LEGE nr. 268 din 9 noiembrie 2021pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Se înființează Autoritatea Vamală Română, denumită în continuare Autoritatea, ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul vamal, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor și finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor, ca efect al reorganizării prin divizare parțială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (2) Pentru creanțele fiscale aflate în administrarea sa potrivit legii, Autoritatea Vamală Română îndeplinește competențele de organ fiscal central în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(3) Autoritatea are sediul central în București, str. Alexandru Ivasiuc nr. 34‒40, sectorul 6. Sediul se poate modifica prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2(1) Autoritatea preia de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenție, și unitățile subordonate acesteia activitatea, posturile și personalul structurilor vamale, respectiv Direcția Generală a Vămilor din cadrul aparatului propriu al Agenției, direcțiile regionale vamale și birourile vamale de interior și de frontieră din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice. (2) Autoritatea este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a primministrului, la propunerea ministrului finanțelor, ajutat de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanțelor.(3) Președintele Autorității are calitatea de ordonator terțiar de credite și poate delega această calitate în condițiile stabilite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. Prin actul de delegare se precizează limitele și condițiile delegării.(4) Președintele Autorității reprezintă instituția în relația cu terții.(5) Președintele Autorității emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.  +  Articolul 3(1) Autoritatea are un secretar general, înalt funcționar public, numit în condițiile legii.(2) Secretarul general al Autorității îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. (3) Secretarul general poate îndeplini și alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Autorității ori încredințate de președinte.  +  Articolul 4(1) Activitatea Autorității se exercită la nivel central și teritorial.(2) Activitatea Autorității la nivel teritorial se exercită prin intermediul direcțiilor regionale vamale, structuri fără personalitate juridică ce funcționează în cadrul Autorității.(3) În cadrul direcțiilor regionale vamale funcționează birouri vamale de interior și/sau de frontieră.(4) În cadrul birourilor vamale de interior se pot înființa puncte vamale, prin ordin al președintelui Autorității.(5) Organizarea, modul de funcționare, numărul maxim de posturi ale Autorității se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(6) Organizarea și modul de funcționare ale direcțiilor regionale vamale se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității, iar conducerea acestora va fi numită prin ordin al președintelui Autorității, în condițiile legii.  +  Articolul 5(1) Autoritatea elaborează reglementările vamale care sunt în competența României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, asigură administrarea impozitelor, taxelor și altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, aplică politica și legislația vamală, respectiv fiscală, în domeniul supravegherii produselor accizabile, exercită atribuțiile de autoritate vamală și controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect frauda vamală și fiscală, precum și a altor fapte date prin lege în competența sa.(2) Principalele obiective ale Autorității sunt:a) protejarea intereselor financiare ale României, ale Uniunii Europene și ale statelor membre ale acesteia;b) punerea în aplicare a politicii comerciale comune și a celorlalte politici ale Uniunii cu impact asupra comerțului;c) protejarea României și a Uniunii Europene de comerțul inechitabil și ilegal și încurajarea activităților economice legitime;d) garantarea securității și siguranței României, a Uniunii Europene și a rezidenților acestora, protecția mediului, în cooperare strânsă cu alte autorități, dacă este cazul;e) menținerea unui echilibru adecvat între controalele vamale și facilitarea comerțului legitim.  +  Articolul 6(1) Pentru Autoritate, serviciile de specialitate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor se asigură, cu titlu gratuit, de către Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare. (2) Achizițiile de echipamente, bunuri și servicii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, necesare Autorității, se realizează de către Ministerul Finanțelor, punându-se la dispoziția acesteia cu titlu gratuit, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare, aprobată cu completări prin Legea nr. 99/2018, cu completările ulterioare. (3) Pentru litigiile referitoare la activitatea și personalul preluat de Autoritate de la Agenție, aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată, Autoritatea și structurile teritoriale ale acesteia se subrogă în toate drepturile și obligațiile Agenției și ale direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, după caz, și dobândesc calitatea procesuală a acestora, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (5).(4) În litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată și calitatea procesuală deținută de Autoritate sau de structurile teritoriale ale acesteia, în nume propriu sau ca reprezentant al statului, Autoritatea este reprezentată de consilieri juridici din cadrul Autorității și ai structurilor teritoriale ale acesteia sau de consilierii juridici din Ministerul Finanțelor pe baza mandatului acordat de către Autoritate. (5) Autoritatea poate fi împuternicită de Ministerul Finanțelor să îl reprezinte în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată și calitatea procesuală deținută de Ministerul Finanțelor, în nume propriu sau ca reprezentant al statului ori al altor instituții.  +  Articolul 7(1) Preluarea personalului Direcției Generale a Vămilor din cadrul Agenției, precum și a personalului din structurile vamale din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice se face în limita numărului de posturi aprobat, în condițiile legii.(2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe funcțiile publice de stat, generale sau specifice, respectiv funcțiile contractuale aferente Autorității și structurilor teritoriale ale acesteia se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (5), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții.(3) Personalul preluat de la Agenție și de la unitățile subordonate acesteia la Autoritate și în structurile teritoriale ale acesteia își păstrează toate drepturile, inclusiv cele salariale.  +  Articolul 8(1) Funcțiile utilizate la nivelul Autorității în realizarea atribuțiilor stabilite de lege sunt funcții publice specifice, funcții publice generale și funcții contractuale.(2) Funcțiile publice specifice se echivalează cu funcțiile publice generale în condițiile art. 384 și 624 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9(1) Patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, arhiva, prevederile bugetare, execuția bugetară pe anul în curs până la data protocolului de predare-preluare ale Agenției și ale direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, aferente Direcției Generale a Vămilor, direcțiilor regionale vamale și birourilor vamale de interior și de frontieră, precum și personalul și numărul de posturi aferente acestora sunt preluate pe bază de protocoale de predare-preluare de către Autoritate. Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (5). Modificările în execuția bugetară pe anul în curs se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor la solicitarea Agenției.(2) În termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (5), procedurile aferente activității Direcției Generale a Vămilor, direcțiilor regionale vamale și birourilor vamale de interior și de frontieră, aflate în derulare, se preiau și se continuă de Autoritate, respectiv de direcțiile regionale vamale, după caz, care se subrogă în drepturile și obligațiile acestora, actele îndeplinite anterior potrivit legii rămânând valabile.(3) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc acțiunile, proiectele și programele în care Autoritatea se subrogă în toate drepturile și obligațiile Agenției și direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.  +  Articolul 10Până la încheierea protocoalelor prevăzute la art. 9 alin. (1), finanțarea Autorității și a direcțiilor regionale vamale se asigură din bugetele ordonatorilor de credite existenți înainte de reorganizarea Agenției potrivit prezentei legi.  +  Articolul 11În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanțelor supune spre aprobare Guvernului hotărârea de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) În cuprinsul actelor normative în vigoare referitoare la activitatea vamală, următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează:a) „Agenția Națională de Administrare Fiscală“, „Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor“ și „Direcția Generală a Vămilor“ cu „Autoritatea Vamală Română“;b) „direcțiile generale regionale ale finanțelor publice - direcțiile regionale vamale“ cu „direcțiile regionale vamale“.(2) În cuprinsul Legii nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 10 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, denumirea „Agenția Națională de Administrare Fiscală“ se înlocuiește cu denumirea „Autoritatea Vamală Română“.  +  Articolul 13Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (5), activitatea Direcției Generale a Vămilor, a direcțiilor regionale vamale, precum și a birourilor vamale de interior și a birourilor vamale de frontieră este supusă dispozițiilor cuprinse în actele normative privind organizarea și funcționarea Agenției.  +  Articolul 14Ordinele și instrucțiunile emise în temeiul actelor normative de organizare și funcționare a Agenției se modifică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de modificare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 11, în măsura în care contravin dispozițiilor prezentei legi.  +  Articolul 15Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins: (3) În punctele de trecere a frontierei de stat și pe teritoriul țării sunt organizate birouri și puncte vamale care funcționează potrivit legii.2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Activitatea autorității vamale se exercită prin Autoritatea Vamală Română și structurile teritoriale.3. La articolul 7, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins: (2) Deschiderea de noi birouri sau puncte vamale de frontieră sau închiderea celor existente se face prin hotărâre a Guvernului.(3) Direcțiile regionale vamale, birourile și punctele vamale de interior se înființează/se desființează prin ordin al președintelui Autorității Vamale Române.  +  Articolul 16Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 29, alineatul (2) va avea următorul cuprins: (2) Participanții la trafic sunt obligați să respecte și semnalele polițiștilor de frontieră, ale îndrumătorilor de circulație ai Ministerului Apărării Naționale, ale personalului echipelor mobile din cadrul Autorității Vamale Române, precum și ale organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aflate în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, ale agenților căilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulației pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor școlare de circulație care acționează în imediata apropiere a unităților de învățământ, precum și ale nevăzătorilor, potrivit prevederilor din regulament.2. La articolul 32 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins: b) pentru lumina albastră - autovehiculele aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Autorității Vamale Române, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării Naționale care însoțesc coloane militare, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum și autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență;3. La articolul 32, alineatul (4^1) va avea următorul cuprins: (4^1) Pe autovehiculele Autorității Vamale Române, precum și ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inscripționate vizibil cu denumirea și sigla instituției din care fac parte, pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea în trafic a autovehiculelor în scopul exercitării atribuțiilor de control specifice, potrivit legii.4. La articolul 35, alineatul (4^1) va avea următorul cuprins: (4^1) Funcționarii din cadrul Autorității Vamale Române, respectiv al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care, în scopul exercitării atribuțiilor de control specifice, efectuează semnale de oprire pentru conducătorii autovehiculelor, sunt obligați să poarte uniformă cu înscrisuri și însemne distinctive și mijloace de protecție fluorescent-reflectorizante pe fond de culoare verde, respectiv roșie, stabilite prin hotărâre a Guvernului.5. La articolul 100 alineatul (1), punctul 1 va avea următorul cuprins: 1. nerespectarea semnalelor polițiștilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulație ai Ministerului Apărării Naționale, ale personalului echipelor mobile din cadrul Autorității Vamale Române, precum și ale organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ale agenților de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulației, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum și cele ale patrulelor școlare de circulație și ale nevăzătorilor;  +  Articolul 17Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 18, alineatul (4^1) va avea următorul cuprins: (4^1) Președintele Agenției este ajutat în activitatea sa de 2 vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului la propunerea președintelui Agenției. Vicepreședinții exercită atribuțiile delegate de președintele Agenției. Răspunderile și atribuțiile vicepreședinților se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției.2. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Prin atribuțiile încredințate, Agenția asigură: administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, precum și controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect frauda și evaziunea fiscală, precum și a altor fapte date prin lege în competența sa.  +  Articolul 18Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatele (1) și (2) se abrogă. 2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14În vederea realizării atribuțiilor, pentru prevenirea actelor și faptelor de evaziune și fraudă fiscală, Agenția efectuează controlul operativ și inopinat cu privire la:a) respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii și combaterii oricăror acte și fapte de evaziune fiscală și fraudă fiscală;b) respectarea normelor de comerț, urmărind prevenirea, depistarea și înlăturarea evaziunii fiscale și fraudelor fiscale; c) modul de producere, depozitare, circulație și valorificare a bonurilor, în toate locurile și spațiile în care se desfășoară activitatea operatorilor economici;d) participarea, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere și instituții specializate, la acțiuni de depistare și combatere a activităților ilicite care generează fenomene de evaziune și fraudă fiscală.  +  Articolul 19Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 23 martie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 243/2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Funcțiile publice generale de conducere din aparatul central al Autorității Vamale Române sunt:a) director general;b) director general adjunct;c) director;d) director adjunct;e) șef serviciu;f) șef birou.2. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) În raport cu gradul de complexitate al atribuțiilor și responsabilităților cu caracter specific, îndeplinite de Autoritatea Vamală Română, funcțiile publice specifice de execuție ale personalului vamal din Autoritatea Vamală Română și structurile teritoriale sunt:a) funcții publice de execuție din clasa I: inspector vamal;b) funcții publice de execuție din clasa a II-a: agent vamal;c) funcții publice de execuție din clasa a III-a: controlor vamal.  +  Articolul 20Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN-CLAUDIU ROMAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 9 noiembrie 2021.Nr. 268.-----