CODUL REȚELEI din 27 martie 2013 pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 171 bis din 29 martie 2013  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 171 din 29 martie 2013.
  Notă
  Conform art. 16 din ORDINUL nr. 52 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 18 aprilie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici din producția internă și/sau din depozitele de înmagazinare, a Metodologiei de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienților finali noncasnici și de modificare și completare a Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 1 martie 2019, cu modificările ulterioare.
  Anterior, modificările determinate de pct. 2-8 și 10-16 ale art. 8 din ORDINUL nr. 35 din 27 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 1 martie 2019 asupra Ordinului nr. 16/2013 privind aprobarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale au fost abrogate prin ORDINUL nr. 47 din 29 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 martie 2019.
   +  Capitolul I DISPOZIȚII GENERALEDomeniu de aplicare  +  Articolul 1Codul rețelei reglementează condițiile și regulile de utilizare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România.  +  Articolul 2(1) Prevederile Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, denumit în continuare Codul rețelei, sunt în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, cu modificările și completările ulterioare, și se aplică de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale «Transgaz»- S.A. Mediaș, denumită în continuare operatorul de transport și de sistem, de utilizatorii Sistemului național de transport, denumiți în continuare utilizatori ai rețelei, de producătorii de gaze naturale, de furnizorii de gaze naturale, precum și de operatorii de distribuție, clienții direcți și operatorii de înmagazinare. (la 01-07-2014, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. ) (2) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Autoritate Competentă urmărește aplicarea prevederilor Codului rețelei de către operatorii economici precizați la alin. (1).  +  Articolul 3Operatorii economici precizați la art. 2 alin. (1) pot înainta Autorității Competente, în scris, propuneri de amendare a Codului rețelei, cu precizarea tuturor secțiunilor Codului rețelei care urmează să fie amendate, însoțite de:a) o scurtă prezentare a tipului și scopului fiecărui amendament propus;b) orice alt document (analize, rapoarte etc.) care furnizează argumente în favoarea amendamentelor propuse.  +  Articolul 4(1) Autoritatea Competentă aprobă modificarea și/sau completarea Codului rețelei, la propunerea operatorilor economici precizați la art. 2 alin. (1), după consultarea Grupului de lucru constituit în acest scop. Componența Grupului de lucru se stabilește de către Autoritatea Competentă.(2) Grupul de lucru emite un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare din momentul primirii unei solicitări.  +  Articolul 5Modificările și/sau completările aduse Codului rețelei intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 01-07-2014, Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. )  +  Articolul 6(1) În cuprinsul Codului rețelei sunt utilizate următoarele abrevieri:AC - autoritate competentă;CD - client direct;GNL - gaze naturale lichefiate;OBA - cont de echilibrare operațională;OD - operator de distribuție;OÎ - operator de înmagazinare;OTS - operator de transport și de sistem;PE - piața de echilibrare a gazelor naturale;PIP - prețul de închidere al pieței de echilibrare a gazelor naturale;PPC - piața principală de capacitate;PSC - piața secundară de capacitate;PVT - punct virtual de tranzacționare;SCADA - sistem de monitorizare, control și achiziții de date;SD - sistem de distribuție a gazelor naturale;Smc - standard metru cub (volum măsurat în condiții de bază: temperatura de 15°C și presiunea de 1,01325 bar);SNT - sistemul național de transport al gazelor naturale din România;SRM - stație de reglare-măsurare gaze naturale;TDZ - tarif de dezechilibru zilnic;UR - utilizator al rețelei (la 19-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (2) În sensul Codului rețelei, următorii termeni se definesc după cum urmează:Alocare - atribuirea, de către operatorii sistemelor adiacente sau, după caz, de către OTS, a cantităților de gaze naturale pentru UR, exprimate în unități de energie, în punctele de intrare și de ieșire, conform Codului rețeleiAn - an calendaristicAn gazier - perioada de timp, începând cu ora 7,00 din ziua de 1 octombrie a anului curent și terminându-se la ora 7,00 din ziua de 1 octombrie a anului următor. (la 14-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1180 din 14 decembrie 2021 ) Notă
  Potrivit punctului 1 al articolului I din ORDINUL nr. 126 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1180 din 14 decembrie 2021, la articolul 5 alineatul (2), definiția „An gazier“ se modifică. Considerăm că legiuitorul a prevăzut în mod eronat modificarea alineatului (2) al articolului 5, definiția mai sus amintită fiind menționată la articolul 6, alineatul (2).
  Capacitate incrementală - o posibilă creștere viitoare, prin intermediul unor proceduri bazate pe piață, a capacității tehnice existente sau o eventuală capacitate nou-creată acolo unde în prezent nu există niciuna, care poate fi oferită pe baza unor investiții în infrastructura fizică de transport și care poate fi alocată ulterior, sub rezerva obținerii de rezultate pozitive la testul economic, în punctele existente de intrare/ieșire în/din SNT sau prin crearea unor noi puncte de intrare/ieșire în/din SNT (la 25-05-2017, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 36 din 17 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 25 mai 2017 ) Capacitate de transport rezervată - capacitatea aprobată de OTS prin contract în baza solicitării UR, exprimată în MWh/zi, pe care OTS are obligația de a o pune la dispoziția UR în orice moment pe durata valabilității contractului de transport, în condiții ferme sau de întreruptibilitateClienți ai UR - parteneri contractuali ai UR, pentru care UR încheie contract de transport cu OTSCondiții de bază - condiții specificate la care este transformată cantitatea de gaze naturale măsuratăCont de echilibrare operațională - cont între OTS și OÎ sau între OTS și producătorii de gaze naturale, utilizat la gestionarea diferențelor de direcționare a fluxurilor de gaze naturale în punctele de intrare/ieșire aflate la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană în cazul OÎ sau la gestionarea diferențelor între cantitatea de gaze naturale introdusă în SNT și cea nominalizată în cazul producătorilor, în scopul simplificării contabilizării cantităților de gaze naturale pentru UR vizați; (la 19-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Client direct - clientul final, racordat direct la SNT, altul decât clientul care are contract de transport al gazelor naturale încheiat în nume propriuDezechilibru zilnic - diferența, la nivel de zi gazieră, între cantitățile de gaze naturale introduse în SNT și cele preluate din SNTEchilibrarea operațională - reprezintă acțiunile pe care OTS este obligat să le întreprindă astfel încât:a) cantitatea de gaze naturale prognozată a fi existentă în SNT la finalul zilei gaziere D să se încadreze în limitele optime de funcționare ale SNT, așa cum sunt stabilite prin procedurile operaționale ale OTS și publicate pe pagina sa de internet;b) să compenseze până la sfârșitul zilei gaziere D dezechilibrele dintre intrările și ieșirile din ziua gazieră respectivă în scopul exploatării viabile din punct de vedere economic și eficientă a sistemului național de transport; (la 19-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Abrogată. (la 19-09-2018, Definiția Facilitate de transfer de capacitate (FTC) de la alin. (2) al art. 6 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Abrogată. (la 19-09-2018, Definiția Facilitate de transfer de gaze naturale (FTG) de la alin. (2) al art. 6 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Folosește sau pierde - pierderea dreptului la capacitatea aprobată și nefolosităForța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care exonerează de răspundere partea care îl invocă, în condițiile legiiGaze de echilibrare - volumele de gaze naturale necesare pentru asigurarea echilibrării fizice a SNT în condiții de funcționare normalăLună - lună calendaristicăJurnalul de calibrare - documentul în care sunt evidențiate: data, modul și persoana autorizată care a efectuat calibrarea traductorilor în punctul de intrare în/ieșire din SNTNotificare - informare pusă la dispoziția participanților la PE, privind cantitățile de gaze naturale tranzacționate pe PE pentru fiecare zi gazieră de livrare; (la 19-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Operator de sistem adiacent - operator de infrastructură situat la interfața cu SNT, în amonte și în aval (producătorii, CD, OD, OÎ și OTS adiacenți)Operator terț - operator economic desemnat de către producători să asigure operarea unui punct fizic de intrare din perimetrele de producție în conformitate cu reglementările în vigoare; (la 19-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Piață principală de capacitate - cadrul, pus la dispoziție și operat de OTS, organizat pentru desfășurarea activităților de contractare și derulare a contractelor aferente serviciilor de transport între diverși operatori economici și OTS; (la 19-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Piață secundară de capacitate - cadrul organizat, pus la dispoziție și operat de OTS, pentru desfășurarea activităților de transfer al dreptului de utilizare a capacității și a transferului complet al drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele de transport, între diverși UR sau între UR și operatori economici; (la 19-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Abrogată. (la 19-09-2018, Definitia Partener al UR din Alineatul (2) al Articolului 6 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Portofoliu de clienți ai UR - totalitatea clienților unui UR, pentru care acesta din urmă încheie contracte de transport cu OTSPreț de echilibru - preț calculat automat de sistemul de tranzacționare al PE astfel încât cantitatea tranzacționabilă să fie maximă și valoarea absolută a surplusului să fie minimă; (la 19-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Preț de închidere a pieței - prețul de echilibru din ziua de tranzacționare determinat la momentul închiderii pieței de echilibrare a gazelor naturale; (la 19-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Prag minim de capacitate - nivelul minim agregat al angajamentelor obligatorii pentru contractarea de capacitate incrementală exprimate de către toți solicitanții, potențiali utilizatori ai rețelei, în cadrul unui proces de capacitate incrementală, care asigură viabilitatea economică a proiectului de capacitate incrementală (la 25-05-2017, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 36 din 17 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 25 mai 2017 ) Primul venit-primul servit - principiu de alocare a capacității disponibile de către OTS în ordinea de primire a solicitărilor, în cadrul fiecărui nivel de prioritateProcedură de corelare - procedură prin care OTS analizează comparativ informațiile din nominalizările transmise de către un UR cu informațiile primite de la partenerii acestuia. (la 01-11-2016, Definitia Procedură de corelare din Alineatul (2) al Articolului 6 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 75 din 28 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 31 octombrie 2016 ) Proces de capacitate incrementală - un proces deschis și transparent de evaluare a cererii de pe piață pentru capacitate incrementală, care include o etapă neangajantă, în care solicitanții, potențiali utilizatori ai rețelei, își exprimă și își cuantifică cererea pentru această capacitate, și o etapă angajantă, în care operatorul de transport și de sistem cere solicitanților, potențiali utilizatori ai rețelei, angajamente obligatorii pentru contractarea de capacitate incrementală (la 25-05-2017, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 36 din 17 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 25 mai 2017 ) Program de transport - grafic anual de transport comunicat de UR și convenit cu OTS, în care se precizează cantitățile lunare de gaze naturale care urmează să fie predate în/preluate din SNT; acesta se constituie ca anexă la contractul de transport al gazelor naturale.Proiect de capacitate incrementală - un proiect de investiții care vizează creșterea capacității tehnice a unui punct existent de intrare/ieșire în/din SNT sau crearea unui nou punct de intrare/ieșire în/din SNT, în baza alocării de capacitate realizate în cadrul unui proces de capacitate incrementală (la 25-05-2017, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 36 din 17 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 25 mai 2017 ) Servicii de transport - activități și operațiuni desfășurate de OTS pentru sau în legătură cu rezervarea capacității de transport și transportul prin SNT al cantităților determinate de gaze naturale, exprimate în unități de energie, pe perioada de valabilitate a unui contract de transport al gazelor naturaleSistem adiacent - sistem de transport/de distribuție/de înmagazinare/conductele și instalațiile producătorilor/instalațiile CD conectat la SNTTest economic - un test aplicat pentru a evalua viabilitatea economică a proiectelor de capacitate incrementală (la 25-05-2017, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 36 din 17 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 25 mai 2017 ) Unitate de energie - unitatea de măsură a cărei valoare va fi exprimată în MWhUnitate de volum - unitate de măsură pentru volum exprimată în metri cubi - mc - sau mii metri cubi - mii mcUtilizator al rețelei - orice utilizator, astfel cum este definit în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare (la 17-12-2018, Definiția Utilizator al rețelei de la Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) Pro rata - principiu de alocare proporțională cu nominalizarea cantităților de gaze naturale în punctele SNT, aplicat UR de către OTS în condițiile prevăzute de Codul rețeleiZi - zi calendaristicăZi gazieră - intervalul de timp care începe la ora 7,00, ora locală a României, din oricare zi, și se termină la ora 7,00, ora locală a României, din ziua următoare. Ziua gazieră este redusă la 23 de ore la trecerea la ora de vară și este majorată la 25 de ore la trecerea la ora de iarnă; toate drepturile și obligațiile aferente potrivit contractelor privind transportul de gaze naturale sunt majorate sau reduse în mod corespunzător în respectivele zile gaziere. (la 06-08-2018, Definiția Zi gazieră de la alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 1 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 06 august 2018 )
  (3) Termenii definiți la alin. (2) se completează cu cei definiți în Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Regulamentul (CE) nr. 715/2009, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-07-2014, Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. )
   +  Capitolul II PUNCTELE DE INTRARE/IEȘIRE ÎN/DIN SNT  +  Articolul 7(1) Prezentul capitol descrie punctele de intrare/ieșire în/din SNT pentru UR, sub aspectul accesului la SNT potrivit procedurilor definite în prezentul Cod al rețelei.(2) Pentru derularea procedurilor operaționale/comerciale prevăzute de Codul rețelei, punctele de intrare/ieșire în/din SNT pot avea atât caracter fizic, cât și virtual. (la 01-07-2014, Alin. (2) al art. 7 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. )  +  Articolul 8Abrogat. (la 01-07-2014, Art. 8 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. ) Puncte de intrare în SNT  +  Articolul 9Punctul fizic de intrare este acel punct reprezentat de sistemul/mijlocul de măsurare fiscală/comercială, în care, în baza contractului de transport al gazelor naturale aferent punctelor de intrare în SNT, UR predă și OTS preia, pentru transport prin SNT, gazele naturale din sistemele adiacente. (la 06-08-2018, Articolul 9 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 1 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 06 august 2018 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 01-07-2014, Art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. )  +  Articolul 11Abrogat. (la 01-07-2014, Art. 11 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. )  +  Articolul 12Abrogat. (la 01-07-2014, Art. 12 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. )  +  Articolul 13Punctele fizice de intrare în SNT sunt:a) punctele fizice de intrare din perimetrele de producție;b) punctele fizice de intrare din depozitele de înmagazinare subterană, pentru extracția de gaze naturale din depozitele de înmagazinare subterană;c) punctele fizice de intrare din alte sisteme de transport al gazelor naturale din state membre ale UE;d) punctele fizice de intrare din alte sisteme de transport al gazelor naturale din state terțe, non-UE;e) punctele fizice de intrare din terminale GNL;f) punctele fizice de intrare din instalații de producție a biogazului sau a altor gaze care îndeplinesc condițiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate în/prin SNT. (la 01-07-2014, Art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. )  +  Articolul 13^1(1) Un punct virtual de intrare este acel punct noțional obținut prin gruparea mai multor puncte fizice de intrare de același tip.(2) Punctele virtuale de intrare în SNT sunt:a) puncte virtuale de intrare din perimetrele de producție. Pentru fiecare producător se constituie câte un punct virtual de intrare din perimetrele de producție, prin gruparea punctelor fizice de intrare din perimetrele de producție operate de producătorul respectiv. Punctul fizic de intrare din perimetrele de producție, comun mai multor producători, va fi alocat în mod corespunzător punctului virtual al fiecăruia dintre respectivii producători. În situația în care un producător deține un singur punct fizic la interfața cu SNT, acesta va fi asimilat unui punct virtual; (la 19-09-2018, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 13^1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) b) puncte virtuale de intrare din depozitele de înmagazinare subterană, pentru extracția de gaze naturale din depozitele de înmagazinare subterană. Pentru fiecare operator de înmagazinare se constituie câte un punct virtual de intrare din depozitele de înmagazinare subterană, prin gruparea punctelor fizice de intrare din depozitele de înmagazinare subterană operate de operatorul de înmagazinare respectiv. În situația în care un operator de înmagazinare subterană deține un singur punct fizic la interfața cu SNT, acesta va fi asimilat unui punct virtual. (la 19-09-2018, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 13^1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) c) puncte virtuale de intrare din sisteme de transport al gazelor naturale din state membre ale UE. În situația în care există mai multe puncte fizice de intrare în SNT din același sistem de transport al gazelor naturale dintr-un stat învecinat României care este membru al Uniunii Europene, se poate constitui un punct virtual de intrare, prin gruparea punctelor fizice de intrare în SNT din același sistem de transport al statului respectiv;d) puncte virtuale de intrare din sisteme de transport al gazelor naturale din state terțe, non-UE. În situația în care există mai multe puncte fizice de intrare în SNT din același sistem de transport al gazelor naturale dintr-un stat învecinat României care nu este membru al Uniunii Europene, se poate constitui un punct virtual de intrare, prin gruparea punctelor fizice de intrare în SNT ori a unor părți din punctele fizice de intrare în SNT din același sistem de transport al statului respectiv. (la 18-04-2019, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 13^1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul 6 din ORDINUL nr. 52 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 18 aprilie 2019 ) (la 01-07-2014, Art. 13^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. )  +  Articolul 13^2Capacitatea tehnică a fiecărui punct virtual de intrare se determină prin însumarea capacităților tehnice ale punctelor fizice de intrare componente. (la 01-07-2014, Art. 13^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. ) Puncte de ieșire din SNT  +  Articolul 14(1) Punctul fizic de ieșire este acel punct, reprezentat de sistemul/mijlocul de măsurare fiscală/comercială, în care, în baza contractului de transport al gazelor naturale aferent punctelor de ieșire din SNT, OTS predă și UR preia gazele naturale transportate prin SNT în scopul predării acestora în sistemele adiacente/la CD. (la 06-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 1 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 06 august 2018 ) (2) În cazul localităților alimentate prin mai multe puncte fizice interconectate/neinterconectate între ele, la solicitarea OD, OTS poate substitui punctele fizice respective printr-un punct de tip inel cu caracter de punct fizic de ieșire, așa cum acesta a fost definit la alin. (1). (la 01-07-2014, Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. )  +  Articolul 15Abrogat. (la 01-07-2014, Art. 15 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. )  +  Articolul 16Abrogat. (la 01-07-2014, Art. 16 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. )  +  Articolul 17Punctele fizice de ieșire din SNT sunt:a) punctele fizice de ieșire spre sisteme de distribuție;b) punctele fizice de ieșire spre CD;c) punctele fizice de ieșire spre depozitele de înmagazinare subterană, pentru injecția de gaze naturale în depozitele de înmagazinare subterană;d) punctele fizice de ieșire spre alte sisteme de transport gaze naturale din state membre ale UE;e) punctele fizice de ieșire spre alte sisteme de transport gaze naturale din state terțe, non-UE;f) punctele fizice de ieșire spre conductele de alimentare din amonte. (la 01-07-2014, Art. 17 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. )  +  Articolul 17^1(1) Un punct virtual de ieșire este acel punct noțional obținut prin gruparea de puncte fizice de ieșire de același tip.(2) Punctele virtuale de ieșire din SNT sunt:a) puncte virtuale de ieșire spre sisteme de distribuție. Pentru fiecare operator de distribuție se constituie câte un punct virtual de ieșire spre sisteme de distribuție, prin gruparea punctelor fizice de ieșire spre sistemele de distribuție operate de operatorul de distribuție respectiv;b) puncte virtuale de ieșire spre depozitele de înmagazinare subterană, pentru injecția de gaze naturale în depozitele de înmagazinare subterană. Pentru fiecare operator de înmagazinare se constituie câte un punct virtual de ieșire spre depozitele de înmagazinare subterană, prin gruparea punctelor fizice de ieșire spre depozitele de înmagazinare subterană operate de operatorul de înmagazinare respectiv. În situația în care un operator de înmagazinare deține un singur punct fizic la interfața cu SNT, acesta va fi asimilat unui punct virtual. (la 19-09-2018, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 17^1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) c) puncte virtuale de ieșire spre sisteme de transport al gazelor naturale din state membre ale UE. În situația în care există mai multe puncte fizice de ieșire din SNT spre același sistem de transport al gazelor naturale dintr-un stat învecinat României care este membru al Uniunii Europene, se poate constitui un punct virtual de ieșire, prin gruparea punctelor fizice de ieșire din SNT spre același sistem de transport al statului respectiv;d) puncte virtuale de ieșire spre sisteme de transport al gazelor naturale din state terțe, non-UE. În situația în care există mai multe puncte fizice de ieșire din SNT spre același sistem de transport al gazelor naturale dintr-un stat învecinat României care nu este membru al Uniunii Europene, se poate constitui un punct virtual de ieșire, prin gruparea punctelor fizice de ieșire din SNT spre același sistem de transport al statului respectiv.e) puncte virtuale de ieșire spre CD. Pentru fiecare CD se constituie câte un punct virtual de ieșire prin gruparea punctelor fizice de ieșire spre CD respectiv. În situația în care un CD deține un singur punct fizic de ieșire din SNT, acesta va fi asimilat unui punct virtual. (la 19-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 17^1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (la 01-07-2014, Art. 17^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. )  +  Articolul 17^2Capacitatea tehnică a fiecărui punct virtual de ieșire se determină prin însumarea capacităților tehnice a punctelor fizice de ieșire componente. (la 01-07-2014, Art. 17^2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. )  +  Articolul 17^3Lista punctelor virtuale și a punctelor fizice componente prevăzută în anexa nr. 11, precum și Lista punctelor fizice negrupate în puncte virtuale prevăzută în anexa nr. 12 la Codul rețelei vor fi publicate pe pagina de internet a OTS și vor fi actualizate de către acesta ori de câte ori intervine vreo modificare și/sau completare în ceea ce privește conținutul acestora, în termen de o zi lucrătoare de la data acesteia/acestora. (la 01-07-2014, Art. 17^3 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. ) Reguli de acces și utilizare a PVT (la 19-09-2018, Titlul secțiunii a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 17^4(1) În vederea accesului la PVT, UR (client final, furnizor, trader, OD și OÎ) încheie cu OTS, în mod obligatoriu, un contract de echilibrare și acces la PVT, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1^3.(2) În situația neîncheierii cu OTS a contractului de echilibrare și acces la PVT, precum și în cazul rezilierii sau suspendării acestuia datorită neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către UR, OTS interzice dreptul UR de a tranzacționa în PVT și întrerupe prestarea serviciului de transport ce face obiectul contractelor de transport pe punctele de intrare/ieșire în/din SNT, cu notificarea prealabilă a UR.(3) În vederea accesului la PVT, operatorii piețelor centralizate și contrapărțile centrale încheie cu OTS o convenție privind accesul la PVT și schimbul de date.(4) Participanții la tranzacționare în PVT menționați la alin. (1) și (3) notifică zilnic, în platforma informațională care deservește PVT, transferurile dreptului de proprietate exprimate în unități de energie.(5) Solicitările privind încheierea unui contract de echilibrare și acces la PVT și a convenției privind accesul la PVT, după caz, se transmit înainte de data de la care participantul la tranzacționare intenționează să notifice tranzacțiile în PVT. Solicitarea va conține cel puțin următoarele informații: datele de identificare, tipul de participant (client final, OD, OÎ, furnizor operator al pieței centralizate, trader, contraparte centrală) și va fi însoțită de documente justificative.(6) OTS răspunde solicitării transmise în conformitate cu prevederile alin. (5) în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea acesteia prin transmiterea spre contrasemnare a contractului, semnat în 2 exemplare originale, sau a refuzului său motivat.(7) UR returnează contractul semnat de reprezentanții săi legali cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data primei notificări în PVT.(8) UR prezintă OTS dovada ratingului/constituirii garanției aferente contractului de echilibrare și acces la PVT cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data primei notificări în PVT.(9) Accesul la platforma informațională care deservește PVT se acordă conform procedurii de acces la platforma informațională a OTS. Procedura de acces la platforma informațională se publică pe pagina de internet a OTS. În urma acordării accesului la platforma informatică, fiecărui participant i se atribuie un cod de identificare.(10) UR are dreptul de acces la serviciile de transfer al dreptului de proprietate oferite de OTS în PVT, pe durata valabilității contractelor de echilibrare și acces la PVT încheiate cu OTS. (la 19-09-2018, Articolul 17^4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 17^5(1) Notificările sunt transmise de participanții la tranzacționare prevăzuți la art. 17^4 alin. (1) și alin. (3), după caz, direct în platforma informațională care deservește PVT și conțin următoarele informații:a) codul de identificare al UR care cedează dreptul de proprietate;b) codul de identificare al UR care primește dreptul de proprietate;c) ziua gazieră la care se referă notificarea;d) cantitatea de gaze naturale care face obiectul transferului dreptului de proprietate, exprimată în unități de energie;e) tipul notificării (cedare sau primire a dreptului de proprietate).(2) Notificările sau modificările acestora se transmit OTS, pentru fiecare zi în parte, până la sfârșitul zilei gaziere la care se referă notificarea. OTS confirmă primirea notificărilor/ modificărilor. Participantul la tranzacționare este responsabil pentru asigurarea mijloacelor informatice care să îi permită transmiterea și primirea informațiilor prin utilizarea platformei informaționale care deservește PVT.(3) În situația în care, din motive tehnice, platforma informațională care deservește PVT nu este operațională, schimbul de informații este efectuat prin intermediul următoarelor servicii de comunicare alternativă:a) e-mail, în formatul specificat în documentația tehnică de utilizare a modulului PVT, parte din platforma informațională care deservește PVT;b) fax, în cazul în care este indisponibil serviciul de comunicare prevăzut la lit. a). (la 19-09-2018, Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 17^6(1) Pentru validarea notificărilor, OTS efectuează următoarele verificări:a) dacă notificarea conține toate informațiile solicitate;b) dacă participantul la tranzacționare îndeplinește condițiile de acces la PVT;c) în situația în care notificările sunt transmise de către contrapartea centrală sau de către operatorul platformei de tranzacționare, se verifică dacă suma pozițiilor nete de vânzare este egală cu suma pozițiilor nete de cumpărare. Notificările transmise, în numele UR, de către operatorii platformelor de tranzacționare sau de contrapărțile centrale sunt înregistrate direct în portofoliul UR fără a fi necesară o confirmare din partea acestuia;d) în situația în care notificările sunt transmise de către UR, OTS corelează cele două notificări, iar în caz de diferențe aplică regula «cea mai mică dintre».(2) OTS respinge notificările care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și informează UR cu privire la aceasta precizând motivele.(3) După validarea notificării, OTS transmite o confirmare către UR implicați în tranzacție. (la 19-09-2018, Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 17^7(1) Transferul dreptului de proprietate are loc în momentul transmiterii confirmării de către OTS către UR implicați în tranzacție.(2) În cazul transferurilor dreptului de proprietate notificate de către contrapartea centrală sau de operatorul platformei de tranzacționare, OTS confirmă automat respectivele cantități, în maximum 30 de minute de la înregistrarea notificării.(3) În cazul transferurilor bilaterale OTS determină cantitatea transferată, pe baza principiului «cea mai mică dintre», la fiecare 30 de minute pe parcursul zilei gaziere și confirmă părților cantitățile transferate, în maximum 1 oră de la înregistrarea notificării. Cantitatea transferată se determină prin diferența dintre suma cantităților notificate ca vândute și suma cantităților notificate ca achiziționate de către aceeași pereche de UR. Pentru determinarea cantității aferente unui transfer al dreptului de proprietate, OTS ia în calcul ultima versiune a notificărilor aferente acelui transfer. (la 19-09-2018, Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 17^8(1) Cantitățile care fac obiectul transferurilor dreptului de proprietate confirmate sunt luate în calcul la determinarea dezechilibrului zilnic al UR, după cum urmează: notificările de vânzare se înregistrează ca ieșiri din portofoliul UR, iar notificările de cumpărare se înregistrează ca intrări în portofoliul UR.(2) Dezechilibrul zilnic inițial și cel final ale UR vor fi prezentate într-un raport aferent fiecărui UR după finalizarea procedurilor de calcul al dezechilibrelor. (la 19-09-2018, Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Abrogat. (la 01-07-2014, Titlul Secțiunii "Proceduri/operațiuni comerciale derulate în punctele de intrare/ieșire în/din SNT" din Cap. II a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. )  +  Articolul 18În punctele virtuale de intrare/ieșire în/din SNT se aplică următoarele proceduri/operațiuni prevăzute de Codul rețelei:a) rezervarea de capacitate;b) comunicarea programului de transport;c) nominalizarea/renominalizarea;d) corelarea nominalizărilor;e) alocarea;f) returnarea de capacitate;g) transferul dreptului de utilizare a capacității rezervate;h) transferul complet al drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractul de transport aferent punctelor de intrare în SNT/contractul de transport aferent punctelor de ieșire din SNT;i) determinarea respectării și asigurării nivelului capacității rezervate și aplicarea tarifelor de depășire a capacității rezervate și de neasigurare a capacității rezervate. (la 19-09-2018, Articolul 18 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 01-07-2014, Art. 19 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. ) Abrogat.------------Titlul "Obligații legate de asigurarea transparenței privind condițiile de acces la SNT" din Cap. II a fost abrogat implicit, ca urmare a abrogării art. 20 și art. 21 de către pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014.  +  Articolul 20Abrogat. (la 01-07-2014, Art. 20 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. )  +  Articolul 21Abrogat. (la 01-07-2014, Art. 21 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. )  +  Capitolul III ACCESUL LA SERVICIILE DE TRANSPORT AFERENTE SNT  +  Articolul 22OTS asigură accesul nediscriminatoriu la capacitatea disponibilă în punctele de intrare/ieșire în/din SNT.  +  Articolul 23(1) Capacitatea necesară OTS pentru operarea și întreținerea sistemului, defalcată pe puncte de intrare/ieșire în/din SNT, va fi înaintată AC în vederea aprobării, anual, până la data de 15 martie.(2) AC analizează și aprobă capacitatea solicitată până la data de 31 martie.  +  Articolul 24(1) OTS oferă, pe bază fermă și/sau întreruptibilă (doar în cazul în care produsele de capacitate pe bază fermă nu sunt disponibile), următoarele produse de capacitate:a) anuală - pentru un an gazier sau mai mulți ani gazieri;b) trimestrială - pentru un trimestru sau mai multe trimestre cu încadrare în anul gazier (trimestrele consecutive ale anului gazier încep la 1 octombrie, 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie);c) lunară - pentru o lună sau mai multe luni cu încadrare în anul gazier;d) zilnică - pentru o zi gazieră sau mai multe zile gaziere cu încadrare în lună;e) intrazilnică - pentru orele rămase până la sfârșitul aceleiași zile gaziere.(2) Produsul prevăzut la alin. (1) lit. e) se oferă de către OTS pentru punctele virtuale de intrare prevăzute la art. 13^1 alin. (2) lit. a) și b) și pentru punctele virtuale de ieșire prevăzute la art. 17^1 alin. (2) lit. a), b) și e) începând cu data de 1.10.2019.(3) Capacitatea întreruptibilă disponibilă pentru ziua (D) este egală cu diferența dintre capacitatea tehnică disponibilă în punctul de intrare/ieșire și suma nominalizărilor procesate de OTS în baza nominalizărilor transmise de UR până la ora 15,00 a zilei D-1 pentru ziua D, pentru punctul respectiv. În cazul punctelor de interconectare bidirecționale, nivelul capacității întreruptibile disponibile se calculează distinct pe fiecare direcție de transport în parte, cu luarea în considerare a nominalizărilor transmise de UR pe direcția respectivă. (la 05-12-2019, Articolul 24 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 215 din 5 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 05 decembrie 2019 ) (4) Nu se oferă capacitate întreruptibilă în situația în care capacitatea fermă rezervată într-un punct de intrare/ieșire este mai mică decât capacitatea tehnică disponibilă a punctului respectiv. (la 05-12-2019, Articolul 24 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 215 din 5 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 05 decembrie 2019 ) (5) În situația în care totalul nominalizărilor depășește cantitatea de gaze naturale care poate trece printr-un anumit punct de interconectare, ordinea în care se realizează întreruperile se stabilește în funcție de data încheierii contractelor de transport respective pe bază întreruptibilă. În cazul unei întreruperi, contractul de transport care intră în vigoare mai devreme prevalează asupra contractelor de transport care intră în vigoare mai târziu. (la 05-12-2019, Articolul 24 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 215 din 5 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 05 decembrie 2019 ) (6) În situația în care după aplicarea procedurii prevăzute la alin. (5), două sau mai multe nominalizări sunt clasificate la aceeași poziție în cadrul ordinii întreruperilor, iar operatorul de transport și de sistem nu le întrerupe pe toate, se aplică o reducere a acestora utilizând principiul prorata cu nominalizările efectuate de UR pe capacitatea întreruptibilă. (la 05-12-2019, Articolul 24 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 215 din 5 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 05 decembrie 2019 ) (7) Motivele întreruperilor pot include, fără a se limita la, următoarele: calitatea gazelor naturale, presiunea, temperatura, profilul de curgere, utilizarea contractelor ferme, lucrările de mentenanță, restricțiile în amonte sau în aval. (la 05-12-2019, Articolul 24 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 215 din 5 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 05 decembrie 2019 ) (8) OTS notifică UR cu minimum 1 oră înainte de aplicarea întreruperilor. (la 05-12-2019, Articolul 24 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 215 din 5 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 05 decembrie 2019 ) (9) În situația în care gazele naturale introduse în SNT nu respectă condițiile de calitate și/sau de presiune prevăzute în acordurile de interconectare, OTS nu acceptă gazele livrate. (la 05-12-2019, Articolul 24 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 215 din 5 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 05 decembrie 2019 ) (10) În situația în care gazele naturale livrate la ieșirea din SNT nu respectă condițiile de calitate și/sau de presiune prevăzute în acordurile de interconectare, UR nu acceptă livrarea gazelor, iar OTS reduce livrarea gazelor neconforme. (la 05-12-2019, Articolul 24 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 215 din 5 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 05 decembrie 2019 ) (11) În situațiile prevăzute la alin. (9) și (10), în vederea evitării dezechilibrelor UR va renominaliza corespunzător noile cantități de gaze naturale. (la 05-12-2019, Articolul 24 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 215 din 5 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 05 decembrie 2019 ) (la 19-09-2018, Articolul 24 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 24^1OTS oferă servicii de rezervare a capacității pe punctele de intrare/ieșire în/din SNT, independent unele de celelalte. (la 19-09-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 25(1) OTS acordă capacitatea în punctele de intrare/ieșire în/din SNT pe baza principiului "primul venit, primul servit", în următoarea ordine de prioritate:a) pentru capacitățile solicitate în scopul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public;b) pentru capacitățile solicitate în alte scopuri decât îndeplinirea obligațiilor de serviciu public.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), principiile de acordare de capacitate pentru punctele de interconectare cu un sistem de transport adiacent pot fi diferite, în conformitate cu acordurile stabilite între operatorii sistemelor de transport interconectate.Rezervarea de capacitate în punctele de intrare din perimetrele de producție (la 19-09-2018, Secțiunea Rezervarea de capacitate în punctele de intrare din perimetrele de producție a fost introdusă de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 25^1(1) Rezervarea de capacitate se efectuează în punctele virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producție.(2) Capacitatea în punctele de intrare în SNT din perimetrele de producție poate fi rezervată doar de către producătorul titular al punctului virtual sau de către operatorul terț desemnat de către acesta.(3) Capacitatea tehnică a punctelor virtuale se determină ca suma capacităților tehnice aferente punctelor fizice și, după caz, a fracțiunilor care îi revin producătorului din punctele fizice în care mai mulți producători predau gaze naturale.(4) Punctele fizice de intrare în SNT din perimetrele de producție sunt operate în baza unui acord de interconectare încheiat între OTS și producător sau, după caz, cu operatorul terț.(5) Acordurile de interconectare prevăzute la alin. (4) conțin cel puțin prevederi referitoare la:a) măsurarea cantităților de gaze naturale;b) controlul fluxului de gaze naturale. Producătorul/ Operatorul terț are obligația să controleze fluxurile de gaze naturale, astfel încât cantitățile contabilizate în OBA să tindă spre 0;c) stabilirea limitei OBA. Aceste limite țin cont de posibilitățile tehnice de control al fluxului, precum și de eventualele corecții de măsurare;d) calitatea gazelor naturale;e) schimbul de informații;f) proceduri pentru situații de urgență;g) detalii cu privire la parametrii tehnici pentru fiecare punct fizic;h) drepturile, obligațiile și răspunderea părților. (la 19-09-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Rezervarea de capacitate în punctele de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană (la 19-09-2018, Secțiunea Rezervarea de capacitate în punctele de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană a fost introdusă de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 25^2(1) Punctele fizice de la interfața cu depozitele de înmagazinare subterană sunt grupate în puncte virtuale de intrare/ieșire în/din SNT, câte unul pentru fiecare operator de înmagazinare.(2) Rezervarea de capacitate se efectuează în punctele virtuale de intrare/ieșire în/din SNT.(3) În situația în care un operator de înmagazinare deține un singur punct fizic la interfața cu SNT, acesta va fi asimilat unui punct virtual.(4) Capacitatea disponibilă a punctelor virtuale se determină ca suma capacităților disponibile aferente punctelor fizice care compun punctul virtual și se afișează de către OTS pe pagina proprie de internet.(5) Punctele de intrare în/ieșire din SNT la interfața cu depozitul de înmagazinare sunt operate în baza unui acord de interconectare încheiat între OÎ și OTS.(6) Acordurile de interconectare conțin cel puțin prevederi referitoare la:a) reguli comerciale (stabilirea perechilor clienți ai OÎ - clienți ai OTS, fluxul de informații privind nominalizările/ renominalizările, corelarea/confirmarea acestora, alocarea cantităților pe UR);b) controlul fluxului de gaze naturale. OÎ are obligația să controleze fluxurile de gaze naturale injectate în/extrase din SNT, astfel încât cantitățile contabilizate în OBA să tindă spre 0;c) măsurarea cantităților de gaze naturale;d) stabilirea limitei OBA. Aceste limite țin cont de posibilitățile tehnice de control al fluxului și de eventualele corecții de măsurare;e) calitatea gazelor naturale;f) schimbul de informații;g) proceduri pentru situații de urgență;h) detalii cu privire la parametrii tehnici pentru fiecare punct fizic;i) drepturile, obligațiile și răspunderea părților. (la 19-09-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Rezervarea de capacitate în punctele de ieșire spre SD (la 19-09-2018, Secțiunea Rezervarea de capacitate în punctele de ieșire spre SD a fost introdusă de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 25^3(1) Punctele fizice de ieșire spre SD vor fi grupate în puncte virtuale de ieșire, unul pentru fiecare OD.(2) Rezervarea de capacitate se efectuează în punctele virtuale de ieșire către SD de către UR care are calitatea de:a) client final racordat la SD care a încheiat cu OD contract de distribuție;b) furnizor pentru portofoliul propriu de clienți finali racordați la SD, care a încheiat cu OD contract de distribuție;c) furnizor pentru portofoliul propriu de clienți finali racordați la SD pentru care deține și calitatea de OD pentru SD respectiv;d) OD pentru asigurarea consumului tehnologic, după caz.e) importator care vinde gaze naturale furnizorilor clienților finali racordați la SD alimentat dintr-o singură sursă. (la 16-12-2019, Alineatul (2) din Articolul 25^3 , Capitolul III a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 230 din 16 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2019 ) (3) În situația în care un SD este conectat la alt SD racordat la SNT, capacitatea punctului virtual aferent SD racordat la SNT include și capacitatea aferentă SD din aval.(4) Capacitatea este rezervată de către UR, în conformitate cu prevederile art. 36, în funcție de necesitățile de consum ale clienților finali din portofoliul propriu racordați la SD aferent fiecărui punct virtual de ieșire către SD.(5) OD informează OTS cu privire la fiecare schimbare de furnizor de către clienții finali din portofoliul propriu, conectați la SD, cu cel puțin 5 zile înainte de prima zi de livrare efectivă a gazelor naturale de către noul furnizor clientului final respectiv.(6) În situația în care ulterior perioadei de rezervare de capacitate se încheie contract de distribuție pentru un nou loc de consum, OD informează OTS prin transmiterea datelor de identificare ale furnizorului și capacitatea calculată pentru alimentarea respectivului loc de consum, cu cel puțin 5 zile înainte de prima zi de livrare efectivă a gazelor naturale clientului final respectiv.(7) Capacitatea disponibilă în punctele virtuale este stabilită ca sumă a capacităților disponibile în punctele fizice din care sunt compuse respectivele puncte virtuale.(8) OTS și OD racordat la SNT încheie un acord de interconectare a sistemelor care conține cel puțin prevederi referitoare la:a) măsurarea cantităților de gaze naturale;b) calitatea gazelor naturale;c) detalii cu privire la parametrii tehnici pentru fiecare punct fizic de ieșire spre SD;d) schimbul de informații;e) proceduri pentru situații de urgență;f) drepturile, obligațiile și răspunderea părților.(9) În situația în care un SD este conectat la alt SD racordat la SNT, aceștia încheie un acord de interconectare SD-SD care va include inclusiv relația UR din SD aval-OTS-SD amonte.(10) Acordul de interconectare SD-SD cuprinde cel puțin următoarele elemente:a) parametrii tehnici ai punctelor fizice;b) schimbul de informații dintre părți, inclusiv termenele de transmitere a acestora;c) proceduri pentru situații de urgență. (la 19-09-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Rezervarea de capacitate în punctele de ieșire spre CD (la 19-09-2018, Secțiunea Rezervarea de capacitate în punctele de ieșire spre CD a fost introdusă de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 25^4(1) Rezervarea de capacitate se efectuează în punctele virtuale de ieșire spre fiecare CD racordat la SNT.(2) OTS și CD încheie un acord care conține cel puțin prevederi referitoare la:a) parametrii tehnici ai punctelor fizice;b) schimbul de informații dintre părți;c) proceduri pentru situații de urgență. (la 19-09-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Cerințe privind accesul la serviciile de transport aferente SNT  +  Articolul 26(1) Capacitatea este rezervată de către UR, prin semnarea cu OTS a unui contract de transport aferent punctelor de intrare în SNT sau a unui contract aferent punctelor de ieșire din SNT, după caz, în conformitate cu contractele de transport prevăzute în anexele nr. 1 și 1^2. (la 06-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 26 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 1 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 06 august 2018 ) (2) Capacitatea rezervată este fermă sau întreruptibilă.(3) UR poate deține mai multe contracte dintre cele prevăzute la alin. (1), după caz. (la 19-09-2018, Articolul 26 din Capitolul III a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 27Încheierea contractului de transport este condiționată de îndeplinirea următoarelor cerințe:A. cerințe financiare:(i) UR au obligația ca înainte de încheierea contractului de transport să prezinte OTS dovada ratingului acordat de o instituție financiară/agenție de rating;(ii) în cazul în care ratingul acordat este valabil pentru o societate-mamă a UR care solicită accesul, acesta va fi însoțit de o scrisoare de la societatea-mamă prin care aceasta se angajează a garanta obligațiile de plată pentru UR care solicită acces la SNT;(iii) dovada privind ratingul acordat UR sau societății-mamă, însoțită de scrisoarea de angajament de garantare a obligațiilor de plată ale UR, se va prezenta odată cu depunerea cererii de rezervare de capacitate;(iv) nivelul minim de rating acceptat va fi cel acordat TRANSGAZ sau echivalent cu acesta.(v) în situația în care UR care solicită acces la SNT nu poate prezenta ratingul prevăzut la pct. (i), acesta are obligația să prezinte o garanție financiară emisă de o instituție financiară/bancă. Pentru produsul anual și trimestrial, nivelul garanției financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare. Pentru produsul lunar, nivelul garanției financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare; (la 19-09-2018, Punctul (v) din Litera A. , Articolul 27 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (vi) garanția financiară poate fi constituită în numerar, sub formă de cont garantat (depozit colateral), sub formă de garanție de plată (scrisoare de garanție bancară) emisă de o bancă convenită de comun acord și/sau sub formă de cont escrow; (la 19-09-2018, Punctul (vi) din Litera A. , Articolul 27 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (vii) în cazul majorării cu peste 20% a tarifului pentru rezervare de capacitate, valoarea garanției inițiale se ajustează în mod corespunzător; OTS este obligat să notifice toți UR în legătură cu acest lucru și să solicite ajustarea garanției inițiale în termen de 5 zile calendaristice de la majorarea tarifului pentru rezervare de capacitate.(viii) garanția financiară prevăzută în contract se activează imediat după acceptarea și semnarea contractului de transport. (la 19-09-2018, Punctul (viii) din Litera A. , Articolul 27 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) B. cerințe tehnice:(i) OTS deține o platformă informațională, realizată în conformitate cu prevederile prezentului act normativ. Serverele OTS sunt sincronizate cu un server de timp precizat în documentația de utilizare a platformei;(ii) UR trebuie să dispună de mijloace informatice care să permită transmiterea informațiilor în platforma informațională a OTS, în conformitate cu prevederile Codului rețelei.  +  Articolul 28(1) Neîndeplinirea cerințelor financiare și/sau tehnice de acces sus-menționate, în orice moment pe durata valabilității contractului de transport poate constitui motiv de reziliere a contractului de transport.(2) Rezilierea contractului se realizează de către OTS după notificarea prealabilă a UR; notificarea va fi însoțită de un termen de conformare de minimum o zi lucrătoare. Rezilierea se comunică și operatorilor sistemelor adiacente punctelor de intrare/ieșire în/din SNT în care UR a rezervat capacitate de transport. (la 01-12-2015, Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 29(1) OTS are obligația publicării pe pagina proprie de internet a datelor de identificare pentru toți UR care îndeplinesc cerințele pentru încheierea contractului de transport și/sau a contractului de echilibrare și acces la PVT. (la 17-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 29 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) (2) OTS are obligația ca în termen de 2 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Codului rețelei, să elaboreze o procedură de verificare a cerințelor precizate la art. 27 pentru UR care solicită încheierea contractului de transport.(3) Procedura precizată la alin. (2) va fi aprobată de AC și publicată pe pagina de internet a OTS.Rezervarea de capacitate  +  Articolul 30(1) Rezervarea de capacitate se face în punctele de intrare în SNT și în punctele de ieșire din SNT, în unități de energie.(2) Capacitatea solicitată se calculează luând în considerare puterea calorifică superioară medie anuală, determinată pe baza datelor din anul calendaristic anterior.(3) În cazul contractelor de transport încheiate pentru un multiplu de ani gazieri, capacitatea rezervată se va recalcula anual în conformitate cu prevederile alin. (2).  +  Articolul 31UR are dreptul să solicite numai capacitatea necesară pentru:a) îndeplinirea obligațiilor contractuale potrivit portofoliului propriu de clienți;b) îndeplinirea contractelor de înmagazinare;c) propriul consum.  +  Articolul 32(1) UR are dreptul de a solicita capacitate peste portofoliul de clienți existent, cu condiția ca solicitarea să fie susținută documentat cu cel puțin 10 zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită capacitatea.(2) UR care solicită capacitate suplimentară trebuie să emită o declarație care să conțină motivele pentru care se solicită suplimentarea capacității și să transmită OTS programul de transport aplicabil în cazul aprobării solicitării de capacitate suplimentară.(3) Pot constitui motive pentru aprobarea suplimentării capacității:a) includerea de clienți noi în portofoliul propriu, neproveniți din portofoliul altor UR;b) racordarea unui consumator izolat din portofoliul UR la un SD conectat la SNT;c) cereri din partea clienților existenți, ca urmare a măririi debitului instalat față de momentul încheierii contractului de transport.(4) Declarația precizată la alin. (2) poate fi făcută atât nominal, pe client, cât și sub forma unei liste centralizatoare.(5) Contractele de transport se semnează pentru capacitatea solicitată în baza portofoliului de clienți estimat al fiecărui UR.(6) UR își vor actualiza permanent portofoliile de clienți și îl vor informa în termen de 5 zile lucrătoare pe OTS în legătură cu modificările intervenite.(7) OTS va opera în mod corespunzător schimbările în contractele de transport, cu anunțarea operatorilor sistemelor adiacente punctelor de intrare/ieșire în/din SNT pentru care a fost aprobată suplimentarea capacității rezervate. (la 01-12-2015, Art. 32 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 33Pentru punctele de intrare/ieșire în/din SNT, indiferent de regimul de proprietate al acestora, OTS este îndrituit să deruleze operațiunile de rezervare de capacitate și celelalte operațiuni prevăzute în Codul rețelei.  +  Articolul 34Pentru rezervarea de capacitate în punctele de intrare din import, din perimetrele de producție și din depozitele de înmagazinare subterană, precum și în punctele de ieșire spre depozitele de înmagazinare subterană, UR care solicită capacitate în aceste puncte trebuie să emită o declarație conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2.  +  Articolul 35Pentru majorarea capacității aprobate, UR va urma aceeași procedură ca în cazul solicitării de capacitate, potrivit prevederilor art. 37.Procedura de solicitare de capacitate  +  Articolul 36(1) Rezervarea de capacitate de transport în punctul Csanádpalota de interconectare a SNT cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria, în punctele Isaccea I, II și III de interconectare a SNT cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ucraina, în punctele Negru Vodă I, II și III de interconectare a SNT cu sistemul de transport al gazelor naturale din Bulgaria, în punctul fizic de ieșire Negru Vodă - cod SM1149DO, în punctul fizic de ieșire Mangalia - cod SM1262DO și în punctele noi de interconectare a SNT cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre U.E. învecinate României se efectuează în conformitate cu reglementările specifice adoptate de AC.(2) Rezervarea de capacitate anuală și trimestrială de transport în alte puncte de intrare/ieșire în/din SNT decât cele prevăzute la alin. (1) se efectuează în conformitate cu următorul calendar:a) începând cu prima zi de luni a lunii iulie a fiecărui an calendaristic, în termen de 6 zile lucrătoare, solicitanții de capacitate de transport în punctele de intrare/ieșire în/din SNT transmit cererile de rezervare de capacitate anuală de transport pentru anul gazier 1 octombrie anul calendaristic în curs - 1 octombrie anul calendaristic următor;b) începând cu prima zi lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la lit. a), în termen de 5 zile lucrătoare, OTS analizează cererile de rezervare de capacitate anuală de transport transmise de către solicitanți și le comunică acestora aprobarea sau respingerea cererii de rezervare de capacitate anuală de transport, după caz, printr-o notificare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;c) în termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării OTS cu privire la respingerea cererii de rezervare de capacitate anuală de transport, solicitanții de capacitate anuală de transport pot transmite OTS, în scris, eventualele obiecții;d) în termen de două zile lucrătoare de la primirea obiecțiilor formulate de către solicitanții de capacitate anuală de transport în conformitate cu dispozițiile lit. c), OTS formulează și transmite solicitanților răspunsul său cu privire la obiecțiile comunicate;e) capacitatea zilnică rezervată pentru un an gazier va fi pusă la dispoziția UR, pe un nivel constant în fiecare zi a anului gazier respectiv;f) capacitatea rămasă disponibilă după contractarea produsului anual va fi oferită sub formă de produse trimestriale;g) începând cu prima zi de luni a lunilor august, noiembrie, februarie și mai, în termen de 6 zile lucrătoare, solicitanții de capacitate de transport în punctele de intrare/ieșire în/din SNT transmit cererile de rezervare de capacitate trimestrială de transport pentru fiecare dintre trimestrele componente ale anului gazier 1 octombrie anul calendaristic în curs - 1 octombrie anul calendaristic următor, respectiv: trimestrul 1 octombrie anul calendaristic în curs - 1 ianuarie anul calendaristic următor, trimestrul 1 ianuarie - 1 aprilie anul calendaristic următor, trimestrul 1 aprilie - 1 iulie anul calendaristic următor și trimestrul 1 iulie - 1 octombrie anul calendaristic următor;h) începând cu prima zi lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la lit. g), în termen de 4 zile lucrătoare, OTS analizează cererile de rezervare de capacitate trimestrială de transport transmise de către solicitanți și le comunică acestora aprobarea sau respingerea cererii de rezervare de capacitate trimestrială de transport, după caz, printr-o notificare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;i) în termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării OTS cu privire la respingerea cererilor de rezervare de capacitate trimestrială de transport, solicitanții de capacitate trimestrială de transport pot transmite OTS, în scris, eventualele obiecții;j) în termen de două zile lucrătoare de la primirea obiecțiilor formulate de către solicitanții de capacitate trimestrială de transport în conformitate cu dispozițiile lit. i), OTS formulează și le transmite solicitanților răspunsul său cu privire la obiecțiile comunicate;k) capacitatea zilnică rezervată pentru un trimestru va fi pusă la dispoziția UR, pe un nivel constant în fiecare zi a trimestrului respectiv;l) începând cu prima zi lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la lit. j), în termen de 4 zile lucrătoare, OTS transmite contractele de transport al gazelor naturale, în două exemplare, spre semnare, solicitanților ale căror cereri de rezervare de capacitate anuală și trimestrială de transport au fost aprobate;m) în termen de două zile lucrătoare de la primirea contractelor de transport al gazelor naturale, solicitanții activează garanția financiară, după caz, potrivit condițiilor prevăzute la art. 27 lit. A, și transmit exemplarele semnate ale contractelor de transport către OTS, spre contrasemnare, în situația în care sunt de acord cu acestea, respectiv transmit către OTS obiecțiile pe care le au cu privire la conținutul contractului de transport, în limita prevederilor contractului de transport al gazelor naturale prevăzut în anexa nr. 1, respectiv în anexa nr. 1^2. În situația în care sunt formulate obiecții cu privire la conținutul contractului de transport, OTS și solicitanții de capacitate de transport soluționează în comun obiecțiile formulate și se asigură de încheierea contractului de transport înainte de data începerii anului gazier 1 octombrie anul calendaristic în curs - 1 octombrie anul calendaristic următor;n) capacitatea rămasă disponibilă după contractarea produsului trimestrial va fi oferită sub formă de produse lunare. (la 01-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 36 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (3) Începând cu a 3-a zi de luni din luna M-1, în termen de două zile lucrătoare, solicitanții de capacitate de transport în punctele de intrare/ieșire în/din SNT transmit cererile de rezervare de capacitate lunară de transport, pentru o lună calendaristică sau multiplu de luni calendaristice rămase până la finalul anului gazier. Capacitatea rezervată lunar va fi pusă la dispoziția UR pe un nivel constant în fiecare zi a lunii respective. (la 19-09-2018, Alineatul (3) din Articolul 36 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (3^1) Până la data de 1 aprilie 2019 inclusiv, cererile de rezervare de capacitate zilnică de transport pentru o zi gazieră sau multiplu de zile gaziere rămase până la finalul anului gazier se transmit în cazul solicitanților de capacitate care au încheiat un contract de capacitate cu OTS cu cel puțin două zile lucrătoare anterior datei solicitate. (la 19-09-2018, Articolul 36 din Capitolul III a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (3^2) După data de 1 aprilie 2019, începând cu ora 17,30 a zilei D-1, în termen de o oră, solicitanții de capacitate de transport în punctele de intrare/ieșire în/din SNT transmit cererile de rezervare de capacitate zilnică de transport, pentru o zi gazieră sau multiplu de zile gaziere rămase până la finalul anului gazier, pentru UR care are încheiat un contract de transport. OTS transmite UR în termen de 30 de minute de la încheierea perioadei de rezervare o notificare electronică de confirmare privind capacitatea rezervată. Notificarea constituie parte integrantă a contractului de transport aferent punctelor de intrare în SNT, respectiv a contractului de transport aferent punctelor de ieșire din SNT. Capacitatea zilnică rezervată este pusă la dispoziția UR pe un nivel constant în fiecare oră a zilei respective. (la 19-09-2018, Articolul 36 din Capitolul III a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (3^3) În cazul solicitanților de capacitate care nu au încheiat un contract de capacitate cu OTS, cererile de rezervare de capacitate zilnică de transport pentru o zi gazieră sau multiplu de zile gaziere rămase până la finalul anului gazier se transmit cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior datei solicitate pentru intrarea în vigoare a contractului de transport. (la 19-09-2018, Articolul 36 din Capitolul III a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (3^4) Începând cu 1 octombrie 2019, la fiecare oră, începând cu ora 04,00 din ziua gazieră D-1 și până la ora 03,00 din ziua gazieră D, UR care are încheiat contract de transport poate solicita capacitate intrazilnică de transport, pentru restul orelor rămase din ziua gazieră respectivă. Perioada de solicitare este de 30 de minute. Perioada maximă în care produsul de capacitate intrazilnic poate fi rezervat este de 23 de ore. Perioada minimă în care produsul de capacitate intrazilnic este disponibil pentru UR este 1 oră, respectiv ultima oră a zilei gaziere D. OTS transmite UR în termen de 15 minute de la încheierea perioadei de rezervare o notificare electronică de confirmare privind capacitatea rezervată. Notificarea constituie parte integrantă a contractului de transport aferent punctelor de intrare în SNT/contractului de transport aferent punctelor de ieșire din SNT. (la 19-09-2018, Articolul 36 din Capitolul III a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (3^5) Prin derogare de la prevederile alin. (3), solicitanții de capacitate de transport în punctele de intrare/ieșire în/din SNT transmit în data de 24 decembrie 2018 cererile de rezervare de capacitate de transport pentru luna ianuarie 2019 sau multiplu de luni calendaristice rămase până la finalul anului gazier începând cu luna ianuarie 2019. (la 17-12-2018, Articolul 36 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) (3^6) Abrogat. (la 05-03-2021, Alineatul (3^6) din Articolul 36 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 13 din 3 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 05 martie 2021 ) (4) OTS are obligația de a publica, pe pagina proprie de internet, perioadele prevăzute la alin. (2) lit. a), b), e), f) și i) pentru rezervarea de capacitate anuală și trimestrială de transport pentru anul gazier 1 octombrie anul calendaristic în curs - 1 octombrie anul calendaristic următor până cel târziu la data de 15 iulie a fiecărui an calendaristic în curs. (la 01-11-2016, Articolul 36 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 75 din 28 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 31 octombrie 2016 )  +  Articolul 36^1(1) În situația în care în cursul unui an gazier sunt puse în funcțiune noi puncte fizice de intrare/ieșire în/din SNT, altele decât punctele noi de interconectare a SNT cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre U.E. învecinate României, iar aceste puncte nu au făcut obiectul procedurilor de rezervare de capacitate de transport pentru anul gazier respectiv prevăzute la art. 36, solicitanții de capacitate de transport pot transmite OTS cereri de rezervare de capacitate anuală de transport pentru punctele noi de intrare/ieșire în/din SNT, cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate pentru intrarea în vigoare a contractului de transport. Durata contractului de transport încheiat în această situație va fi cuprinsă între data semnării contractului de transport și ultima zi a respectivului an gazier inclusiv.(2) După aprobarea cererii de rezervare de capacitate transmise OTS în conformitate cu dispozițiile alin. (1), orice altă cerere de rezervare de capacitate de transport transmisă de către același solicitant de capacitate de transport va fi analizată de către operatorul de transport și de sistem în conformitate cu dispozițiile art. 32 sau ale art. 36 alin. (3), după caz. (la 01-11-2016, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 75 din 28 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 31 octombrie 2016 )  +  Articolul 36^2(1) Cererile de rezervare de capacitate se transmit, obligatoriu, direct în platforma online pentru rezervarea capacității de transport operată de către OTS. (2) În vederea obținerii accesului la platforma online pentru rezervarea capacității de transport, solicitanții de capacitate de transport în punctele de intrare/ieșire în/din SNT care nu dețin calitatea de UR la data începerii procesului de rezervare de capacitate de transport transmit OTS o cerere de acces la platformă. OTS are obligația de a acorda accesul solicitantului la această platformă în conformitate cu Procedura de acces publicată pe pagina proprie de internet. (la 19-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 36^2 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (3) În situația în care platforma online pentru rezervarea capacității de transport este nefuncțională temporar din motive tehnice, cererile de rezervare de capacitate se vor transmite prin e-mail, în format XML/TXT furnizat de către OTS, cu semnătură electronică extinsă sau, în situația în care este indisponibil serviciul de comunicare prin e-mail, prin adresă scrisă comunicată prin fax, utilizând formularele prevăzute în anexa nr. 3. (la 01-11-2016, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 75 din 28 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 31 octombrie 2016 )  +  Articolul 36^3(1) Prin derogare de la prevederile art. 36 alin. (2) rezervarea de capacitate de transport pentru anul gazier 2018-2019 în alte puncte de intrare/ieșire în/din Sistemul național de transport al gazelor naturale, decât cele prevăzute la art. 36 alin. (1), se efectuează după cum urmează:a) la fiecare punct virtual de intrare în SNT din perimetrele de producție, rezervarea de capacitate de transport poate fi efectuată numai de către producătorul de gaze naturale care operează punctele fizice de intrare în SNT din perimetrele de producție ce compun respectivul punct virtual de intrare în SNT din perimetrele de producție;b) la punctele virtuale de ieșire din SNT către sistemele de distribuție a gazelor naturale. Punctele fizice de ieșire din SNT operate de către același operator de distribuție se grupează într-un singur punct virtual de ieșire;c) la punctele virtuale de ieșire către sistemele de distribuție a gazelor naturale constituite conform prevederilor de la lit. b) rezervarea de capacitate de transport este efectuată exclusiv de către fiecare client al operatorului de distribuție respectiv în parte, prin client al operatorului de distribuție înțelegându-se operatorul economic/clientul final care a încheiat un contract de distribuție cu operatorul de distribuție respectiv, contract de distribuție ce este în vigoare la data de 1 octombrie 2018;d) clienții operatorilor de distribuție, așa cum aceștia au fost definiți la lit. c), au obligația de a rezerva capacitate de transport în punctele virtuale de ieșire din SNT către sistemele de distribuție a gazelor naturale la care sunt racordați clienții finali din portofoliul propriu (în cazul furnizorilor de gaze naturale) și/sau ei înșiși (în cazul clienților finali care au încheiat un contract de distribuție a gazelor naturale cu operatorul de distribuție respectiv);e) în perioada 3-7 septembrie 2018, solicitanții de capacitate de transport în punctele de intrare/ieșire în/din SNT transmit cererile de rezervare de capacitate anuală de transport pentru anul gazier 1 octombrie 2018 - 1 octombrie 2019, întocmite în conformitate cu prevederile de la lit. a)-d);f) în perioada 10-11 septembrie 2018, OTS analizează cererile de rezervare de capacitate anuală de transport transmise de către solicitanți și le comunică acestora aprobarea sau respingerea cererii de rezervare de capacitate anuală de transport, după caz, printr-o notificare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;g) în situația respingerii de către OTS a cererii de rezervare de capacitate anuală de transport, solicitanții de capacitate anuală de transport pot transmite OTS, în scris, eventualele obiecții până, cel târziu, la data de 13 septembrie 2018;h) OTS formulează și transmite un răspuns motivat solicitanților de capacitate anuală de transport care au transmis obiecții în conformitate cu dispozițiile de la lit. g), până la sfârșitul zilei de 14 septembrie 2018;i) în perioada 17-19 septembrie 2018, solicitanții de capacitate de transport în punctele de intrare/ieșire în/din SNT transmit cererile de rezervare de capacitate trimestrială de transport pentru fiecare dintre trimestrele componente ale anului gazier 1 octombrie 2018 - 1 octombrie 2019, respectiv: trimestrul 1 octombrie 2018 - 1 ianuarie 2019, trimestrul 1 ianuarie - 1 aprilie 2019, trimestrul 1 aprilie - 1 iulie 2019 și trimestrul 1 iulie - 1 octombrie 2019; cererile de rezervare de capacitate trimestrială vor fi întocmite în conformitate cu prevederile lit. a)-d);j) în perioada 20-21 septembrie 2018, OTS analizează cererile de rezervare de capacitate trimestrială de transport transmise de către solicitanți și le comunică acestora aprobarea sau respingerea cererii de rezervare de capacitate trimestrială de transport, după caz, printr-o notificare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;k) în situația respingerii de către OTS a cererii/cererilor de rezervare de capacitate trimestrială de transport, solicitanții de capacitate trimestrială de transport pot transmite OTS, în scris, eventualele obiecții până, cel târziu, la data de 24 septembrie 2018;l) OTS formulează și transmite un răspuns motivat solicitanților de capacitate trimestrială de transport care au transmis obiecții în conformitate cu dispozițiile lit. k), până la sfârșitul zilei de 25 septembrie 2018;m) în data de 26 septembrie 2018, OTS transmite, spre contrasemnare, solicitanților ale căror cereri de rezervare de capacitate anuală și trimestrială de transport au fost aprobate contractele de transport al gazelor naturale semnate de către reprezentantul legal al OTS, în două exemplare;n) în termen de două zile lucrătoare de la primirea contractelor de transport al gazelor naturale transmise de către OTS în conformitate cu dispozițiile lit. m), solicitanții activează garanția financiară, după caz, potrivit condițiilor prevăzute în contractele de transport și transmit exemplarele semnate ale acestora către OTS.o) în perioada 19 decembrie 2018-20 decembrie 2018 UR pot transmite cereri de rezervare de capacitate trimestrială de transport pentru trimestrul 1 ianuarie 2019-1 aprilie 2019; cererile de rezervare de capacitate trimestrială de transport pentru trimestrul 1 aprilie 2019-1 iulie 2019 și trimestrul 1 iulie 2019-1 octombrie 2019 se pot transmite cu 15 zile lucrătoare înainte de data de începere a fiecărui trimestru. (la 17-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 36^3 , Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) (2) Pentru anul gazier 2018-2019, termenul prevăzut la art. 36 alin. (3) este 25 septembrie 2018. (la 06-08-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 1 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 06 august 2018 )  +  Articolul 37(1) În sensul aplicării Codului rețelei, comunicarea dintre OTS, UR și operatorii sistemelor adiacente a informațiilor privind solicitările de capacitate, transferul dreptului de capacitate, transferul complet al drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractul de transport aferent punctelor de intrare în SNT/contractul de transport aferent punctelor de ieșire din SNT, programul de transport, nominalizările/renominalizările, notificările în PVT ale tranzacțiilor încheiate, cantitățile de gaze naturale măsurate, alocările inițiale/finale, dezechilibrele inițiale/finale, informațiile cu caracter general cu privire la starea de echilibru a SNT, precum și mesajele OTS de informare către UR cu privire la acceptarea nominalizărilor, ajustarea nominalizărilor, confirmarea nominalizărilor și dezechilibrele prognozate se efectuează prin intermediul platformei informaționale online securizate. (la 19-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 37 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (2) Condițiile tehnice de utilizare a platformei informaționale se publică de către OTS pe pagina proprie de internet. În situația în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei OTS, OTS/UR nu pot transmite informațiile direct în platformă, acestea vor fi transmise prin intermediul următoarelor servicii de comunicare alternativă:a) prin e-mail, în format XML furnizat de către OTS;b) prin fax, utilizând formularele prevăzute în Codul rețelei, în situația în care este indisponibil serviciul de comunicare alternativ menționat la lit. a). (la 01-12-2015, Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. ) (3) Puterea calorifică superioară medie anuală luată în calcul pentru rezervarea de capacitate în unități de energie (MWh/zi) se calculează ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare determinate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat.(4) Valorile puterilor calorifice superioare medii anuale calculate conform alin. (3), afișate pe pagina de internet a OTS la data de 31 martie, sunt valabile pentru întreaga perioadă a anului gazier următor.  +  Articolul 38Abrogat. (la 01-11-2016, Articolul 38 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 75 din 28 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 31 octombrie 2016 )  +  Articolul 39Abrogat. (la 01-11-2016, Articolul 39 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 75 din 28 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 31 octombrie 2016 )  +  Articolul 40OTS va ține evidența acordărilor și refuzurilor de capacitate pentru fiecare UR, pentru a informa AC cel puțin o dată pe an.  +  Articolul 41OTS are dreptul să refuze solicitările de capacitate care nu respectă termenele precizate la art. 36.  +  Articolul 42Abrogat. (la 01-11-2016, Articolul 42 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 75 din 28 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 31 octombrie 2016 )  +  Articolul 43(1) În cazul în care capacitatea solicitată nu este aprobată, notificarea va preciza clar motivul refuzului.(2) Pot constitui motive de refuz:a) situațiile prevăzute la art. 149 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;b) UR/solicitantul nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 27;c) UR înregistrează datorii restante provenite din derularea contractelor anterioare de servicii de transport și/sau a celor de echilibrare și acces la PVT; (la 06-08-2019, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 43 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 170 din 24 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 06 august 2019 ) (la 19-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 43 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Desfășurarea proceselor de capacitate incrementală (la 25-05-2017, Secțiunea Desfășurarea proceselor de capacitate incrementală a fost introdusă de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 36 din 17 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 25 mai 2017 )  +  Articolul 43^1(1) Desfășurarea proceselor de capacitate incrementală în punctele de interconectare a SNT cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale UE învecinate României inițiate după data de 1 august 2017 se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013.(2) Desfășurarea proceselor de capacitate incrementală în punctele de intrare/ieșire în/din SNT, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se realizează în conformitate cu prevederile procedurilor specifice elaborate de către OTS și avizate de către AC, cu respectarea următoarelor principii:a) OTS are obligația de a iniția un proces de capacitate incrementală la primirea unei cereri pentru capacitatea incrementală avută în vedere a fi creată prin intermediul unor proiecte incluse în planurile de investiții și de dezvoltare a SNT pentru următorii 10 ani;b) cererile pentru capacitate incrementală formulate de către potențialii utilizatori ai rețelei pot fi transmise oricând în cursul unui an gazier;c) cererea pentru capacitate incrementală transmisă de către un potențial utilizator al rețelei poate fi condiționată de alocarea unui nivel minim de capacitate pentru un anumit număr de ani și/sau de o eventuală decizie finală de investiție a acestuia în legătură cu proiectul care a determinat transmiterea cererii;d) OTS tratează în mod egal cererile pentru capacitate incrementală, indiferent dacă acestea sunt condiționate sau nu;e) capacitatea incrementală este alocată fiecărui potențial utilizator al rețelei la nivelul solicitat, în situația în care totalul capacității solicitate de către toți potențialii utilizatori ai rețelei pentru fiecare an al perioadei pentru care este oferită capacitatea incrementală este mai mic decât sau egal cu nivelul capacității incrementale oferite în cadrul procesului de capacitate incrementală;f) în situația în care, pentru cel puțin un an din perioada pentru care este oferită capacitatea incrementală, totalul capacității solicitate de către toți potențialii utilizatori ai rețelei depășește nivelul capacității oferite în cadrul procesului de capacitate incrementală, aceasta este alocată potențialilor utilizatori ai rețelei în ordinea descrescătoare a contravalorii angajamentelor obligatorii pentru contractarea de capacitate exprimate de către fiecare dintre aceștia, la nivelul solicitat sau la nivelul minim de capacitate solicitat, după caz, în limita nivelului de capacitate oferit în cadrul procesului de capacitate incrementală;g) procesul de capacitate incrementală se finalizează cu succes în situația în care nivelul capacității incrementale alocate este cel puțin egal cu pragul minim de capacitate;h) capacitatea incrementală alocată unui potențial utilizator al rețelei în cadrul unui proces de capacitate incrementală este rezervată de către acesta prin semnarea unui contract de transport cu OTS, în conformitate cu Contractul-cadru de transport al gazelor naturale încheiat în urma procedurii privind rezervarea de capacitate incrementală în Sistemul național de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 1^1. (la 25-05-2017, Articolul 43^1 a fost introdus de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 36 din 17 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 25 mai 2017 )  +  Articolul 44Abrogat. (la 01-11-2016, Articolul 44 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 75 din 28 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 31 octombrie 2016 )  +  Capitolul IV PRESTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT  +  Articolul 45(1) Pentru implementarea contractului de transport, UR are responsabilitatea de a informa OST în legătură cu livrările și preluările de gaze naturale în/din SNT, planificate la toate punctele de intrare și de ieșire la care UR a rezervat capacitate; informarea va fi sub forma programului de transport și a nominalizărilor/renominalizărilor, cu respectarea procedurilor și termenelor prevăzute în prezentul capitol.(2) La întocmirea programului de transport și a nominalizărilor/renominalizărilor, UR vor ține cont de lucrările planificate care cauzează o reducere sau o întrerupere a capacității în SNT.(3) OTS va publica pe pagina sa de internet perioadele pentru lucrările de întreținere planificate, astfel:a) nu mai târziu de 1 martie, pentru perioada anului gazier următor;b) nu mai târziu de 1 decembrie, eventualele modificări pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie a anului gazier curent.(4) OTS are obligația de a informa UR, cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior datei efectuării lucrărilor prevăzute la alin. (3), în legătură cu perioada de întrerupere și cu privire la data previzionată a reluării prestării serviciului de transport.(5) UR vor fi informați în legătură cu orice modificare a graficului de lucrări planificate cu cel puțin 30 zile înainte de data efectuării acestora.(6) În cazul schimbării programului de lucrări planificate, anunțate în conformitate cu alin. (3), UR va avea posibilitatea de a modifica, de comun acord cu OTS, programul de transport și nominalizările/renominalizările.Programul de transport  +  Articolul 46(1) Programul de transport va fi întocmit de UR în conformitate cu modelul prezentat în Anexa nr. 5, pentru fiecare lună fiind precizate următoarele:a) cantitatea de gaze naturale, exprimată în unități de energie, la fiecare punct de intrare în SNT la care UR a rezervat capacitate, defalcat pe parteneri;b) cantitatea de gaze naturale, exprimată în unități de energie, la fiecare punct de ieșire din SNT la care UR a rezervat capacitate, defalcat pe parteneri.(2) UR transmit programul de transport direct în platforma informațională în conformitate cu procedura prevăzută la art. 27 lit. B.(3) În situația în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei, UR nu poate transmite documentul precizat la alin. (1) direct în platformă, programul de transport va fi transmis prin e-mail în format XML furnizat de către OTS.(4) Puterea calorifică superioară medie anuală luată în calcul pentru elaborarea programului de transport în unități de energie (MWh/zi) se calculează ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare determinate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat.(5) Valorile puterilor calorifice superioare medii anuale determinate conform alin. (4) vor fi disponibile pe pagina de internet a OTS la data de 31 martie.(6) Parametrii operativi aferenți punctelor fizice de intrare/ieșire în/din SNT - presiune minimă, presiune maximă, capacitate - precum și drepturile și obligațiile părților cu privire la respectarea acestor parametri vor face obiectul unor convenții bilaterale încheiate de OTS cu producătorii, OD și OÎ până la data de 15 aprilie pentru anul gazier următor. CD vor încheia convenții bilaterale direct sau prin furnizorii lor, după caz.(7) Parametrii operativi aferenți punctelor fizice de intrare/ieșire în/din SNT, stabiliți de comun acord în cadrul convențiilor bilaterale, vor fi publicați pe pagina de internet a OTS, conform prevederilor art. 20, și vor sta la baza încheierii contractelor de transport.  +  Articolul 47Programul de transport se va anexa la contractul de transport. După începerea anului gazier și cel târziu cu 5 zile anterior începerii lunii de livrare, până la ora 14.00, UR își pot modifica programul de transport pentru luna următoare sau pentru restul anului gazier.  +  Articolul 48(1) Programul de transport poate fi modificat prin notificarea scrisă a UR. Notificarea este întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 6 și transmisă direct în platforma informațională.(2) În situația în care, din motive tehnice legate de indisponibilitatea platformei, UR nu poate transmite documentul precizat la alin. (1) direct în platformă, notificarea va fi transmisă prin e-mail în format XML furnizat de către OTS.Procedura de nominalizare (la 01-12-2015, Titlul secț. a doua de la cap. IV a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 49(1) Nominalizarea reprezintă o declarație asumată de UR, adusă la cunoștința OTS, în care se precizează cantitatea de gaze naturale care va fi introdusă/preluată fizic de către UR în/din SNT pe parcursul unei zile gaziere și care, pentru a fi pusă în aplicare, trebuie confirmată de către OTS. (la 19-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 49 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (2) Nominalizarea, exprimată în unități de energie, este transmisă de către UR în platforma informațională a OTS, în conformitate cu prevederile art. 37. (la 19-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 49 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (3) Abrogat. (la 19-09-2018, Alineatul (3) din Articolul 49 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (4) Abrogat. (la 19-09-2018, Alineatul (4) din Articolul 49 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (5) Abrogat. (la 19-09-2018, Alineatul (5) din Articolul 49 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (6) Abrogat. (la 06-08-2019, Alineatul (6) din Articolul 49 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 170 din 24 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 06 august 2019 ) (7) Abrogat. (la 06-08-2019, Alineatul (7) din Articolul 49 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 170 din 24 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 06 august 2019 ) (8) Abrogat. (la 06-08-2019, Alineatul (8) din Articolul 49 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 170 din 24 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 06 august 2019 ) (9) În cadrul procedurii de nominalizare, OTS ia în considerare ultima nominalizare transmisă de către UR care respectă condițiile prevăzute la alin. (2) și care a fost efectuată până la termenele prevăzute la art. 49^1 alin. (1), art. 49^2 alin. (3), art. 49^3 și art. 49^4 alin. (1), după caz. (la 19-09-2018, Alineatul (9) din Articolul 49 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (10) Prin derogare de la prevederile alin. (1)-(9), principiile de nominalizare pentru punctele de interconectare transfrontalieră pot fi diferite, în conformitate cu acordurile stabilite între operatorii sistemelor de transport interconectate și respectând Regulamentul (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz. (la 17-12-2018, Articolul 49 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) (la 01-12-2015, Art. 49 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. ) Nominalizarea în punctele de intrare din perimetrele de producție (la 19-09-2018, Secțiunea Nominalizarea în punctele de intrare din perimetrele de producție a fost introdusă de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 49^1(1) UR transmite nominalizări privind cantitatea de gaze programată să fie introdusă în SNT, până în ziua D-1 la ora 15,00. (2) UR are obligația să transmită, pentru ziua D, o nominalizare pe punctul său virtual, defalcată pe puncte fizice de intrare din perimetrele de producție. (3) În urma primirii nominalizării, OTS transmite un mesaj de confirmare a înregistrării acesteia în platforma informațională a OTS.(4) În ziua D-1, în intervalul orar 15,00-15,30, în vederea confirmării nominalizării aferente zilei D transmise de UR, OTS verifică încadrarea cantităților nominalizate în fiecare punct virtual de intrare în SNT în capacitatea rezervată de către UR în punctele respective și, dacă este cazul, procedează la suplimentarea capacității rezervate de către UR, în conformitate cu prevederile art. 51. (la 19-09-2018, Capitolul IV a fost completat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Nominalizarea în punctele de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană (la 19-09-2018, Secțiunea Nominalizarea în punctele de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană a fost introdusă de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 49^2(1) Fiecare OÎ transmite OTS lista actualizată a UR cu care are în derulare contracte de înmagazinare, iar OTS transmite OÎ lista actualizată a UR care au rezervat capacitate de transport în punctul virtual de la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană operate de OÎ respectiv.(2) OÎ și OTS pun la dispoziția propriilor clienți, la cerere, lista prevăzută la alin. (1).(3) Până în ziua D-1 ora 15,00:a) UR transmit nominalizările pe punctele de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană pentru ziua D, indicând partenerii pereche clienți ai OÎ;b) fiecare OÎ transmite OTS nominalizările clienților săi pentru ziua D, defalcate pe fiecare pereche de client al OÎ-UR.(4) În ziua D-1, în intervalul 15,00-15,30, OTS desfășoară succesiv următoarele activități: a) pentru fiecare punct virtual de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană pentru ziua D și pentru fiecare pereche UR - client al OÎ, OTS compară valoarea comunicată de către UR în nominalizarea sa pentru respectivul client al OÎ cu valoarea comunicată de OÎ ca fiind nominalizată de către clientul său care a indicat UR respectiv drept pereche a sa;b) ajustează valoarea comunicată de UR în nominalizarea sa pentru respectivul UR client al OÎ pereche în situația în care valorile comparate în conformitate cu prevederile lit. a) nu sunt egale, aplicând principiul «valoarea cea mai mică dintre»;c) agregă la nivel de UR valorile rezultate în urma aplicării prevederilor lit. a) și b) pentru fiecare punct virtual de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană pentru ziua D și pentru fiecare pereche UR - client al OÎ comunicată de UR, respectiv în nominalizarea sa;d) acceptă ca nominalizare pentru ziua D valoarea determinată în conformitate cu prevederile de la lit. c) în situația în care aceasta se încadrează în capacitatea de transport rezervată de către UR la respectivul punct virtual de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană pentru ziua D;e) în situația în care valoarea determinată în conformitate cu prevederile de la lit. c) este mai mare decât capacitatea de transport rezervată de către un UR într-un punct virtual de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană pentru ziua D, OTS calculează, pentru fiecare UR aflat în această situație, diferența dintre capacitatea de transport necesară pentru vehicularea cantității de gaze naturale corespunzătoare valorii determinate în conformitate cu prevederile de la lit. c) și capacitatea de transport rezervată de către UR respectiv;f) compară nivelul capacității de transport disponibile în fiecare punct virtual de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană pentru ziua D cu suma valorilor calculate în conformitate cu prevederile de la lit. e) pentru toți UR ale căror nominalizări corelate și agregate în conformitate cu prevederile de la lit. a)-c) nu s-au încadrat în capacitățile de transport rezervate de către aceștia;g) acceptă ca nominalizare pentru ziua D valoarea determinată în conformitate cu prevederile de la lit. c) pentru fiecare UR a cărui nominalizare corelată și agregată în conformitate cu prevederile de la lit. a)-c) nu s-a încadrat în capacitățile de transport rezervate de către acesta, în situația în care capacitatea disponibilă în fiecare punct virtual de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană pentru ziua D este mai mare decât suma valorilor calculate în conformitate cu prevederile de la lit. e);h) acceptă ca nominalizare pentru ziua D valoarea aferentă cantității de gaze naturale care poate fi vehiculată prin respectivul punct virtual de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană pentru ziua D prin utilizarea integrală a capacității rezervate de către respectivul UR în acel punct plus o valoare determinată, prin aplicarea principiului «pro-rata» la capacitatea disponibilă pentru ziua D în punctul respectiv, în funcție de ponderea valorii calculate în conformitate cu prevederile de la lit. e) pentru fiecare UR a cărui nominalizare corelată și agregată în conformitate cu prevederile de la lit. a)-c) nu s-a încadrat în capacitatea de transport rezervată de către aceștia în suma valorilor calculate în conformitate cu prevederile de la lit. e) pentru toți UR aflați în aceeași situație, în cazul în care capacitatea disponibilă în fiecare punct virtual de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană pentru ziua D este mai mică decât suma valorilor calculate în conformitate cu prevederile de la lit. e);i) comunică UR nominalizarea acceptată;j) comunicarea prevăzută la lit. i) include informații privind defalcarea cantității aferente nominalizării acceptate pe fiecare pereche UR - client OÎ, în cazul în care nominalizarea a fost acceptată de către OTS în conformitate cu prevederile de la lit. d) și g);k) comunicarea prevăzută la lit. i) include solicitarea OTS adresată UR de defalcare a cantității aferente nominalizării acceptate pe fiecare pereche UR - client al OÎ, în cazul în care nominalizarea a fost acceptată de către OTS în conformitate cu prevederile de la lit. h), UR având obligația de a transmite OTS informațiile solicitate în termen de maximum o oră de la primirea comunicării privind nominalizarea acceptată. În situația în care UR nu își îndeplinește această obligație, nominalizarea acceptată de către OTS în acel punct virtual de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană, pentru ziua D, pentru respectivul UR va fi egală cu zero. OTS informează UR cu privire la reducerea la zero a valorii nominalizării acceptate în intervalul orar 16,40-16,45;l) până la ora 17,00 a zilei D-1, OTS comunică OÎ nominalizarea acceptată pentru fiecare pereche UR - client al OÎ pentru ziua gazieră D.(5) Nominalizarea corelată și confirmată devine obligație de livrare/preluare în punctele de interfață dintre SNT și depozitul de înmagazinare.(6) În cazul transmiterii unei nominalizări intrazilnice, OTS va procesa valorile orare aferente restului de ore rămase din ziua gazieră respectivă. (7) În cazul în care pentru ziua D există nominalizări atât pentru extracție, cât și pentru injecție, OTS și OÎ stabilesc sensul fluxului de gaze naturale prin diferența nominalizărilor de extracție și de injecție.Cantitățile extrase/injectate în mod scriptic/virtual, prin calculul diferenței nominalizărilor de extracție și injecție, vor urma aceeași procedură de corelare și confirmare ca și cele extrase/injectate fizic. (la 17-12-2018, Articolul 49^2 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) (la 19-09-2018, Capitolul IV a fost completat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Nominalizarea în punctele de ieșire spre SD (la 19-09-2018, Secțiunea Nominalizarea în punctele de ieșire spre SD a fost introdusă de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 49^3(1) UR transmit în intervalul D-90 până în D-1, la ora 15,00, în platforma informațională a OTS, nominalizări pentru ziua D, în punctele virtuale de ieșire către SD.(2) În ziua D-1, în intervalul orar 15,00-15,30, în vederea confirmării nominalizării aferente zilei D transmise de UR, OTS verifică încadrarea cantităților nominalizate în fiecare punct de intrare și de ieșire în/din SNT în capacitatea rezervată de către UR în punctele respective și, dacă este cazul, procedează la suplimentarea capacității rezervate de către UR, în conformitate cu prevederile art. 51.(3) OTS comunică UR și OD nivelul nominalizărilor confirmate. (la 06-08-2019, Articolul 49^3 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 170 din 24 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 06 august 2019 ) (la 19-09-2018, Capitolul IV a fost completat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Nominalizarea în punctele de ieșire spre CD (la 19-09-2018, Secțiunea Nominalizarea în punctele de ieșire spre CD a fost introdusă de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 49^4(1) UR transmit în intervalul D-90 până în D-1 ora 15,00, în platforma informațională a OTS, nominalizări pentru ziua D, în punctele de ieșire către CD.(2) În ziua D-1, în intervalul orar 15,00-15,30, în vederea confirmării nominalizării aferente zilei D transmise de UR, OTS verifică încadrarea cantităților nominalizate în fiecare punct de intrare și de ieșire în/din SNT în capacitatea rezervată de către UR în punctele respective și, dacă este cazul, procedează la suplimentarea capacității rezervate de către UR, în conformitate cu prevederile art. 51.(3) OTS comunică UR nivelul nominalizărilor confirmate. (la 19-09-2018, Capitolul IV a fost completat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 50Abrogat. (la 19-09-2018, Articolul 50 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Titlu abrogat (la 01-12-2015, Titlul secț. de dupa art. 50 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 51(1) În situația în care cantitatea de gaze naturale nominalizată de un UR într-un punct de intrare/ieșire în/din SNT depășește capacitatea rezervată de acel UR în punctul respectiv, OTS verifică dacă suma cantităților de gaze naturale nominalizate de către toți UR în acel punct de intrare/ieșire în/din SNT se încadrează în capacitatea tehnică a acestuia și:a) suplimentează capacitatea rezervată de respectivul UR în acel punct de intrare/ieșire până la nivelul cantității nominalizate, în situația în care suma cantităților de gaze naturale nominalizate de către toți UR în punctul de intrare/ieșire în/din SNT respectiv se încadrează în capacitatea tehnică a acestuia respectiv;b) suplimentează capacitatea rezervată de respectivul UR în acel punct de intrare/ieșire până la nivelul cantității rezultate în urma aplicării principiului pro rata cu capacitățile rezervate asupra cantităților de gaze naturale aferente tuturor UR ale căror nominalizări depășesc capacitățile rezervate de aceștia în punctul respectiv.(2) Nominalizările/Renominalizările transmise de un UR care depășesc capacitatea rezervată se înregistrează de către OTS numai în situația în care acestea se încadrează în capacitatea tehnică disponibilă.(3) Suplimentarea, în condițiile prevăzute la alin. (1), a capacității rezervate este obligatorie pentru UR și OTS și se acordă la sfârșitul fiecărui ciclu de nominalizare/renominalizare pentru ziua D pe baza nominalizării/renominalizării confirmate. UR nu poate renunța la respectiva capacitate zilnică suplimentară ce depășește capacitatea rezervată de UR într-un punct virtual de intrare/ieșire în/din SNT. (la 17-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 51 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) (4) Pentru capacitatea suplimentară rezultată în condițiile alin. (1) se percepe tariful de rezervare de capacitate pentru prestarea serviciului de transport ferm pe zi, în vigoare la data aprobării nominalizării.(5) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică punctelor de interconectare transfrontalieră. (la 05-03-2021, Alineatul (5) din Articolul 51 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 13 din 3 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 05 martie 2021 ) (la 01-12-2015, Art. 51 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 52(1) UR notifică în PVT tranzacțiile efectuate atât pentru echilibrarea individuală a portofoliului propriu, cât și în scop comercial. (la 19-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 52 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (2) Odată confirmate de către OTS, tranzacțiile notificate de către UR și/sau de către operatorii piețelor centralizate de gaze naturale în PVT sunt considerate angajamente ferme ale acestora, urmând a fi luate în considerare de către OTS în cadrul proceselor de nominalizare, renominalizare, alocare și calcul al dezechilibrelor zilnice finale înregistrate de respectivii UR. (la 17-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 52 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) (3) Tranzacțiile notificate în PVT sunt luate în considerare de către OTS în conformitate cu relația:NOM(I) + T(C) = NOM(E) + T(V),unde:– NOM(I) - reprezintă nominalizarea confirmată pe puncte de intrare în SNT a unui UR;– NOM(E) - reprezintă nominalizarea confirmată pe puncte de ieșire din SNT a unui UR;– T(C) - reprezintă notificarea în PVT a unei tranzacții de cumpărare efectuate de un UR;– T(V) - reprezintă notificarea în PVT a unei tranzacții de vânzare efectuate de un UR. (la 17-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 52 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) NOM(I) + T(C) = NOM(E) + T(V),unde:– NOM(I) - reprezintă nominalizarea pe puncte de intrare în SNT a unui UR;– NOM(E) - reprezintă nominalizarea pe puncte de ieșire din SNT a unui UR;– T(C) - reprezintă notificarea în PVT a unei tranzacții de cumpărare efectuată de un UR;– T(V) - reprezintă notificarea în PVT a unei tranzacții de vânzare efectuată de un UR.(4) Abrogat. (la 10-04-2018, Alineatul (4) din Articolul 52 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 69 din 4 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 aprilie 2018 ) (5) Abrogat. (la 17-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 52 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) (5^1) Responsabilitatea executării tranzacțiilor notificate în PVT și confirmate de către OTS revine exclusiv celor doi UR implicați în tranzacția respectivă. (la 10-04-2018, Articolul 52 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 69 din 4 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 aprilie 2018 ) (6) Respingerea/Modificarea de către OTS a nominalizărilor și renominalizărilor în punctele de interconectare cu sistemele de transport adiacente și în alte puncte decât punctele de interconectare se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz. (la 17-12-2018, Alineatul (6) din Articolul 52 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 )  +  Articolul 53Abrogat. (la 19-09-2018, Articolul 53 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 54Abrogat. (la 19-09-2018, Articolul 54 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 55În intervalul 16,30-17,30, OTS analizează informațiile transmise de UR și:a) în situația în care, în urma tranzacțiilor notificate în PVT, suma cantităților de gaze naturale nominalizate de UR la toate punctele de intrare în SNT la care aceștia au rezervat capacitate plus cantitatea achiziționată în urma încheierii de tranzacții în PVT este egală cu suma cantităților de gaze naturale nominalizate în toate punctele de ieșire din SNT la care UR au rezervat capacitate plus cantitatea vândută în urma încheierii de tranzacții în PVT, OTS comunică UR nivelul și structura nominalizărilor aprobate pentru ziua D aferente portofoliilor individuale, această comunicare constituind acceptul OTS cu privire la cantitățile de gaze naturale aferente UR respectiv, pentru care va presta serviciul de transport în ziua D;b) în situația în care, în urma tranzacțiilor notificate în PVT, suma cantităților de gaze naturale nominalizate de UR în toate punctele de intrare în SNT la care aceștia au rezervat capacitate plus cantitatea achiziționată în urma încheierii de tranzacții în PVT este diferită de suma cantităților de gaze naturale nominalizate la toate punctele de ieșire din SNT la care UR au rezervat capacitate plus cantitatea vândută în urma încheierii de tranzacții în PVT, OTS va aproba nominalizarea UR prin ajustarea valorii celei mai mari la nivelul valorii celei mai mici, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (6), și va comunica UR nivelul și structura nominalizărilor aprobate pentru ziua D aferente portofoliilor individuale;c) în cazul în care UR nu transmit notificări de tranzacționare, OTS va aproba nominalizarea UR prin ajustarea valorii celei mai mari la nivelul valorii celei mai mici, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (6), și va comunica UR nivelul și structura nominalizărilor aferente portofoliilor individuale astfel aprobate pentru ziua D. (la 19-09-2018, Articolul 55 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Procedura de renominalizare (la 01-12-2015, Titlul secț. "Procedura de renominalizare" a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 56(1) Renominalizarea reprezintă o declarație asumată de UR, adusă la cunoștința OTS, prin care UR modifică nominalizarea confirmată și care, pentru a fi pusă în aplicare, trebuie confirmată de către OTS.(2) În cadrul procedurii de renominalizare, OTS ia în considerare ultima nominalizare/renominalizare transmisă de către UR pentru ziua gazieră D și care a fost efectuată în termenele prevăzute la alin. (3).(3) Un ciclu de renominalizare începe la fiecare oră fixă din intervalul orar 18,00 din ziua D-1 până la 04,00 ziua D. Renominalizările sunt efectuate pentru tot intervalul orar rămas până la sfârșitul zilei gaziere și sunt luate în considerare la două ore de la finalul ciclului orar de renominalizare.(4) Pentru toate ciclurile de renominalizare, OTS acceptă doar valori pentru orele rămase, inclusiv pentru renominalizările efectuate în cursul zilei gaziere.(5) O renominalizare confirmată devine nominalizare confirmată. (la 19-09-2018, Articolul 56 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Abrogat (la 01-12-2015, Titlul secț. de după art. 56 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 57Abrogat. (la 19-09-2018, Articolul 57 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 37, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Renominalizarea în punctele de intrare din perimetrele de producție (la 19-09-2018, Secțiunea Renominalizarea în punctele de intrare din perimetrele de producție a fost introdusă de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 57^1(1) Un ciclu de renominalizare începe la fiecare oră din intervalul orar 18,00 din ziua D-1 până la 04,00 ziua D. Renominalizările sunt efectuate pentru tot intervalul orar rămas până la sfârșitul zilei gaziere și sunt luate în considerare la două ore de la finalul respectivului ciclu de renominalizare.(2) UR poate să își modifice nominalizarea prin transmiterea către OTS a unei renominalizări.(3) Pentru toate ciclurile de renominalizare, OTS acceptă doar valori pentru orele rămase, inclusiv pentru cele efectuate în cursul zilei gaziere. (4) În urma primirii renominalizării, OTS va transmite un mesaj de confirmare a înregistrării acesteia în platforma informațională a OTS.(5) În scopul dispecerizării SNT, producătorii au obligația de a transmite în ziua D-1 către dispeceratul OTS nivelul prognozat al producției pentru ziua D defalcat pe puncte fizice de intrare din perimetre de producție. Aceste informații sunt corelate cu valoarea nominalizării efectuate pentru ziua D în punctul virtual aferent producătorului respectiv.(6) Pe parcursul zilei D producătorii pun la dispoziția dispeceratului OTS valorile orare măsurate în timp real pentru stațiile care au SCADA, iar pentru celelalte o estimare a valorilor orare actualizate. (la 19-09-2018, Capitolul IV a fost completat de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Renominalizarea în punctele de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană (la 19-09-2018, Secțiunea Renominalizarea în punctele de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană a fost introdusă de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 57^2(1) Un ciclu de renominalizare începe la fiecare oră din intervalul orar 18,00 din ziua D-1 până la ora 04,00 ziua D.(2) Renominalizările sunt efectuate pentru tot intervalul orar rămas până la sfârșitul zilei gaziere, sunt comunicate OTS cu respectarea cerințelor de conținut prevăzute la art. 49^2 alin. (3) și sunt luate în considerare la două ore de la finalul ciclului orar de renominalizare.(3) Într-un interval de 30 de minute de la încheierea fiecărui ciclu de renominalizare, OTS desfășoară succesiv activitățile prevăzute la art. 49^2 alin. (4) în vederea procesării renominalizărilor primite.(4) Pentru toate ciclurile de renominalizare, OTS acceptă doar valori pentru orele rămase, inclusiv pentru cele efectuate în cursul zilei gaziere. (la 19-09-2018, Capitolul IV a fost completat de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Renominalizarea în punctele de ieșire spre SD (la 19-09-2018, Secțiunea Renominalizarea în punctele de ieșire spre SD a fost introdusă de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 57^3 (1) Un ciclu de renominalizare începe la fiecare oră din intervalul orar 18,00 și până în ziua D, ora 04,00. (2) Renominalizările sunt efectuate pentru tot intervalul orar rămas până la sfârșitul zilei gaziere și sunt luate în considerare la două ore de la finalul ciclului orar de renominalizare. Pentru toate ciclurile de renominalizare, OTS acceptă doar valori pentru orele rămase, inclusiv pentru cele efectuate în cursul zilei gaziere. Pentru acestea doar valorile pentru orele rămase sunt procesate.(3) În urma primirii renominalizării, OTS transmite un mesaj de confirmare a înregistrării acesteia în platforma informațională a OTS.(3^1) OTS transmite OD ultima renominalizare confirmată pentru UR racordați la SD aferent. (la 06-08-2019, Articolul 57^3 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 170 din 24 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 06 august 2019 ) (4) În scopul furnizării informațiilor privind intrările și ieșirile UR din timpul zilei, OTS transmite OD racordat la SNT, în ziua D, la ora 11,30 și 19,30, cantitățile măsurate la ora 11,00 și 19,00 în punctele fizice de la interfața SNT/SD. Informația este transmisă în unități de energie, la calculul căreia se folosește cea mai recentă putere calorifică superioară din platforma informațională a OTS (D sau D-1).(5) În termen de o oră de la primirea informațiilor prevăzute la alin. (4), operatorul SD racordat la SNT transmite OTS defalcarea pe UR a acestor cantități utilizând următoarele informații:a) cantitățile măsurate la clienții finali la care măsurarea se face în cursul zilei, agregate pentru fiecare UR;b) cantitățile estimate de către OD a fi fost consumate de către clienții finali din portofoliul fiecărui UR, client al OD, la care măsurarea nu se face în cursul zilei. Estimarea se realizează pentru fiecare UR în parte pe baza următoarelor elemente:(i) profilelor de consum specifice fiecărei categorii de clienți finali;(ii) structurii portofoliului de clienți finali ai fiecărui UR.(6) În situația în care un SD este conectat la alt SD racordat la SNT, operatorul SD din aval transmite operatorului SD racordat la SNT același tip de informații, conform celor prevăzute la alin. (5).(7) De două ori pe zi, la ora 13,00 și 21,00, OTS pune informațiile prevăzute la alin. (5) la dispoziția UR prin intermediul platformei informaționale. (la 19-09-2018, Capitolul IV a fost completat de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Renominalizarea în punctele de ieșire spre CD (la 19-09-2018, Secțiunea Renominalizarea în punctele de ieșire spre CD a fost introdusă de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 57^4 (1) Un ciclu de renominalizare începe la fiecare oră din intervalul orar 18,00 din ziua D-1 până la ora 04,00 ziua D.(2) Renominalizările sunt efectuate pentru tot intervalul orar rămas până la sfârșitul zilei gaziere și sunt luate în considerare la două ore de la finalul ciclului orar de renominalizare.(3) Pentru toate ciclurile de renominalizare, OTS acceptă doar valori pentru orele rămase, inclusiv pentru cele efectuate în cursul zilei gaziere. (4) În situația în care mai mulți UR livrează gaze naturale prin același punct de ieșire către un CD, în scopul furnizării informațiilor privind intrările și ieșirile UR din timpul zilei, OTS repartizează cantitățile măsurate la ora 11,00 și 19,00 în punctele fizice de la interfața SNT/CD, pe UR, pe baza informațiilor primite de la CD. OTS transmite CD, în ziua D, la ora 11,30 și 19,30, cantitățile măsurate la ora 11,00 și 19,00 în punctele fizice de la interfața SNT/CD, în unități de energie, la calculul căreia se folosește cea mai recentă putere calorifică superioară din platforma informațională (D sau D-1). În termen de o oră de la primirea informațiilor, CD transmite OTS defalcarea pe UR a acestor cantități. În lipsa acestor informații OTS repartizează cantitatea măsurată în mod proporțional cu nominalizările confirmate. În termen de 30 de minute de la primirea informației, OTS o pune la dispoziția UR prin intermediul platformei informaționale. (la 19-09-2018, Capitolul IV a fost completat de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 58Abrogat. (la 19-09-2018, Articolul 58 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Nominalizarea intra-zilnică (la 01-12-2015, Titlul secț. "Nominalizarea intra-zilnică" a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 59Abrogat. (la 19-09-2018, Articolul 59 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Alte prevederi referitoare la procedurile de nominalizare/renominalizare (la 17-12-2018, Titlul secțiunii Alte prevederi referitoare la procedurile de nominalizare/renominalizare/NIZ a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 )  +  Articolul 60Nivelul și structura nominalizărilor/renominalizărilor confirmate se transmit de OTS către UR, în conformitate cu prevederile art. 37, sub forma unui document denumit «Confirmare nominalizare/renominalizare», întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7^1, și devin obligatorii pentru UR. (la 17-12-2018, Articolul 60 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 )  +  Articolul 61OTS va întocmi și va actualiza permanent registrul de evidență a aprobărilor/respingerilor nominalizărilor/renominalizărilor și îl va pune la dispoziția AC, ori de câte ori este solicitat (la 19-09-2018, Articolul 61 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 62(1) UR trebuie să accepte o reducere temporară a nominalizării/renominalizării confirmate în următoarele cazuri:a) în cazul în care OTS nu acceptă gazele naturale care urmau să fie livrate de UR în SNT din cauza faptului că acestea nu îndeplinesc cerințele minime de calitate prevăzute de legislația în vigoare;b) în cazul în care OÎ, OD sau CD nu acceptă gazele naturale care urmau să fie livrate UR din cauza faptului că acestea nu îndeplinesc cerințele minime de calitate prevăzute de legislația în vigoare.(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), OTS nu este obligat la plata tarifelor pentru neasigurarea capacității rezervate prevăzute la art. 101.(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), UR are dreptul să solicite și să primească sumele aferente prejudiciului creat, în conformitate cu prevederile contractuale. (la 19-09-2018, Articolul 62 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Facilitatea de transfer de gaze naturale  +  Articolul 63Abrogat. (la 19-09-2018, Articolul 63 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 64Abrogat. (la 19-09-2018, Articolul 64 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Procedura de alocare (la 01-12-2015, Titlul secț. de după art. 64 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 65(1) Alocarea reprezintă atribuirea de către OTS pentru fiecare UR în parte a cantităților de gaze naturale, exprimate în unități de energie, în punctele de intrare/ieșire în/din SNT, conform prevederilor Codului rețelei.(2) Procesul de alocare se desfășoară zilnic și lunar. (la 01-12-2015, Art. 65 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. ) Alocarea zilnică (la 01-12-2015, Titlul secț. de după art. 65 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 66(1) OTS efectuează alocarea zilnică în ziua D + 1 pentru ziua D, pentru fiecare UR în parte, în scopul calculării dezechilibrului aferent zilei D.(2) OTS efectuează alocarea zilnică utilizând datele referitoare la cantitățile de gaze naturale măsurate la toate punctele de intrare/ieșire în/din SNT, informațiile de la operatorii sistemelor de distribuție și nominalizările/renominalizările confirmate pentru ziua gazieră D. (la 19-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 66 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (3) OTS afișează în ziua D+1, până la ora 14,30, pentru fiecare UR, datele privind alocarea și nivelul dezechilibrului zilnic al acestuia pentru ziua D, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2). (la 19-09-2018, Alineatul (3) din Articolul 66 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (4) Datele privind alocarea pentru fiecare UR sunt defalcate, în mod obligatoriu, pe fiecare punct virtual de intrare/ieșire în/din SNT la care au fost alocate cantități de gaze naturale acelui UR, după cum urmează: a) cantitățile alocate direct UR;b) cantitățile alocate UR prin intermediul partenerilor acestuia din respectivul punct de intrare/ieșire în/din SNT, defalcate pe fiecare partener al UR, respectiv pe fiecare UR client al OÎ. (la 18-04-2019, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 66 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 2, Articolul 6 din ORDINUL nr. 52 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 18 aprilie 2019 ) (la 19-09-2018, Alineatul (4) din Articolul 66 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Alocarea la punctele de intrare în SNT a cantităților de gaze naturale livrate din perimetrele de producție (la 01-12-2015, Titlul secț. de după art. 66 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 67(1) În vederea efectuării alocării în punctele virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producție, fiecare producător/operator terț transmite către OTS, până la ora 10,00 a zilei gaziere D+1, următoarele informații referitoare la livrările efectuate în ziua gazieră D:a) volumele măsurate pe fiecare punct fizic de intrare în SNT din perimetrele de producție aferente producătorului respectiv;b) puterea calorifică superioară aferentă gazelor naturale livrate în fiecare punct fizic de intrare în SNT din perimetrele de producție aferente producătorului respectiv. (la 19-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 67 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (2) În intervalul orar 10,00-10,30 al zilei gaziere D+1, OTS derulează următoarele procese:a) calculează cantitatea de energie pentru ziua gazieră D, aferentă fiecărui punct virtual de intrare în SNT, pe baza informațiilor prevăzute la alin. (1);b) alocă producătorilor cantitățile calculate la lit. a) după cum urmează:(i) în cazul punctelor în care un singur producător UR predă gaze, cantitatea măsurată este alocată acestuia;(ii) în cazul punctelor de intrare în SNT în care mai mulți producători predau gaze, cantitatea măsurată este alocată fiecărui producător pe baza informațiilor primite de la producătorul/operatorul terț. În situația în care producătorul/operatorul terț nu transmite aceste informații, OTS alocă cantitatea măsurată pe baza principiului pro rata cu nominalizarea;c) OTS verifică dacă diferența dintre suma cantităților măsurate și nominalizarea aferentă punctului virtual respectiv adăugată la valoarea curentă a contului OBA nu depășește limita OBA convenită prin acordul de interconectare;d) dacă limita OBA nu este depășită, OTS va face alocarea la nivelul cantității nominalizate. Diferența dintre nominalizare și măsurare este contabilizată în OBA; e) dacă limita OBA este depășită - procedura pe bază de OBA se suspendă, iar OTS alocă la nivelul cantității măsurate. Procedura de alocare pe bază de OBA va fi reluată începând cu ziua gazieră în care se asigură încadrarea în limita OBA;f) OTS afișează pe site-ul propriu limita OBA și cantitatea contabilizată în OBA pe care o actualizează permanent. (la 19-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 67 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (3) Abrogat. (la 19-09-2018, Alineatul (3) din Articolul 67 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (4) Până la ora 10,30, în ziua D+1, OTS informează producătorii cu privire la cantitatea de gaze naturale alocată, aferentă zilei D (la 19-09-2018, Alineatul (4) din Articolul 67 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (5) Abrogat. (la 19-09-2018, Alineatul (5) din Articolul 67 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 48, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (la 01-11-2016, Articolul 67 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 75 din 28 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 31 octombrie 2016 ) Alocarea la punctele de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană (la 19-09-2018, Titlul secț. de după art. 67 a fost modificată de Punctul 49, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 68(1) În vederea efectuării alocării în punctele de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană, fiecare OÎ transmite către OTS, până la ora 10,00 a zilei gaziere D+1, următoarele informații referitoare la livrările efectuate în ziua gazieră D:a) volumele măsurate în fiecare punct fizic de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare operate de către respectivul OÎ;b) puterea calorifică superioară aferentă gazelor naturale livrate în fiecare punct fizic de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană operate de către respectivul OÎ. (la 19-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 68 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (2) În intervalul orar 10,00-10,30 al zilei gaziere D+1, OTS calculează cantitatea de energie aferentă fiecărui punct virtual de intrare/ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană, pe baza informațiilor prevăzute la alin. (1). (la 19-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 68 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (3) Abrogat. (la 19-09-2018, Alineatul (3) din Articolul 68 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 51, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (4) OTS verifică dacă diferența dintre suma cantităților măsurate și nominalizarea aferentă punctului virtual respectiv adăugată la valoarea curentă a contului OBA nu depășește limita OBA convenită prin acordul de interconectare, iar cantitățile sunt alocate după cum urmează:a) dacă limita OBA nu este depășită, OTS va face alocarea la nivelul cantității nominalizate. Diferența dintre nominalizare și măsurare este contabilizată în OBA;b) Dacă limita OBA este depășită, părțile convin de comun acord extinderea limitei pentru o perioadă de timp cât mai scurtă, cu condiția ca această extindere să nu afecteze funcționarea în condiții de siguranță a SNT, iar alocările sunt egale cu nominalizările UR confirmate. Regularizarea ulterioară a diferențelor dintre cantitatea alocată și cea măsurată va fi făcută în conformitate cu acordul de interconectare încheiat între OTS și OÎ; (la 17-12-2018, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 68 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) (la 19-09-2018, Alineatul (4) din Articolul 68 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 52, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (5) OTS afișează pe site-ul propriu limita OBA și cantitatea contabilizată în OBA pe care o actualizează permanent. (la 19-09-2018, Alineatul (5) din Articolul 68 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 53, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (la 01-11-2016, Articolul 68 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 75 din 28 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 31 octombrie 2016 ) Alocarea la punctele de interconectare transfrontalieră (la 01-12-2015, Titlul secț. de dup art. 68 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 69(1) În punctele de interconectare Medieșu Aurit - Isaccea și Isaccea 1 alocarea zilnică este efectuată de către OTS cu respectarea prevederilor acordurilor de interconectare încheiate între Societatea Națională de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Mediaș din România și OTS din Ucraina.(2) Până la finalizarea acordului de interconectare pentru punctul de interconectare Medieșu Aurit - Isaccea rezervarea de capacitate se transferă în punctul de interconectare Isaccea 1. (la 07-02-2020, Articolul 69 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 15 din 5 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 07 februarie 2020 )  +  Articolul 69^1În punctul de interconectare Csanadpalota -Ungaria alocarea zilnică este efectuată de către OTS cu respectarea prevederilor acordului de interconectare încheiat între S.N.T.G.N. Transgaz - S.A. din România și FGSZ Zrt. din Ungaria. (la 19-09-2018, Articolul 69^1 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 69^2În punctul de interconectare Ungheni alocarea zilnică este efectuată de către OTS cu respectarea prevederilor acordului de interconectare încheiat între S.N.T.G.N. Transgaz - S.A. din România și VESTMOLDTRANSGAZ din Republica Moldova. (la 19-09-2018, Articolul 69^2 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 57, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 69^3În punctul de interconectare Ruse-Giurgiu, alocarea zilnică este efectuată de către OTS cu respectarea prevederilor acordului de interconectare încheiat între S.N.T.G.N. Transgaz - S.A. din România și BULGARTRANSGAZ din Bulgaria. (la 19-09-2018, Capitolul IV a fost completat de Punctul 58, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 70Abrogat. (la 01-12-2015, Art. 70 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. ) Alocarea la punctele de ieșire spre sisteme de distribuție (la 01-12-2015, Titlul secț. de după art. 70 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 71În ziua gazieră D+1, până la ora 11,30, OTS comunică OD următoarele informații:a) cantitățile de gaze naturale măsurate în punctele de ieșire din SNT spre sistemele de distribuție, exprimate în unități de volum, respectiv mii Smc, rotunjite prin scădere la trei zecimale, denumirea UR ale căror nominalizări/renominalizări au fost confirmate pentru acele puncte de ieșire;b) valorile puterilor calorifice superioare aferente acestora pentru ziua gazieră D, exprimate în MWh/mc, rotunjite la șase zecimale, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2);c) în cazul în care OTS nu introduce în platforma operațională valorile puterilor calorifice superioare aferente zilei gaziere D până la ora 11,30 a zilei gaziere D+1, acesta va notifica OD, prin intermediul aceleiași platforme, asupra utilizării în procesul de alocare a valorilor puterilor calorifice superioare din ziua gazieră D-1. (la 19-09-2018, Articolul 71 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 59, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 71^1(1) În situația în care măsurarea nu se poate realiza din cauze tehnice sau în situația în care nu sunt respectate cerințele art. 71, alocarea zilnică se efectuează de către OTS pe baza principiului «alocare = nominalizare confirmată», eventualele diferențe constatate la momentul remedierii problemelor tehnice urmând a fi regularizate ulterior. (la 19-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 71^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 60, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (2) OTS notifică OD, prin intermediul platformei informaționale, atât asupra imposibilității realizării măsurărilor din cauze tehnice, cât și asupra valorilor finale introduse în platformă. (la 01-12-2015, Art. 71^1 a fost introdus de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 71^2OTS ia măsurile necesare astfel încât pentru zilele declarate oficial zile libere să transmită informațiile conform art. 71 către OD, iar aceștia iau măsurile necesare pentru prelucrarea și transmiterea către OTS a datelor, conform prevederilor art. 71^3 și 71^4. (la 01-12-2015, Art. 71^2 a fost introdus de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 71^3(1) OD efectuează alocarea pe fiecare UR pentru livrările operate prin rețelele proprii de distribuție în baza informațiilor transmise de OTS către OD în conformitate cu prevederile art. 71 referitoare la punctele de ieșire din SNT spre SD.(2) În termen de două ore de la primirea informațiilor prevăzute la art. 71, OD efectuează alocarea pentru fiecare UR prin utilizarea:a) nivelurilor cantitative măsurate pentru clienții finali din portofoliul UR la care citirea mijloacelor de măsurare se face zilnic. În situația în care măsurarea zilnică nu este disponibilă din cauze tehnice, OD iau în considerare ultimele informații referitoare la cantitatea zilnică măsurată, înregistrată în evidențele OD;b) nivelurilor cantitative estimate a fi consumate de către clienții finali din portofoliul fiecărui UR la care măsurarea nu se face zilnic, determinate pentru fiecare UR în parte pe baza următoarelor elemente:(i) profilelor de consum elaborate de OD pentru clienții finali aflați în portofoliul UR;(ii) structurii portofoliului de clienți finali ai fiecărui UR.(3) Profilele de consum elaborate de OD, actualizate la nivelul anului gazier respectiv, sunt puse la dispoziția UR și a OTS prin publicarea pe pagina proprie de internet a OD și se utilizează pentru toți UR care nominalizează cantități de gaze naturale la ieșirea spre SD. (la 06-08-2019, Alineatul (3) din Articolul 71^3 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDINUL nr. 170 din 24 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 06 august 2019 ) (4) În perioada 1 mai 2019-30 iunie 2020, până la ora 13,00, producătorii de energie termică au obligația de a transmite OD și furnizorului propriu cantitatea estimată de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației. (la 20-03-2020, Alineatul (4) din Articolul 71^3 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDINUL nr. 23 din 18 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 ) (la 19-09-2018, Articolul 71^3 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 71^4(1) În perioada 1 mai 2019-30 iunie 2020, în vederea derulării procesului de alocare efectuat de OTS, OD au obligația să transmită către OTS și UR, în ziua D+1, până la ora 14,00, informațiile referitoare la cantitățile alocate fiecărui UR în ziua D, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2), cu menționarea distinctă a cantităților alocate în baza citirilor zilnice la clienții finali și a cantităților alocate în baza profilelor de consum. OD are obligația să transmită UR și OTS atât consumul total, cât și consumul defalcat la nivel de categorie de client, respectiv CC, PET și NC, avut în vedere la alocarea zilnică.(2) Datele prevăzute la alin. (1) se transmit UR până la ora 13,30. În cazul în care UR nu este de acord cu defalcarea efectuată de OD in conformitate cu prevederile alin. (1), UR transmite OD, în decurs de 15 minute de la primirea informațiilor, defalcarea datelor la nivel de categorie de client, iar consumul total transmis de UR trebuie să fie egal cu cel comunicat de OD. Lipsa transmiterii datelor de către UR constituie acceptare tacită. (la 20-03-2020, Articolul 71^4 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din ORDINUL nr. 23 din 18 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 )  +  Articolul 71^5Abrogat. (la 19-09-2018, Articolul 71^5 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 63, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 71^6În cazul în care OD se află în imposibilitatea de a transmite către OTS alocările prevăzute la art. 71^4 până la ora 14,00 în ziua D + 1 pentru ziua D, cantitățile măsurate vor fi alocate și comunicate UR, de către OTS, la nivelul nominalizărilor UR confirmate. Regularizarea ulterioară a diferențelor dintre cantitatea alocată și cea distribuită va fi făcută în conformitate cu acordul de interconectare încheiat între OTS și OSD și cu Metodologia de regularizare a diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite, elaborată de ANRE. (la 07-02-2020, Articolul 71^6 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 15 din 5 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 07 februarie 2020 )  +  Articolul 71^7În situația în care un SD este conectat la alt SD racordat la SNT, operatorul SD din aval transmite operatorului SD racordat la SNT informațiile prevăzute la art. 71^3 alin. (2) lit. a) și b), la termenele prevăzute în acordurile de interconectare SD-SD, astfel încât operatorul SD racordat la SNT să respecte termenul prevăzut la art. 71^4. (la 19-09-2018, Capitolul IV a fost completat de Punctul 64, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Alocarea la punctele de ieșire spre CD (la 01-12-2015, Titlul secț. de după art. 71^6 a fost introdus de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 72În ziua gazieră D+1, OTS comunică CD, conform acordului prevăzut la art. 25^4 alin. (2), până la ora 10,00, cantitățile de gaze naturale măsurate în punctele de ieșire din SNT spre CD, exprimate în unități de volum, respectiv mii Smc, rotunjite prin scădere la trei zecimale, și până la ora 11,30 valorile puterilor calorifice superioare aferente acestora pentru ziua gazieră D, exprimate în MWh/mc sau GJ/mc, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2). (la 19-09-2018, Articolul 72 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 72^1În situația în care măsurarea nu se poate realiza din cauze tehnice sau în situația în care nu sunt respectate cerințele art. 72, alocarea zilnică se efectuează de către OTS pe baza principiului «alocare = nominalizare confirmată», eventualele diferențe constatate la momentul remedierii problemelor tehnice urmând a fi regularizate ulterior. (la 19-09-2018, Articolul 72^1 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 72^2OTS ia măsurile necesare astfel încât pentru zilele declarate oficial zile libere să transmită informațiile conform art. 72 către CD, iar aceștia iau măsurile necesare pentru prelucrarea și transmiterea către OTS a datelor, conform prevederilor art. 72^4 și 72^5. (la 01-12-2015, Art. 72^2 a fost introdus de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 72^3În vederea derulării procesului de alocare efectuat de OTS, CD au obligația să transmită către OTS, în ziua D+1 până la ora 14,00, informațiile referitoare la cantitățile alocate fiecărui UR în ziua D, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2). (la 19-09-2018, Articolul 72^3 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 67, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Notă
  Potrivit pct. 4 al art. 6 din ORDINUL nr. 35 din 27 februarie 2019, pentru perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, articolul 72^3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Articolul 72^3În vederea derulării procesului de alocare efectuat de OTS, CD au obligația sa transmită către OTS, în ziua D+1 până la ora 14,00, informațiile referitoare la cantitățile alocate fiecărui UR în ziua D, defalcate pe tipul de gaze import/intern, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2).”
  Punctul 4 al art. 6 din ORDINUL nr. 35 din 27 februarie 2019 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 47 din 29 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 martie 2019, astfel încât modificarea de mai sus nu își mai produce efectele.
   +  Articolul 72^4(1) Alocarea se efectuează de către OTS pe baza măsurătorilor zilnice la punctele de ieșire aflate la interfața OTS-CD.(2) În cazul în care un singur UR livrează gaze naturale către CD, întreaga cantitate măsurată se alocă de către OTS acestuia. (la 01-12-2015, Art. 72^4 a fost introdus de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 72^5În situația în care mai mulți UR livrează gaze naturale prin același punct de ieșire către un CD, întreaga cantitate măsurată va fi alocată de către CD, conform acordurilor încheiate cu UR. În caz contrar, OTS efectuează alocarea în mod proporțional cu nominalizările confirmate pentru UR (pro rata). (la 19-09-2018, Articolul 72^5 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 68, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Notă
  Potrivit pct. 5 al art. 6 din ORDINUL nr. 35 din 27 februarie 2019, pentru perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, articolul 72^5 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Articolul 72^5(1) În situația în care mai mulți UR livrează gaze naturale prin același punct de ieșire către CD, întreaga cantitate măsurată va fi alocată de către CD, conform acordurilor încheiate cu UR.(2) În situația în care CD nu realizează alocările conform prevederilor alin. (1), OTS efectuează alocarea pentru fiecare UR, defalcată pe tipul de gaze import/intern, în mod proporțional cu nominalizările confirmate (pro rata).Punctul 5 al art. 6 din ORDINUL nr. 35 din 27 februarie 2019 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 47 din 29 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 martie 2019, astfel încât modificarea de mai sus nu își mai produce efectele”.
  Abrogată. (la 19-09-2018, Secțiunea Alocarea la punctele de ieșire din SNT a cantităților de gaze naturale livrate în depozitele de înmagazinare subterană de la Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 69, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 73Abrogat. (la 19-09-2018, Articolul 73 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 69, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Alocarea lunară (la 01-12-2015, Titlul secț. de după art. 73 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 74(1) OTS efectuează alocarea lunară finală până cel târziu în data de 13 a lunii următoare (M+1) lunii (M) în care a prestat serviciul de transport, pentru fiecare UR în parte, în scopul cuantificării serviciului de transport gaze naturale prestat de OTS. (la 05-12-2019, Alineatul (1) din Articolul 74 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 215 din 5 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 05 decembrie 2019 ) (2) Alocarea lunară finală este egală cu suma alocărilor zilnice determinate în conformitate cu prevederile art. 66, care se ajustează cu eventualele corecții provenite din erori ale sistemelor de măsurare, convenite cu operatorii sistemelor adiacente pe baza analizării descărcărilor datelor din sisteme de măsurare - valori măsurate, jurnale de configurare, jurnale de alarme și evenimente, comunicate conform prevederilor alin. (3).(3) Toate corecțiile vor fi comunicate către toți operatorii sistemelor adiacente până la data de 8 a lunii M+1 pentru luna M, urmând ca distribuitorul să finalizeze alocarea lunară până în data de 11 a lunii M+1 pentru luna M.(4) Diferențele dintre cantitățile lunare distribuite și alocarea lunară finală se determină în conformitate cu Metodologia de regularizare a diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite, elaborată de ANRE. (la 07-02-2020, Alineatul (4) din Articolul 74 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 15 din 5 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 07 februarie 2020 ) (5) OTS informează UR asupra tuturor corecțiilor convenite cu operatorii sistemelor adiacente, survenite pe parcursul întregii luni, și asupra alocărilor lunare finale, prin intermediul notificărilor introduse în platforma informațională. (la 19-09-2018, Articolul 74 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 70, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 75(1) Cantitățile de gaze naturale care au făcut obiectul livrărilor în luna M sunt asumate de către OTS și producători/OD/CD/OÎ prin semnarea proceselor-verbale prevăzute în anexa nr. 9 la prezentul cod.(2) În vederea parcurgerii procesului de alocare lunară finală, OTS transmite către OD/CD, respectiv primește de la producători/OÎ, în primele două zile lucrătoare ale lunii M+1, cantitățile de gaze naturale precizate în procesele-verbale prevăzute în anexa nr. 9, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2). (la 19-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 75 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (3) OTS recurge la efectuarea descărcărilor lunare a tuturor sistemelor de măsurare, constată eventualele diferențe sau disfuncționalități de măsurare, elaborează algoritmii de calcul pentru corecția diferențelor/disfuncționalităților constatate, convine asupra acestora cu operatorii sistemelor adiacente, cărora le pune la dispoziție aceste descărcări, și retransmite procesele-verbale întocmite conform alin. (2) modificate corespunzător până în data de 8 a lunii M+1. Convenirea corecțiilor constatate, retransmiterea proceselor-verbale și efectuarea de către producători/OD/CD/OÎ a alocărilor cantităților de gaze naturale aferente zilelor pentru care au existat corecții se vor finaliza până în data de 11 a lunii M+1, ora 12,00. (la 19-09-2018, Alineatul (3) din Articolul 75 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (4) Începând cu data de 8 a lunii M+1, platforma informațională a OTS este deschisă, facilitând procesul de alocare finală de către producători/OD/CD/OÎ.(5) În cazul în care există divergențe între OTS și operatorii sistemelor adiacente în ceea ce privește cantitățile de gaze naturale măsurate și/sau corecțiile constatate cu ocazia descărcărilor lunare, iar aceste divergențe nu sunt soluționate până la termenul stabilit la alin. (3), alocarea finală afișată în conformitate cu prevederile alin. (5) este egală cu alocarea inițială, iar cantitățile de gaze naturale aflate în divergență vor fi regularizate la momentul soluționării divergenței, respectiv la momentul convenirii asupra valorilor corectate.(6) Abrogat. (la 19-09-2018, Alineatul (6) din Articolul 75 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 72, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (7) În data de 14 a lunii M+1, ora 12,00, OTS, în baza alocării lunare finale, determinată conform prevederilor art. 74, semnează împreună cu UR procesele-verbale prevăzute în anexa nr. 9 și emite facturile lunare conform art. 105 alin. (1) lit. b). (la 19-09-2018, Alineatul (7) din Articolul 75 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 73, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 76Abrogat. (la 01-12-2015, Art. 76 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. ) Managementul congestiilor în SNT  +  Articolul 77(1) Capacitatea aprobată, dar neutilizată de către UR poate face obiectul:a) returnării la OTS potrivit prevederilor art. 78;b) transferului dreptului de utilizare a capacității rezervate, potrivit prevederilor art. 79; (la 17-12-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 77 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) c) transferului complet al drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractul de transport aferent punctelor de intrare în SNT/contractul de transport aferent punctelor de ieșire din SNT, potrivit prevederilor art. 80; (la 17-12-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 77 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) d) retragerii de către OTS prin mecanismul de retragere «utilizează sau pierde», potrivit prevederilor art. 81.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru capacitatea rezervată în condițiile prevăzute la art. 25^1. (la 19-09-2018, Articolul 77 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Piața secundară de capacitate (la 19-09-2018, Capitolul IV a fost completat de Punctul 75, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 77^1(1) UR are dreptul să transfere către alți UR fie dreptul de utilizare a capacității rezervate, fie să transfere complet drepturile și obligațiile ce decurg din contractul de transport aferent punctelor de intrare în SNT/contractul de transport aferent punctelor de ieșire din SNT.(2) Pentru punctele de interconectare transfrontalieră transferurile prevăzute la art. 69^1 și 69^3 se vor realiza prin intermediul platformei regionale de rezervare de capacitate operate de FGSZ, iar pentru celelalte puncte de intrare/ieșire din SNT prin utilizarea unei PSC.(3) Tranzacțiile pe PSC pot fi încheiate între UR care au în derulare contracte de transport aferente punctelor de intrare în SNT/contracte de transport aferente punctelor de ieșire din SNT încheiate cu OTS.(4) Tranzacțiile pe PSC se încheie în mod independent pe punctele de intrare sau de ieșire pentru care a fost rezervată capacitate. UR care primește dreptul de utilizare a capacității poate utiliza această capacitate numai pe punctul care a făcut obiectul tranzacției.(5) Natura produselor de capacitate - fermă, întreruptibilă -tranzacționate în PPC nu se schimbă prin comercializarea acestora în cadrul PSC.(6) OTS oferă UR posibilitatea de a publica prin intermediul PSC ofertele cu privire la transferurile de capacitate.(7) În situația în care 2 UR convin asupra efectuării unui transfer de capacitate apelează la una dintre următoarele modalități de tranzacționare pe PSC:a) transferul dreptului de utilizare a capacității; b) transferul complet al drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractul de transport aferent punctelor de intrare în SNT/contractul de transport aferent punctelor de ieșire din SNT.(8) OTS aprobă transferul pe baza acelorași criterii utilizate la tranzacționarea capacității pe PPC. (la 19-09-2018, Capitolul IV a fost completat de Punctul 75, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Returnarea voluntară de capacitate  +  Articolul 78(1) UR care are încheiate contracte pentru produse de capacitate care au o durată mai mare sau egală cu o lună gazieră poate returna integral sau parțial capacitatea fermă contractată.(2) UR nu are dreptul de a tranzacționa pe PSC capacitatea care face obiectul cererii de returnare. O cerere de returnare poate fi retrasă de către UR în măsura în care capacitatea returnată nu a fost alocată altui UR, în cadrul PPC.(3) Capacitatea agregată fermă poate fi returnată doar sub formă de capacitate agregată fermă.(4) UR inițiază procesul de returnare utilizând PPC pusă la dispoziție de către OTS.(5) Confirmarea de primire a solicitării de returnare a capacității este transmisă de OTS prin intermediul PPC. Această confirmare din partea OTS nu exonerează UR de obligația de plată a capacității care face obiectul returnării.(6) OTS publică în PPC produsele de capacitate care fac obiectul returnării din partea UR. Aceste produse sunt evidențiate în PPC cu titlul «returnare».(7) Returnarea de capacitate este posibilă pentru orice zi sau zile ulterioare transmiterii confirmării de primire de către OTS a solicitării UR și poate fi efectuată pentru orice proporție din capacitatea contractată inițial.(8) Capacitatea returnată este oferită de OTS în numele UR prin PPC până în ziua D-1, ora 12,00. Capacitatea returnată care nu a putut fi vândută până în ziua D-1, ora 12,00, poate fi oferită de către UR, pe PSC.(9) Capacitatea contractată care face obiectul cererii de returnare de la un UR este alocată altor UR de către OTS astfel:a) după alocarea capacității ferme din portofoliul OTS, înregistrată ca disponibilă la punctul de intrare și/sau de ieșire unde UR a solicitat returnarea de capacitate; b) înainte de alocarea capacității retrase prin aplicarea mecanismului descris la art. 81.(10) Tariful aplicabil UR beneficiar al capacității care a făcut obiectul returnării de către UR inițiator este cel prevăzut în contractul încheiat între OTS și UR inițiator al returnării de capacitate.(11) UR inițiator își păstrează drepturile și obligațiile contractuale până la realocarea capacității returnate sau a unei părți din aceasta către UR beneficiar.(12) După realocarea către UR beneficiar, OTS și UR inițiator modifică în mod corespunzător contractul inițial astfel încât să reflecte diminuarea capacității deținute de acesta la momentul realocării cu nivelul capacității realocate către UR beneficiar. UR beneficiar este obligat să prezinte OTS garanțiile financiare de plată, conform prevederilor din contractele de transport aferente punctelor de intrare în SNT/contractele de transport aferente punctelor de ieșire din SNT.(13) În situația în care mai mulți UR optează pentru returnarea capacităților în același punct de intrare și/sau de ieșire, solicitările sunt tratate pe baza principiului «primul venit-primul servit (la 19-09-2018, Articolul 78 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 76, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Transferul dreptului de utilizare a capacității rezervate (la 19-09-2018, Titlul secțiunii Facilitatea de transfer de capacitate a fost modificat de Punctul 77, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 79(1) Un UR denumit UR inițial poate transfera, fără acordul OTS, către alt UR denumit UR beneficiar dreptul de utilizare a capacității rezervate, în integralitatea acesteia sau a unei părți din aceasta. Modalitatea de tranzacționare este aplicabilă pentru produsele de capacitate anuale, trimestriale și lunare.(2) UR beneficiar își asumă toate drepturile și obligațiile ce decurg din transferul dreptului de utilizare a capacității, cu excepția obligației de plată a capacității pentru care a obținut dreptul de utilizare.(3) UR inițial își asumă obligația de plată a capacității care a făcut obiectul transferului dreptului de utilizare către UR beneficiar. (4) În vederea transferului dreptului de utilizare, UR inițial transmite către OTS, prin intermediul PSC, informațiile privind transferul, precizând:a) datele de identificare ale contractului încheiat între UR inițial și OTS;b) punctul de intrare și/sau ieșire;c) datele de identificare ale UR beneficiar; d) cantitatea de capacitate de intrare și/sau de ieșire care face obiectul transferului;e) data de începere și, respectiv, de încheiere a perioadei de transfer;f) tipul de produs de capacitate (lunar, trimestrial, anual); g) natura capacității (fermă sau întreruptibilă). (5) OTS primește de la UR informațiile prevăzute la alin. (4) cu cel puțin două ore înainte de termenul-limită de transmitere a nominalizărilor și confirmă tranzacția, după primirea informațiilor de la ambii UR parteneri, nu mai târziu de 90 de minute după primirea informațiilor cu privire la tranzacțiile încheiate de ambele părți în tranzacție.(6) OTS are dreptul să refuze confirmarea tranzacțiilor privind transferul dreptului de utilizare a capacității, în următoarele situații:a) informațiile sunt primite de la un singur UR;b) informațiile transmise de către UR nu coincid sau informațiile transmise sunt incomplete;c) informațiile sunt transmise mai târziu de două ore înainte de termenul-limită de transmitere a nominalizărilor;d) capacitatea tranzacționată face obiectul returnării de capacitate solicitate de UR inițial.(7) OTS comunică prin PSC ambilor UR implicați în transferul dreptului de utilizare a capacității decizia sa privind refuzul confirmării tranzacțiilor. În această situație, transferul este considerat nul.(8) UR inițial și UR beneficiar au dreptul să renunțe la tranzacția confirmată, prin informarea OTS prin PSC cu privire la renunțarea tranzacției, nu mai târziu de termenul-limită de transmitere a nominalizărilor. OTS confirmă renunțarea de către părți la tranzacție doar dacă ambii UR au informat OTS cu privire la decizia acestora de renunțare.(9) În condițiile în care informarea privind decizia de renunțare este transmisă de un singur UR participant la tranzacție, OTS consideră că respectiva tranzacție își păstrează valabilitatea. În acest caz, OTS anunță decizia sa atât UR inițial, cât și UR beneficiar.(10) OTS publică pe pagina proprie de internet informații actualizate cu privire la volumul total al capacității oferite/solicitate și transferate pe piața secundară, precum și alte informații cu privire la aceste tranzacții (punctul de intrare/ieșire, tipul de capacitate etc.). Procedurile și manualul de utilizare a platformei aferente PSC vor fi publicate pe pagina proprie de internet a OTS, cu suficient timp înainte de intrarea lor în vigoare, astfel încât să permită testarea acesteia de către UR. (11) În cazul în care UR inițial nu își îndeplinește obligațiile de plată, OTS este îndreptățit să notifice atât pe UR inițial, cât și pe UR beneficiar cu privire la data încetării transferului.(12) Prevederile alin. (1) nu se aplică punctelor virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producție. (la 05-12-2019, Alineatul (12) din Articolul 79 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 215 din 5 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 05 decembrie 2019 ) (la 01-07-2019, Articolul 79 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 78, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Transferul complet al drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractul de transport aferent punctelor de intrare în SNT/contractul de transport aferent punctelor de ieșire din SNT (la 19-09-2018, Secțiunea Transferul complet al drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractul de transport aferent punctelor de intrare în SNT/contractul de transport aferent punctelor de ieșire din SNT a fost introdusă de Punctul 79, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 80(1) Un UR denumit UR inițial poate transfera, cu acordul OTS, către alt UR denumit UR beneficiar drepturile și obligațiile ce decurg din contractul de capacitate (fermă sau întreruptibilă) pentru întreaga capacitate rezervată sau pentru o parte din aceasta.(2) UR beneficiar își asumă toate drepturile și obligațiile ce decurg din transfer, inclusiv obligația de plată a capacității care face obiectul acestui transfer. OTS modifică corespunzător contractele încheiate atât cu UR inițial, cât și cu UR beneficiar. (3) Abrogat. (la 17-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 80 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) (4) În vederea efectuării transferului, UR inițial și UR beneficiar transmit către OTS câte o solicitare de transfer, care cuprinde cel puțin următoarele:a) datele de identificare ale UR beneficiar/UR inițial, după caz; b) datele de identificare ale contractului încheiat între UR inițial și OTS;c) datele de identificare ale contractului încheiat între UR beneficiar și OTS;d) punctul/punctele de intrare și/sau ieșire; e) capacitatea de intrare și/sau de ieșire care face obiectul transferului;f) data de începere și, respectiv, de încheiere a perioadei de transfer;g) tipul de produs de capacitate (lunar, trimestrial, anual); h) natura capacității (fermă, întreruptibilă). (5) UR inițial și UR beneficiar transmit OTS solicitarea privind transferul de capacitate pentru o perioadă începând cu ziua gazieră D, până cel târziu în ziua gazieră D-1, ora 12,00. Cererea de transfer de capacitate se transmite în platforma online informațională a OTS. Capacitatea de transport rezervată de către un UR, ajustată cu transferurile de capacitate efectuate de către acesta în conformitate cu prevederile prezentului alineat și ale art. 79 și confirmate de către OTS cu cel puțin două ore înainte de termenul-limită de transmitere a nominalizărilor în cursul zilei calendaristice D-1, este luată în considerare de către OTS în cadrul proceselor de nominalizare, renominalizare și calcul al depășirilor de capacitate derulate pentru perioada de transfer de capacitate prevăzută în cererea de transfer de capacitate a UR respectiv și confirmată de către OTS. (la 17-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 80 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) (5^1) UR inițial și UR beneficiar transmit OTS solicitarea privind transferul de capacitate pentru ziua gazieră D în platforma online informațională a OTS în intervalul orar 07,00-15,00 al zilei gaziere D. Capacitatea de transport rezervată de către un UR, ajustată cu transferurile de capacitate efectuate de către acesta în conformitate cu prevederile prezentului alineat și ale art. 79, este luată în considerare de către OTS în cadrul proceselor de renominalizare și calcul al depășirilor de capacitate derulate pentru ziua gazieră D. (la 17-12-2018, Articolul 80 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) (6) OTS comunică UR inițial și UR beneficiar decizia sa privind aprobarea/respingerea transferului cu cel puțin două ore înainte de termenul-limită de transmitere a nominalizărilor în cursul zilei calendaristice D-1, în cazul cererii de transfer prevăzută la alin. (5), respectiv până cel târziu la ora 17,00 a zilei calendaristice D, în cazul cererii de transfer de capacitate prevăzute la alin. (5^1). (la 17-12-2018, Alineatul (6) din Articolul 80 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) (7) OTS refuză validarea transferului de la UR inițial la UR beneficiar în condițiile în care respectiva capacitate face obiectul returnării de capacitate solicitate de UR inițial sau nivelul garanției financiare de plată constituite de UR beneficiar în favoarea OTS nu acoperă capacitatea de transport rezervată ajustată cu transferul de capacitate solicitat sau capacitatea de transport rezervată de către UR, ajustată cu transferurile de capacitate efectuate de către acesta în conformitate cu prevederile alin. (5^1) și ale art. 79, depășește capacitatea tehnică a punctului respectiv de intrare/ieșire în/din SNT. (la 17-12-2018, Alineatul (7) din Articolul 80 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) (8) Prevederile alin. (1) nu se aplică punctelor virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producție. (la 05-12-2019, Alineatul (8) din Articolul 80 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 215 din 5 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 05 decembrie 2019 ) (8^1) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care UR solicită OTS efectuarea unui transfer de capacitate de transport între punctele virtuale de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare subterane și punctele virtuale de intrare în SNT din sisteme de transport al gazelor naturale adiacente în care rezervarea de capacitate se face pe baza principiului «primul venit-primul servit», în care a rezervat capacitate de transport. (la 17-12-2018, Articolul 80 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) (9) Transferul complet al drepturilor și obligațiilor se aplică produselor de capacitate anuală, trimestrială și lunară contractate de UR inițial.(10) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care UR solicită OTS efectuarea unui transfer de capacitate de transport rezervată între punctele virtuale de ieșire din SNT către SD și/sau CD și punctele de ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană. (la 18-04-2019, Articolul 80 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul 6 din ORDINUL nr. 52 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 18 aprilie 2019 ) (la 19-09-2018, Articolul 80 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 80, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 80^1Abrogat. (la 19-09-2018, Articolul 80^1 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 81, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Retragerea capacității rezervate prin mecanismul de retragere ”utilizează sau pierde” (la 19-09-2018, Titlul secțiunii Transferul obligatoriu de capacitate a fost modificat de Punctul 82, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 81(1) În cazul înregistrării unor congestii contractuale, AC poate solicita OTS retragerea capacităților de intrare și/sau de ieșire rezervate de UR pe perioade de un an gazier sau mai mulți ani gazieri, în condițiile unei slabe utilizări a capacității respective.(2) Capacitatea contractată este considerată a fi slab utilizată dacă:a) UR folosește în medie mai puțin de 80% din capacitatea sa contractată, atât între 1 aprilie și 30 septembrie, cât și între 1 octombrie și 31 martie, pentru care nu s-a putut prezenta nicio justificare pertinentă; saub) UR nominalizează în mod sistematic aproape 100% din capacitatea sa contractată și renominalizează descendent. (3) OTS monitorizează măsura în care sunt utilizate capacitățile contractate cu durată contractuală efectivă de peste un an sau pe trimestre recurente care acoperă cel puțin 2 ani și transmite către AC, până la data de 1 octombrie a fiecărui an gazier, raportul de monitorizare.(4) Nivelul maxim al capacității care poate fi retrasă este egal cu diferența dintre capacitatea rezervată de UR și nivelul maxim al capacității utilizate de acesta în perioada considerată. La dimensionarea nivelului maxim al capacității care poate fi retrasă, OTS va ține cont de:a) orice transfer, returnare sau altă reducere a capacității rezervate efectuate de UR în perioada de referință;b) existența mai multor UR cu capacități neutilizate în același punct de intrare sau de ieșire în/din SNT unde OTS înregistrează congestie contractuală. (5) OST are obligația de a dezvolta capacitatea pentru punctele la care se constată existența unor congestii fizice. (la 19-09-2018, Articolul 81 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 83, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Echilibrarea SNT  +  Articolul 82Echilibrarea comercială, operațională și fizică a SNT definește o serie de activități și proceduri necesare pentru alocarea cantităților de gaze naturale la nivel de UR și pentru asigurarea transportului gazelor naturale în condiții de siguranță prin SNT. (la 19-09-2018, Articolul 82 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 84, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Echilibrarea operațională și fizică (la 19-09-2018, Titlul secțiunii Echilibrare fizică a fost modificat de Punctul 85, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 83Echilibrarea fizică reprezintă gestionarea și echilibrarea cantităților de gaze naturale transportate prin SNT prin monitorizarea și controlarea parametrilor de debit, presiune și putere calorifică superioară a gazelor naturale în punctele de intrare, respectiv ieșire, precum și în nodurile tehnologice ale SNT. (la 01-12-2015, Art. 83 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 83^1SNT se află în stare de echilibru atunci când pe toate direcțiile de transport sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:a) sunt înregistrate valori de presiune adecvate funcționării în condiții de siguranță a SNT;b) cantitățile de gaze naturale aferente portofoliilor UR ieșite din SNT se situează pe același nivel cu cantitățile de gaze naturale intrate în SNT în cursul unei zile gaziere. (la 01-12-2015, Art. 83^1 a fost introdus de pct. 55 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 83^2(1) În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, OTS nu poate deține gaze naturale decât pentru echilibrarea și exploatarea în condiții de siguranță a SNT.(2) Pentru echilibrarea SNT, OTS desfășoară acțiunile de echilibrare operațională prevăzute la cap. III art. 6 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz. (la 17-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 83^2 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) (3) Complementar acțiunilor prevăzute la alin. (2), pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a SNT, OTS trebuie să dispună de o cantitate suficientă de gaze naturale pentru echilibrarea fizică a sistemului sub formă de gaze naturale stocate în conducte și/sau sub formă de gaze naturale de echilibrare înmagazinate în depozitele subterane. (la 06-08-2019, Alineatul (3) din Articolul 83^2 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din ORDINUL nr. 170 din 24 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 06 august 2019 ) (4) Acțiunile de echilibrare ale OTS vor fi determinate numai de necesitatea obiectivă a menținerii parametrilor operativi de funcționare a SNT între limitele minime și maxime stabilite și publicate de OTS pe pagina proprie de internet în secțiunea dedicată UR, fiind independente de eventualele dezechilibre comerciale ale fiecărui UR.(5) Acțiunile de echilibrare pot fi și preventive, în sensul că sunt întreprinse pentru a evita riscul de afectare a limitelor parametrilor operativi de funcționare a SNT, risc rezultat în urma calculelor zilnice efectuate de OTS, pe baza datelor din programele de transport preliminare și/sau din nominalizările zilnice ale UR, în vederea optimizării fluxurilor de gaze naturale în sistem.(6) Achiziția de gaze naturale efectuată de către OTS în scopul utilizării acestora cu titlul de consum tehnologic propriu nu este considerată acțiune de echilibrare a SNT.(7) Operațiunile întreprinse de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT vizează echilibrarea diferențelor apărute între cantitățile de gaze naturale livrate în SNT de către UR și cele preluate de aceștia din SNT pe parcursul unei zile gaziere sau apărute ca urmare a producerii unor evenimente neașteptate.(8) Abrogat. (la 19-09-2018, Alineatul (8) din Articolul 83^2 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 87, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (9) Abrogat. (la 19-09-2018, Alineatul (9) din Articolul 83^2 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 87, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (10) Până la ora 12,00 a zilei gaziere D+1, OTS publică pe pagina proprie de internet, în secțiunea dedicată UR, precum și în platforma informațională, pentru fiecare acțiune de echilibrare operațională a SNT concretizată în vânzarea sau cumpărarea unor cantități de gaze naturale de echilibrare și pentru fiecare zi gazieră pentru care este efectuată acțiunea de echilibrare, informațiile referitoare la tipul acțiunilor de echilibrare (preventivă sau nu), tipul tranzacției (vânzare sau cumpărare), cantitatea de gaze naturale tranzacționată, prețul aferent fiecărei tranzacții, prețul mediu ponderat al tranzacțiilor de vânzare efectuate de către OTS și prețul mediu ponderat al tranzacțiilor de cumpărare efectuate de către OTS pentru ziua gazieră D. (la 14-12-2021, Alineatul (10) din Articolul 83^2 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1180 din 14 decembrie 2021 )  +  Articolul 84(1) Dispeceratul OTS preia zilnic informațiile privind nominalizările/renominalizările aprobate și înregistrate în platforma informațională pentru:a) UR;b) OTS, pentru consumul tehnologic propriu;c) OTS, pentru cantitățile de gaze de echilibrare a SNT.(2) Calculele efectuate de OTS în vederea optimizării fluxurilor de gaze în SNT, includ pentru fiecare zi gazieră a următoarei săptămâni gaziere următoarele:a) prognozarea cantităților de gaze naturale stocate în conducte la începutul zilei gaziere;b) prognozarea egalităților de gaze naturale stocate în conducte la sfârșitul zilei gaziere;c) identificarea constrângerilor în cazul în care se prognozează că livrările vor depăși capacitatea disponibilă la locația respectivă, cum ar fi, de exemplu, la tronsoanele de conductă care urmează să fie reparate;d) identificarea cantităților de gaze de echilibrare pentru ziua gazieră următoare, în vederea utilizării depozitelor de înmagazinare subterană și/sau a altor surse de gaze naturale.Echilibrarea comercială  +  Articolul 85(1) Echilibrarea comercială reprezintă un set de acțiuni prin care UR își echilibrează cantitățile de gaze pe care le introduc și le preiau din SNT, precum și toate activitățile necesare pentru contabilizarea și alocarea corectă a gazelor naturale transportate.(2) În vederea echilibrării comerciale, de către UR, a cantităților de gaze naturale introduse și preluate din SNT aferente portofoliilor proprii, OTS pune la dispoziția acestora, în conformitate cu prevederile art. 37, cel puțin informațiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 312/2014 referitoare la «scenariul de referință», în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE. (la 19-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 85 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 89, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) (3) În scopul echilibrării propriului portofoliu, UR recurge la:a) renominalizarea cantităților de gaze care urmează să fie introduse/preluate în/din SNT până la finalul zilei gaziere D;b) tranzacționarea produselor standardizate pe termen scurt puse la dispoziție de platformele de tranzacționare; c) tranzacționarea bilaterală. (la 19-09-2018, Articolul 85 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 90, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Ecuații de echilibrareA. Ecuația generală de echilibrare a SNT*Font 7* E(PROD) + E(IMP) + E(DEP)^EXTR = E + E(CTLd) + E(CTNe) + E(PL) + (Delta)E(STOCCOND) + E(DEP)^INJ (1)unde:● E(PROD) - energia gazelor naturale predate în SNT prin punctele de intrare din perimetrele de producție de către toți UR și a celor introduse în SNT de către OTS prin punctele menționate. ____ __________ Pentru un număr i = i, n de UR și pentru un număr j = 1, p(prod) de puncte de intrare din perimetrele de producție, E(PROD) se poate scrie sub forma: n p(prod) p(prod) E(PROD) = Σ Σ E(PROD(j))^UR(i) + Σ E(PROD(j))^OST (2) i=1 j=1 j=1● E(IMP) - energia gazelor naturale predate în SNT prin punctele de intrare din import de către toți UR și a celor introduse în SNT de către OTS prin punctele menționate. ____ _________ Pentru un număr i = i, n de UR și pentru un număr k = 1, p(imp) de punctede intrare din import, E(IMP) se poate scrie sub forma: n p(imp) p(imp) E(IMP) = Σ Σ E(IMP(k))^UR(i) + Σ E(IMP(k))^OST (3) i=1 k=1 k=1● E(DEP)^EXTR - energia gazelor naturale predate în SNT de către toți UR prin toate punctele de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracție, și a celor introduse în SNT de către OTS prin punctele menționate.Termenul are două componente și anume: E(DEP)^EXTR = E(DEP)^SURSA(EXTR) + E(DEP)^ECH(EXTR) (4)unde:E(DEP)^SURSA(EXTR) - energia gazelor naturale predate în SNT în regim de sursă de către toți UR prin toate punctele de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracție și a celor introduse în SNT de către OTS prin punctele menționate.*Font 7* ____ _________ Pentru un număr i = i, n de UR și pentru un număr j = 1, p(dep) de punctede intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare E(DEP)^SURSA(EXTR) se poate scrie sub forma: n p(inm) p(înm)E(DEP)^SURSA(EXTR) = Σ Σ E(DEP(l))^(SURSA(EXTR) - UR(i)) + Σ E(DEP(l))^(SURSA(EXTR) - OST) (4.1) i=1 l=1 l=1E(DEP)^ECH(EXTR) - energia gazelor naturale predate în SNT în regim de echilibrare prin toate punctele de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracție de către toți UR și a celor introduse în SNT de către OTS prin punctele menționate.*Font 7* ____ _________ Pentru un număr i = 1, n de UR și pentru un număr l = 1, p(dep) de punctede intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare, E(DEP)^Ech(EXTR) se poate scrie sub forma: n p(DEP) p(DEP) E(DEP)^ECH(EXTR) = Σ Σ E(DEP(l))^(ECH(EXTR) - UR(i)) + Σ E(DEP(l))^(ECH(EXTR) - OST) (4.2) i=1 l=1 l=1● E - energia gazelor naturale preluate din SNT de către toți UR prin toate punctele de ieșire, cu excepția celor aferente depozitelor de înmagazinare, de către toți UR. ____ ____ Pentru un număr i = 1, n de UR și pentru un număr m = 1, p de puncte deieșire din SNT, cu excepția celor aferente depozitelor de înmagazinare, E sepoate scrie sub forma: n p E = Σ Σ E(m)^UR(i) (5) i=1 m=1● E(CTLd) - energia gazelor naturale aferentă consumurilor tehnologice localizate-determinate reprezintă energia gazelor naturale consumate de OTS pentru realizarea activităților aferente transportului gazelor naturale prin SNT.Termenul E(CTLd) se calculează ca sumă a următoarelor energii:● energia gazelor utilizate drept combustibil pentru consumul stațiilor de comprimare;● energia gazelor utilizate drept combustibil pentru încălzirea gazelor și a incintelor tehnologice;● energia gazelor evacuate din conducte pentru curățarea acestora de impurități;● energia gazelor utilizate pentru purjarea impurităților din separatoarele de lichide;● energia gazelor evacuate la verificarea și reglarea periodică a supapelor de siguranță;● energia gazelor utilizate pentru lucrările de reparare, reabilitare și dezvoltare a SNT.Energiile menționate se calculează utilizând o putere calorifică medie pentru întregul SNT.● E(CTNe) - energia gazelor naturale aferentă consumurilor tehnologice nelocalizate - estimate reprezintă energia gazelor naturale evacuate accidental din SNT.Termenul E(CTNe) reprezintă suma următoarelor energii:● energia gazelor evacuate ca urmare a depășirii duratei normate de funcționare a conductelor;● energia gazelor evacuate prin neetanșeitățile îmbinărilor demontabile datorate uzurii în exploatare;● energia gazelor evacuate prin supapele de siguranță ca urmare a creșterii accidentale a presiunii;● energia gazelor evacuate ca urmare a accidentelor tehnice (fisuri, ruperi).Energiile menționate se calculează utilizând o putere calorifică medie pentru întregul SNT.● E(PL) - energia gazelor naturale aferentă pierderilor localizate în SNT - reprezintă energia aferentă cantității de gaze naturale care ar fi trebuit să fie preluată de unul sau mai mulți UR, dar care a fost pierdută din cauza unor defecte localizate într-un tronson de lângă unul sau mai multe puncte fizice de ieșire din SNT. ____ Pentru un număr i = 1, n de UR, E(PL) se poate scrie sub forma: n E(PL) = Σ E(PL)^UR(r) (7) i=1unde:E(PL)^UR(r) - energia nominalizată dar nepreluată de UR "r" în punctele de ieșire afectate de un defect localizat în SNT.În situația în care pierderea de gaze naturale localizată în SNT afectează doar un singur UR "r", determinarea componentei E(PL)^UR(r) se face prin utilizarea formulei: E(PL)^UR(i) = E(nominalizat)^(UR(i)-afectat) - E(preluat)^(Ur(i)-afectat)în care: E(nominalizat)^(UR(i)-afectat) - energia nominalizată de UR "r" în punctele de ieșire afectate de un defect localizat în SNT;E(preluat)^(Ur(i)-afectat) - energia preluată de UR "r" prin punctele de ieșire afectate de un defect localizat în SNT;Observație: termenul E(preluat)^(Ur(i)-afectat) este inclus în componența E din ecuația (1).În situația în care pierderea de gaze naturale localizată în SNT afectează doi sau mai mulți UR, atribuirea componentei E(PL) pe fiecare dintre aceștia se face prin utilizarea formulei: E(nominalizat)^(UR(i)-afectat) E(PL)^UR(i) = E(PL) x ────────────────────────────── (9) Σ E(nominalizat) afectațiîn care: Σ E(nominalizat) - suma energiilor nominalizate de toți UR în afectați punctele de ieșire afectate de un defect localizat în SNT;Termenul E(PL) inclus în ecuație are doar un scop de echilibrare.OTS va recupera, pe cheltuială proprie, toate pierderile localizate care se produc în SNT, cu excepția cazurilor de forță majoră.La prezentarea de către UR, a documentelor corespunzătoare care dovedesc costul gazelor, OTS va asigura:– compensarea financiară în termen de 1 lună calendaristică, sau– cantitatea de gaze naturale pierdută, la o dată stabilită de comun acord, în funcție de modul de soluționare convenit de părți.● (Delta)E(STOC COND) - variația energiei gazelor naturale stocate în conductele componente ale SNT reprezintă diferența dintre energia conținută în SNT la începutul unei zile gaziere și energia conținută în SNT la sfârșitul zilei gaziere respective.● E(DEP)^INJ - energia gazelor naturale preluate din SNT de către toți UR și a celor scoase din SNT de către OTS prin toate punctele de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare în ciclul de injecție.Termenul are două componente și anume: E(DEP)^INJ = E(DEP)^SURSA(INJ) + E(DEP)^ECH(INJ)unde:E(DEP)^SURSA(INJ) - energia gazelor naturale preluate din SNT în regim de sursă de către toți UR și a celor scoase din SNT de către OTS prin toate punctele de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare în ciclul de injecție.*Font 7* ____ ________ Pentru un număr i = 1, n de UR și pentru un număr l = 1, p(DEP) de punctede intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare, E(DEP)^SURSA(INJ) se poate scrie sub forma: n p(DEP) p(DEP) E(DEP)^SURSA(INJ) = Σ Σ E(DEP)^(SURSA(INJ)-UR(i)) + Σ E(DEP(l))^(SURSA(INJ)-OST) (10.1) i=1 l=1 l=1E(DEP)^ECH(INJ) - energia gazelor naturale preluate din SNT în regim de echilibrare de către toți UR și a celor scoase din SNT de către OTS prin toate punctele de intrarea/ieșire în/din depozitele de înmagazinare în ciclul de injecție.*Font 7* ____ ________ Pentru un număr i = 1, n de UR și pentru un număr 1 = 1, p(DEP) de puncte deintrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare, E(DEP)^ECH(INJ) se poate scrie sub forma: n p(DEP) p(DEP) E(DEP)^ECH(INJ) = Σ Σ E(DEP(l))^(ECH(INJ)-UR(i)) + Σ E(DEP(l))^(ECH(INJ)-OST) (10.2) i=1 l=1 l=1B Ecuația de echilibrare a utilizatorului de rețea  +  a) termenul «E(FTG)^(g.primite-UR(i))» se înlocuiește cu termenul «E(g.cumpărate în PVT-UR(i))». E(g.cumpărate în PVT-UR(i)) - energia gazelor naturale cumpărate în PVT de UR «i».Termenul E(g.cumpărate în PVT-UR(i)) se calculează ca suma algebrică a tuturor cantităților de gaze naturale cumpărate în PVT, exprimate în unități de energie.b) termenul «E(FTG)^(g.cedate-UR(i))» se înlocuiește cu termenul «E(g.vândute în PVT-UR(i))». E(g.vândute în PVT-UR(i)) - energia gazelor naturale vândute în PVT de UR «i».Termenul E(g.vândute în PVT-UR(i)) se calculează ca suma algebrică a tuturor cantităților de gaze naturale vândute în PVT, exprimate în unități de energie. (la 19-09-2018, Litera B Ecuația de echilibrare a utilizatorului de rețea , Articolul 85 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 91, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) C. Ecuația de echilibrare a OTS*Font 7*E(PROD)^OST + E(IMP)^OST + E(DEP)^(EXTR-OST) + E(CFR)^OST = E(CTLd) + E(CTNeE) + (Delta)E(STOC COND) + E(DEP)^(INJ-OST) (17)unde:● E(PROD)^OST - energia gazelor naturale introduse de către OTS în SNT, prin toate punctele de intrare din perimetrele de producție._________Pentru un număr j = 1, p(PROD) de puncte de intrare din perimetrele de producție, termenul E(PROD)^OST se calculează cu relația:*Font 8* p(PROD) p(PROD) E(PROD)^OST = Σ E(PROD(j))^OST = Σ [V(PROD(j))^OST x PCS(j)] (18) j=1 j=1în care:[V(PROD(j))^OST - reprezintă volumul de gaze naturale introdus de către OTS în SNT prin punctul "j" de intrare din perimetrele de producție;PCS(j) - reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului "j" de intrare din perimetrele de producție.● E(IMP)^OST - energia gazelor naturale din import introduse în SNT de către OTS, prin toate punctele de intrare.Componenta E(IMP)^OST nu conține energia gazelor naturale reprezentând contravaloarea serviciilor de tranzit prestate de OTS, gaze care sunt livrate clienților OTS. Aceste gaze se regăsesc în componența de import a fiecărui UR care cumpără gaze naturale de la OTS. _________ Pentru un număr k = 1, p(IMP) de puncte de intrare din import, termenulE(IMP)^OST se calculează cu relația: p(IMP) p(IMP)E(IMP)^OST = Σ E(IMP(k))^OST = Σ [V(IMP(k))^OST x PCS(k)] (19) k=1 k=1în care:V(IMP(k))^OST - reprezintă volumul de gaze naturale din import introdus de către OTS în SNT prin punctul "k" de intrare;PCS(k) - reprezintă puterea calorifică superioară aferentă punctului "k" de intrare din import.● E(DEP)^(EXTR-OST) - energia gazelor naturale introduse în SNT de OTS, prin toate punctele de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare în ciclu de extracție.Termenul are două componente și anume: E(DEP)^(EXTR-OST) = E(DEP)^(SURSA(EXTR)-OST) + E(DEP)^(ECH(EXTR)-OST)unde:E(DEP)^(SURSA(EXTR)-OST) - energia gazelor naturale introduse în SNT în regim de sursă, prin toate punctele de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracție, de către OTS.*Font 7* _________ Pentru un număr l = 1, p(DEP) de puncte de intrare/ieșire în/din depozitelede înmagazinare, termenul E(DEP)^(SURSA(EXTR)-OST) se calculează cu relația: p(DEP) p(DEP)E(DEP)^(SURSA(EXTR)-OST) = Σ E(DEP(l))^(SURSA(EXTR.)-OST) = Σ [V(DEP(l))^(SURSA(EXTR)-OST) x PCS(l)] l=1 l=1în care:V(DEP(l))^(SURSA(EXTR)-OST) - reprezintă volumul de gaze naturale, introdus în SNT în regim de sursă, de către OTS prin punctul "l" de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracție;PCS(l) - reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului "l" de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare.E(DEP)^(ECH(EXTR)-OST) - energia gazelor naturale introduse în SNT în regim de echilibrare, prin toate punctele de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracție, de către OTS. ───────── Pentru un număr l = 1,p(DEP) de puncte de intrare/ieșire în/din depozitelede înmagazinare, termenul E(DEP)^(ECH(EXTR)-OST) se calculează cu relația: p(DEP) E(DEP)^(ECH(EXTR)-OST) = Σ E(DEP(l))^(ECH(EXTR)-OST) = l=1 (20.2) p(DEP) = Σ [V(DEP(l))^(ECH(EXTR)-OST) x PCS(l)] l=1în care:V(DEP(l))^(ECH(EXTR)-OST) - reprezintă volumul de gaze naturale, introdus în SNT în regim de echilibrare, de către OTS prin punctul "l" de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de extracție;PCS(l) - reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului "l" de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare.● E(CER)^OST - componenta de echilibrare reziduală a SNT - reprezintă suma algebrică, dar cu semn schimbat, a dezechilibrelor create de toți UR, respectiv cantitatea de gaze naturale - exprimată în unități de energie - pe care OTS o introduce sau o scoate în/din SNT în vederea menținerii echilibrului acestuia.Termenul E(CER)^OST reprezintă rezultatul efectiv al ecuației de echilibrarea OTS (17). ─── Pentru un număr i = 1,n de UR, componenta E(CER)^OST se calculează curelația: n E(CER)^OST = Σ E(CD)^(UR(i)) (21) i=1unde:E(CD)^(UR(i)) - reprezintă componenta de dezechilibru a UR "i"; termenul a fost explicitat la ecuația de echilibrare a UR "i".Termenul E(CER)^OST poate avea valoare:– zero - ceea ce indică faptul că toți UR și-au menținut echilibrul portofoliului de clienți cu rezultat în menținerea echilibrului general al SNT; în această situație OTS nu este nevoit să procedeze la echilibrarea reziduală a SNT;– negativă - ceea ce indică faptul că există un deficit de gaze naturale în SNT, deficit care trebuie asigurat de OTS prin introducerea în SNT a cantității rezultate prin aplicarea relației (21);– pozitivă - ceea ce indică faptul că există un excedent de gaze naturale în SNT, excedent care trebuie eliminat de OTS prin scoaterea din SNT a cantității rezultate prin aplicarea relației (21).● E(CTL-D) - energia gazelor naturale aferentă consumurilor tehnologice localizate-determinate - termenul a fost explicitat la ecuația generală de echilibrare a SNT.● E(CTN-E) - energia gazelor naturale aferentă consumurilor tehnologice nelocalizate - estimate - termenul a fost explicitat la ecuația generală de echilibrare a SNT.● (Delta)(E(STOCCOND)) - variația energiei gazelor naturale stocate în conductele componente ale SNT - termenul a fost explicitat la ecuația generală de echilibrare a SNT.● E(DEP)^(SURSA(INJ)-OST) - energia gazelor naturale scoase din SNT în regim de sursă, prin toate punctele de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de injecție, de către OTS. ──────── Pentru un număr l = 1,p(DEP) de puncte de intrare/ieșire în/din depozitelede înmagazinare, termenul E(DEP)^(SURSA(INJ)-OST) se calculează cu relația: p(DEP) E(DEP)^(SURSA(INJ)-OST) = Σ E(DEP(l))^(SURSA(INJ)-OST) = l=1 (22) p(DEP) = Σ [V(DEP(l))^(SURSA(INJ)-OST) x PCS(l)] l=1în care:V(DEP(l))^(SURSA(INJ)-OST) - reprezintă volumul de gaze naturale, scos din SNT în regim de sursă, de către OTS prin punctul "l" de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de injecție;PCS(l) - reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului "l" de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare.● E(DEP)^(SURSA(INJ)-OST) - energia gazelor naturale scoase din SNT în regim de echilibrare, prin toate punctele de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de injecție, de către OTS. ──────── Pentru un număr l = 1,p(DEP) de puncte de intrare/ieșire în/din depozitelede înmagazinare, termenul E(DEP)^(SURSA(INJ)-OST) se calculează cu relația: p(DEP) E(DEP)^(ECH(INJ)-OST) = Σ E(DEP(l))^(ECH(INJ)-OST) = l=1 (23) p(DEP) = Σ [V(DEP(l))^(ECH(INJ)-OST) x PCS(l)] l=1în care:V(DEP(l))^(ECH(INJ)-OST) - reprezintă volumul de gaze naturale, scos din SNT în regim de echilibrare, de către OTS prin punctul "l" de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare care se află în ciclul de injecție;PCS(l) - reprezintă puterea calorifică superioară determinată aferentă punctului "l" de intrare/ieșire în/din depozitele de înmagazinare.Proceduri de echilibrareA. Abrogat (la 01-12-2015, Titlul pct. A de la secț. "Proceduri de echilibrare" de la cap. IV a fost abrogat de pct. 57 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 86(1) Diferența dintre cantitățile de gaze naturale efectiv livrate în punctele de intrare și cele efectiv preluate în punctele de ieșire de către fiecare UR în parte, într-o anumită zi gazieră, cu luarea în considerare inclusiv a tranzacțiilor notificate în PVT și confirmate de către OTS, reprezintă dezechilibrul zilnic. (la 10-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 86 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 69 din 4 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 aprilie 2018 ) (2) Dezechilibrul zilnic, exprimat în unități de energie, se calculează pentru fiecare UR, utilizând ecuațiile de echilibrare specificate în prezenta secțiune, precum și următoarea formulă:DZ = A(i) + T(C) - T(V) - A(e), în care:DZ - dezechilibrul zilnic;A(i) - alocarea în punctele de intrare la care UR a rezervat capacitate;A(e) - alocarea în punctele de ieșire la care UR a rezervat capacitate;T(C), T(V) - au semnificația precizată la art. 52 alin. (3). (la 01-12-2015, Art. 86 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 86^1(1) Până cel târziu la ora 14,15 a fiecărei zile gaziere D, OTS calculează:a) dezechilibrul zilnic inițial pentru ziua gazieră D-1, pentru fiecare UR, utilizând alocările inițiale pentru ziua gazieră D-1;b) dezechilibrul total al SNT și sensul acestuia, respectiv «excedent» sau «deficit».(2) Până cel târziu la ora 14,30 a fiecărei zile gaziere D, OTS informează UR în legătură cu dezechilibrul zilnic inițial înregistrat în ziua gazieră D-1 și puterea calorifică superioară și publică pe site-ul propriu până cel târziu la ora 15,00 informațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), prețul mediu ponderat determinat în conformitate cu prevederile art. 102^1 aferent zilei D-1 și prețurile prevăzute la art. 102^2 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) lit. a) și b). (la 14-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 86^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1180 din 14 decembrie 2021 ) (2^1) Până la data de 30 iunie 2020, UR transmite OTS, până la ora 7,00 a zilei D+1, dezechilibrul zilnic inițial comunicat conform alin. (2), defalcat la nivel de CC, PET și NC, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2). (la 20-03-2020, Alineatul (2^1) din Articolul 86^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul III din ORDINUL nr. 23 din 18 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 ) (2^2) Până la data de 30 iunie 2020, în intervalul 7,00-13,30 al zilei D+1, OTS procesează informațiile transmise de UR conform alin. (2^1) și le centralizează în vederea tranzacționării pe piața de echilibrare sau le transmite operatorului desemnat să asigure îndeplinirea obligațiilor de organizare și administrare a pieței de echilibrare. (la 20-03-2020, Alineatul (2^2) din Articolul 86^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul III din ORDINUL nr. 23 din 18 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 ) (3) Dezechilibrul zilnic inițial reprezintă dezechilibrul zilnic înregistrat înainte de deschiderea pieței de echilibrare. (la 19-09-2018, Articolul 86^1 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 92, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 86^2(1) OTS organizează și administrează piața de echilibrare a gazelor naturale sau poate încheia un acord cu o terță parte, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz, care să exercite aceste atribuții pentru OTS. În cazul în care OTS va încheia un acord în acest sens, acesta va notifica în scris participanților identitatea operatorului desemnat să asigure îndeplinirea obligațiilor de organizare și administrare a pieței gazelor naturale, operator care va încheia cu participanții, în termen de 5 zile de la data primirii acestei notificări, Convenția prevăzută în anexa la Contractul de echilibrare și acces la PVT. (la 17-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 86^2 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) Notă
  Potrivit pct. 6 al art. 6 din ORDINUL nr. 35 din 27 februarie 2019, pentru perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, la articolul 86^2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  „(1^1) Responsabilitatea pentru organizarea și administrarea PE revine în întregime OTS”.
  Punctul 6 al art. 6 din ORDINUL nr. 35 din 27 februarie 2019 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 47 din 29 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 martie 2019, astfel încât completarea de mai sus nu își mai produce efectele.
  (1^1) Responsabilitatea pentru organizarea și administrarea PE revine în întregime OTS. (la 18-04-2019, Articolul 86^2 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 8, Articolul 6 din ORDINUL nr. 52 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 18 aprilie 2019 ) (2) Până la data de 30 iunie 2020, în cadrul pieței de echilibrare se tranzacționează doar cantitățile de gaze naturale din producția internă destinată consumului CC sau/și PET, în cursul zilei de livrare sau în ziua gazieră următoare, și dezechilibrului zilnic inițial de tip CC sau PET al UR, în scopul echilibrării comerciale a acestuia, intermediate de OTS/terța parte desemnată de OTS, pe baza Procedurii de tranzacționare pe piața de echilibrare a gazelor naturale, prevăzută în anexa nr. 1^4. Prețul din ofertele de tranzacționare se defalcă astfel:a) prețul gazelor naturale, fără servicii incluse, care nu poate depăși prețul de 68 lei/MWh;b) costul serviciilor incluse, în lei/MWh, care cuprinde costul serviciilor de transport, costul serviciilor de înmagazinare subterană, precum și costuri de finanțare, după caz. (la 20-03-2020, Alineatul (2) din Articolul 86^2 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul III din ORDINUL nr. 23 din 18 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 ) (2^1) OTS pune la dispoziția UR platformele de tranzacționare din cadrul PE destinate tranzacțiilor cu produse intrazilnice sau pentru ziua următoare, până la data de 1 mai 2019. (la 18-04-2019, Articolul 86^2 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul 6 din ORDINUL nr. 52 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 18 aprilie 2019 ) (3) Abrogat. (la 18-04-2019, Alineatul (3) din Articolul 86^2 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 11, Articolul 6 din ORDINUL nr. 52 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 18 aprilie 2019 ) (4) OTS nu înregistrează câștiguri sau pierderi ca urmare a perceperii de tarife privind organizarea și administrarea PE. (la 17-12-2018, Articolul 86^2 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) (5) Tarifele de administrare/tranzacționare stabilite pe baza unei metodologii elaborate de OTS și avizată de către AC sunt transparente și nediscriminatorii. Metodologia elaborată este concepută astfel încât să asigure recuperarea costurilor justificate și efectuate într-o manieră prudentă de către OTS pentru activitățile de administrare/tranzacționare a PE. (la 18-04-2019, Alineatul (5) din Articolul 86^2 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul 6 din ORDINUL nr. 52 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 18 aprilie 2019 ) (la 19-09-2018, Capitolul IV a fost completat de Punctul 93, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )
  B. Abrogat. (la 01-07-2014, Titlul B "Săptămânal" din secțiunea "Proceduri de echilibrare", Cap. IV a fost abrogat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. )  +  Articolul 87Abrogat. (la 01-07-2014, Art. 87 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. ) C. Abrogat (la 01-12-2015, Titlul pct. C de la secț. "Proceduri de echilibrare" de la cap. IV a fost abrogat de pct. 57 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 88(1) În termen de maximum 45 de minute de la închiderea pieței de echilibrare din ziua D, OTS îl informează pe UR în legătură cu dezechilibrul său final din ziua gazieră D-1.(2) Dezechilibrul zilnic final se calculează de către OTS cu luarea în considerare a cantităților tranzacționate pe PE.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în perioada 1 mai 2019-30 iunie 2020, dezechilibrul zilnic final de tip CC și PET se calculează de către OTS cu luarea în considerare a cantităților tranzacționate pe PE; dezechilibrul zilnic inițial de tip NC devine dezechilibru zilnic final. (la 20-03-2020, Alineatul (3) din Articolul 88 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul III din ORDINUL nr. 23 din 18 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020 ) (la 19-09-2018, Articolul 88 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 94, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Abrogat (la 01-12-2015, Titlul secț. de după art. 88 a fost abrogat de pct. 62 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 89(1) După determinarea, în conformitate cu prevederile art. 88, a cantităților finale de dezechilibru zilnic aferente fiecărui UR, aceștia se pot găsi în una dintre următoarele trei situații:a) excedent: în cazurile în care dezechilibrul zilnic este mai mare decât zero;b) deficit: în cazurile în care dezechilibrul zilnic este mai mic decât zero;c) echilibrat: în cazurile în care dezechilibrul zilnic este egal cu zero. (la 14-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 89 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1180 din 14 decembrie 2021 ) (2) În situația în care OTS constată o stare de dezechilibru cu titlul «Excedent» aferentă portofoliului individual al unui UR, OTS va plăti UR tariful de dezechilibru zilnic calculat conform prevederilor art. 102 corespunzător cantității de gaze naturale reprezentând dezechilibrul înregistrat. (3) În situația în care OTS constată o stare de dezechilibru cu titlul «Deficit» aferentă portofoliului individual al unui UR, UR va plăti OTS tariful de dezechilibru zilnic calculat conform prevederilor art. 102 corespunzător cantității de gaze naturale reprezentând dezechilibrul înregistrat. (4) În situația în care dezechilibrul total al SNT este cu titlul «excedent», cantitatea de gaze naturale reprezentând excedentul înregistrat este utilizată de OTS pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 83^2 alin. (3). (la 06-08-2019, Articolul 89 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 170 din 24 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 06 august 2019 )  +  Articolul 89^1Abrogat. (la 19-09-2018, Articolul 89^1 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 96, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Tabelul 2Abrogat (la 01-12-2015, Tabelul 2 a fost abrogat de pct. 65 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. ) Tabelul 3 - Dezechilibrul acumulatAbrogat. (la 01-07-2014, Tabelul 3 "Dezechilibrul acumulat" a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. ) Serviciul de furnizare de urgență  +  Articolul 90Se aplică prevederile dispozițiilor legale referitoare la situațiile de urgență în sectorul gazelor naturale.Forță majoră  +  Articolul 91Situația de furnizare de urgență nu acoperă forța majoră.  +  Articolul 92Forța majoră, drepturile și responsabilitățile OTS precum și ale UR în caz de forță majoră sunt cele prevăzute de Codul civil.Măsurarea gazelor naturale în punctele de intrare/ieșire în/din SNT  +  Articolul 93(1) Măsurarea gazelor naturale se va realiza în conformitate cu reglementările AC în vigoare.(2) Sistemele de măsurare a gazelor în punctele de intrare/ieșire în/din SNT sunt operate în conformitate cu prevederile "Condițiilor tehnice pentru exploatarea punctelor de măsurare a cantităților de gaze naturale la intrarea/ieșirea în/din SNT" prevăzute în Anexa nr. 9.(3) Reclamațiile privind măsurarea gazelor naturale sunt soluționate în conformitate cu prevederile reglementărilor AC și în termenele precizate prin standardul de performanță aplicabil, în vigoare.  +  Articolul 94Cerințele minime referitoare la calitatea gazelor naturale sunt precizate în reglementările tehnice elaborate de AC.
   +  Capitolul V ADMINISTRAREA CONTRACTELOR DE TRANSPORT  +  Articolul 95Tarifele aferente utilizării SNT sunt fundamentate anual de către OTS și stabilite de către AC.  +  Articolul 96(1) OTS afișează permanent pe pagina proprie de internet tarifele aferente utilizării SNT.(2) Actualizarea acestora se realizează cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea perioadei de rezervare de capacitate.Tarif de transport în SNT  +  Articolul 97UR va plăti OTS o sumă corespunzătoare contravalorii serviciilor de transport în conformitate cu prevederile contractuale.Abrogat. (la 01-10-2014, Titlul secțiunii "Tarif de nerespectare a nominalizării" a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 88 din 24 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 septembrie 2014. )  +  Articolul 98Abrogat. (la 01-10-2014, Art. 98 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 88 din 24 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 septembrie 2014. ) Tarif de depășire a capacității rezervate  +  Articolul 99Pentru fiecare zi gazieră și fiecare tip de puncte de intrare/ieșire în/din SNT la care UR a depășit capacitatea rezervată, UR va plăti OTS un tarif de depășire a capacității rezervate (TDCR) calculat astfel:TDCR = RC(f) x [C(UTL) - C(REZ)], unde:RC(f) - componenta fixă de rezervare de capacitate a tarifului pentru prestarea serviciului de transport ferm pe zi (lei/MWh/h);C(UTL) - suma capacităților utilizate efectiv pentru același tip de puncte de intrare/ieșire în/din SNT (MWh/zi);C(REZ) - suma capacităților rezervate de către UR pentru același tip de puncte de intrare/ieșire în/din SNT (MWh/zi). (la 01-12-2015, Art. 99 a fost modificat de pct. 66 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. ) Tabelul 4Abrogat. (la 01-12-2015, Tabelul 4 a fost abrogat de pct. 67 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. ) Titlu abrogat (la 01-12-2015, Titlul secț. de după art. 99 a fost abrogat de pct. 68 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 100Abrogat. (la 01-12-2015, Art. 100 a fost abrogat de pct. 69 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. ) Tarif pentru neasigurarea capacității rezervate  +  Articolul 101(1) OTS va plăti UR un tarif pentru neasigurarea capacității rezervate.(2) Se consideră că OTS nu asigură capacitatea rezervată atunci când acesta recurge la limitarea/întreruperea capacității fără a respecta, din culpa sa exclusivă, obligațiile prevăzute în contractul de transport sau în Codul rețelei.(3) Tariful pentru neasigurarea capacității rezervate se calculează pentru fiecare zi gazieră și fiecare tip de puncte de intrare/ieșire în/din SNT la care OTS nu a asigurat capacitatea rezervată de UR în conformitate cu următoarea formulă:TNCR = RCf x [C(REZ) - C(ASG)], unde:RCf - componenta fixă de rezervare de capacitate a tarifului pentru prestarea serviciului de transport ferm pe zi (lei/MWh/h);C(REZ) - suma capacităților rezervate de către UR pentru același tip de puncte de intrare/ieșire în/din SNT (MWh/zi);C(ASG) - suma capacităților asigurate efectiv de către OTS pentru același tip de puncte de intrare/ieșire în/din SNT (MWh/zi). (la 01-12-2015, Art. 101 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. ) Tabelul 5Abrogat (la 01-10-2014, Tabelul 5 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 88 din 24 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 septembrie 2014. ) Tabelul 6Abrogat (la 01-12-2015, Tabelul 6 a fost abrogat de pct. 71 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. ) Tarif de dezechilibru zilnic  +  Articolul 102Tariful de dezechilibru zilnic (TDZ) se calculează prin înmulțirea cantității finale de dezechilibru zilnic (Q), determinată în conformitate cu prevederile art. 88, cu prețul marginal de vânzare sau prețul marginal de cumpărare, după caz, determinate conform prevederilor art. 102^2. (la 19-09-2018, Articolul 102 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 97, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Tabelul 7Abrogat (la 01-12-2015, Tabelul 7 a fost abrogat de pct. 73 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. ) Titlu abrogat. (la 01-07-2014, Titlul secțiunii "Tarif pentru dezechilibru acumulat" din Cap. V a fost abrogat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. )  +  Articolul 102^1În ordinea de prioritate prevăzută mai jos, prețul mediu ponderat este egal cu:a) prețul mediu, ponderat cu cantitățile tranzacționate, al zilei de tranzacționare aferent produselor intrazilnice tranzacționate în cadrul piețelor produselor standardizate pe termen scurt administrate de către operatorii piețelor centralizate din România, având ca obiect livrarea de gaze naturale în PVT de-a lungul unui segment al zilei gaziere pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale sau, în lipsa acestui preț, cu:b) prețul mediu, ponderat cu cantitățile tranzacționate, al zilei de tranzacționare aferent produselor pentru ziua următoare tranzacționate în cadrul piețelor produselor standardizate pe termen scurt administrate de către operatorii piețelor centralizate din România, având ca obiect livrarea de gaze naturale în PVT de-a lungul întregii zile gaziere pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale sau, în lipsa acestui preț, cu:c) cel mai recent preț mediu, ponderat cu cantitățile tranzacționate, al zilei de tranzacționare aferent produselor intrazilnice tranzacționate în cadrul piețelor produselor standardizate pe termen scurt administrate de către operatorii piețelor centralizate din România, publicat de către aceștia din urmă, înregistrat în cele 6 (șase) zile de tranzacționare anterioare zilei gaziere pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale sau, în lipsa acestui preț, cu:d) cel mai recent preț mediu, ponderat cu cantitățile tranzacționate, al zilei de tranzacționare aferent produselor pentru ziua următoare tranzacționate în cadrul piețelor produselor standardizate pe termen scurt administrate de către operatorii piețelor centralizate din România, publicat de către aceștia din urmă, înregistrat în cele 6 (șase) zile de tranzacționare anterioare zilei gaziere pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale sau, în lipsa acestui preț, cu:e) cel mai recent preț mediu actualizat, calculat de către operatorii piețelor centralizate de gaze naturale din România pentru produsele săptămânale tranzacționate în cadrul pieței produselor standardizate pe termen mediu și lung, având ca obiect livrarea de gaze naturale în PVT de-a lungul săptămânii ce include ziua gazieră pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale sau, în lipsa acestui preț, respectiv cu:f) prețul de 1 leu/MWh, aplicabil UR care au înregistrat, în ziua gazieră pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale, dezechilibre cu titlul «Excedent», respectiv cu prețul de 500 lei/MWh, aplicabil UR care au înregistrat, în ziua gazieră pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale, dezechilibre cu titlul «Deficit (la 06-08-2019, Articolul 102^1 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDINUL nr. 170 din 24 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 06 august 2019 )  +  Articolul 102^2(1) Prețul marginal de vânzare este egal cu cea mai mică valoare dintre:a) cel mai mic preț aferent tranzacțiilor de vânzare efectuate de către OTS în cadrul piețelor produselor standardizate pe termen scurt administrate de către operatorii piețelor centralizate din România pentru ziua gazieră pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale saub) prețul serviciilor de echilibrare achiziționate de către OTS în vederea echilibrării fizice a SNT în situații de tip «Excedent» și utilizate de către OTS în ziua gazieră pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale sauc) prețul mediu ponderat aferent zilei gaziere pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale, determinat în conformitate cu prevederile art. 102^1, minus componenta de ajustare, reprezentând un procent de 10%. Notă
  Potrivit pct. 12 al art. 6 din ORDINUL nr. 35 din 27 februarie 2019, pentru perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, la articolul 102^2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  „(1^1) Prin derogare de la prevederile alin. (1), prețul marginal de vânzare, în cazul gazelor naturale din producția internă necesare pentru acoperirea consumului clienților finali, este egal cu prețul mediu ponderat minus componenta de ajustare, reprezentând un procent de 10%”.
  Punctul 12 al art. 6 din ORDINUL nr. 35 din 27 februarie 2019 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 47 din 29 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 martie 2019, astfel încât completarea de mai sus nu își mai produce efectele.
  (1^1) Abrogat. (la 06-08-2019, Alineatul (1^1) din Articolul 102^2 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 12, Articolul II din ORDINUL nr. 170 din 24 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 06 august 2019 ) (2) Prețul marginal de cumpărare este egal cu cea mai mare valoare dintre:a) cel mai mare preț aferent tranzacțiilor de cumpărare efectuate de către OTS în cadrul piețelor produselor standardizate pe termen scurt administrate de către operatorii piețelor centralizate din România pentru ziua gazieră pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale saub) prețul serviciilor de echilibrare achiziționate de către OTS în vederea echilibrării fizice a SNT în situații de tip «Deficit» și utilizate de către OTS în ziua gazieră pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale sauc) prețul mediu ponderat aferent zilei gaziere pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale, determinat în conformitate cu prevederile art. 102^1, plus componenta de ajustare, reprezentând un procent de 10%.(2^1) Abrogat. (la 06-08-2019, Alineatul (2^1) din Articolul 102^2 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 12, Articolul II din ORDINUL nr. 170 din 24 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 06 august 2019 ) Notă
  Potrivit pct. 13 al art. 6 din ORDINUL nr. 35 din 27 februarie 2019, pentru perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, la articolul 102^2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  „(2^1) Prin derogare de la prevederile alin. (2), prețul marginal de cumpărare, în cazul gazelor naturale din producția internă necesare pentru acoperirea consumului clienților finali, este egal cu prețul mediu ponderat plus componenta de ajustare, reprezentând un procent de 10%”.
  Punctul 13 al art. 6 din ORDINUL nr. 35 din 27 februarie 2019 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 47 din 29 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 martie 2019, astfel încât completarea de mai sus nu își mai produce efectele.
  (la 19-09-2018, Articolul 102^2 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 99, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )
   +  Articolul 102^3Abrogat. (la 19-09-2018, Articolul 102^3 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 100, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 102^4Abrogat. (la 19-09-2018, Articolul 102^4 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 100, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 102^5Abrogat. (la 19-09-2018, Articolul 102^5 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 100, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 102^6(1) Toate cheltuielile și veniturile aferente acțiunilor de echilibrare se înregistrează distinct în evidențele contabile ale OTS.(2) OTS transferă către UR toate cheltuielile și veniturile rezultate din acțiunile de echilibrare, diferența între cheltuielile și veniturile rezultate fiind alocate lunar către UR. (la 07-02-2020, Alineatul (2) din Articolul 102^6 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 15 din 5 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 07 februarie 2020 ) (3) Alocarea diferenței între cheltuielile și veniturile rezultate din acțiunile de echilibrare către UR se realizează conform metodologiei elaborate de OTS și aprobate de ANRE.(4) Prima alocare către UR a diferențelor între cheltuielile și veniturile rezultate din acțiunile de echilibrare se va realiza după aprobarea metodologiei menționate la alin. (3).(5) Valoarea cheltuielilor și veniturilor din acțiunile de echilibrare se va publica de către OTS pe pagina proprie de internet, conform reglementărilor ANRE. (la 01-12-2015, Art. 102^6 a fost introdus de pct. 74 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 103Abrogat. (la 01-07-2014, Art. 103 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 53 din 26 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014. ) Tabelul 8Abrogat (la 01-10-2014, Tabelul 8 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 88 din 24 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 septembrie 2014. ) Tabelul 9Abrogat (la 01-10-2014, Tabelul 9 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 88 din 24 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 septembrie 2014. )  +  Articolul 104Tarifele de dezechilibru determinate în conformitate cu prevederile art. 102, 102^1 și 102^2, precum și contravaloarea dezechilibrelor calculate în baza acestor tarife vor fi comunicate fiecărui UR, în platforma operațională de către OTS, atât zilnic, cât și în luna următoare lunii de livrare. (la 19-09-2018, Articolul 104 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 101, Articolul I din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018 ) Facturare (la 01-12-2015, Titlul secț. de după art 104 a fost modificat de pct. 76 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. )  +  Articolul 105(1) Pe durata administrării contractelor de transport, OTS emite și transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport:a) o factură aferentă serviciilor de transport prestate pentru luna precedentă, întocmită în baza alocărilor finale;b) o factură aferentă dezechilibrelor zilnice finale cu titlu «Deficit», înregistrate în luna precedentă, a cărei contravaloare a fost calculată conform dispozițiilor art. 102^2 (la 17-12-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 105 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 204 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 decembrie 2018 ) c) o factură aferentă contravalorii tarifului de depășire a capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 99, și/sau a contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 101, după caz.(2) Începând cu data de 1 aprilie 2016, factura menționată la alin. (1) lit. b) va include și contravaloarea dezechilibrelor zilnice finale înregistrate în luna precedentă, calculată în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 102^1, 102^3 și 102^5.(3) OTS are dreptul să emită o factură pro forma reprezentând contravaloarea estimată a serviciilor prestate în luna respectivă UR, până cel târziu în data de 15 a lunii gaziere. (la 01-12-2015, Art. 105 a fost modificat de pct. 77 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. ) Contestarea facturilor  +  Articolul 106(1) În caz de contestare a facturilor se va urma procedura din prezenta secțiune.(2) Pentru a verifica factura, UR va avea dreptul, pe baza unei notificări adresate OTS, de a avea acces la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii.(3) Dacă la analizarea acestor date/documente se constată erori în cuprinsul facturii sau în modul de calcul, aceasta va fi corectată imediat și se vor efectua regularizările aferente.(4) Toate datele/documentele care au stat la baza emiterii facturilor vor fi păstrate timp de 5 ani. Datele/documentele care au făcut obiectul contestațiilor sau neînțelegerilor în instanță vor fi păstrate cel puțin 1 an de la soluționarea respectivei contestații.Plată  +  Articolul 107(1) Toate plățile efectuate de către UR vor fi făcute prin transfer bancar în contul specificat de OTS.(2) Toate plățile efectuate de OTS vor fi făcute prin transfer bancar în contul specificat de UR.(3) Fiecare dintre părți își poate alege o altă bancă, cu condiția transmiterii către cealaltă parte, cu cel puțin 22 de zile lucrătoare înaintea datei de scadență a plății, a unei notificări prealabile.(4) Plata se consideră efectuată în termen dacă până la data scadenței a fost creditat contul OTS sau UR, după caz. (la 14-12-2021, Alineatul (4) din Articolul 107 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 126 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1180 din 14 decembrie 2021 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II-V din ORDINUL nr. 167 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 19 septembrie 2018:
  Articolul II(1) În vederea creșterii lichidității pieței angro pe termen scurt, operatorul de transport și de sistem (OTS) este stimulat să întreprindă acțiuni de echilibrare în mod eficient prin tranzacționarea produselor standardizate pe termen scurt.(2) În conformitate cu art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz se introduce mecanismul de stimulare al OTS cu scopul creșterii lichidității pieței angro pe termen scurt.(3) În termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin, OTS prezintă spre aprobare Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) mecanismul de stimulare coerent cu principiile generale stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 312/2014 și prin Codul rețelei.(4) Dacă OTS nu prezintă mecanismul în termenul prevăzut la alin. (3), ANRE elaborează și aprobă mecanismul de stimulare.
  Articolul IIISocietatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaș și utilizatorii rețelei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
  Articolul IV(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Punctele 20 și 78 ale art. I intră în vigoare la data de 1 iulie 2019.
  Articolul VLa data de 1 ianuarie 2019 se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 107/2018 privind modificarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 26 iunie 2018.
   +  Anexa nr. 1la Codul Rețelei pentru Sistemul Național de Transport a gazelor naturale
  CONTRACT
  de transport al gazelor naturale aferent punctelor de intrare în SNT
  nr. … din anul …… luna …… ziua …….
  Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaș, cu sediul în Mediaș, Piața Constantin I. Motaș nr. 1, județul Sibiu, cod poștal 551130, telefon 0269/803333, fax 0269/839029, cod de înregistrare fiscală RO13068733, nr. de ordine la oficiul registrului comerțului J 32/301/2000, având contul nr. RO79RNCB0231019525310002, deschis la B.C.R. - Sucursala Mediaș, reprezentată legal prin director general Ion Sterian, în calitate de prestator al serviciului de transport, denumită în continuare operatorul de transport și de sistem sau OTS, pe de o parte,șiîn calitate de utilizator al Sistemului național de transport (SNT) și beneficiar al serviciilor de transport, denumit în cele ce urmează utilizator al rețelei sau UR, pe de altă parte,au convenit încheierea prezentului contract de transport aferent punctelor de intrare în SNT, denumit în continuare contract.I. Terminologie și legislația aplicabilă  +  Articolul 1(1) Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare (Codul rețelei). (2) Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil), Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și reglementările ANRE, inclusiv prevederile Codului rețelei și ale Condițiilor tehnice pentru exploatarea punctelor de măsurare a cantităților de gaze naturale la intrarea/ieșirea în/din SNT, denumite în continuare „Condiții tehnice“, precum și orice alte reglementări legale în vigoare. Pentru toate situațiile care nu sunt prevăzute în mod explicit în prezentul contract sunt aplicabile prevederile Codului rețelei.II. Obiectul contractului  +  Articolul 2(1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale, desemnând ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de OTS pentru sau în legătură cu rezervarea capacității de transport în punctele de intrare în SNT.(2) Contractul oferă dreptul UR să nominalizeze/ renominalizeze/introducă în SNT la punctele de intrare cantități de gaze naturale în limita capacității rezervate.(3) Prin prezentul contract UR are dreptul să utilizeze capacitatea rezervată la punctele de intrare în SNT pentru introducerea gazelor în SNT în vederea tranzacționării cu notificare în PVT și/sau a transportului la punctele de ieșire din SNT, în baza contractului de transport aferent punctelor de ieșire din SNT.(4) Capacitatea rezervată în punctele de intrare în SNT este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul contract și este exprimată în MWh/zi.(5) Aplicarea tarifului de depășire a capacității și a tarifului pentru neasigurarea capacității rezervate se realizează în conformitate cu prevederile Codului rețelei și reglementările ANRE aplicabile.III. Durata contractului  +  Articolul 3Prezentul contract se încheie pentru ........ (un an gazier, trimestru, multiplu de trimestre, lună, multiplu de luni, zilnic, multiplu de zile) în intervalul ................. .IV. Condiții de asigurare a capacităților ferme la punctele de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare subterană  +  Articolul 4OTS, acționând corect și prudent, va asigura capacitatea fermă de transport rezervată de UR la punctele de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare subterană, pe durata contractului.V. Măsurarea gazelor naturale în punctele de intrare în SNT  +  Articolul 5Măsurarea cantităților de gaze naturale se face continuu în conformitate cu prevederile legislației specifice, determinarea cantităților de energie intrate în SNT realizându-se în conformitate cu prevederile Codului rețelei.VI. Tarife aplicabile, modalități și condiții de facturare și plată  +  Articolul 6(1) UR va plăti OTS contravaloarea capacității de transport rezervate, stabilită în baza tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul în care poate fi utilizată capacitatea rezervată. (2) OTS va plăti UR contravaloarea capacității de transport neasigurată, stabilită în baza tarifului de neasigurare capacitate aplicabil la momentul în care UR nu a putut utiliza capacitatea rezervată. (3) Utilizatorul rețelei va plăti operatorului de transport și de sistem, suplimentar, după caz, tarifele prevăzute în Codul rețelei.(4) Tarifele menționate la alin. (1) și (2) sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.(5) OTS va transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite în continuare „facturi lunare“), după caz:a) o factură aferentă serviciilor de transport, prestate pentru luna precedentă;b) o factură aferentă contravalorii tarifului de depășire a capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 99 din Codul rețelei, și/sau a contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 101 din Codul rețelei, după caz;c) o factură aferentă contravalorii capacității suplimentare, calculată în conformitate cu prevederile art. 51 din Codul rețelei, rezultată în urma nominalizării de către UR a unei cantități de gaze naturale care depășește capacitatea rezervată de UR într-un punct de intrare în SNT.(6) În situația în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite și transmite UR, cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu valoarea capacității rezervate calculată pentru perioada lunii de prestare a serviciilor.  +  Articolul 7(1) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (5) se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare. (2) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (6) se realizează până la data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans emise în acest sens.VII. Modalități și condiții de facturare și plată pentru contractele zilnice de transport^1  +  Articolul 8(1) Anterior începerii prestării serviciilor de transport OTS emite o factură, reprezentând avans, emisă pentru contravaloarea capacității rezervate, pentru care se prestează serviciile de transport al gazelor naturale.(2) Plata contravalorii facturii emise conform prevederilor alin. (1) se face anterior începerii prestării serviciilor de transport.  +  Articolul 9Obligația de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul operatorului de transport și de sistem. ^1 Această clauză se aplică doar contractelor zilnice de transport.VIII. Drepturile și obligațiile OTS  +  Articolul 10OTS are următoarele drepturi:a) să încaseze de la UR contravaloarea serviciilor prestate și a majorărilor de întârziere; b) să execute garanția financiară de plată depusă de UR în caz de neplată la scadență a facturilor emise;c) să limiteze/întrerupă prestarea serviciilor de transport, cu preavizare, în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract;d) să întrerupă prestarea serviciilor de transport, în cazul în care UR nu respectă prevederile Codului rețelei; e) să refuze preluarea în SNT a gazelor naturale care nu respectă condițiile minime de calitate prevăzute în Condițiile tehnice;f) să factureze UR contravaloarea serviciilor de transport prestate, cu respectarea tarifelor prevăzute în prezentul contract, și, după caz, a majorărilor de întârziere;g) să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de transport în scopul remedierii avariilor apărute în SNT, cu informarea UR în maximum 6 ore de la luarea la cunoștință de către OTS;h) să limiteze prestarea serviciilor de transport la nivelul nominalizării aprobate, în cazul în care preluarea zilnică totală de energie este mai mare decât această nominalizare;i) să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor ferme de transport, în cazul în care UR nu respectă prevederile de la cap. X „Garanții“; j) toate celelalte drepturi astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul rețelei.  +  Articolul 11OTS are următoarele obligații:a) să anunțe UR în legătură cu eventualele limitări/întreruperi în prestarea serviciilor de transport în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată;b) să reia prestarea serviciilor de transport în termen de 24 de ore de la data îndeplinirii obligațiilor de plată;c) să preia, să transporte și să livreze UR cantitățile de energie, sub condiția respectării condițiilor prevăzute în Convențiile bilaterale încheiate conform art. 46 alin. (6) din Codul rețelei și în conformitate cu nominalizările/renominalizările aprobate;d) să permită accesul UR la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii în situația în care UR contestă factura emisă;e) să pună la dispoziția UR capacitatea rezervată pe punctele de intrare în SNT conform nivelurilor contractate;f) să plătească UR tariful pentru neasigurarea capacității ferme rezervate;g) să răspundă și să soluționeze sesizările UR, referitoare la prestarea serviciilor de transport, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;h) toate celelalte obligații astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul rețelei.IX. Drepturile și obligațiile UR  +  Articolul 12UR are următoarele drepturi:a) să utilizeze capacitatea rezervată la punctul de intrare în SNT pentru introducerea gazelor în SNT în vederea tranzacționării cu notificare în PVT și/sau a transportului la punctele de ieșire din SNT, în baza contractului de transport aferent punctelor de ieșire din SNT;b) să returneze voluntar sau să transfere capacitatea aprobată, în conformitate cu prevederile din Codul rețelei;c) să transfere cantități de gaze naturale, în conformitate cu prevederile din Codul rețelei;d) să solicite și să primească de la OTS sumele aferente pentru neasigurarea capacității rezervate, în conformitate cu prevederile Codului rețelei, calculate în baza tarifului pentru neasigurarea capacității ferme rezervate;e) să conteste facturile emise de OTS și să solicite acestuia accesul la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii;f) toate celelalte drepturi astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul rețelei.  +  Articolul 13UR are următoarele obligații:a) să plătească integral și la termen facturile emise de OTS, în concordanță cu prevederile prezentului contract, și, după caz, majorările de întârziere aferente;b) să accepte limitarea/întreruperea serviciului de transport în condițiile prevăzute de prezentul contract;c) să constituie întocmai garanțiile prevăzute în prezentul contract;d) să anunțe OTS, prin intermediul nominalizării/ renominalizării, în legătură cu partenerul desemnat și, respectiv, cu cantitățile de energie aferente acestuia;e) să ia toate măsurile necesare, prin furnizori și operatorii de sistem, în vederea încadrării livrărilor de energie către clienții săi, inclusiv pentru clienții întreruptibili, cu respectarea legislației în vigoare;f) să livreze gazele naturale la intrarea în SNT cu respectarea condițiilor de calitate a gazelor naturale prevăzute în Condițiile tehnice;g) toate celelalte obligații, astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul rețelei.X. Garanții A. Dispoziții generale  +  Articolul 14(1) În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fiecare parte va constitui în favoarea celeilalte părți o garanție în conformitate cu prevederile Codului rețelei. (2) În scopul îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), OTS va face dovada ratingului de creditare.(3) UR este exceptat de la obligația de a constitui garanția financiară de plată în favoarea OTS dacă: a) face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agențiile de rating agreate de OTS sau cel puțin la același nivel cu cel acordat OTS, valabil pe perioada derulării prezentului contract; b) plătește în avans contravaloarea serviciilor de transport.(4) În situația în care, pe durata prezentului contract, se schimbă fie nivelul de rating acordat UR, fie agenția agreată de OTS, UR este obligat să notifice OTS în termen de 3 zile lucrătoare de la producerea modificării și să facă dovada îndeplinirii obligațiilor privind garanțiile cuprinse în prezentul Capitol în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării.  +  Articolul 15(1) Garanția financiară de plată este prezentată de către UR sub formă de: a) scrisoare de garanție bancară în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției (conform modelului prevăzut în anexa nr. 4); și/saub) cont garantat (depozit colateral) în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției; și/sauc) cont escrow în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției.(2) OTS acceptă scrisoare de garanție bancară eliberată de către o bancă care are rating emis de una dintre agențiile de rating: Standard Poors, Moody’s sau Fitch, cel puțin la nivel de „investment grade“. Echivalența dintre nivelurile de rating acordate de cele trei agenții este publicată pe pagina de internet a OTS.  +  Articolul 16(1) În situația în care UR face dovada bonității conform art. 14 alin. (3) lit. a), OTS poate cere, în anumite cazuri justificate, constituirea unei garanții financiare de plată în conformitate cu prevederile art. 15 sau plata în avans a obligațiilor de plată care decurg din relația comercială cu UR. Cerințele pentru o garanție sau plată în avans se vor solicita și explica UR în formă scrisă.(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situația în care UR este în întârziere de plată pentru o sumă de cel puțin 10% din valoarea ultimei facturi sau din valoarea obligațiilor de plată parțiale, după ce a fost primită de la OTS o notificare în acest sens.B. Produs anual și trimestrial  +  Articolul 17(1) UR are obligația să prezinte OTS garanția financiară de plată în suma prevăzută la alin. (2), cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de prestare a serviciului de transport.(2) Nivelul garanției financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare. (3) Garanția financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport și își încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.(4) UR poate înlătura opțiunea de a constitui o garanție pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plăți în avans. În acest sens, UR declară OTS, în scris, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de rezervare de capacitate, opțiunea de plată în avans.(5) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare. (6) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.(7) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferența este plătită de către UR la data scadentă a facturii.(8) UR poate renunța la opțiunea privind plata în avans, condiționat de constituirea unei garanții financiare de plată în condițiile art. 14 alin. (3) sau art. 15.C. Produs lunar  +  Articolul 18(1) UR are obligația să prezinte OTS garanția financiară de plată în suma prevăzută la alin. (2), cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de prestare a serviciului de transport.(2) Nivelul garanției financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.(3) Garanția financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport și își încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.(4) UR poate înlătura opțiunea de a constitui o garanție pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plăți în avans. În acest sens, UR declară OTS, în scris, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data terminării perioadei de rezervare de capacitate, opțiunea de plată în avans.(5) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare. (6) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.(7) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferența este plătită de către UR la data scadentă a facturii.D. Produs zilnic  +  Articolul 19Pentru produsul zilnic, plata se realizează în avans, în termen de 24 de ore de la acceptarea și semnarea contractului de transport și înainte de începerea prestării serviciilor de transport conform art. 7.  +  Articolul 20(1) Garanția de plată emisă conform art. 17 alin. (1) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport și își încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.(2) În cazul în care nivelul garanției financiare de plată:a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la art. 17 alin. (2), UR este obligat să suplimenteze nivelul garanției financiare în mod corespunzător;b) se situează cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la art. 17 alin. (2), OTS este obligat să restituie UR diferența dintre nivelul efectiv al garanției și cel precizat la art. 17 alin. (2).(3) Ajustarea nivelului garanției de plată se face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care s-a înregistrat diminuarea/majorarea față de nivelul stabilit conform art. 17 alin. (2).(4) OTS are dreptul de a emite pretenții asupra garanției prevăzute în prezentul articol în limita prejudiciului creat dacă UR nu își îndeplinește integral sau parțial obligațiile contractuale sau le îndeplinește cu întârziere.(5) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției, OTS are obligația de a notifica UR, precizând obligațiile care nu au fost respectate.(6) Notificarea privind executarea garanției va fi transmisă pe fax de către OTS, în termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. a).(7) În situația executării garanției parțial sau total, UR are obligația de a reconstitui garanția în termen de 5 zile de la executare. XI. Programul de transport  +  Articolul 21(1) Programul de transport va fi transmis direct în platforma informațională în conformitate cu prevederile art. 27 lit. B din Codul rețelei și se va constitui în anexa nr. 3 la prezentul contract.(2) Programul de transport poate fi modificat în conformitate cu procedura prevăzută de Codul rețelei.(3) Părțile au obligația să respecte presiunea minimă/maximă, în punctele de intrare în SNT, astfel cum aceasta este prevăzută în convențiile bilaterale încheiate conform prevederilor Codului rețelei.XII. Clauza de confidențialitate  +  Articolul 22(1) Părțile sunt obligate să păstreze confidențialitatea datelor, documentelor și a informațiilor obținute din derularea contractului.(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele date, documente și informații:– cele care pot fi dezvăluite, în conformitate cu prevederile Codului rețelei;– cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părți contractante;– cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligații legale de informare.(3) Prevederile prezentului articol vor rămâne în vigoare o perioadă de cinci ani de la încetarea raporturilor contractuale.XIII. Răspundere contractuală  +  Articolul 23(1) Neîndeplinirea obligației de plată a facturilor, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1), atrage: a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, sau până la executarea garanției prevăzută în contract, în cazul neîndeplinirii obligației de plată în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenței;b) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 15 zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii obligației de plată;c) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare în care suma aferentă dezechilibrelor UR depășește valoarea garanțiilor pentru echilibrare. (2) În cazul în care data scadenței sau ziua imediat următoare expirării termenului de grație este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod corespunzător.  +  Articolul 24În cazul în care UR, la cererea OTS, nu cedează voluntar/nu recurge la facilitatea de transfer al capacității rezervate și neutilizate, procedându-se la transferul obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferată, pentru perioada cuprinsă între data transferului obligatoriu de capacitate și aceea a încetării contractului.  +  Articolul 25(1) UR este îndrituit să solicite și să primească o sumă determinată în funcție de tariful pentru neasigurarea capacității rezervate, în conformitate cu prevederile Codului rețelei, în cazul în care OTS nu menține la dispoziția UR întreaga capacitate de transport rezervată de acesta.(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul înregistrat, UR are dreptul să solicite și să primească suplimentar daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situația în care OTS nu își îndeplinește obligația de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale, precum și orice alte obligații stabilite prin prezentul contract. XIV. Forța majoră/Caz fortuit  +  Articolul 26(1) Forța majoră este acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care exonerează părțile de răspundere, în condițiile art. 1.351 din Codul civil.(2) În cazul în care forța majoră nu încetează în termen de 30 de zile calendaristice, părțile au dreptul să solicite încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna din ele să aibă dreptul de a pretinde dezdăunări.(3) Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, prin notificare în maximum 5 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în maximum 30 de zile de la apariție.  +  Articolul 27(1) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către partea care ar fi fost chemată să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.(2) Părțile sunt exonerate de răspundere atunci când executarea unei obligații a devenit imposibilă datorită unor circumstanțe care nu îi sunt imputabile părții care trebuia să o îndeplinească.XV. Încetarea contractului  +  Articolul 28(1) Prezentul contract încetează:a) prin executarea obligațiilor contractuale;b) la expirarea termenului contractului;c) de drept, în cazul neîndeplinirii uneia din cerințele privind accesul la serviciile de transport prin SNT, prevăzute de Codul rețelei, inclusiv în cazul rezilierii contractului de echilibrare și acces la PVT încheiat între OTS și UR; (la 06-08-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 28 , Punctul XV. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 13, Articolul II din ORDINUL nr. 170 din 24 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 06 august 2019 ) d) în cazul returnării voluntare a capacității aprobate totale, în conformitate cu Codul rețelei;e) în cazul transferului obligatoriu al capacității totale aprobate în conformitate cu condițiile prevăzute de Codul rețelei;f) prin denunțare în caz de faliment, dizolvare, lichidare sau retragere a licenței, după caz, a partenerului contractual;g) pentru caz de forță majoră, conform contractului.(2) Încetarea prezentului contract nu are niciun efect asupra obligațiilor contractuale care decurg din executarea contractului până la încetarea acestuia.(3) În cazul încetării contractului înainte de expirarea termenului de valabilitate, conform alin. (1) lit. c) și f), UR este obligat să plătească OTS contravaloarea produselor de capacitate contractată pentru perioada rămasă până la expirarea termenului de valabilitate a contractului.XVI. Notificări  +  Articolul 29(1) Părțile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să își notifice reciproc, la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract, orice modificare a circumstanțelor avute în vedere la data semnării acestuia.(2) Termenul de notificare este de maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării de circumstanțe, dacă prin prezentul contract nu se prevede alt termen.(3) Modalitățile de notificare sunt stabilite de către părți de comun acord, cu respectarea prevederilor Codului rețelei.XVII. Legislație aplicabilă și soluționarea litigiilor  +  Articolul 30(1) Prevederile prezentului contract se supun legislației române în vigoare și se interpretează în conformitate cu aceasta.(2) Părțile convin ca toate neînțelegerile privind valabilitatea, interpretarea, executarea și încetarea contractului să fie soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se reușește soluționarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente. XVIII. Cesionarea contractului  +  Articolul 31(1) Niciuna dintre părți nu va putea ceda unui terț, în orice mod, în tot sau în parte, drepturile și/sau obligațiile sale decurgând din prezentul contract decât cu acordul scris al celeilalte părți, care nu poate fi refuzat nemotivat.(2) Notificarea intenției de cesionare se înaintează celeilalte părți cu minimum 10 zile lucrătoare înaintea datei de cesionare planificate.(3) Partea notificată are obligația de a răspunde motivat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării.XIX. Alte clauze  +  Articolul 32(1) Prezentul contract poate fi modificat sau completat prin act adițional în formă scrisă. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prezentul contract se modifică sau se completează automat cu orice modificare sau completare aplicabilă contractului de transport gaze naturale sau relației contractuale OTS-UR, dispusă printr-un act normativ național sau european, fiecare parte având obligația preluării modificărilor/completărilor respective.  +  Articolul 33Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract:– Anexa nr. 1 - Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport;– Anexa nr. 2 - Capacitate rezervată în punctele de intrare în SNT;– Anexa nr. 3 - Programul de transport;– Anexa nr. 4 - Model scrisoare garanție bancară.Prezentul contract a fost încheiat astăzi, .................., în două exemplare originale, și fiecare parte declară că a primit un astfel de exemplar original.
  Operator de transport și de sistem
  SNTGN TRANSGAZ - S.A.
  Utilizator al rețelei
  (la 06-08-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 1 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 06 august 2018 )
   +  Anexa nr. 1^1la Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale
  CONTRACT-CADRU
  de transport al gazelor naturale încheiat în urma procedurii privind rezervarea de capacitate incrementală în Sistemul național de transport al gazelor naturale
  Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A., cu sediul în Mediaș, piața Constantin I. Motaș nr. 1, județul Sibiu, tel. 0269-803333, 0269-839031, e-mail cabinet@transgaz.ro, număr de ordine J32/301/2000, cod de înregistrare fiscală RO13068733, cont virament IBAN RO 09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la B.C.R. Mediaș, în calitate de prestator al serviciului de transport, denumită în continuare operatorul de transport și de sistem sau OTS, pe de o parte, șiUtilizatorul rețelei, denumit în continuare UR, ......................... [Se completează cu datele de identificare ale UR.], în calitate de beneficiar al serviciului de transport, pe de altă parte,denumite individual partea și împreună părțile, au convenit încheierea prezentului contract de transport al gazelor naturale, în urma derulării procesului de capacitate incrementală având ca obiect alocarea de capacitate incrementală în punctul de ............ [Se completează, după caz, cu „intrare în“ sau cu „ieșire din“.] Sistemul național de transport al gazelor naturale din România (SNT) …………. [Se completează cu denumirea punctului.].  +  Capitolul I Terminologie; legislație și alte documente aplicabile  +  Articolul 1(1) În sensul prezentului contract de transport al gazelor naturale, denumit în continuare contract, următorii termeni se definesc după cum urmează:– data confirmării - data de .................... [Se completează cu data confirmării prevăzută în documentația aferentă procesului de capacitate incrementală.], până la care UR are dreptul de a rezilia unilateral contractul, în conformitate cu art. 8 lit. e);– data de începere - data de .................... [Se completează cu data de începere prevăzută în documentația aferentă procesului de capacitate incrementală.], de la care OTS va asigura toate condițiile de utilizare efectivă a capacității incrementale alocate UR.(2) Termenii utilizați în contract sunt definiți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul rețelei.(3) Prevederile prezentului contract sunt completate cu dispozițiile din Codul civil, din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, din reglementările Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), inclusiv cu prevederile din Codul rețelei.  +  Capitolul II Obiectul contractului  +  Articolul 2(1) Obiectul prezentului contract îl constituie rezervarea de capacitate de transport și prestarea serviciilor ferme de transport al gazelor naturale în punctul de .............. [Se completează, după caz, cu „intrare în“ sau cu „ieșire din“.] SNT …………. [Se completează cu denumirea punctului.] începând cu data de .................... [Se completează cu data de începere prevăzută în documentația aferentă procesului de capacitate incrementală.].(2) În situația în care punctul menționat la alin. (1) este un punct de ieșire din SNT, obiectul contractului prevăzut la alin. (1) se completează cu ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de OTS pentru sau în legătură cu transportul prin SNT al cantităților de gaze naturale, exprimate în unități de energie, până la respectivul punct de ieșire din SNT.(3) Capacitatea de transport rezervată are următoarele caracteristici:– datele de identificare ale punctului (longitudine/latitudine):– localitatea/unitatea administrativă:– tipul de punct [intrare/ieșire]: – capacitatea de transport rezervată, exprimată în MWh/zi: ..... [Se completează cu capacitatea de transport rezervată în fiecare an al perioadei prevăzute la art. 3 din contract.].(4) În cazul în care, în conformitate cu procedura specifică de desfășurare a procesului de capacitate incrementală, OTS oferă UR capacitate incrementală adițională, iar UR acceptă, atunci capacitatea de transport rezervată prevăzută la art. 2 alin. (3) va fi modificată în mod corespunzător prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.  +  Capitolul III Durata contractului  +  Articolul 3Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsă între .................. [Se completează cu data de începere.] și .................... [Se completează cu ultima zi a ultimului an gazier pentru care capacitatea incrementală a fost alocată UR, dar nu mai mult de 40 de ani.] și produce efecte de la data semnării lui de către ambele părți.  +  Capitolul IV Măsurarea gazelor naturale la punctele de intrare/ieșire în/din SNT  +  Articolul 4(1) Măsurarea cantităților de gaze naturale și determinarea cantităților de energie intrate în/ieșite din SNT se fac în conformitate cu reglementările în vigoare.(2) Gazele naturale vehiculate în temeiul prezentului contract trebuie să respecte condițiile minime de calitate prevăzute în reglementările în vigoare.  +  Capitolul V Tarife aplicabile. Modalități și condiții de facturare și plată  +  Articolul 5(1) UR va plăti OTS contravaloarea capacității de transport rezervate, stabilită în baza tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la data prestării serviciului de transport. În situația prevăzută la art. 2 alin. (2), UR va plăti suplimentar OTS, după caz, tariful volumetric aplicabil la data prestării serviciului de transport pentru cantitatea de gaze naturale transportată, așa cum a fost aceasta stabilită în baza alocărilor finale.(2) După caz, UR va plăti suplimentar OTS și alte tarife prevăzute de Codul rețelei. Plata contravalorii facturilor emise în cursul executării prezentului contract se realizează în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării facturii. În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.(3) Facturarea contravalorii serviciilor ferme de transport al gazelor naturale prestate se realizează în lei, în baza capacității de transport rezervate, a numărului de zile din perioada de facturare și a cantităților de gaze naturale stabilite în baza alocărilor finale, în conformitate cu prevederile Codului rețelei.(4) Modalitatea de plată, precum și desemnarea băncilor agreate pentru derularea operațiunilor bancare se stabilesc de comun acord, cu respectarea legislației în vigoare.(5) Orice sumă care se plătește în temeiul prezentului contract se consideră încasată în momentul în care contul creditorului plății este creditat cu suma corespunzătoare.  +  Capitolul VI Drepturile și obligațiile OTS  +  Articolul 6OTS are următoarele drepturi:a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate și a majorărilor de întârziere;b) să execute garanția/garanțiile financiară/e depusă/e de UR conform cap. VIII „Garanții“ din prezentul contract în caz de neplată la scadență a facturilor emise;c) să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor de transport cu un preaviz de 3 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract;d) să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor ferme de transport, în cazul în care UR nu respectă prevederile cap. VIII „Garanții“;e) să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de transport, în cazul în care UR nu respectă prevederile Codului rețelei, cu notificarea UR cu cel puțin 3 zile calendaristice anterior limitării/întreruperii;f) să refuze preluarea în SNT a gazelor naturale care nu respectă condițiile minime de calitate prevăzute în legislația specifică;g) să factureze, cu respectarea dispozițiilor și tarifelor prevăzute în Codul rețelei, contravaloarea dezechilibrelor cu titlul „Deficit“ înregistrate de către UR, inclusiv eventualele majorări de întârziere;h) să factureze UR contravaloarea serviciilor de transport prestate în conformitate cu obiectul prezentului contract, cu respectarea tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul în care poat