METODOLOGIE din 26 octombrie 2021de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1075 din 10 noiembrie 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.946 din 26 octombrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1075 din 10 noiembrie 2021.
   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1(1) Obiectul prezentei metodologii îl constituie stabilirea etapelor necesare parcurgerii procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice.(2) Prezenta metodologie face parte din procedura de elaborare și aprobare a amenajamentelor silvice, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările ulterioare.(3) Etapele metodologiei aplicabile amenajamentelor silvice sunt prevăzute la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare.(4) Etapele procedurii de evaluare adecvată a efectelor potențiale ale acestora asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar sunt integrate în etapele necesare parcurgerii procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice.(5) Evaluarea de mediu pentru amenajamentele silvice se derulează cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, iar evaluarea adecvată se derulează cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu modificările ulterioare.(6) Prezenta metodologie este destinată:a) autorităților pentru protecția mediului competente pentru derularea procedurii de evaluare de mediu (autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, agențiile județene pentru protecția mediului, Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“);b) Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate;c) administratorilor ariilor naturale protejate;d) autorităților centrale și teritoriale competente în domeniul silviculturii;e) titularilor de amenajamente silvice;f) membrilor Comitetului Special Constituit (CSC) și ai grupului de lucru, astfel cum sunt identificați în Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare;g) persoanelor fizice și juridice atestate pentru elaborarea studiilor de mediu în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.134/2020 privind aprobarea condițiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice și juridice și a componenței și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de atestare.  +  Articolul 2(1) Procedura de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice și cea de evaluare adecvată sunt conduse, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, de autoritățile competente pentru protecția mediului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare.(2) Evaluarea de mediu stabilește cadrul unei abordări integrate prin informarea și consultarea tuturor factorilor interesați, în scopul integrării considerațiilor de mediu, în elaborarea și aprobarea amenajamentelor silvice.(3) Evaluarea adecvată efectuată în cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice are ca scop integrarea obiectivelor de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar și a obiectivelor specifice de conservare a fiecărei specii/fiecărui habitat în elaborarea și aprobarea amenajamentelor silvice.  +  Articolul 3Definițiile unor termeni specifici utilizați în prezenta metodologie sunt cele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Tarifele pentru derularea procedurii de evaluare de mediu sunt stabilite prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.(2) Tarifele se achită în avans, pe etape de procedură, prin virament, în contul autorității pentru protecția mediului care derulează respectiva etapă de procedură.(3) Autoritățile competente pentru protecția mediului percep taxe pentru emiterea avizului de mediu, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul II Domeniul de reglementare  +  Articolul 5(1) Amenajamentele silvice sunt planuri care răspund definiției de la art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, și, ca urmare, se supun procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.(2) Amenajamentele silvice sunt planuri care se pregătesc pentru domeniul silvicultură, prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, și prevăd lucrări specifice managementului fondului forestier național, care pot avea efecte semnificative asupra mediului.(3) Orice amenajament silvic care ar putea afecta în mod semnificativ siturile Natura 2000, așa cum este prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, este supus evaluării adecvate a efectelor potențiale asupra ariei naturale protejate și evaluării de mediu.  +  Articolul 6(1) Amenajamentele silvice care se suprapun total cu arii naturale protejate de interes comunitar se supun evaluării adecvate. Amenajamentele silvice care se suprapun parțial cu arii naturale protejate de interes comunitar și conțin proiectele enumerate în anexele nr. 1 sau 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se supun evaluării adecvate.(2) Toate amenajamentele silvice care nu sunt vizate conform alin. (1) se supun etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată.(3) Pentru amenajamentele silvice prevăzute la alin. (1), precum și pentru cele prevăzute la alin. (2) pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului decide în cadrul etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată că pot avea efecte semnificative asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar se solicită elaborarea studiului de evaluare adecvată.(4) Pentru amenajamentele prevăzute la alin. (2), solicitarea studiului de evaluare adecvată este obligatorie ori de câte ori autoritatea competentă pentru protecția mediului nu poate exclude, pe baza informațiilor obiective prezentate de titular și a criteriilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, că amenajamentul silvic va avea efecte semnificative asupra sitului în cauză.(5) Se supun evaluării de mediu:a) amenajamentele silvice care conțin proiecte prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 292/2018;b) amenajamentele silvice prevăzute la alin. (1).(6) Se supun etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu, cu aplicarea criteriilor relevante prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare:a) amenajamentele silvice care nu se supun evaluării de mediu în temeiul alin. (5);b) amenajamentele silvice prevăzute la alin. (2);c) amenajamentele silvice care se suprapun, parțial sau total, cu arii naturale protejate de interes național/internațional sau care pot avea efecte (în mod direct sau indirect) asupra ariilor naturale protejate de interes național/internațional situate dincolo de limitele specifice ale amenajamentului silvic.(7) Pentru amenajamentele silvice pentru care este necesară elaborarea studiului de evaluare adecvată este necesară, în consecință, și elaborarea raportului de mediu.  +  Capitolul III Etape procedurale  +  Secţiunea 1 Etapa de încadrare a amenajamentului silvic  +  Articolul 7(1) Titularul amenajamentului silvic este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului și să informeze publicul asupra inițierii procesului de elaborare a amenajamentului silvic și realizării primei versiuni a acestuia, prin două anunțuri repetate în mass-media, la interval de 3 zile, și prin afișarea pe internet, pe pagina proprie, sau, după caz, de către unitatea specializată atestată pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe site-ul propriu, în termen de 30 de zile calendaristice de la ședința de preavizare a temei de proiectare - Conferința I de amenajare.(2) Prima versiune a amenajamentului silvic conține cel puțin următoarele informații:a) procesul-verbal al Conferinței I de amenajare și tema de proiectare pentru lucrarea de amenajare a pădurii, suprafața fondului forestier și, dacă este cazul, suprafețele incluse în arii naturale protejate și măsurile de conservare din planurile de management ale ariilor naturale protejate respective, aferente habitatelor și speciilor de pe suprafața respectivă, ca anexă la procesul-verbal al Conferinței I de amenajare, iar pentru suprafețele care au avut anterior amenajament silvic se vor furniza în plus și următoarele informații: constituirea unităților de producție, zonarea funcțională propusă în acord cu prevederile planului de management al ariilor naturale protejate și măsurile de conservare din planurile de management ale ariilor naturale protejate respective, aferente habitatelor și speciilor de pe suprafața respectivă, ca anexă la procesul-verbal al Conferinței I de amenajare, bazele de amenajare, subunități de gospodărire, situația respectării posibilității și structura arboretelor (compoziția, consistența și clasele de vârstă) în amenajamentul expirat;b) coordonatele Stereo 70 obținute/deținute de titularul amenajamentului silvic în termenul prevăzut la alin. (1):(i) sub formă vectorială în sistem de coordonate Stereo 70 format de fișier.shp ale amenajamentului anterior și modificările de geometrie la nivel parcelar și subparcelar apărute față de ediția anterioară a amenajamentului silvic, pentru suprafețele din fond forestier care au mai fost amenajate;(ii) sub formă vectorială în sistem de coordonate Stereo 70 format de fișier.shp pentru suprafețele de fond forestier care nu au mai fost amenajate prin amenajament silvic;c) distribuția pe județe a fondului forestier care face obiectul amenajamentului silvic, pentru fondul forestier situat pe raza mai multor județe, în scopul stabilirii autorității competente pentru derularea procedurii de evaluare de mediu;d) proiectele/lucrările/acțiunile care se propun a fi realizate în cadrul amenajamentului silvic;e) harta amenajamentului silvic care să prezinte situația actuală a fondului forestier pentru care se elaborează amenajamentul și pe care sunt marcate proiectele/lucrările/ acțiunile care se propun a fi realizate în cadrul respectivului amenajament suprapusă cu hărțile de distribuție a speciilor și habitatelor protejate din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar, în format fișier.shp.(3) Pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 6 alin. (2), titularul depune la autoritatea competentă pentru protecția mediului, împreună cu prima versiune a amenajamentului, memoriul de prezentare întocmit conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010, cu modificările ulterioare, care va conține în plus următoarele:a) o analiză a proiectelor/lucrărilor/acțiunilor care se propun a fi realizate în cadrul amenajamentului silvic, prin raportare la obiectivele de conservare specifice ale ariei și ale habitatelor și speciilor, care să ilustreze de ce lucrările propuse au sau nu au efect asupra acestora;b) prezența pădurilor virgine sau cvasivirgine, precum și a unor zone de pădure cu o valoare ridicată a biodiversității.(4) Titularul amenajamentului silvic pune la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului, inclusiv în format electronic, și publicului, pentru consultare, prima versiune a amenajamentului silvic; autoritatea competentă pentru protecția mediului afișează pe pagina proprie de internet prima versiune a amenajamentului silvic.(5) Publicul poate formula în scris comentarii și propuneri privind prima versiune a amenajamentului silvic și eventualele efecte ale acestuia asupra mediului, în termen de 15 zile de la ultimul anunț prevăzut la alin. (1), pe care le trimite la sediul autorității competente pentru protecția mediului.  +  Articolul 8(1) În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificării și a documentelor depuse, autoritatea competentă pentru protecția mediului informează titularul, în scris, cu privire la:a) obligativitatea efectuării evaluării de mediu pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 6 alin. (5);b) data și locul desfășurării ședinței Comitetului Special Constituit pentru derularea etapei de încadrare a amenajamentelor silvice prevăzute la art. 6 alin. (6).(2) Etapa de încadrare se realizează cu consultarea titularului amenajamentului silvic, a autorității de sănătate publică și a autorităților interesate de efectele implementării amenajamentului, în cadrul Comitetului Special Constituit.(3) Autoritățile competente pentru protecția mediului identifică autoritățile publice care, datorită atribuțiilor și răspunderilor specifice pe care le au în domeniul protecției mediului, sunt interesate de efectele implementării amenajamentului silvic și le invită la ședința Comitetului Special Constituit.(4) Pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 6 alin. (2) și (6) lit. b) și c), Comitetul Special Constituit include obligatoriu reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate/administratorilor ariilor naturale protejate.(5) Autoritatea competentă pentru protecția mediului transmite, în format electronic, Comitetului Special Constituit, spre consultare, prima versiune a amenajamentului silvic.(6) În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a amenajamentului silvic, membrii Comitetului Special Constituit pot solicita titularului, în scris, completări/informații suplimentare, după caz, în scopul exprimării opiniei în cadrul ședinței prevăzute la alin. (2). Solicitarea adresată titularului de amenajament silvic este transmisă simultan și autorității competente pentru protecția mediului, pentru informare/spre știință.  +  Articolul 9(1) Pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 6 alin. (1) și alin. (5) lit. b), autoritatea competentă pentru protecția mediului informează titularul cu privire la obligativitatea efectuării evaluării adecvate și a evaluării de mediu.(2) În cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice se urmărește respectarea prevederilor planului de management pentru lucrările silvice permise pentru fiecare parcelă, ținând cont de distribuția speciilor și habitatelor, precum și de zonele de hrănire și cuibărit ale păsărilor din cadrul acestor parcele.(3) În cazul ariilor naturale protejate care nu au planuri de management aprobate, amenajamentele silvice se armonizează cu obiectivele specifice de conservare a speciilor și habitatelor siturilor Natura 2000, instituite de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și aprobate de conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor.(4) În cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice, autoritățile competente pentru protecția mediului:a) consultă Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate/administratorii ariilor naturale protejate conform prevederilor art. 28 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) solicită și țin seama de avizul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate/administratorilor ariilor naturale protejate de interes comunitar la luarea deciziei de mediu, conform prevederilor art. 28 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) emit avizul de mediu pentru amenajamente silvice numai cu avizul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate/ administratorilor ariilor naturale protejate de interes național/internațional, conform art. 28^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.(5) Etapele procedurii de evaluare adecvată sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010, cu modificările ulterioare, iar procedura de evaluare adecvată se derulează conform prevederilor acestui act normativ.(6) Conținutul-cadru al studiului de evaluare adecvată este prevăzut în anexa nr. 2A din Ghidul metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010, cu modificările ulterioare, și cuprinde în plus următoarele informații:a) toate tipurile de lucrări și intensitatea intervențiilor stabilite;b) suprafețele și volumele de extras prin lucrările silvice;c) evidența și hărțile de distribuție ale habitatelor și speciilor de interes comunitar, inclusiv ale habitatelor forestiere;d) starea de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar, inclusiv a habitatelor forestiere, în zona de implementare a amenajamentului;e) repartiția arboretelor pe clase de vârstă situate în unitățile amenajistice din cadrul ariilor naturale protejate și dincolo de acestea;f) structura arboretelor în ariile naturale protejate și dincolo de limitele specifice ale amenajamentului silvic, acolo unde pot fi efecte (directe sau indirecte) asupra ariilor naturale protejate (compoziția, consistența);g) prezentarea impactului lucrărilor silvice asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar și a obiectivelor specifice de conservare; această prezentare trebuie să conțină descrierea stării actuale de conservare a ariei naturale protejate, inclusiv evoluții/schimbări care se pot produce în viitor;h) prezentarea măsurilor necesare care se pot lua în cazul arboretelor calamitate pentru refacerea fondului forestier (împădurire/refacere naturală) pentru menținerea statutului de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar în cazul arboretelor calamitate și, în cazul în care situl a fost supus unor activități de exploatare forestieră ilegală, prezentarea măsurilor specifice care vizează refacerea pădurilor;i) prezentarea măsurilor necesare a fi luate pentru menținerea statutului de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar și pentru a preveni și a reduce impactul asupra obiectivelor de conservare specifice sitului;j) propuneri de monitorizare a măsurilor de conservare impuse.(7) Studiul de evaluare adecvată va identifica, descrie și evalua impactul potențial asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar și asupra obiectivelor specifice de conservare ale ariilor naturale protejate susceptibile de a fi afectate de activitățile incluse în amenajamentul silvic; rezultatele studiului de evaluare adecvată se includ în raportul de mediu.  +  Articolul 10(1) Pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 6 alin. (6), autoritățile competente pentru protecția mediului decid dacă acestea pot avea efecte semnificative asupra mediului, printr-o analiză caz cu caz; această analiză are în vedere și amplasarea speciilor și habitatelor protejate.(2) Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate/ Administratorii ariilor naturale protejate formulează în scris solicitări de completări/informații suplimentare sau puncte de vedere cu privire la impactul amenajamentului silvic asupra ariei naturale protejate sau, după caz, emit avize și le prezintă în cadrul Comitetului Special Constituit pentru luarea deciziei etapei de încadrare.(3) Punctele de vedere/Avizele prevăzute la alin. (2) se emit cu luarea în considerare a prevederilor planurilor de management aprobate, respectiv a obiectivelor specifice de conservare a speciilor și habitatelor, stabilite de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și aprobate de conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor pentru ariile naturale protejate fără planuri de management aprobate.(4) Decizia etapei de încadrare se motivează, după caz, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010, cu modificările ulterioare, a criteriilor prevăzute în anexa la prezenta metodologie, precum și a criteriilor relevante prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare.(5) În decizia etapei de încadrare pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 6 alin. (2) se justifică, detaliat, solicitarea/nesolicitarea elaborării studiului de evaluare adecvată și ca urmare a completării listelor de control prevăzute în Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010, cu modificările ulterioare. Justificarea deciziei de a nu solicita elaborarea studiului de evaluare adecvată trebuie să se bazeze pe faptul că amenajamentul silvic nu are un impact semnificativ asupra obiectivelor de conservare a sitului.(6) În cazul în care se solicită studiul de evaluare adecvată, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9 din prezenta metodologie.(7) În cazul în care procedura de evaluare de mediu se finalizează cu decizia etapei de încadrare, aceasta va conține în mod obligatoriu și următoarele:a) județul/județele unde este amplasat fondul forestier care face obiectul amenajamentului silvic, inclusiv amplasamentul acestuia;b) prevederi de ordin general care trebuie respectate în cazul manifestării unor factori destabilizatori, biotici și/sau abiotici pe perioada de implementare a amenajamentului silvic;c) zonarea funcțională, bazele de amenajare, subunități de gospodărire;d) principalele tipuri de lucrări silvice propuse, intensitatea intervențiilor, propuse a se exploata în diferite lucrări (tratamente, igienă și lucrări speciale de conservare) și operațiuni culturale;e) justificarea faptului că amenajamentul nu are un impact semnificativ asupra obiectivelor specifice de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar;f) modul cum a fost realizată informarea și consultarea publicului.(8) La realizarea încadrării se ține cont de comentariile și propunerile primite din partea publicului.(9) În termen de maximum 25 de zile calendaristice de la primirea notificării, autoritatea competentă pentru protecția mediului ia decizia de încadrare pe baza consultărilor realizate în cadrul Comitetului Special Constituit, inclusiv a punctului de vedere/avizului prevăzut la alin. (2).  +  Articolul 11(1) Autoritățile competente pentru protecția mediului aduc la cunoștința publicului decizia motivată a etapei de încadrare, prin publicare pe pagina proprie de internet, în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. Decizia se transmite titularului, care o publică în mass-media și pe internet, pe pagina proprie, sau, după caz, de către unitatea specializată atestată pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe site-ul propriu.(2) Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris autorității competente pentru protecția mediului, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.(3) Autoritatea competentă pentru protecția mediului poate reconsidera decizia privind etapa de încadrare, pe baza propunerilor justificate ale publicului în cadrul consultărilor desfășurate în Comitetul Special Constituit, în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2). Decizia finală, motivată, se aduce la cunoștința publicului în termen de 3 zile calendaristice, prin afișare pe pagina proprie de internet. Decizia finală se publică în mass-media de către titular și pe internet, pe pagina proprie, sau, după caz, de către unitatea specializată atestată pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe site-ul propriu.  +  Secţiunea a 2-a Etapa de definitivare a proiectului de amenajament silvic și de realizare a raportului de mediu  +  Articolul 12(1) Definitivarea proiectului de amenajament silvic, stabilirea domeniului și a nivelului de detaliu al informațiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu, precum și analiza efectelor semnificative ale amenajamentului silvic asupra mediului se fac în cadrul grupului de lucru constituit conform Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare.(2) Grupul de lucru este alcătuit din reprezentanți ai titularului amenajamentului silvic, ai autorităților competente pentru protecția mediului, pentru sănătate publică și ai altor autorități interesate de efectele implementării amenajamentului, identificate conform art. 8 alin. (2), din una sau mai multe persoane fizice ori juridice atestate conform Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.134/2020, conform prevederilor legale în vigoare.(3) Pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 6 alin. (2) și pentru cele prevăzute la art. 6 alin. (6) lit. b) și c) pentru care în etapa de încadrare în procedura de evaluare de mediu s-a decis necesitatea elaborării raportului de mediu, grupul de lucru include și reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate sau administratorii ariilor naturale protejate, după caz.(4) Grupul de lucru are caracter nepermanent, fiind constituit special pentru amenajamentul silvic respectiv, pe baza nominalizărilor făcute de autoritățile pe care le reprezintă. Nominalizările se fac la solicitarea autorității competente pentru protecția mediului.(5) În aplicarea prezentei metodologii, grupul de lucru se reunește pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 16-19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 6 alin. (3), autoritatea competentă pentru protecția mediului solicită în mod explicit, în cadrul studiului de evaluare adecvată, analiza impactului potențial al amenajamentului silvic asupra obiectivelor specifice ariei naturale protejate de interes comunitar.(2) Pentru amenajamentele silvice amplasate în arii naturale protejate de interes comunitar care au plan de management aprobat, studiul de evaluare adecvată trebuie să analizeze dacă lucrările silvice propuse în amenajament sunt stabilite în conformitate cu obiectivele de conservare și nu pun în pericol statutul de conservare al speciilor și habitatelor.(3) Pentru amenajamentele silvice amplasate în arii naturale protejate de interes comunitar care nu au plan de management aprobat, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate pune la dispoziția titularului de amenajament obiectivele specifice de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar în vederea elaborării studiului de evaluare adecvată.(4) Persoanele atestate conform Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.134/2020 elaborează raportul de mediu și studiul de evaluare adecvată, după caz, și stabilesc dacă obiectivele amenajamentelor silvice respectă obiectivele specifice de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar, identificând măsurile necesare de conservare a acestora care trebuie să fie respectate în cadrul amenajamentului silvic.(5) Persoanele fizice și juridice atestate conform Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.134/2020, analizează efectele semnificative asupra mediului ale amenajamentului silvic propus de titular, folosind criteriile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, și stabilesc măsurile de prevenire și de reducere a efectelor semnificative asupra mediului, inclusiv asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar și național/internațional și obiectivele de conservare specifice sitului relevante pentru situl respectiv, făcând recomandări în acest sens; se stabilesc, în același timp, și măsurile de monitorizare a efectelor semnificative ale implementării amenajamentului.  +  Articolul 14(1) Titularul amenajamentului silvic, luând în considerare informațiile prevăzute la art. 13 alin. (5), stabilește și prezintă grupului de lucru următoarele:a) alternativa finală a amenajamentului;b) măsurile de prevenire și de reducere a efectelor semnificative asupra mediului;c) programul de monitorizare a efectelor semnificative asupra mediului ale implementării amenajamentului.(2) Alternativa finală reprezintă proiectul de amenajament silvic adoptat în ședința de preavizare a soluțiilor tehnice - Conferința a II-a de amenajare, rezultat în urma implementării cerințelor din procesul-verbal de avizare a temei de proiectare, a raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată, dacă s-a solicitat, și conține următoarele:a) județul/județele unde este amplasat fondul forestier care face obiectul amenajamentului silvic, inclusiv amplasamentul acestuia;b) tipurile de lucrări propuse și intensitatea intervențiilor, suprafețe și cantitățile de masă lemnoasă propuse a se exploata în diferite lucrări (tratamente, igienă și lucrări speciale de conservare) și operațiuni culturale;c) suprafețele și volumele de extras prin lucrările silvice;d) evidența habitatelor, inclusiv forestiere, de interes comunitar și, după caz, a celor de interes național;e) zonarea funcțională, bazele de amenajare, subunități de gospodărire;f) starea de conservare a habitatelor, inclusiv forestiere, și a speciilor de interes comunitar, precum și repartizarea acestora pe suprafața de plan și în format.shp;g) prevederi de ordin general care trebuie respectate în cazul manifestării unor factori destabilizatori, biotici și/sau abiotici pe perioada de implementare a amenajamentului silvic;h) un sumar nontehnic de maximum 10 pagini al amenajamentului silvic, care va conține o explicație a principalelor lucrări propuse în termeni ușor de înțeles de publicul larg, precum și hărți explicative cu localizarea acestora;i) distribuția arboretelor încadrate ca păduri virgine și cvasivirgine, precum și a zonelor de pădure cu o valoare ridicată a biodiversității și lucrările silvice permise în cadrul acestor zone;j) evidența lucrărilor propuse și principalele tipuri de lucrări silvice propuse pentru următorii 10 ani - intensitatea intervențiilor, suprafețele și cantitățile de masă lemnoasă propuse a se exploata în diferite lucrări (tratamente, igienă și lucrări speciale de conservare) și operațiuni culturale.(3) Persoanele fizice și juridice atestate conform Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.134/2020 analizează măsurile propuse de titular, inclusiv măsurile de reducere și programul de monitorizare, și întocmesc raportul de mediu.(4) Raportul de mediu respectă conținutul-cadru din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, și se realizează pe baza informațiilor și concluziilor rezultate din studiul de evaluare adecvată acceptat de autoritatea competentă pentru protecția mediului, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010, cu modificările ulterioare.(5) Raportul de mediu identifică, descrie și evaluează potențialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării amenajamentului silvic, luând în considerare obiectivele și aria geografică ale amenajamentului silvic, precum și obiectivele specifice ale speciilor și habitatelor și obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate din zona amplasamentului. Impactul asupra schimbărilor climatice, inclusiv asupra capacității pădurii de a capta și stoca CO_2 din atmosferă, va fi evaluat în conformitate cu Ghidul Comisiei Europene privind integrarea biodiversității și a schimbărilor climatice în procedurile de evaluare de mediu.  +  Articolul 15(1) După finalizarea activității grupului de lucru conform prevederilor art. 16-19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, titularul amenajamentului silvic anunță în mass-media de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, inclusiv prin afișare pe internet, pe pagina proprie, sau, după caz, de către unitatea specializată atestată pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe site-ul propriu, următoarele:a) disponibilizarea proiectului de amenajament silvic, finalizarea studiului de evaluare adecvată, după caz, și a raportului de mediu, locul și orarul consultării acestora și încărcarea lor pe internet, pe pagina proprie, sau, după caz, de către unitatea specializată atestată pentru amenajarea pădurii, prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe site-ul propriu, precum și faptul că publicul poate trimite comentarii și propuneri scrise la sediul titularului și al autorității competente pentru protecția mediului, în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării ultimului anunț;b) organizarea unei ședințe de dezbatere publică a proiectului de amenajament silvic propus, inclusiv a studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu, la cel puțin 45 de zile calendaristice de la data publicării ultimului anunț;c) locul, data și ora dezbaterii publice, autoritățile participante.(2) Autoritatea competentă pentru protecția mediului afișează pe pagina proprie de internet informațiile prevăzute la alin. (1).(3) Publicul interesat își poate exprima opinia asupra proiectului de amenajament silvic propus, asupra raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată, după caz, și transmite aceste opinii titularului și autorității competente pentru protecția mediului.(4) Pe baza observațiilor justificate, primite din partea publicului, titularul aduce modificări proiectului de amenajament silvic, raportului de mediu și/sau studiului de evaluare adecvată elaborate pentru acesta.  +  Secţiunea a 3-a Etapa de analiză a calității raportului și de luare a deciziei  +  Articolul 16(1) Titularul amenajamentului silvic are obligația ca, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la finalizarea activității grupului de lucru, prevăzută la art. 14 alin. (2), să transmită proiectul de amenajament silvic, raportul de mediu și studiul de evaluare adecvată, după caz, elaborate pentru acesta autorității competente pentru protecția mediului, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate/administratorilor ariilor naturale protejate, autorității competente pentru sănătate publică și autorităților interesate de efectele implementării amenajamentului, identificate conform art. 8 alin. (2).(2) Autoritatea competentă pentru sănătate și celelalte autorități interesate de efectele implementării amenajamentului, prevăzute la alin. (1), au obligația ca, în termen de 45 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1), să elaboreze și să transmită în scris autorității competente pentru protecția mediului un punct de vedere detaliat și motivat privind proiectul de amenajament silvic propus, raportul de mediu și studiul de evaluare adecvată, după caz.(3) Titularul amenajamentului silvic are obligația ca, la 45 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1), să organizeze dezbaterea publică a proiectului de amenajament silvic propus, a raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată, după caz.  +  Articolul 17(1) Pentru analizarea calității raportului de mediu, în vederea asigurării conformării cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului ia în considerare punctele de vedere primite de la celelalte autorități, conform art. 16 alin. (2).(2) În îndeplinirea atribuțiilor menționate la alin. (1), autoritatea competentă pentru protecția mediului analizează și rezultatele consultărilor cu publicul realizate până la această dată, includerea acestora în raportul de mediu, precum și rezultatele consultărilor prevăzute la art. 34 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, după caz.(3) Analiza calității raportului de mediu, efectuată de autoritatea competentă pentru protecția mediului, are în vedere următoarele elemente:a) analiza calității studiului de evaluare adecvată;b) respectarea conținutului-cadru al raportului de mediu prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare;c) prezentarea dificultăților tehnice, procedurale și de altă natură care au fost întâmpinate și explicitarea oricăror ipoteze și incertitudini;d) prezentarea alternativelor studiate, a motivelor care au stat la alegerea uneia dintre ele, a modului în care considerațiile de mediu au fost integrate în proiectul de amenajament, precum și procesul definitivării proiectului ca urmare a informațiilor rezultate pe parcursul evaluării de mediu;e) luarea în considerare a aspectelor semnalate în timpul procesului de consultare cu alte autorități și cu publicul;f) prezentarea informațiilor grafice - hărți, scheme, schițe, diagrame;g) existența unui program adecvat de monitorizare a efectelor asupra mediului.(4) În cazul în care raportul de mediu este incomplet sau de o calitate insuficientă pentru a asigura conformarea cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului dispune în scris refacerea acestuia.  +  Articolul 18(1) Autoritatea competentă pentru protecția mediului ia decizia de emitere a avizului de mediu în termen de 15 zile calendaristice de la data dezbaterii publice.(2) În cazul în care comentariile primite în timpul dezbaterii publice evidențiază un potențial efect negativ semnificativ, autoritatea competentă pentru protecția mediului dispune motivat, în scris, refacerea proiectului de amenajament silvic, în vederea prevenirii sau reducerii efectelor negative semnificative asupra mediului și asupra obiectivelor de conservare specifice ariei naturale protejate de interes comunitar; documentele refăcute se pun la dispoziția publicului, spre informare, pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.(3) Avizul de mediu se emite numai dacă, pe baza evaluării adecvate, se constată că amenajamentul silvic nu va afecta negativ integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar în cauză, având în vedere obiectivele specifice de conservare a acesteia.(4) În cazul în care studiul de evaluare adecvată și implicit raportul de mediu evidențiază, și după refacerea prevăzută la alin. (2), un potențial efect negativ semnificativ, autoritatea competentă pentru protecția mediului nu emite avizul de mediu.(5) Autoritatea competentă pentru protecția mediului aduce la cunoștința titularului, în scris, decizia de emitere a avizului de mediu, care se face publică prin afișare pe pagina proprie de internet, în termen de 3 zile calendaristice de la luarea ei.(6) Decizia de emitere se concretizează în avizul de mediu prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, și cuprinde:a) județul/județele unde este amplasat fondul forestier care face obiectul amenajamentului silvic, precum și amplasamentul acestuia;b) ariile naturale protejate de interes comunitar și/sau național/internațional din cadrul amenajamentului silvic pentru care lucrările pot avea efecte asupra ariilor naturale protejate situate dincolo de limitele specifice ale amenajamentului silvic;c) tipurile de lucrări propuse și intensitatea intervențiilor stabilite prin normele silvice, care se vor face în ariile naturale protejate, suprafețele și cantitățile de masă lemnoasă propuse a se exploata în diferite lucrări (tratamente, igienă și lucrări speciale de conservare) și operațiunile culturale;d) suprafețele și volumele de extras prin lucrările silvice;e) evidența și starea de conservare a habitatelor, inclusiv forestiere, și a speciilor de interes comunitar și național, distribuția, zone sensibile și justificarea lucrărilor propuse în aceste zone;f) structura arboretelor în unitățile amenajistice din cadrul ariilor naturale protejate (compoziția, consistența);g) repartiția arboretelor pe clase de vârstă situate în unitățile amenajistice din cadrul ariilor naturale protejate și dincolo de acestea;h) zonarea funcțională, bazele de amenajare, subunități de gospodărire;i) prezentarea impactului lucrărilor silvice asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar și național și obiectivelor specifice de conservare, însoțită de distribuția acestora;j) prezentarea măsurilor necesare care se pot lua în cazul arboretelor calamitate pentru refacerea fondului forestier (împădurire/refacere naturală) pentru menținerea conservării favorabile a speciilor și habitatelor de interes comunitar în cazul arboretelor calamitate;k) prezentarea măsurilor necesar a fi luate pentru menținerea statutului de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar și național;l) măsurile din planurile de management aprobate sau, în lipsa acestora, obiectivele specifice de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar instituite de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate;m) prezența zonelor de păduri virgine și cvasivirgine, precum și a zonelor de pădure cu o valoare ridicată a biodiversității și lucrările silvice permise în cadrul acestor zone;n) modul în care au fost realizate informarea și consultarea publicului, precum și modul în care au fost avute în vedere observațiile publicului;o) motivele care stau la baza emiterii avizului, în conformitate cu art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare;p) măsurile decise în ceea ce privește monitorizarea efectelor asupra mediului, în conformitate cu art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, inclusiv măsuri suplimentare de monitorizare, după caz, inclusiv monitorizarea măsurilor de conservare impuse;q) măsurile de reducere a efectelor semnificative asupra mediului și a efectelor semnificative transfrontaliere, după caz;r) evidența lucrărilor propuse și principalele tipuri de lucrări silvice propuse pentru următorii 10 ani - intensitatea intervențiilor, suprafețele și cantitățile de masă lemnoasă propuse a se exploata în diferite lucrări (tratamente, igienă și lucrări speciale de conservare) și operațiuni culturale.(7) Proiectul de amenajament silvic, în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecția mediului, se pune la dispoziția publicului, prin afișarea pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 19(1) Titularul amenajamentului silvic are obligația de a supune aprobării amenajamentul silvic, precum și orice modificare a acestuia, numai în forma reglementată de autoritatea competentă pentru protecția mediului.(2) Amenajamentul silvic se implementează după emiterea actului de reglementare al autorității competente pentru protecția mediului.(3) În cazul în care arboretele sunt afectate de factori destabilizatori, biotici și/sau abiotici, amplasați în amenajamente silvice aprobate pentru care s-a parcurs procedura de evaluare de mediu, titularul amenajamentului silvic notifică autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura. Autoritatea pentru protecția mediului verifică dacă modificările notificate se înscriu în prevederile actului de reglementare emis și comunică titularului amenajamentului silvic obligativitatea respectării prevederilor și obligațiilor din actul deja emis pentru amenajamentul aprobat.  +  Articolul 20(1) Titularul amenajamentului silvic are obligația de a afișa pe internet, pe pagina proprie, sau, după caz, pe site-ul unității specializate atestate pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, decizia de emitere a avizului de mediu, în termen de 5 zile calendaristice de la data afișării acesteia pe internet de către autoritatea competentă pentru protecția mediului.(2) Titularul amenajamentului silvic are obligația de a informa autoritățile consultate pe durata procedurii, publicul și statele potențial afectate și de a pune la dispoziție acestora următoarele:a) amenajamentul silvic aprobat;b) o declarație privind modul în care considerațiile privind mediul au fost integrate în amenajamentul silvic, modul în care raportul de mediu a fost pregătit conform art. 19 și 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, modul în care opiniile exprimate de public și de alte autorități și, dacă este cazul, rezultatele consultărilor transfrontieră prevăzute la art. 34 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, au fost luate în considerare în luarea deciziei de emitere a avizului de mediu conform art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare, motivele pentru alegerea alternativei de amenajament silvic avizate, în comparație cu alte alternative prezentate;c) măsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului.(3) Titularul amenajamentului silvic anunță pe internet, pe pagina proprie, sau, după caz, pe site-ul unității specializate atestate pentru amenajarea pădurii, prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, locul și programul consultării documentelor prevăzute la alin. (2). Sumarul nontehnic al amenajamentului și avizul de mediu se fac publice în integralitate pe internet, pe pagina proprie a titularului sau, după caz, pe site-ul unității specializate atestate pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21(1) Informarea și participarea publicului la procedura de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice se vor realiza conform prevederilor art. 28-33 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare.(2) Monitorizarea implementării amenajamentului silvic se face conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare. Rapoartele de monitorizare trebuie să conțină și observarea statutului de conservare a speciilor și a habitatelor protejate, în cazul amenajamentelor silvice care pot afecta ariile naturale protejate; rapoartele de monitorizare se publică pe paginile de internet ale autorității competente pentru protecția mediului și titularului sau, după caz, pe site-ul unității specializate atestate pentru amenajarea pădurii prevăzută la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru amenajamentele silvice cu potențial efect semnificativ asupra mediului în context transfrontieră, procedura de evaluare de mediu se va derula cu respectarea prevederilor art. 34 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificările ulterioare.  +  ANEXĂla metodologie
  CRITERII DE EVALUARE
  pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată
  pentru amenajamentele silvice menționate la art. 6 alin. (2) din metodologie
  Întrebări pentru etapa de încadrareA. Da/Nu/Nu se poate identifica în acest stadiu.B. Este posibil ca impactul să fie semnificativ? Da/Nu/Nu se poate identifica în acest stadiu. - justificare
  1. Implementarea amenajamentului silvic poate afecta habitate naturale și/sau specii sălbatice de interes comunitar [acțiunile incluse în amenajamentul silvic provoacă deteriorare sau pierdere a unui (unor) habitat(e) natural(e) de interes comunitar]?
  2. Lucrările prevăzute în amenajamentul silvic afectează direct sau indirect zonele de hrănire/reproducere/migrație a speciilor de interes comunitar sau provoacă alte perturbări ale speciilor?
  3. Lucrările prevăzute în amenajamentul silvic duc la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziția unui habitat de interes comunitar?
  4. Amenajamentul silvic prevede executarea de tăieri rase într-un singur parchet pe suprafețe mai mari de 3 ha pentru arborete de molid sau pin sau mai mari de 5 ha pentru arborete de plop euramerican sau salcie selecționată, iar suprafața totală prevăzută a fi parcursă cu astfel de tăieri este mai mare de 10% la nivelul amenajamentului silvic sau unității de producție (UP^1)?
  5. Amenajamentul silvic prevede executarea de tăieri cu suprafața mai mare de 0,5 ha în zonele-tampon ale pădurilor de fag primare și seculare din Carpați și din alte regiuni ale Europei - UNESCO World Natural Heritage.^2
  6. Amenajamentul silvic prevede lucrări care duc la modificări fizice în aria naturală protejată de interes comunitar (topografie, utilizarea terenului, modificări ale cursurilor de râuri, fragmentare de habitate etc.)?
  7. A fost realizată încadrarea funcțională în funcție de măsurile de conservare din planul de management, conform Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I, cu modificările și completările ulterioare? (de exemplu: refugii de iernare pentru capra-neagră; locuri de „rotit“ pentru cocoșul-de-munte și cocoșul-de-mesteacăn; zone de stâncărie, zone cu arbori bătrâni scorburoși, ce conțin colonii de hibernare de lilieci; zone stabile, recunoscute cu mari concentrații de bârloguri de urs)?
  8. Sunt integrate măsurile de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar în amenajamentul silvic?
  9. În lipsa planurilor de management ale ariei naturale protejate de interes comunitar sunt integrate obiectivele de conservare a acesteia și ale habitatelor și speciilor?
  10. Există alți factori care ar trebui luați în considerare, care ar putea duce la afectarea ariei naturale protejate de interes comunitar?
  11. Există un impact cumulativ cu alte planuri/proiecte/programe existente sau propuse?
  12. Amenajamentul silvic cuprinde tăieri rase în suprafețele de pădure încadrate în grupa I funcțională, subgrupa funcțională 1.5. - Păduri de interes științific, de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită și subgrupa funcțională 1.6. - Păduri cu funcții speciale pentru conservarea și ocrotirea biodiversității, potrivit Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 766/2018, cu modificările și completările ulterioare?
  ^1 Conform art. 29 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare:(1) Tăierile rase sunt admise numai în arboretele de molid cu structură echienă și relativ echienă, pin, plop euramerican, salcie selecționată, precum și în cazul substituirii ori refacerii unor arborete, în care nu este posibilă aplicarea altor tratamente.(2) În situațiile prevăzute la >alin. (1), mărimea suprafeței de pădure parcurse cu tăieri rase este de maximum 3 ha, cu excepția arboretelor de plop euramerican și salcie selecționată, amplasate în incintele îndiguite, care necesită pregătirea mecanizată a terenului, situație în care suprafața este de maximum 5 ha. Între suprafețele parcurse cu tăieri rase se va păstra o distanță de minimum două înălțimi de arbori.(3) În situația apariției de produse accidentale, mărimea parchetului este determinată de mărimea suprafeței pe care s-a manifestat factorul dăunător și de modul de intervenție pentru înlăturarea efectelor generate de acesta.(4) Realizarea într-un arboret a unei tăieri rase prin alăturare cu o altă tăiere rasă este permisă numai după închiderea stării de masiv în suprafață tăiată anterior. Dacă starea de masiv nu este încheiată într-o perioadă de 7 ani de la prima tăiere rasă, este permisă alăturarea, cu condiția asigurării împăduririi integrale a suprafeței tăiate anterior. Executarea într-un arboret a unei tăieri rase, unice, este permisă numai în situația în care arboretele perimetral vecin are asigurată starea de masiv.(5) Tăierile rase în parcurile naționale și parcurile naturale sunt interzise, cu excepția arboretelor în care nu se poate asigura regenerarea naturală prin altfel de tăieri.^2 Noțiunea de zonă-tampon există doar în cazul pădurilor de fag primare și seculare din Carpați și din alte regiuni ale Europei - UNESCO World Natural Heritage. Pădurile virgine și cvasivirgine incluse în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine conform legislației naționale în vigoare nu au prevăzute astfel de zone-tampon, acestea fiind de regulă amplasate în bazinete forestiere cu conectivitate ridicată. În pădurile virgine și cvasivirgine identificate și incluse în Catalog nu sunt permise niciun fel de tăieri de arbori.NOTĂ:Dacă răspunsul la una dintre întrebările de la pct. 1, 2, 3, 6, 11 din coloana A a listei prevăzute mai sus este „Nu se poate identifica în acest stadiu.“, atunci amenajamentul silvic va urma etapa studiului de evaluare adecvată.Dacă răspunsul la una din întrebările de la pct. 7, 8 sau 9 din coloana A a listei prevăzute mai sus este „Nu/Nu se poate identifica în acest stadiu.“, atunci amenajamentul silvic va urma etapa studiului de evaluare adecvată.Pentru întrebarea de la pct. 10 din coloana A se poate răspunde doar cu „Da“ sau „Nu“.Dacă răspunsul la una din întrebările de la pct. 4, 5 sau 12 din coloana A a listei prevăzute mai sus este „Da“ sau „Nu se poate identifica în acest stadiu.“, atunci amenajamentul silvic va urma etapa studiului de evaluare adecvată.Dacă răspunsul la una dintre întrebările de la pct. 1, 2, 3, 6, 10, 11 din coloana B a listei prevăzute mai sus este „Da/Nu se poate identifica în acest stadiu.“, atunci amenajamentul silvic va urma etapa studiului de evaluare adecvată.
  ----