțare publică.DA [ ]NU [ ]Dacă da, completați tabelul următor:
  Nr.crt.Anul acordării finanțăriiInstituția finanțatoareProgramul prin care s-a beneficiat de finanțareCuantumul finanțării acordate(euro)
  De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali și în anul fiscal în curs am/nu am beneficiat de ajutoare de stat pentru aceleași costuri eligibile pentru care solicitat finanțarea:DA [ ]NU [ ]Dacă da, completați tabelul următor:
  Nr.crt.Anul acordării ajutorului de statInstituția finanțatoareProgramul prin care s-a beneficiat de finanțareCuantumul ajutorului acordat(euro)
  De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea solicitantă se încadrează în categoria de IMM, definită prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și Anexa nr. 1 a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.În consecință, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani fiscali și în anul fiscal în curs întreprinderea unică, așa cum a fost definită anterior, a/nu a beneficiat de ajutoare de minimis:DA [ ]NU [ ]Dacă da, completați tabelul următor
  Nr.crt.Anul acordării ajutorului de minimisÎntreprinderea finanțatoareProgramul prin care s-a beneficiat de finanțareCuantumul ajutorului acordat (euro)
  TOTAL AJUTOR DE MINIMIS PRIMIT
  Prezenta declarație este elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 352/1/24.12.2013.Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta Cerere sunt corecte și complete și înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
  Numele și prenumele
  Funcția
  Semnătura și ștampila solicitantului
  Data semnării
   +  Anexa nr. 1.10la procedură
  FurnizorClientFactura
  Cod înregistrare FiscalăDenumireFurnizorTip energieCNPclientNume ClientAdresa ClientCod ClientCLC/ POD ClientValoare ajutor încălzireValoare supliment EnergieValoare compensare consumator non-vulnerabil non-casnicNumăr facturaData facturaData început perioada facturatăData sfârșit perioada facturatăTip facturareEstimare/ RegularizareUMCANTITATEPreț unitar pre compensarePreț unitar post- compensare(lei/kWh)Valoare compensată acordată(VCA= VCC- ATT- SPE)
  ----