HOTĂRÂRE nr. 1.219 din 17 noiembrie 2021privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1097 din 17 noiembrie 2021  Având în vedere prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește aprobarea unei scheme transparente de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol.(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producției primare, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producție.  +  Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) autorități competente - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele județene și al municipiului București;c) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;d) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;e) fenomene hidrometeorologice nefavorabile - secetă, grindină, ploi torențiale, vânt puternic.  +  Articolul 4Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Capitolul II Beneficiarii, criteriile de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar și modalitatea de acordare a schemei de ajutor de minimis  +  Articolul 5Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice astfel cum sunt definite la art. 3 lit. c) și d), respectiv:a) apicultorilor, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii; b) apicultorilor, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;c) apicultorilor, persoane juridice.  +  Articolul 6(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, beneficiarii prevăzuți la art. 5 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data 1 martie 2021, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, cu modificările și completările ulterioare;b) să aibă stupine înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, la data depunerii cererii;c) să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA.(2) Solicitanții care nu dețin cod unic de înregistrare în RUI, înainte de solicitarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, au obligația obținerii acestuia de la centrele județene ale APIA, prin completarea și depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună.  +  Articolul 7(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis potrivit prezentei hotărâri se acordă beneficiarilor prevăzuți la art. 5, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 6 alin. (1), pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie - mai 2021 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producție, în cuantum de 23,7 lei/familia de albine.(3) Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(4) Ajutoarele de minimis aferente duratei a trei exerciții financiare, așa cum este prevăzut la alin. (3), se cumulează, indiferent de forma de organizare pe care au fost încasate, și sunt cele care au fost acordate în perioada 2019-2020 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2019, Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 2019-2020, Hotărârii Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol“, Hotărârii Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 716/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol“ și cele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița“, pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu completările ulterioare, precum și cele care au fost solicitate în anul 2021 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare.(5) Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime este cel stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 398 din 1 octombrie 2021, respectiv 4,9475 lei.(6) În termen de două zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București transmit aparatului central al APIA, în format letric și electronic, lista beneficiarilor și sumele acordate acestora, altele decât cele furnizate către APIA pentru anul 2021, pentru fiecare schemă de ajutor de minimis prevăzută la alin. (4) acordată prin intermediul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, în vederea stabilirii sumei sub formă de ajutor de minimis, prevăzută de prezenta hotărâre. (7) În termen de două zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“ transmite aparatului central al APIA, în format letric și electronic, lista apicultorilor cu numărul de stupi și numărul de familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data de 1 martie 2021.  +  Articolul 8Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, în anul 2021.  +  Articolul 9Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă 53.250.724 lei și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2021, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.  +  Capitolul III Reguli procedurale  +  Articolul 10(1) La depunerea cererii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul centrelor județene APIA, respectiv al municipiului București verifică în prezența potențialilor beneficiari sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate ca diferență între suma de 20.000 euro, prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, și valoarea rezultată după însumarea ajutoarelor de minimis prevăzute la art. 7 alin. (4), pe baza datelor transmise potrivit art. 7 alin. (6).(2) Solicitanții prevăzuți la art. 5, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 6 alin. (1), după informarea acestora de către centrele județene ale APIA cu privire la sumele prevăzute la alin. (1), completează cererea de solicitare a ajutorului de minimis în funcție de numărul de familii de albine care se încadrează în sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă și o depun însoțită de următoarele documente:a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;b) copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 5 lit. a);c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a stupinei/stupinelor, eliberat de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pe a cărei rază teritorială se desfășoară permanent activitatea stupinei.(3) Cererea, însoțită de documentele prevăzute la alin. (2), poate fi transmisă la centrele județene APIA și respectiv al municipiului București și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat. (4) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.(5) În situația în care solicitantul deține în exploatație mai multe stupine care sunt situate în unități administrativ-teritoriale diferite, acesta va formula și va depune o singură cerere la centrele județene APIA, respectiv al municipiului București, unde are domiciliul/sediul social sau deține numărul cel mai mare de familii de albine.(6) Responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul centrelor județene APIA, respectiv al municipiului București, înainte de înregistrarea cererii, verifică existența tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (1), efectuează verificarea datelor din cerere cu datele din documente și completează rubrica aferentă verificării documentelor prevăzută la pct. IV din anexa nr. 1. Lipsa unui document obligatoriu conduce la neînregistrarea cererii.(7) După verificarea prevăzută la alin. (6), responsabilii desemnați din cadrul centrului județean APIA, respectiv al municipiului București înregistrează cererea în Registrul electronic de gestionare a cererilor de ajutor de minimis.(8) Perioada de depunere a cererilor și documentelor însoțitoare prevăzute la alin. (2) este cuprinsă între a doua zi lucrătoare după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și 26 noiembrie 2021.  +  Articolul 11(1) Responsabilii desemnați din cadrul centrelor județene APIA și, respectiv, al municipiului București, după finalizarea tuturor verificărilor condițiilor de eligibilitate, stabilesc sumele aferente reprezentând ajutor de minimis pentru fiecare beneficiar eligibil.(2) După aprobarea pentru fiecare beneficiar a sumelor cuvenite, centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București întocmesc și transmit la APIA central situațiile centralizatoare cu beneficiarii și sumele aprobate, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2. (3) Responsabilii desemnați din cadrul APIA central întocmesc și transmit la Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la data de 14 decembrie 2021 situația centralizatoare a sumelor aprobate de către centrele județene reprezentând ajutor de minimis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 12După primirea situației centralizatoare prevăzute la art. 11 alin (3), Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 13(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează contul APIA central, care la rândul său repartizează creditele bugetare centrelor județene APIA și, respectiv, al municipiului București, cu sumele cuvenite.(2) Centrele județene APIA și, respectiv, al municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 14(1) Registrul electronic de gestionare a cererilor, precum și documentația depusă se păstrează la centrele județene APIA și, respectiv, al municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost plătit ajutorul de minimis.(2) APIA central publică pe site-ul instituției Lista beneficiarilor ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 15Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.  +  Articolul 16(1) În cazul nerespectării de către beneficiari a condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (1), aceștia sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului de minimis, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate de la data încasării acestuia până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare întocmite de către centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadență prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Creanțele bugetare principale și accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanțelor bugetare prin executare silită, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(7) Cuantumul creanțelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se calculează de către centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare.(8) Creanțele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, ce reprezintă titluri de creanță, prevederile alin. (2)-(6) aplicându-se în mod corespunzător.(9) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală a debitorului se efectuează de către centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București.(10) Creanțele bugetare principale și accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanță și se constituie venit integral la bugetul de stat.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 17 noiembrie 2021.Nr. 1.219.  +  Anexa nr. 1
  Centrul Județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) …………………. Nr. și data cererii ................................Modalitate de depunere*
  Personal Poștă Format electronic   
  Numele, prenumele și semnătura funcționarului APIA care primește cererea ................................
  Nr. unic de identificare a solicitantului ID (RUI) RO …………………………….
  * Se va bifa căsuța corespunzătoare metodei de depunere. Funcționarul care primește cererea de solicitare a ajutorului de minimis va semna numai în cazul depunerii „personal“.
  CERERE
  pentru ajutor de minimis în sectorul apicol pentru anul 2021 (model)
  I. Date de identificare solicitantPERSOANE FIZICE
  Numele:Prenumele:
  Domiciliul:
  BI/CI seria ........... nr. ................, eliberat(ă) la data de ........................ de ...........................
  CNP:
  Telefon:E-mail:
  PERSOANE JURIDICE ȘI PFA/II/IF
  Denumirea:
  Sediul social:
  Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. .......................
  CUI/CIF:
  Cod CAEN:
  COORDONATE BANCARE
  Banca/TrezoreriaSucursala/Agenția
  Nr. cont IBAN:
  ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  Numele:Prenumele:
  CNP:
  Nr. și data împuternicirii/procurii notariale
  II. Număr de familii de albine și sume solicitateSolicit sprijin financiar prin schema „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol“, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.219/2021, pentru un număr de ......... familii de albine care se încadrează în sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă, înscrise în baza de date națională apicolă la data de 1 martie 2021.
  Adresă stupină vatra permanentă:
  Număr familii de albine deținute:Total:
  În fiecare stupină
  Codul de identificare a stupinei:
  III. DeclarațiiSubsemnatul/Subsemnata, ................................, identificat/ă cu BI/CI nr. ............. seria ........, eliberat(ă) de ...................... la data de ......................, având CNP ........................., în calitate de titular/administrator/reprezentant legal al .........................., declar că:1. Am fost informat(ă) și mă oblig să respect condițiile de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.219/2021.2. Am fost informat(ă) că în evidențele APIA, conform datelor transmise de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“, figurez înscris(ă) în baza de date națională apicolă, la data de 1 martie 2021, cu un număr de …. stupi și un număr de ….. familii de albine, care se încadrează în sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă, pentru care solicit ajutor de minimis în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2021.Semnătură beneficiar .....................3. Declar că am depus/nu am depus o altă cerere pentru acordarea de „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol“ la Centrul Județean APIA ……………. .4. Declar că: – în perioada 2019-2020 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis, astfel cum sunt prevăzute la art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.219/2021, în oricare dintre formele de organizare prevăzute la art. 5 din aceeași hotărâre;– în anul 2021 am solicitat/nu am solicitat ajutoare de minimis reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, și/sau de Hotărârea Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare;am beneficiat [ ] nu am beneficiat [ ]am solicitat [ ] nu am solicitat [ ]5. Mă angajez să prezint odată cu depunerea cererii documentele obligatorii.6. Mă angajez să respect legislația în vigoare cu privire la ajutorul de minimis în sectorul apicol pentru anul 2021.7. Mă angajez să notific în scris centrelor județene ale APIA, în termen de 3 zile lucrătoare, orice modificări privitoare la informațiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări, dacă este cazul.8. Sunt de acord ca datele din cerere și documentele anexate să fie introduse în baza de date a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, procesate și verificate în vederea calculării plății, transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice și făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.9. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime.10. Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.IV. Lista documentelor atașate cererii pentru ajutor de minimis în sectorul apicol pentru anul 2021
  Nr. crt.Documente atașate cererii:DaNuNu este cazul.Control vizual funcționar*
  1.Copie BI/CI al/a solicitantului[ ][ ][ ][ ]
  2.Copie BI/CI al/a administratorului/reprezentantului legal[ ][ ][ ][ ]
  3.Copie a atestatului de producător din care rezultă valabilitatea la data depunerii cererii [ ][ ][ ]
  4.Împuternicire/Procură notarială, dacă este cazul[ ][ ][ ][ ]
  5.Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea[ ][ ][ ][ ]
  6.Dovadă cont activ bancar/trezorerie[ ][ ][ ]
  7.Copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a stupinei/stupinelor, eliberat de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București[ ][ ][ ]
  * Controlul vizual a fost efectuat de către ....... (numele și prenumele și semnătura funcționarului APIA).....
  Data ...................Cererea a fost verificată și este completă, corectă și poate fi înregistrată în registrul electronic.
  Semnătură solicitant
  ...............
  Data...............
   +  Anexa nr. 2Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)Centrul Județean .................................Operator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare ..................../......................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  a beneficiarilor și a sumelor necesare reprezentând ajutor de minimis (model)
  Nr. crt.Numele și prenumele/DenumireaID apicultorNumărul de familii de albine pentru care se acordă sprijinCuantumul pe familia de albine (23,7 lei/familia de albine)Suma totală aprobată (lei)
  012345
  1
  2
  TOTAL

  Director executiv al centrului județean APIA/al municipiului București,
  .......................................................
  (numele, prenumele, semnătura, ștampila)
  Întocmit
  .....................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  Verificat
  ..............................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
   +  Anexa nr. 3Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)Operator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare ...................................../.........................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  a sumelor aprobate reprezentând ajutor de minimis (model)
  Nr. crt.JudețulNumărul de beneficiariNumărul de familii de albine pentru care se acordă sprijinSuma totală aprobată (lei)
  01234
  ……..
  TOTAL

  Director general APIA,
  ..................................................................
  (numele, prenumele, semnătura, ștampila)
  Întocmit
  ..................................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  Verificat
  ...................................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
   +  Anexa nr. 4Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Se aprobă.Ordonator principal de credite,...................................................................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu sumele aprobate reprezentând sprijin financiar la nivel de județ (model)
  Nr. crt.JudețulNumărul de beneficiariSuma totală aprobată (lei)
  1.Alba
  2.Arad
  3.Argeș
  4.Bacău
  5.Bihor
  6.Bistrița-Năsăud
  7.Botoșani
  8.Brașov
  9.Brăila
  10.Buzău
  11.Caraș-Severin
  12.Călărași
  13.Cluj
  14.Constanța
  15.Covasna
  16.Dâmbovița
  17.Dolj
  18.Galați
  19.Giurgiu
  20.Gorj
  21.Harghita
  22.Hunedoara
  23.Ialomița
  24.Iași
  25.Ilfov
  26. Maramureș
  27.Mehedinți
  28.Mureș
  29.Neamț
  30.Olt
  31.Prahova
  32.Satu Mare
  33.Sălaj
  34.Sibiu
  35.Suceava
  36.Teleorman
  37.Timiș
  38.Tulcea
  39.Vaslui
  40.Vâlcea
  41.Vrancea
  42.București
  TOTAL GENERAL

  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  ..................................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  -----