PROCEDURĂ din 7 noiembrie 2021de înscriere în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii"
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1114 din 23 noiembrie 2021  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 60 din 7 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1114 din 23 noiembrie 2021.
   +  Articolul 1(1) Serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“ se asigură de către psihologi acreditați de Colegiul Psihologilor din România din domeniile psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie clinică, organizați în cabinete individuale de psihologie, societăți civile profesionale de psihologie, cabinete asociate.(2) Serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“ se vor presta de către fiecare psiholog potrivit competențelor pe care acesta le deține, în conformitate cu prevederile Normelor privind competențele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru prestarea serviciilor de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“, psihologii prevăzuți la alin. (1) se vor înscrie în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“, denumit în continuare Registrul, ce se va publica pe site-ul Colegiului Psihologilor din România.(4) Procedura de înscriere, validare, actualizare, radiere etc. în/din Registru se realizează de către Secretariatul Colegiului Psihologilor din România.  +  Articolul 2Pentru înscrierea în Registru, psihologul trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) deținerea atestatului de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România în cel puțin una dintre specialitățile psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie clinică și figurarea acestuia ca fiind activ în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică; b) înscrierea în Registrul formelor de exercitare a profesiei de psiholog în calitate de psiholog titular sau de psiholog angajat într-una din următoarele forme de exercitare: cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie sau cabinete asociate.  +  Articolul 3Înscrierea în Registru implică parcurgerea succesivă a următoarelor etape:a) etapa 1: accesarea site-ului Colegiului Psihologilor din România și selectarea secțiunii Înregistrare psihologi acreditați pentru Programul național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“;b) etapa 2: descărcarea și completarea documentului „Declarație pe propria răspundere pentru înscrierea psihologului cu drept de liberă practică în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - «Din grijă pentru copii», prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură; c) etapa 3: completarea tuturor câmpurilor din formularul pentru înscrierea în Registru și verificarea cu atenție a datelor de contact menționate în formular (adresă de e-mail, număr de telefon), astfel încât să fie completate corect, aceste informații reprezentând datele de contact la care se va trimite automat email de confirmare pentru solicitarea transmisă și e-mail de validare/invalidare/prezentare completări pentru solicitarea transmisă; d) etapa 4: încărcarea în formularul pentru înscrierea în Registru a declarației pe propria răspundere prevăzute la lit. b) completate, semnate, parafate și ștampilate; e) etapa 5: transmiterea solicitării pentru înscrierea în Registru, după finalizarea completării formularului și încărcarea declarației pe propria răspundere prevăzute la lit. b);f) etapa 6: după expedierea solicitării pentru înscrierea în Registru se va transmite solicitantului un mesaj de confirmare pe site și un e-mail pe adresa menționată de către solicitant în formularul completat. Acest e-mail reprezintă confirmarea înregistrării solicitării, un sumar al solicitării și transmiterea solicitării pentru verificare și validare;g) etapa 7: în termen de maximum 10 zile de la transmiterea solicitării complete se va trimite un e-mail pentru validarea solicitării și comunicarea acesteia în vederea afișării pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, în Registru.  +  Articolul 4În situația în care există anumite dificultăți întâmpinate în procesul de validare (declarația pe propria răspundere nu este semnată, parafată, ștampilată, solicitantul figurează ca fiind suspendat în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică, solicitantul nu deține cel puțin una dintre specialitățile prevăzute la art. 1 alin. (1), nu este identificată în Registrul formelor de exercitare a profesiei de psiholog calitatea de psiholog titular sau psiholog angajat într-o formă de exercitare etc.), se va transmite un e-mail cu solicitarea clarificării situațiilor semnalate.  +  Articolul 5O solicitare poate obține unul/una dintre următoarele statusuri/rezoluții:a) solicitare validată - se primește un e-mail de validare și solicitantul este înscris în Registru, în termen de maximum 15 zile de la data transmiterii solicitării complete;b) solicitare pentru care se impun clarificări - se primește un e-mail și solicitantul trebuie să clarifice aspectele semnalate în e-mail, dacă există această posibilitate. O astfel de rezoluție, după analizarea răspunsului/documentelor transmis(e) de solicitant sau constatând lipsa transmiterii clarificărilor solicitate, va primi un nou status, respectiv solicitare validată sau solicitare invalidată;c) solicitare invalidată - unul sau mai multe dintre criteriile formale cuprinse în declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 3 lit. b) și menționate în formularul completat nu respectă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“ și/sau prevederile prezentei proceduri.  +  Articolul 6Psihologii înscriși în Registru se vor radia din Registru:a) în situația în care nu mai îndeplinesc oricare dintre condițiile prevăzute de prezenta procedură;b) la cerere.  +  ANEXĂla procedură
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  pentru înscrierea psihologului cu drept de liberă practică în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“
  Vă informăm că organizația profesională Colegiul Psihologilor din România procesează datele dumneavoastră cu caracter personal comunicate în prezenta declarație pe propria răspundere offline și online, în temeiul Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“, acte normative ce reglementează activitatea psihologilor cu drept de liberă practică, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Prelucrarea datelor se realizează exclusiv pentru atingerea scopurilor cu care a fost învestit Colegiul Psihologilor din România, ca autoritate de reglementare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.Subsemnatul(a), .........., psiholog cu drept de liberă practică, având cod personal din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România .............., CNP ............, e-mail ........, telefon ......., deținând atestat de liberă practică valid, în treapta de specializare psiholog ............, în următoarea/următoarele specialitate/specialități pentru care solicit înscrierea în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“:[ ] psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională;[ ] psihopedagogie specială;[ ] psihoterapie;[ ] consiliere psihologică;[ ] psihologie clinicăși având competență în următorul/următoarele domeniu/domenii specific/specifice ..............,....................................................................................................(Se completează doar în cazul specialităților consiliere psihologică și psihoterapie.),desfășurându-mi activitatea în cadrul cabinetului individual de psihologie/societății civile profesionale de psihologie/cabinetelor asociate: ............................................,având COD RUP partea a II-a (cod formă de exercitare) ..................,în calitatea mea de:a) [ ] titularsaub) [ ] angajat în cadrul cabinetului individual de psihologie/societății civile profesionale de psihologie/cabinetelor asociate menționat/e anterior, cu contract de muncă nr. ......... din data .......….,și cunoscând sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere următoarele:– informațiile completate în acest formular sunt corecte;– îmi asum respectarea tuturor actelor normative în vigoare privind exercitarea profesiei de psiholog; – dreptul de liberă practică nu îmi este afectat de vreuna dintre cauzele de suspendare prevăzute de art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare;– îmi exprim acordul ca organizația profesională Colegiul Psihologilor din România să proceseze datele cu caracter personal cuprinse în prezenta declarație pe propria răspundere online și offline exclusiv pentru scopurile reglementate prin legislația în vigoare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.NOTĂ: Titularul formei de exercitare a profesiei își asumă răspunderea solidar pentru corectitudinea informațiilor declarate de către angajat.
  Semnătură și parafă psiholog titular
  ...........................
  Semnătură și parafă psiholog angajat
  .........................
  (dacă este cazul)
  Ștampilă formă de exercitare
  ....................
  -------