HOTĂRÂRE nr. 1.019 din 26 octombrie 2000privind aprobarea metodologiei de stabilire şi ajustare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi canalizare în municipiul Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2000,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă principiile, procedurile, metodologia, definiţiile aferente şi formulele de stabilire şi ajustare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi canalizare în municipiul Bucureşti, prevăzute în contractul de concesiune încheiat între municipiul Bucureşti, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială "Apa Nova" Bucureşti - S.A., câştigătorul licitaţiei internaţionale organizate pentru concesionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi canalizare în municipiul Bucureşti, în calitate de concesionar.  +  Articolul 2Oficiul Concurentei este desemnat în calitate de autoritate de reglementare economică a concesiunii serviciilor publice de alimentare cu apa şi canalizare în municipiul Bucureşti, conform contractului de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apa şi canalizare în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 3Oficiul Concurentei va colabora cu autoritatea de reglementare tehnica a concesiunii, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 27/1999, cu comisia de experţi constituită conform prevederilor contractului de concesiune şi cu părţile la contractul de concesiune şi va aviza structura şi ajustarea tarifelor pentru apa potabilă şi canalizare în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărâri şi ale contractului de concesiune.  +  Articolul 4 (1) Oficiul Concurentei va aviza schimbarea structurii tarifare dacă propunerea concesionarului de modificare a structurii tarifare respecta următoarele condiţii: a) 75% din numărul de facturi din ultima luna plătite de clienţi sa nu prevadă o creştere mai mare de 20%, dacă sunt recalculate conform structurii tarifare propuse; b) venitul total al concesionarului în ultimele 12 luni sa nu crească cu mai mult de 5%, dacă este recalculat în baza structurii tarifare propuse şi a consumului facturat în perioada respectiva. (2) Concesionarul are dreptul să solicite schimbarea structurii tarifare în următoarele condiţii: a) structura tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa şi canalizare poate fi modificată de cel mult trei ori pe durata contractului de concesiune, intervalul dintre doua schimbări fiind de cel puţin 5 ani; b) schimbarea structurii tarifare va putea fi solicitată începând cu al treilea an al concesiunii, cu excepţia situaţiei în care concesionarul oferă reduceri pentru clienţii cu venituri mici, pe care le recuperează printr-o primă de la clienţii cu venituri mari. (3) Oficiul Concurentei va aviza schimbarea structurii tarifare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii raportului comisiei de experţi, pe baza analizei şi concluziilor incluse în acest raport.  +  Articolul 5 (1) Oficiul Concurentei va aviza următoarele categorii de ajustari ale tarifelor pentru apa potabilă şi canalizare, astfel cum sunt definite în contractul de concesiune: a) ajustarile tarifare de pornire definite în contractul de concesiune, în conformitate cu primele doua tarife incluse în oferta concesionarului la licitaţia menţionată la art. 1, respectiv T1 şi T2, pe care concesionarul are dreptul să le aplice la data intrării în vigoare a contractului de concesiune (tariful T1) şi, respectiv, după trecerea unui an de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune (tariful T2); b) ajustari tarifare referitoare la atingerea nivelurilor de servicii prevăzute în contractul de concesiune în conformitate cu ofertele de tarif T3, T4, T6, T11 şi T16, astfel cum sunt definite în contractul de concesiune; c) ajustari tarifare ordinare, astfel cum sunt definite în contractul de concesiune; d) ajustari tarifare extraordinare, astfel cum sunt definite în contractul de concesiune; e) revizuiri tarifare periodice şi ajustari tarifare de refundamentare, astfel cum sunt definite în contractul de concesiune; f) ajustarea tarifara pentru recuperarea financiară, astfel cum este definită în contractul de concesiune. (2) Concesionarul este obligat să solicite Oficiului Concurentei ajustarile tarifare, respectând condiţiile prevăzute în contractul de concesiune pentru fiecare categorie de ajustare tarifara. (3) Oficiul Concurentei va controla respectarea întocmai de către concesionar a procedurilor şi/sau a formulelor relevante de ajustare tarifara prevăzute în contractul de concesiune.  +  Articolul 6Oficiul Concurentei va aviza ajustarile tarifare prevăzute la art. 5, în următoarele termene: a) pentru ajustarile tarifare de pornire, ajustari tarifare referitoare la atingerea nivelurilor de servicii, ajustari tarifare ordinare şi ajustarea tarifara pentru recuperarea financiară, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării concesionarului; b) pentru ajustari tarifare extraordinare, revizuiri tarifare periodice şi ajustari tarifare de refundamentare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii raportului comisiei de experţi.  +  Articolul 7Concesionarul nu va avea dreptul să aplice alte tarife decât cele aprobate de Oficiul Concurentei în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărâri şi ale contractului de concesiune.  +  Articolul 8Practicarea de către concesionar a altor tarife decât cele avizate sau fără avizul Oficiului Concurentei, precum şi prezentarea de date false la fundamentarea cererii de ajustare tarifara sau de modificare a structurii tarifare constituie contravenţie, dacă fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei.  +  Articolul 9 (1) Oficiul Concurentei nu poate solicita în mod unilateral concesionarului să efectueze ajustari tarifare. (2) În caz de refuz al Oficiului Concurentei de a aviza o ajustare sau o modificare a structurii tarifului ori în lipsa răspunsului Oficiului Concurentei în termenele prevăzute de prezenta hotărâre, concesionarul va putea utiliza toate drepturile de acţiune prevăzute de lege.  +  Articolul 10Contractul de concesiune şi anexele la acesta se transmit Oficiului Concurentei, care exercită atribuţiile de autoritate de reglementare economică a concesiunii în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărâri şi ale contractului de concesiune.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Şeful OficiuluiConcurentei,Constantin Prigoreanup. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescu,secretar de stat-----