ORDIN nr. 5.608/2.506/2021privind completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 5.608 din 19 noiembrie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.506 din 19 noiembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 19 noiembrie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. 15.876/CM din 19.11.2021 al Ministerului Educației și Referatul de aprobare nr. CAZ 4.219/2021 al Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 94, 95, 114 și 123 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2021, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 105 din 19.11.2021,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și ministrul sănătății, interimar, emit prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 1 octombrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 3^1 se introduce un nou articol, articolul 3^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^2(1) Prin excepție de la dispozițiile art. 3^1, începând cu data de 22 noiembrie 2021, în localitățile în care rata de incidență este sub 3/1.000, activitățile didactice se pot desfășura cu prezența fizică în unitățile de învățământ preuniversitar, cu respectarea strictă a normelor de protecție sanitară, independent de procentul de vaccinare a personalului din unitatea de învățământ.(2) În situația prevăzută la alin. (1), consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar emit decizia privind reluarea cursurilor cu prezență fizică prin raportare la rata de incidență, publicată pe site-ul Ministerului Educației, cu informarea inspectoratelor școlare județene/ISMB.2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) În situația în care în urma testării cu test rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, conform Instrucțiunii Ministerului Sănătății nr. CAZ/4.216/19.11.2021, rezultatul este pozitiv, se aplică dispozițiile protocolului privind managementul cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, prevăzut la pct. VI din anexa la prezentul ordin.(2) Preșcolarul/Elevul cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, conform alin. (1), continuă activitatea didactică în regim online și poate relua cursurile cu prezență fizică după prezentarea rezultatului certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore.(3) Preșcolarul/Elevul care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la data rezultatului pozitiv obținut la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă.(4) Consiliul de administrație al unității de învățământ decide dacă testarea cu teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă se efectuează în unitatea de învățământ sau la domiciliu, sub supravegherea părintelui/reprezentantului legal.(5) În situația în care consiliul de administrație al unității de învățământ stabilește că procedura de testare cu teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă este efectuată în unitatea de învățământ, este necesar acordul părintelui/ reprezentantului legal al preșcolarului/elevului minor, acord exprimat conform formularului elaborat de Ministerul Sănătății.(6) În situația efectuării testării cu teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă la domiciliu, sub supravegherea părintelui/reprezentantului legal, rezultatul testării se comunică de îndată, în scris sau electronic, unității de învățământ, respectiv persoanei responsabile desemnate conform art. 11.3. În anexa „Măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe în perioada pandemiei de COVID-19“, la punctul VI „Protocoale“, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:5. Protocolul privind managementul cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă: a) persoanele responsabile din cadrul unității de învățământ vor realiza testarea preșcolarilor/elevilor în conformitate cu Instrucțiunea Ministerului Sănătății nr. CAZ/4.216/19.11.2021 și vor putea fi instruite de echipe de voluntari formate din medici, studenți la facultățile de medicină, asistenți medicali și alte categorii de personal cu competențe în domeniul medical, sub coordonarea direcțiilor de sănătate publică/Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București (DSP/DSPMB); b) persoanele responsabile din cadrul unității de învățământ se vor informa corespunzător în ceea ce privește procedura aplicabilă colectării testelor cu rezultat pozitiv, acestea fiind considerate deșeuri medicale cu potențial infecțios. În situația colectării testelor cu rezultat pozitiv la nivelul unităților de învățământ, acestea se vor arunca în coșuri de gunoi cu capac și pedală prevăzute cu sac de gunoi și vor fi colectate și eliminate pe un circuit separat, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale. Întreaga procedură va fi încheiată cu dezinfecția corectă a mâinilor; c) în cazul preșcolarilor/elevilor cu rezultat pozitiv la un test rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă în unitatea de învățământ se aplică prevederile pct. 4 «Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19»; d) în cazul preșcolarilor/elevilor cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă la domiciliu, părinții/reprezentanții legali au obligația de a comunica în scris sau electronic unității de învățământ, respectiv persoanei responsabile desemnate conform art. 11 rezultatul testului; e) unitatea de învățământ raportează DSP/DSPMB cazurile cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă în vederea asigurării testării lor prin test certificat antigen rapid sau RT-PCR; f) unitatea de învățământ păstrează evidența preșcolarilor/ elevilor testați pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul sănătății, interimar,
  Vass Levente,
  secretar de stat
  ----