HOTĂRÂRE nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021privind sistemul de coordonare a misiunilor de căutare și salvare a victimelor și supraviețuitorilor unui accident de aviație civilă și responsabilitățile instituțiilor care desfășoară aceste misiuni, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul aviației civile
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 99 alin. (2) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IMinisterul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Interne asigură funcționarea sistemului de coordonare a misiunilor de căutare și salvare a victimelor și supraviețuitorilor unui accident de aviație civilă în regiunea de informare a zborurilor FIR-București.  +  Articolul IIÎn cadrul sistemului de coordonare a misiunilor de căutare și salvare a victimelor și supraviețuitorilor unui accident de aviație civilă în regiunea de informare a zborurilor FIR-București:a) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Regia autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian“ - ROMATSA (ROMATSA), asigură serviciul de alarmare în conformitate cu prevederile anexei 11 la Convenția privind aviația civilă internațională, funcționează ca punct de contact pentru recepționarea mesajelor de alertă COSPAS/SARSAT și centralizează, actualizează, analizează și furnizează toate informațiile primite din surse de aviație care pot conduce la localizarea sau determinarea zonei de căutare a unei aeronave civile aflate în pericol;b) Ministerul Afacerilor Interne asigură coordonarea operațională a misiunilor de căutare și salvare a victimelor și supraviețuitorilor unui accident de aviație civilă produs pe uscat și pe apele interioare, altele decât cele navigabile, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, denumit în continuare DSU; c) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii asigură coordonarea operațională a misiunilor de căutare și salvare a victimelor și supraviețuitorilor unui accident de aviație civilă produs pe mare și pe apele interioare navigabile, în zona de responsabilitate a României, prin Autoritatea Navală Română în cadrul căreia funcționează Centrul Maritim de Coordonare și căpităniile de port;d) Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile asigură informarea statului de proveniență a operatorului aeronavei civile implicate într-un accident de aviație civilă pe teritoriul României;e) administratorul aerodromului civil asigură coordonarea operațiunilor de salvare a victimelor unui accident de aviație civilă produs în perimetrul aerodromului, conform planului propriu de răspuns la situații de urgență, până la sosirea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, care preiau coordonarea operațională a tuturor forțelor implicate;f) transportatorul aerian implicat într-un accident de aviație civilă acordă sprijin autorităților participante la misiunile de căutare și salvare, precum și asistență imediată victimelor accidentului de aviație civilă și rudelor acestora, indiferent de locul producerii accidentului.  +  Articolul IIIPentru coordonarea operațională a misiunilor de căutare și salvare a victimelor și supraviețuitorilor unui accident de aviație civilă produs pe uscat sau pe apele interioare, altele decât cele navigabile, Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile operaționale cu activitate permanentă ale DSU, îndeplinește următoarele atribuții:a) asigură diseminarea informațiilor și realizarea fluxului informațional-decizional cu privire la evoluția situației operative generate de un accident de aviație civilă, elaborează documentele și furnizează datele cu privire la consecințele situației de urgență pentru informarea conducerii Ministerului Afacerilor Interne/Comitetului Național pentru Situații de Urgență;b) asigură suportul informațional-decizional pentru secretarul de stat, șef al DSU, sau persoana desemnată de acesta în vederea coordonării integrate a tuturor forțelor și mijloacelor participante la operațiunile de căutare și salvare;c) participă la procesul de realizare a managementului integrat al situațiilor generate de producerea unui accident de aviație civilă și formulează cerințele operaționale de sprijin al acțiunilor forțelor specializate de către celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne sau instituții ce dețin capabilitățile necesare gestionării situației de urgență;d) asigură coordonarea suportului de resurse umane și logistice pentru forțele de intervenție, participante în cadrul gestionării unei situații de urgență generate de producerea unui accident de aviație civilă;e) declanșează și coordonează activitatea de căutare și salvare pe uscat și pe apele interioare, altele decât cele navigabile, în cazul unui accident de aviație civilă sau al unei aeronave civile aflate în pericol, pe baza, după caz, a informațiilor referitoare la aeronavele aflate în situații de urgență, furnizate, în mod operativ și permanent, de către ROMATSA, a informărilor primite prin Serviciul național pentru apeluri de urgență - 112, a notificărilor primite de la administratorii aerodromurilor sau de la operatorii aeronavelor;f) solicită ROMATSA, prin structura care coordonează operațiunile de căutare și salvare din aer, emiterea mesajelor NOTAM privind stabilirea, după caz, a unor zone restricționate de spațiu aerian;g) planifică și organizează împreună cu structurile de specialitate exerciții pentru testarea viabilității documentelor operative de răspuns în cazul unui accident de aviație civilă;h) transmite ordine operative unităților care dispun de capabilități adecvate pentru sprijinul operațiunilor de căutare și salvare;i) cooperează și comunică cu Centrul Maritim de Coordonare și, respectiv, cu căpităniile de port care au în jurisdicție apele interioare navigabile, din cadrul Autorității Navale Române, pe durata desfășurării operațiunilor de căutare și salvare pe mare, respectiv pe apele interioare navigabile;j) pe zona de uscat cooperează cu centrele de coordonare a căutării și salvării din țările vecine;k) participă la elaborarea cerințelor operaționale pentru serviciile de comunicații necesare și a planului de comunicații specific operațiunilor de căutare și salvare;l) coordonează operațiunile de acordare a asistenței medicale de urgență și primului ajutor calificat, inclusiv asistență psihologică, victimelor accidentului de aviație civilă și rudelor acestora;m) asigură comunicarea cu operatorul aeronavei implicate în accident și cu mass-media cu privire la derularea operațiunilor de căutare și salvare;n) stabilește zona de căutare pe baza informațiilor primite de la ROMATSA, prin Serviciul național unic pentru apeluri de urgență - 112 sau din alte surse.  +  Articolul IVPentru coordonarea operațională a misiunilor de căutare și salvare a victimelor și supraviețuitorilor unui accident de aviație civilă produs pe mare, respectiv pe apele interioare navigabile, Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare, respectiv căpitănia de port în a cărei jurisdicție s-a produs accidentul de aviație civilă, îndeplinește următoarele atribuții:a) recepționează alerta de la ROMATSA, Serviciul național pentru apeluri de urgență - 112, serviciile teritoriale ale Poliției de Frontieră, precum și alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc atribuții în zona de responsabilitate a apelor interioare navigabile, nave care observă o situație de pericol, alte centre maritime de coordonare;b) în urma confirmării alertei și pe baza informațiilor primite de la unitățile de alarmare, determină zona de căutare și declanșează misiunile de căutare și salvare a persoanelor de la bordul aeronavei dispărute pe mare sau pe apele interioare navigabile;c) trimite unitățile de salvare disponibile la locul accidentului;d) menține comunicația cu toți factorii implicați și informează Centrul Național de Conducere Integrată, denumit în continuare CNCI, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, DSU, Centrul Operațional Național din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu privire la derularea operațiunilor de căutare și salvare desfășurate pe mare și pe apele interioare navigabile;e) coordonează acțiunile structurilor implicate în operațiunile de căutare și salvare a supraviețuitorilor și de trimitere a acestora către facilitățile medicale de pe uscat, în conformitate cu procedurile aplicabile;f) notifică și solicită sprijinul, după caz, inspectoratelor județene pentru situații de urgență, respectiv serviciilor teritoriale ale Poliției de Frontieră din zona în care a avut loc accidentul, Inspectoratului General de Aviație, precum și Centrului Național Militar de Comandă (Nucleu);g) dacă accidentul de aviație civilă a fost semnalat în afara zonei de responsabilitate a Centrului Maritim de Coordonare sau a căpităniilor de port, notifică Centrul de coordonare a operațiunilor de căutare și salvare al statului în a cărui zonă de responsabilitate s-a petrecut accidentul;h) ia decizia privind suspendarea ori încetarea operațiunilor de căutare și salvare pe mare sau pe apele interioare navigabile, informând în mod corespunzător CNCI, DSU și Centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;i) asigură comunicarea cu operatorul aeronavei și cu mass-media cu privire la derularea operațiunilor de căutare și salvare.  +  Articolul VHotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înființarea Regiei autonome „Administrația română a serviciilor de trafic aerian“ - ROMATSA, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 20 iulie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Regia autonomă «Administrația română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA are ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigație aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicații aeronautice, navigație și supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de informare aeronautică, precum și servicii-suport pentru misiunile de căutare a aeronavelor aflate în pericol, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 2.3. La anexa nr. 1, poziția 19 se abrogă.4. La anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (2), punctul 10 se abrogă.5. La anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Regia autonomă «Administrația română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA are ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigație aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicații aeronautice, navigație și supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de informare aeronautică, precum și servicii-suport pentru misiunile de căutare a aeronavelor aflate în pericol.6. La anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (1) punctul II, după subpunctul 16 se introduc unsprezece noi subpuncte, subpunctele 17-27, cu următorul cuprins:17. asigură în mod continuu serviciul de alarmare în FIR-București, fiind desemnată și înregistrată la O.A.C.I. ca punct de contact pentru recepționarea mesajelor de alertă ale sistemului COSPAS/SARSAT, și monitorizează planurile de zbor depuse pentru efectuarea zborurilor aeronavelor în FIR-București;18. desfășoară toate activitățile specifice ce revin unităților civile de trafic aerian și centrelor de informare a zborurilor, în ceea ce privește serviciile de alarmare, în conformitate cu cap. 5 din anexa 11 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, precum și cu reglementările naționale și ale Uniunii Europene aplicabile;19. notifică Centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, DSU, Centrul Operațional Național al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și, după caz, Centrul Național de Conducere Integrată și Centrul Maritim de Coordonare sau căpitănia de port în a cărei jurisdicție s-a produs accidentul, din cadrul Autorității Navale Române, cu privire la aeronavele aflate în dificultate, pe care le asistă potrivit cerințelor;20. informează în mod operativ DSU din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Centrul Operațional Național al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Autoritatea pentru Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, precum și, după caz, Centrul Maritim de Coordonare sau căpitănia de port în a cărei jurisdicție s-a produs accidentul, din cadrul Autorității Navale Române, conform procedurii aplicabile cu privire la orice aeronavă aflată într-o situație de urgență conform cap. 5 pct. 5.2.1 din anexa 11 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944;21. furnizează, în mod operativ, structurilor cu atribuții în coordonarea operațiunilor de căutare și salvare servicii-suport care constau în analizarea și transmiterea tuturor informațiilor disponibile, inclusiv a celor referitoare la evoluția aeronavei, care pot conduce la localizarea sau determinarea zonei de căutare a unei aeronave aflate în pericol; pentru îndeplinirea acestei atribuții, ROMATSA centralizează informațiile primite din orice sursă de aviație, cum ar fi: operatori aerieni civili sau militari, aeroporturi/aerodromuri, unități de trafic aerian, structuri de aviație aparținând Ministerului Apărării Naționale, COSPAS-SARSAT;22. acordă asistență aeronavelor angajate în operațiunile de căutare din aer, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin;23. comunică permanent cu DSU, Centrul Operațional Național al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și, după caz, cu Centrul Maritim de Coordonare sau căpitănia de port în a cărei jurisdicție s-a produs accidentul, din cadrul Autorității Navale Române, pe durata desfășurării operațiunilor de căutare a unei aeronave, în vederea transmiterii informațiilor actualizate cu privire la zborul aeronavei respective, precum și, după caz, a informațiilor actualizate deținute care pot conduce la localizarea sau determinarea zonei de căutare a unei aeronave aflate în pericol;24. notifică și informează operatorul aerian cu privire la producerea unui eveniment de aviație civilă;25. pe zona maritimă, cooperează cu centrele de coordonare a căutării și salvării din statele riverane Mării Negre, cu sprijinul Centrului Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române;26. publică, prin mesaje NOTAM, la solicitarea structurii care asigură coordonarea operațională a operațiunilor de căutare din aer a aeronavei dispărute, zonele restricționate stabilite;27. asigură supravegherea continuă a transmisiilor radio recepționate de la aeronavele în pericol și, totodată, recepționarea semnalelor emise de echipamentele de locație sau a mesajelor de alertă ale sistemului COSPAS/SARSAT pentru situații de urgență.7. La anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (2) se abrogă.  +  Articolul VILa articolul 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 august 1993, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și se completează după cum urmează:1. La litera a), punctul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:25. supraveghează, potrivit domeniului său de competență, agenții aeronautici civili care au atribuții în activitățile de căutare și salvare a aeronavelor civile aflate în pericol; supervizează serviciul de alarmare din cadrul furnizorilor certificați de servicii de trafic aerian;2. La litera a), dupăpunctul 30 se introducșapte noi puncte, punctele 31-37, cu următorul cuprins:31. administrează baza de date cu echipamentele de localizare pentru situații de urgență existente la bordul aeronavelor civile înmatriculate în România și asigură înregistrarea operatorilor acestor aeronave și a echipamentelor aferente de localizare pentru situații de urgență, în baza de date COSPAS/SARSAT;32. la solicitarea Ministerului Apărării Naționale și în baza unui protocol încheiat cu acest minister, asigură înregistrarea în baza de date COSPAS/SARSAT a echipamentelor de localizare pentru situații de urgență existente la bordul aeronavelor militare;33. gestionează baza de date cu privire la autorizațiile și notificările privind efectuarea transporturilor aeriene de bunuri periculoase în spațiul aerian național și informează în mod operativ DSU și Centrul Operațional Național din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, atunci când o aeronavă care se află în această bază de date este implicată într-un accident de aviație civilă;34. deține și actualizează baza cu datele de contact ale unităților de trafic aerian, aerodromurilor, transportatorilor aerieni români, operatorilor aerieni certificați pentru operațiuni de intervenție în situații de urgență, pe care o pune la dispoziția DSU și Centrului Operațional Național din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;35. evaluează conformitatea cu cerințele aplicabile a planurilor de răspuns la situații de urgență elaborate de administratorii aerodromurilor civile și se asigură, în cadrul activităților de supraveghere și inspecție, că aerodromurile dispun de resursele necesare punerii în practică a acestor planuri;36. se asigură că transportatorii aerieni români dispun de un plan de acțiune, elaborat în conformitate cu prevederile art. 102 din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian;37. auditează, în cadrul activității de supraveghere a transportatorilor aerieni, planul de acțiune prevăzut la pct. 36, inclusiv din punctul de vedere al măsurilor de asistență imediată acordată victimelor unui accident de aviație civilă și rudelor acestora, indiferent de locul producerii accidentului.  +  Articolul VIIHotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 11 august 2016, se modifică după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Comandantul acțiunii coordonează integrat capabilitățile, după caz, prin structurile operaționale din subordine/coordonare, Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, centrele județene/zonale de coordonare și conducere a intervenției, Punctul operativ avansat și comandantul/comandanții intervenției, pe baza concepției naționale de răspuns și a planurilor de acțiune adaptate evoluției situației de urgență.2. La anexa nr. 2, titlul coloanei 5 va avea următorul cuprins: „Căutare și salvare“.3. La anexa nr. 2 coloana 5, rândul 12.1 va avea următorul cuprins:
  „12.1.ROMATSASSS
  4. La anexa nr. 3, titlul punctului 4 va avea următorul cuprins: „Căutare și salvare“.5. La anexa nr. 3 punctul 4.1 litera a), a doua liniuță se abrogă.6. La anexa nr. 3 punctul 4.2, litera c) va avea următorul cuprins:c) căutare aeronave civile și salvarea victimelor accidentelor de aviație civilă: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin structurile din subordine ori de sub autoritatea sa, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Sănătății, administratorii aerodromurilor civile, operatori economici și organizații neguvernamentale care dețin mijloace de căutare și salvare, administrația publică locală;
   +  Articolul VIII(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, articolul I din Hotărârea Guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de producerea unui accident de aviație civilă, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înființarea Regiei autonome „Administrația română a serviciilor de trafic aerian“ - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 14 iulie 2008, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii, interimar,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  București, 17 noiembrie 2021.Nr. 1.234.-----