ORDIN nr. 5.550 din 5 noiembrie 2021pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1064 din 5 noiembrie 2021    Având în vedere:– prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 751/DGIP/28.10.2021, referitor la proiectul de ordin pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 107, alineatul (4^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(4^1) În anul școlar 2021-2022, prin derogare de la prevederile alin. (4), numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, va fi de minimum două, indiferent de numărul de ore alocat disciplinei prin planurile-cadru.2. La articolul 107, alineatul (6^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(6^1) În anul școlar 2021-2022, prin derogare de la prevederile alin. (6), elevii aflați în situație de corigență vor avea cel puțin trei calificative/note, ultimul(a) calificativ/notă fiind acordat(ă) în ultimele două săptămâni ale semestrului.3. La articolul 118, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) În anul școlar 2021-2022, prin derogare de la prevederile alin. (1), elevii declarați amânați pe semestrul I își încheie situația școlară până cel mai târziu în ultima zi a semestrului al II-lea al anului școlar 2021-2022.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației,
    Sorin-Mihai Cîmpeanu
    București, 5 noiembrie 2021.Nr. 5.550.----