HOTĂRÂRE nr. 63 din 7 noiembrie 2021privind modificarea și completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 19 noiembrie 2021    Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăște:  +  Articolul IHotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 5 martie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se abrogă.2. După articolul 3^2 se introduce un nou articol, articolul 3^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^3Se aprobă Normele privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, prevăzute în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.3. Anexa nr. 3 se abrogă.4. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
    Ion Dafinoiu
    București, 7 noiembrie 2021.Nr. 63.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 6 la Hotărârea nr. 1/2019)NORMEprivind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică