LEGE nr. 271 din 11 noiembrie 2021pentru modificarea și completarea art. 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1085 din 12 noiembrie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICArticolul 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Schimbarea destinației bazei materiale și a terenului folosit de instituțiile și unitățile de învățământ preuniversitar de stat se poate face pentru orice tip de activitate, în primii 3 ani calendaristici de la întreruperea activității educaționale, de către autoritățile administrației publice locale numai cu avizul conform al ministrului educației. Procedura elaborării avizului conform și condițiile necesare acordării acestuia se aprobă prin ordin al ministrului educației.2. După alineatul (6^1) se introduc două noi alineate, alineatele (6^2) și (6^3), cu următorul cuprins:(6^2) Schimbarea destinației bazei materiale și a terenului folosit de instituțiile și unitățile de învățământ preuniversitar de stat se poate face după primii 3 ani calendaristici de la întreruperea activității educaționale, de către autoritățile administrației publice locale, fără avizul conform al ministrului educației.(6^3) În cazul în care, după schimbarea inițială a destinației bazei materiale și a terenului, activitatea educațională se poate relua, existând solicitări în acest sens din partea comunității locale sau a inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, fiind îndeplinite criteriile specifice pentru deschiderea unei unități de învățământ preuniversitar de stat, autoritățile administrației publice locale sunt obligate să reamenajeze și să readucă imobilul la standardele necesare desfășurării activității educaționale sau să asigure un alt spațiu în acest sens, conform legislației specifice și prevederilor administrative care reglementează aceste aspecte.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  LUDOVIC ORBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  VASILE DÎNCU
  București, 11 noiembrie 2021.Nr. 271.----