ORDIN nr. 16 din 27 martie 2013 privind aprobarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013  Având în vedere prevederile art. 99 lit. l) și m), ale art. 130 alin. (1) lit. o) și ale art. 200 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. o) pct. 2 și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În termen de 60 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș are obligația să elaboreze și să supună spre aprobare Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei următoarele documente:a) procedura privind verificarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească utilizatorii Sistemului național de transport al gazelor naturale;b) procedura privind modul de calcul al energiei gazelor naturale stocate în conducte.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 privind aprobarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 și 71 bis din 30 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, și a prețului de achiziție a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul național de transport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 8 decembrie 2010, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș, utilizatorii Sistemului național de transport, producătorii de gaze naturale, furnizorii de gaze naturale, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale, clienții finali racordați direct la Sistemul național de transport și operatorii de înmagazinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2013.
  Președintele Autorității Naționale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț
  București, 27 martie 2013.Nr. 16.  +  ANEXĂCODUL REȚELEIpentru Sistemul national de transport al gazelor naturale