ORDIN nr. 1.219 din 2 noiembrie 2021privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1092 din 16 noiembrie 2021  Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (12^1) și (34^6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IProcedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5 punctul 11, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) UAT va emite PVR servicii pentru serviciile prestate pe baza PVR tehnic emis de OCPI pentru fiecare livrare. PVR servicii va fi semnat de către UAT și prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic. Ulterior emiterii PVR servicii pentru Livrarea «Documente tehnice ale cadastrului - finale» sau în situația în care UAT nu emite PVR servicii în termen, prin derogare de la prevederile art. 110 din Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare, OCPI va solicita ANCPI deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.2. La articolul 5 punctul 11 alineatul (7), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) cărțile funciare aferente unităților individuale din construcțiile de tip condominiu în cazul imobilelor care au făcut obiectul înregistrării sporadice.3. Anexele nr. 10 și 11 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Rákosi-Seiwarth Ildikó
  București, 2 noiembrie 2021.Nr. 1.219.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 10 la procedură)OCPI ...........(județul)........Nr. ........../.........(data).......
  - model -
  PROCES-VERBAL
  de recepție cantitativă și calitativă în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică
  Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare pentru sectoarele cadastrale
  din Programul național de cadastru și carte funciară pe sectoare cadastrale
  nr. ............... din UAT ..............., județul ................
  Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară, constituită prin Decizia directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară .......(județul) ....... nr. ........../...... (data)..........., a verificatdocumentația depusă de .............(denumirea contractantului).......... privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare pentrusectoarele cadastrale nr. ............ din UAT ............, județul ..........., conform Contractului de achiziție publică nr. .........../....(data)..... .Comisia de recepție a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ și calitativ în toate componentele aferente Livrării: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare. Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în procesele-verbale de predare-primire anexate prezentului proces-verbal de recepție.a) verificarea cantitativă:În urma verificării datelor și documentelor depuse aferente Livrării: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, Comisia de recepție a constatat că livrarea este completă, corespunde cerințelor din specificațiile tehnice din punctul de vedere al formatului și numărului de exemplare.Cu ocazia recepției cantitative, Comisia de recepție a stabilit numărul de fișiere și lista ID-urilor care se verifică, conform specificațiilor tehnice:
  CategorieIdentificatorNumăr de imobile
  Număr total de imobile din cadrul livrăriiNT 
  Număr total de imobile care se verificăN = N1 + N2 
  Număr de imobile care conțin informații în partea a III-a a cărții funciareN1 
  Procent 10% din nr. de imobile fără informații în partea a III-a a cărții funciareN2 = 10% din NT - N1 
  Verificarea s-a efectuat asupra N = (nr. ) imobile verificate.
  b) verificarea calitativă:În urma verificării din punct de vedere calitativ a conținutului și corectitudinii datelor înscrise în fișierele .cgxml și în celelalte livrabile ce constituie Livrare: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, Comisia de recepție a constatat că livrarea corespunde cerințelor din specificațiile tehnice.Alte observații cu privire la livrare și recepție, dacă este cazul.Comisia de recepție confirmă numărul imobilelor din sectoarele cadastrale ........... .
  Nr. de imobile din extravilan 1Nr. de imobile din intravilan 2Nr. total de imobile 3 = 1 + 2Suprafața aferentă nr. total de imobile (ha) 4
  A - TOTAL IMOBILE RECEPȚIONATE (A = B + C + D), din care:
  B - Imobile cu proprietari/posesori identificați care fac obiectul plății integrale plata 100% din prețul unitar pe imobil
  C - Imobile cu proprietari neidentificați, subiect al înscrierii provizorii a UAT- ului plata 10% din prețul unitar pe imobil
  D - Imobile care nu fac obiectul decontării: - imobile cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanțare din fonduri publice; - imobile care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanțate din fonduri publice; - unitățile individuale din construcțiile de tip condominiu.
  NOTĂ:Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului.Anexele raportului: (Se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos.)– procese-verbale de predare-primire;– notificare la finalizarea livrării Documentelor tehnice ale cadastrului - spre publicare, etapa 1;– procese-verbale de constatare, dacă este cazul;– alte documente, după caz.Comisia de recepție constată că Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. .......... din UAT ................, județul ................, îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și recepționează livrarea Documentelor tehnice ale cadastrului - spre publicare.Prezentul proces-verbal de recepție a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru prestator, unul pentru achizitor și unul pentru OCPI.Comisia de recepție a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară:Membri:Numele, prenumele, funcția, serviciul, semnăturaNumele, prenumele, funcția, serviciul, semnătura
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 11 la procedură)OCPI ........(județul)..........Nr. ........../......(data).....
  - Model -
  PROCES-VERBAL
  de recepție cantitativă și calitativă în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică
  din Programul național de cadastru și carte funciară pe sectoare cadastrale
  Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale pentru sectoarele cadastrale nr. ............. din UAT ............., județul ..............Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară, constituită prin Decizia directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară ..........(județul)......... nr. ............./.......(data)....., a verificatdocumentația depusă de ............(denumirea contractantului)........... privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale pentru sectoarelecadastrale nr. ............. din UAT ................, județul ....................., conform Contractului de achiziție publică nr. ........../....(data)..... .Comisia de recepție a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ și calitativ în toate componentele aferente Livrării: Documentele tehnice ale cadastrului - finale și a verificat toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluționării cererilor de rectificare/contestațiilor sau au fost afectate de soluționarea acestora. Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în procesele-verbale de predare-primire anexate prezentului proces-verbal de recepție.a) verificarea cantitativă:În urma verificării datelor și documentelor depuse, aferente Livrării: Documentele tehnice ale cadastrului - finale, Comisia de recepție a constatat că livrarea este completă, corespunde cerințelor din specificațiile tehnice din punctul de vedere al formatului și numărului de exemplare.b) verificarea calitativă:În urma verificării din punct de vedere calitativ a conținutului și corectitudinii datelor înscrise în fișierele.cgxml și în celelalte livrabile ce constituie Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale, Comisia de recepție a constatat că livrarea corespunde cerințelor din specificațiile tehnice.Alte observații cu privire la livrare și recepție, dacă este cazul.Comisia de recepție confirmă numărul imobilelor din sectoarele cadastrale .......... .
  Nr. de imobile din extravilan 1Nr. de imobile din intravilan 2Nr. total de imobile 3 = 1 + 2Suprafața aferentă nr. total de imobile (ha) 4
  A - TOTAL IMOBILE RECEPȚIONATE (A = B + C + D), din care:
  B - Imobile cu proprietari/posesori identificați care fac obiectul plății integrale plata 100% din prețul unitar pe imobil
  C - Imobile cu proprietari neidentificați, subiect al înscrierii provizorii a UAT- ului plata 10% din prețul unitar pe imobil
  D - Imobile care nu fac obiectul decontării: - imobile cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanțare din fonduri publice; - imobile care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanțate din fonduri publice; - unitățile individuale din construcțiile de tip condominiu.
  NOTĂ:Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului.Anexele raportului: (Se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos.)– procese-verbale de predare-primire;– procese-verbale de constatare, dacă este cazul;– alte documente, după caz.Comisia de recepție constată că Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale pentru sectoarele cadastrale nr. .......... din UAT .............., județul .............., îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și recepționează Livrarea: Documente tehnice ale cadastrului - finale.Prezentul proces-verbal de recepție a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru prestator, unul pentru achizitor și unul pentru OCPI.Comisia de recepție a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară:Membri:Numele, prenumele, funcția, serviciul, semnăturaNumele, prenumele, funcția, serviciul, semnătura
  ----