ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 aprilie 2020pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 7 aprilie 2020  Luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de afectare a sănătății publice pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul COVID-19, precum și o creștere exponențială a numărului de persoane aflate în carantină, izolare sau autoizolare și ținând cont de faptul că există un excedent de produse de igienă achiziționate în baza contractelor de furnizare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD,având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum și la nivelul României în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, ce a determinat instituirea stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020, în contextul necesității luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care epidemia de coronavirus COVID-19 îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen mediu și lung,se impune adoptarea prezentului act normativ care conduce la luarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, care să sprijine populația afectată și persoanele aflate în nevoie, respectiv persoane aflate în carantină, în izolare, autoizolare, precum și copiii și persoanele din centre de tip rezidențial. Având în vedere epidemia de COVID-19 și urgența de a aborda criza de sănătate publică rezultată, precum și caracterul urgent al sprijinului necesar, se impune aprobarea unor măsuri în vederea acordării și decontării din fonduri europene a cheltuielilor cu echipamente medicale, dispozitive medicale și de protecție medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare și suport triaj, containere de logistică medicală, capabilități/formațiuni medicale mobile diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii coronavirusului COVID-19.Ținând cont de necesitatea finanțării cheltuielilor salariale, transport, echipamente de protecție medicală, precum și alte categorii de cheltuieli cu personalul în domeniul asistenței sociale și comunitare implicat în sprijinirea persoanelor în vârstă aflate în izolare la domiciliu sau cu restricții de deplasare, a persoanelor cu dizabilități și a familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilități și a altor grupuri vulnerabile identificate, pe perioada de epidemie cu COVID-19, precum și acordarea unui stimulent de risc pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19, având în vedere că sunt eligibile spre decontare subvențiile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, acordate companiilor a căror activitate a fost afectată în mod direct și indirect de epidemie și care au dispus măsura întreruperii temporare a activității, în sensul de intrare în șomaj tehnic a angajaților,neadoptarea tuturor măsurilor necesare pentru sprijinirea persoanelor aflate în prezent într-o situație de vulnerabilitate, și anume aflate în carantină, în izolare, autoizolare, precum și a persoanelor vârstnice din centre de îngrijire și asistență, a copiilor și a persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în centre rezidențiale, a copiilor din sistemul de protecție specială ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate a populației României.Aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru a veni in sprijinul populației afectate, cu acest excedent de produse de igienă și de produse alimentare achiziționate.Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Produsele achiziționate de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar al Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, în cadrul măsurii - precaritate materială, constând în lipsa produselor de igienă, nedistribuite destinatarilor finali conform mecanismului prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD, sunt distribuite: a) persoanelor aflate în carantină, izolare, autoizolare ca urmare a aplicării măsurilor dispuse prin ordonanțele militare emise în temeiul Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;b) persoanelor vârstnice din cămine pentru persoane vârstnice;c) copiilor și persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în centre rezidențiale;d) altor persoane aflate în situații vulnerabile, la solicitarea autorităților administrației publice locale.(2) Distribuția produselor prevăzute la alin. (1) se realizează pe perioada stării de urgență, în ordinea enumerării categoriilor de beneficiari prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 2(1) În vederea distribuirii produselor prevăzute la art. 1, instituțiile prefectului întocmesc liste de distribuție, pe baza informațiilor comunicate de către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București sau de către Centrul național de coordonare și conducere a intervenției, pentru persoanele aflate în carantină, izolare, autoizolare, indiferent de domiciliu/reședință, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19.(2) Produsele de igienă se distribuie pe bază de proces-verbal de predare întocmit de instituțiile prefectului, semnat de reprezentanții acestora care realizează distribuția.  +  Articolul 3(1) Produsele de igienă prevăzute la art. 1 alin. (1) rămase nedistribuite după aplicarea procedurii prevăzute la art. 2 se distribuie de către instituțiile prefectului, prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului de la nivelul județului, respectiv prin direcțiile/compartimentele de asistență socială de la nivelul celorlalte unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, persoanelor vârstnice, copiilor și persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în centrele rezidențiale, stipulate la art. 1 alin. (1) lit. b) și c), în funcție de nevoile identificate, cu aprobarea Instituției Prefectului.(2) Distribuirea produselor de igienă prevăzute la alin. (1) se realizează pe bază de procese-verbale de predare-primire încheiate între reprezentanții direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului/direcțiile/compartimentele de asistență socială, după caz, și reprezentanții centrelor de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice sau ai centrelor rezidențiale pentru copii și persoane adulte cu dizabilități.  +  Articolul 4Distribuirea produselor de igienă se face potrivit modalităților prevăzute la art. 1-3 până la epuizarea stocurilor existente la nivelul fiecărui județ. Instituțiile prefectului transmit Ministerului Fondurilor Europene copiile proceselor-verbale de predare și ale proceselor-verbale de predare-primire, în format electronic, însoțite de listele comunicate de către direcțiile de sănătate publică sau de către Centrul național de coordonare și conducere a intervenției ori de către instituțiile care dețin evidențele beneficiarilor instituționalizați, după caz.  +  Articolul 5Contravaloarea pachetelor distribuite conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se include în categoria cheltuielilor neeligibile potrivit legii.  +  Articolul 6(1) Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operațional „Infrastructură mare“, conform regulilor de eligibilitate, a cheltuielilor cu echipamente medicale, dispozitive medicale și de protecție medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare și suport triaj, containere de logistică medicală, capabilități/formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii coronavirusului COVID-19. (2) Decontarea prevăzută la alin. (1) se face în limita a 350.000.000 euro din Programul operațional «Infrastructură mare», echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna mai 2020, iar diferența de până la 1.200.000.000 euro se asigură din fonduri externe nerambursabile alocate României prin facilitate de finanțare REACT-EU, în cadrul Programului operațional «Infrastructură mare (la 16-10-2020, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 ) (3) Sumele cheltuite conform alin. (1) și destinația acestora de la începutul stării de urgență la finalul stării de alertă de către toate instituțiile de stat se publică pe site-ul instituției de către conducătorul acesteia. (la 20-06-2020, Articolul 6 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 82 din 17 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 17 iunie 2020 )  +  Articolul 7(1) Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operațional „Capital uman“, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului și, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a cheltuielilor salariale, transportului, echipamentelor de protecție medicală, precum și altor categorii de cheltuieli cu personalul în domeniul asistenței sociale și comunitare implicat în sprijinirea persoanelor în vârstă aflate în izolare la domiciliu sau cu restricții de deplasare, a persoanelor cu dizabilități și a familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilități, pe perioada de epidemie cu COVID-19, și a altor grupuri vulnerabile identificate.(2) Măsura este eligibilă atât pentru acele comunități în care este implicat personalul în cadrul proiectelor noncompetititve sau competitive aflate în derulare, finanțate prin Programul operațional „Capital uman“, cât și în alte comunități unde sunt identificate categoriile de beneficiari prevăzute la alin. (1).(3) În situația proiectelor prevăzute la alin. (2), beneficiarii pot solicita modificarea contractelor de finanțare prin notificare electronică în vederea actualizării activităților eligibile în cadrul proiectelor, pentru a asigura măsurile de sprijinire a persoanelor în vârstă aflate în izolare la domiciliu sau cu restricții de deplasare, a persoanelor cu dizabilități și a familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilități, pe perioada de epidemie cu COVID-19, și a altor grupuri vulnerabile. Ulterior, Autoritatea de management va încheia act adițional potrivit procedurilor în vigoare.(4) Decontarea prevăzută la alin. (1) se face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operațional „Capital uman“.(5) Se aprobă acordarea, o singură dată, a unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pentru angajații centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru angajații centrelor rezidențiale destinate altor categorii vulnerabile, ale furnizorilor publici și privați, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, care au fost izolați preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență. Furnizorii de servicii sociale au obligația de a fi acreditați, iar serviciile sociale din subordinea lor să fie licențiate sau, după caz, să dețină aviz de înființare sau reorganizare ori plan de restructurare avizat. (la 26-06-2021, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 166 din 22 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2021 ) Notă
  Conform articolului II din LEGEA nr. 166 din 22 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2021, pentru solicitarea stimulentului de risc prevăzut la art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, furnizorul de servicii sociale are la dispoziție maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  Articolulul III din același act normativ prevede că:
  Articolul III(1) În situația în care au fost efectuate plăți în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență, personalul care a beneficiat de stimulentul de risc va primi diferența dintre cuantumul stimulentului de risc prevăzut la art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, și cuantumul stimulentului primit în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2020.(2) În situația în care până la data intrării în vigoare a prezentei legi au fost efectuate plăți în temeiul dispozițiilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, sumele acordate nu se recuperează.
  Notă
  Decizie de admitere: RIL nr. 26/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1230 din 21 decembrie 2022:
  Dispozițiile art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 166/2021 privind modificarea și completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, nu sunt aplicabile cererilor aflate în curs de soluționare pe rolul instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a Legii nr. 166/2021.
  (6) Stimulentul de risc acordat potrivit dispozițiilor alin. (5) se plătește din fondul de salarii al furnizorului de servicii sociale. Sumele necesare plății stimulentului de risc se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de la poziții distincte de cheltuieli, respectiv transferuri către bugetele locale pentru furnizorii de servicii sociale publice și transferuri către furnizorii de servicii sociale private. (la 26-06-2021, Alineatul (6) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 166 din 22 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2021 ) (7) Pentru furnizorii de servicii sociale privați, prevăzuți la alin. (5), decontarea stimulentului de risc se face la cerere, prin agențiile teritoriale ale Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinație, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene, conform unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale. (la 20-06-2020, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 82 din 17 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 17 iunie 2020 ) (8) Pentru a beneficia de sumele de la bugetul de stat prevăzute la alin. (6), furnizorul de servicii sociale transmite agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială își are sediul social, în format electronic, direct sau prin punctul de contact unic electronic, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, o solicitare de alocare a fondurilor însoțită de lista nominală a personalului izolat la locul de muncă, stabilită prin decizie a conducătorului serviciului social sau, după caz, prin dispoziție a autorității administrației publice locale. (la 26-06-2021, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 166 din 22 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2021 ) (9) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială centralizează de la nivelul agențiilor pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București solicitările primite de la furnizorii de servicii sociale și le transmite Ministerului Muncii și Protecției Sociale în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii acestora. (la 26-06-2021, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 166 din 22 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2021 ) (10) Plata sumelor prevăzute la alin. (6) se efectuează de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (5) și (8). (la 17-12-2021, Alineatul (10) din Articolul 7 a fost modificat de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 132 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 17 decembrie 2021 ) (11) Sumele acordate potrivit prevederilor alin. (5) nu se iau în considerare la stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, reglementat de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și nu sunt supuse executării silite. (la 26-06-2021, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 166 din 22 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2021 ) (12) Sumele acordate potrivit prevederilor alin. (5) pot fi decontate din fonduri europene aferente Programului operațional «Capital uman», conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului și, respectiv, al ghidurilor solicitantului. Decontarea se face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operațional «Capital uman». (la 26-06-2021, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 166 din 22 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2021 ) (13) Autoritatea de management virează sumele ce urmează a fi decontate potrivit alin. (12), aferente cheltuielilor cu acordarea stimulentului de risc prevăzut la alin. (5), efectuate de la alte poziții ale clasificației bugetare decât titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020», în contul de venituri 46.00.04 «Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană, pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020», corespunzător bugetului din care s-a asigurat inițial finanțarea cheltuielilor respective. (la 26-06-2021, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 166 din 22 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2021 ) (14) Pentru acordarea unitară a stimulentului de risc prevăzut la alin. (5) se pot aproba instrucțiuni prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale. (la 26-06-2021, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 166 din 22 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2021 )
   +  Articolul 8(1) Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună, pe perioada stării de urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinație, prin ordonatorul principal de credite, pentru următoarele categorii:a) personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare și personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19;b) personalul care furnizează servicii de asistență medicală comunitară care a acordat servicii de îngrijire medicală și monitorizare medico-socială, de aprovizionare a persoanelor aflate în carantină, inclusiv implementarea de activități prevăzute la lit. a) și c); (la 18-03-2021, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 8 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 17 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 18 martie 2021 ) c) personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică implicat în activități de recoltare pentru testare SARS-CoV-2, verificare, evaluare medicală a persoanelor care traversează punctele de frontieră și care asigură tratamentul persoanelor care prezintă risc de infectare SARS-CoV-2, respectiv pacienți diagnosticați cu COVID-19, precum și cel care desfășoară activități specifice de inspecție sanitară, în spațiile în care a existat cel puțin un caz confirmat cu infecție SARS-CoV-2;d) personalul din rețeaua de medicină legală implicat în manipularea și efectuarea necropsiilor pacienților decedați diagnosticați cu COVID -19, inclusiv personalul din laboratoarele de toxicologie și histopatologie care efectuează analiza probelor aparținând pacienților decedați diagnosticați cu COVID-19;e) personalul din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare direct implicate în activități de testare și diagnosticare a SARS-CoV-2 prin metode PCR în cadrul laboratoarelor de toxicologie proprii;f) personalul militar și civil din cadrul structurilor Ministerului Apărării Naționale care execută activități similare celor prevăzute la lit. a)-e);f^1) personalul medical, medico-sanitar și auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate și cabinetele stomatologice, indiferent de forma de organizare a acestor cabinete, laboratoare și ambulatorii de specialitate, precum și din farmaciile comunitare, furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate, care au activat în timpul stării de urgență și care au avut în evidență sau sub tratament pacienți suspecți sau confirmați cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activității desfășurate; (la 18-03-2021, Litera f^1) din Alineatul (1) , Articolul 8 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 17 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 18 martie 2021 ) f^2) medicii și asistenții medicali din unitățile școlare care și-au desfășurat activitatea prin furnizarea unor servicii de îngrijire, de aprovizionare, de îngrijire medicală și monitorizare a persoanelor aflate în carantină; (la 20-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 82 din 17 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 17 iunie 2020 ) g) personalul de la lit. a)-f^2) care, în urma desfășurării activității, a fost diagnosticat cu COVID-19. (la 20-06-2020, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 8 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 82 din 17 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 17 iunie 2020 ) (la 11-05-2020, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 11 mai 2020 ) (1^1) Pentru personalul prevăzut la alin. (1) lit. f^1), care și-a desfășurat activitatea în altă formă legală de exercitare a profesiei decât în baza unui contract individual de muncă și care a activat în timpul stării de urgență în cadrul unor cabinete medicale organizate potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și care au avut în evidență sau sub tratament pacienți suspecți sau confirmați cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activității desfășurate, stimulentul de risc se acordă, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, din venitul cabinetului medical, în cuantumul și potrivit sursei de finanțare prevăzute la alin. (1). (la 18-03-2021, Articolul 8 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 17 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 18 martie 2021 ) (2) În cazul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, stimulentul de risc prevăzut la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, de la titlul I „Cheltuieli de personal“.(3) Pentru unitățile sanitare din cadrul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, sumele necesare acordării stimulentului prevăzut la alin. (1) se asigură prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice“, prin bugetele ordonatorilor principali de credite.(4) Stimulentul de risc acordat conform alin. (1) nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuției asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul V „Contribuții sociale obligatorii“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (5) Lista personalului din cadrul categoriilor prevăzute la alin. (1) care beneficiază de stimulent de risc se stabilește prin decizie a conducătorului unității angajatoare, pentru activitatea desfășurată în cadrul unității, inclusiv pentru activitatea desfășurată în condițiile legii într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Conducătorul unității angajatoare este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în activitățile prevăzute la alin. (1). (la 11-05-2020, Alineatul (5) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 11 mai 2020 ) (5^1) Categoriile de persoane prevăzute la alin. (1) beneficiază de un singur stimulent de risc acordat lunar pe durata stării de urgență, chiar dacă acestea își desfășoară activitatea în una sau mai multe unități angajatoare, după cum urmează:a) un stimulent de risc pentru categoriile de personal care au activat în perioada 16.03.2020-14.04.2020;b) un stimulent de risc pentru categoriile de personal care au activat în perioada 15.04.2020-14.05.2020. (la 18-03-2021, Alineatul (5^1) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 17 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 18 martie 2021 ) (5^2) Prin excepție de la prevederile alin. (5), lista personalului din cadrul categoriilor prevăzute la alin. (1) lit. f^1), care au activat în cadrul unor cabinete medicale organizate potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește de reprezentantul legal pentru activitatea desfășurată în cadrul cabinetului medical într-o formă legală de exercitare a profesiei prevăzută de lege. Reprezentantul legal este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în activitățile prevăzute la alin. (1) lit. f^1). (la 18-03-2021, Articolul 8 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 17 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 18 martie 2021 ) (5^3) Prin excepție de la prevederile alin. (5^1), categoriile de persoane prevăzute la alin. (1) lit. f^1), care au activat în cadrul unor cabinete medicale organizate potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de un singur stimulent de risc, chiar dacă acestea au desfășurat activitatea în unul sau mai multe cabinete medicale sau unități angajatoare, conform legii, după cum urmează:a) un stimulent de risc pentru categoriile de personal care au activat în perioada 16.03.2020-14.04.2020;b) un stimulent de risc pentru categoriile de personal care au activat în perioada 15.04.2020-14.05.2020. (la 18-03-2021, Articolul 8 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 17 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 18 martie 2021 ) (6) Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operațional „Capital uman“, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului și, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a stimulentului de risc prevăzut la alin. (1), precum și decontarea echipamentelor și materialelor de protecție pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19.(7) Decontarea prevăzută la alin. (6) se face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operațional „Capital uman“.(8) Stimulentul de risc în cuantum de 2.500 lei, prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, se acordă pentru toată perioada stării de urgență, instituită prin decret potrivit art. 93 din Constituția României, republicată. (la 20-06-2020, Articolul 8 a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 82 din 17 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 17 iunie 2020 ) (9) Prin sintagma «pacient suspect» prevăzută la alin. (1) lit. f^1) se înțelege persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 lit. l) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 18-03-2021, Articolul 8 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 17 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 18 martie 2021 )  +  Articolul 9(1) Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operațional „Capital uman“, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului și, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a indemnizațiilor acordate în baza art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, companiilor a căror activitate a fost afectată în mod direct și indirect de epidemie și care au dispus măsura întreruperii temporare a activității, ca urmare a intrării în șomaj tehnic a angajaților. (2) Decontarea prevăzută la alin. (1) se face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operațional „Capital uman“.  +  Articolul 10Autoritățile de management virează sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarilor, aferente cheltuielilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, efectuate de la alte poziții ale clasificației bugetare decât titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020“ în contul de venituri 46.00.04 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană, pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020“, corespunzător bugetului din care s-a asigurat inițial finanțarea cheltuielilor respective.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  București, 6 aprilie 2020.Nr. 43.