ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000privind trecerea unităţilor militare de protecţie civilă de la Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne, precum şi modificarea şi completarea Legii protecţiei civile nr. 106/1996, a Ordonanţei Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiinţarea formatiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000  În temeiul dispoziţiilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Comandamentul protecţiei civile cu unităţile militare subordonate, cu actuala organizare, trece de la Ministerul Apărării Naţionale în structura Ministerului de Interne. (2) Trecerea unităţilor militare de protecţie civilă de la Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne se face în termen de 6 luni, pe bază de protocol. (3) Protocolul privind trecerea protecţiei civile la Ministerul de Interne se va încheia între Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Funcţiei Publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Personalul încadrat în Comandamentul protecţiei civile şi în unităţile militare subordonate se transfera de la Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne în conformitate cu reglementările în vigoare. (2) Clădirile, terenurile şi bunurile din patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale, aflate în administrarea Comandamentului protecţiei civile, trec, fără plata, în patrimoniul Ministerului de Interne, în condiţiile stabilite prin protocol. (3) Transferul mijloacelor tehnice se va face fără să fie afectată operativitatea reţelelor de comunicaţii şi informatica existente în funcţiune la nivelul Comandamentului protecţiei civile pentru înştiinţare, lucrul operativ şi de serviciu. (4) Ministerul Apărării Naţionale, prefecturile, consiliile judeţene şi locale, celelalte instituţii vor asigura în continuare spaţiile pentru funcţionarea inspectoratelor de protecţie civilă judeţene, al municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor acestuia, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor este autorizat sa opereze transferul, din bugetul aprobat Ministerului Apărării Naţionale, al fondurilor alocate Comandamentului protecţiei civile la capitolul 72.01.07 "Protecţie civilă", în bugetul Ministerului de Interne.  +  Articolul 4Legea protecţiei civile nr. 106/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 1 al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Şeful protecţiei civile în România este primul-ministru. Acesta conduce activitatea de protecţie civilă prin ministrul de interne. Coordonarea generală a protecţiei civile pe întregul teritoriu al tarii şi exercitarea controlului se realizează de Comandamentul protecţiei civile care funcţionează în structura Ministerului de Interne."2. Alineatul 2 al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Inspectoratele de protecţie civilă judeţene, al municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor acestuia sunt servicii publice descentralizate ale Ministerului de Interne din unităţile administrativ-teritoriale respective. Organizarea, funcţionarea, precum şi structura acestora se aproba de ministrul de interne la propunerea comandantului Comandamentului protecţiei civile."3. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Unităţile, subunitatile şi formaţiunile de protecţie civilă se constituie, din timp de pace, la: centralele nuclearoelectrice, combinatele chimice sau la alte obiective economice care constituie surse potenţiale de risc nuclear, chimic sau biologic, în raport cu importanţa acestora. Completarea cu militari în termen, militari care îşi satisfac stagiul militar alternativ sau voluntari se asigura prin structurile specializate ale Ministerului de Interne şi Ministerului Apărării Naţionale. Unităţile, subunitatile şi formaţiunile de protecţie civilă se înfiinţează şi se completează la mobilizare, în raport cu planurile întocmite în acest scop."4. La articolul 23 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Formarea, perfecţionarea pregătirii şi specializarea personalului Comandamentului protecţiei civile se realizează în instituţiile de învăţământ ale Ministerului de Interne şi ale Ministerului Apărării Naţionale, precum şi în alte instituţii abilitate."5. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - În cazul unui atac aerian iminent, atunci când nu s-a declarat stare de război, primele mesaje de prealarma şi de alarma se transmit cu aprobarea ministrului de interne în baza instiintarilor Statului Major al Forţelor Aeriene Militare şi Statului Major al Forţelor Navale."6. Alineatul 1 al articolului 33 va avea următorul cuprins:"Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice, agenţii economici, precum şi proprietarii de imobile cu destinaţie locativă au obligaţia sa prevadă, la noile investiţii în construcţie sau la extinderile imobilelor existente, adaposturi de protecţie civilă, potrivit instrucţiunilor şi normelor tehnice aprobate de ministrul de interne. Cheltuielile pentru aceste lucrări se suporta de proprietarii investiţiei respective şi nu pot depăşi 5% din valoarea de construcţii-montaj a acestora. La eliberarea autorizaţiei de construcţie se obţin, în mod obligatoriu, şi avizele Comandamentului protecţiei civile, inspectoratelor de protecţie civilă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, care se eliberează în condiţiile stabilite prin instrucţiuni de specialitate."7. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Organizarea, conducerea, principiile de întrebuinţare a inspectoratelor, comisiilor, unităţilor militare şi formatiunilor de protecţie civilă în acţiunile de limitare şi inlaturare a urmărilor atacurilor sau ale dezastrelor, precum şi planurile operative întocmite în acest scop se stabilesc prin regulamente, ordine şi instrucţiuni elaborate de Comandamentul protecţiei civile şi aprobate de ministrul de interne."8. Alineatul 1 al articolului 42 va avea următorul cuprins:"Munitiile se distrug în poligoane ale Ministerului de Interne, ale Ministerului Apărării Naţionale sau pe terenuri puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială se executa lucrări de asanare. Terenurile stabilite pentru distrugerea muniţiei se amenajeaza potrivit instrucţiunilor şi normelor tehnice specifice, elaborate de Comandamentul protecţiei civile şi aprobate de ministrul de interne, cu respectarea stricta a factorilor de mediu."9. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Materialele explozive şi mijloacele de aprindere necesare pentru distrugerea muniţiei rămase neexplodate se pun la dispoziţie specialiştilor pirotehnicieni, la cererea Comandamentului protecţiei civile şi a inspectoratelor de protecţie civilă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, de către Ministerul de Interne prin comandamentele judeţene de jandarmi. Contravaloarea materialelor explozive şi a mijloacelor de aprindere se suporta de Ministerul de Interne."10. Alineatul 2 al articolului 44 va avea următorul cuprins:"Ministerul Funcţiei Publice împreună cu Comandamentul protecţiei civile organizează şi coordonează pregătirea categoriilor de personal cu atribuţii în domeniul protecţiei civile, stabilite prin hotărâre a Guvernului."11. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - Ministerul de Interne, în colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, realizează măsurile de protecţie civilă prin Comandamentul protecţiei civile, scop în care: a) elaborează regulamente, instrucţiuni şi norme cu privire la organizarea, inzestrarea şi întrebuinţarea inspectoratelor, comisiilor, unităţilor şi formatiunilor de protecţie civilă, executarea misiunilor şi atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice şi agenţilor economici; b) organizează, îndrumă şi controlează pregătirea de protecţie civilă, precum şi a populaţiei; c) analizează periodic, împreună cu autorităţile administraţiei publice, stadiul realizării măsurilor de protecţie civilă; d) prezintă rapoarte şi propuneri Consiliului Suprem de Apărare a Tarii cu privire la realizarea măsurilor de protecţie civilă; e) organizează şi asigura înştiinţarea organelor de conducere de la unele autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, de la judeţe şi localităţi despre pericolul atacurilor din aer, al contaminarii radioactive, chimice şi biologice, precum şi alarmarea populaţiei; stabileşte semnalele de alarma aeriană, alarma la dezastre, alarma chimica şi de încetare a alarmei; f) asigura inzestrarea cu bunuri materiale în timp de pace şi de război a Comandamentului protecţiei civile, a inspectoratelor, unităţilor şi subunitatilor de protecţie civilă; g) conduce şi organizează, prin Comandamentul protecţiei civile, inspectoratele de protecţie civilă judeţene, al municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor acestuia, acţiunile de limitare şi de inlaturare a urmărilor atacurilor sau ale dezastrelor; h) asigura participarea unităţilor de pompieri militari, jandarmi, poliţie şi poliţie de frontieră la executarea acţiunilor de protecţie şi intervenţie în sprijinul populaţiei afectate; i) conduce acţiunile de menţinere sau de restabilire a ordinii publice în zonele afectate; j) asigura pregătirea populaţiei şi a angajaţilor în probleme de protecţie civilă prin folosirea mijloacelor de informare în masa; k) avizează proiectele planurilor de asigurare materială, tehnica şi financiară, pentru protecţia civilă, ale autorităţilor administraţiei publice; l) controlează activitatea de supraveghere radioactiva şi chimica a mediului şi realizarea măsurilor de protecţie a populaţiei, a colectivităţilor mari de animale, a bunurilor materiale, precum şi a florei şi faunei naturale; m) participa prin institutele sale specializate la executarea unor studii şi cercetări ştiinţifice privind realizarea şi aplicarea măsurilor de protecţie civilă; n) stabileşte gradul de protecţie pentru punctele de comanda destinate Presedintiei, Parlamentului şi Guvernului României şi asigura, prin organele de specialitate de protecţie civilă, starea de operativitate a acestora, cu mijloacele materiale şi financiare puse la dispoziţie de instituţiile beneficiare; o) întocmeşte planurile şi tematica de învăţământ pentru pregătirea militarilor din unităţile subordonate, în domeniul protecţiei civile; p) organizează şi conduce activităţile nemijlocite de evacuare a populaţiei în situaţii de conflict armat sau de dezastre; r) organizează şi conduce asanarea terenurilor de munitia rămasă neexplodata."12. Articolul 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Ministerul Apărării Naţionale exercita următoarele atribuţii: a) participa, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice şi a structurilor specializate ale Ministerului de Interne, la acţiunile de protecţie, evacuare a populaţiei şi a bunurilor materiale, la limitarea şi înlăturarea urmărilor atacurilor inamicului sau ale dezastrelor, precum şi la alte acţiuni de protecţie civilă; b) asigura, prin structurile specializate proprii, transmiterea informaţiilor despre pericolul producerii atacurilor din aer; c) participa cu unităţi şi subunitati specializate din structura proprie la executarea controlului contaminarii radioactive, chimice sau biologice, precum şi la decontaminarea terenului, a populaţiei şi a bunurilor materiale din zonele afectate; d) asigura aplicarea măsurilor de protecţie civilă în unităţile şi subunitatile subordonate, în baza legii, a regulamentelor şi a instrucţiunilor proprii; e) participa la executarea unor studii de cercetări ştiinţifice privind realizarea unor mijloace de protecţie civilă."13. Litera b) a articolului 48 va avea următorul cuprins:"b) colaborează, prin Comandamentul protecţiei civile, cu Ministerul de Interne şi cu alte ministere interesate la stabilirea metodelor, a procedeelor şi mijloacelor de mascare, de protecţie, de limitare şi de inlaturare a urmărilor atacurilor din aer şi dezastrelor;"14. Litera c) a articolului 50 va avea următorul cuprins:"c) emite, cu acordul Ministerului de Interne, instrucţiuni privind organizarea, inzestrarea şi funcţionarea formatiunilor medico-sanitare destinate asistenţei medicale de urgenta a victimelor din rândul populaţiei, în timp de război sau la dezastre;"15. Litera d) a articolului 51 va avea următorul cuprins:"d) stabileşte şi asigura, împreună cu Ministerul de Interne şi cu Ministerul Sănătăţii, mijloacele tehnice necesare în vederea controlului contaminarii radioactive şi chimice şi executa operaţiunile de decontaminare a mijloacelor de transport din zona de responsabilitate;"16. Litera a) a articolului 52 va avea următorul cuprins:"a) participa, împreună cu Ministerul de Interne, la elaborarea instrucţiunilor de proiectare şi de executare a punctelor de comanda, a adaposturilor de protecţie civilă, precum şi a căilor de acces spre acestea;"17. Articolul 66 va avea următorul cuprins:"Art. 66. - Inzestrarea şi dotarea cu bunuri materiale în timp de pace şi de război a Comandamentului protecţiei civile, inspectoratelor judeţene, al municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor acestuia, unităţilor şi subunitatilor militare de protecţie civilă se asigura de Ministerul de Interne pe baza normelor de inzestrare aprobate de şeful protecţiei civile din România."18. Alineatul 1 al articolului 73 va avea următorul cuprins:"Materialele didactice necesare pentru protecţia civilă, precum: filme, diafilme, planşe, manuale, broşuri, pliante şi altele, se realizează şi se asigura, contra cost, de Ministerul de Interne şi se difuzează autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice şi agenţilor economici."19. Alineatul 3 al articolului 73 va avea următorul cuprins:"Materialele pentru marcarea focului, necesare în vederea pregătirii prin aplicaţii şi exercitii, se asigura, fără plata, de Ministerul de Interne."20. Articolul 75 va avea următorul cuprins:"Art. 75. - Personalul inspectoratelor, al comisiilor şi formatiunilor de protecţie civilă, pe timpul intervenţiei, al aplicatiilor sau al activităţilor de pregătire, poarta uniforme cu însemnele protecţiei civile, iar contravaloarea uniformelor se suporta de autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice şi agenţii economici. Modelul uniformelor şi portul acestora se stabilesc prin instrucţiuni aprobate de ministrul de interne. Autovehiculele destinate protecţiei civile poarta însemne distincte şi se doteaza cu mijloace tehnice necesare pentru legături şi avertizare."  +  Articolul 5Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 124/1995, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera c) a articolului 7 va avea următorul cuprins:"c) Comisia centrala pentru accident nuclear şi caderi de obiecte cosmice - la Ministerul de Interne;"2. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Ministerul Apărării Naţionale are următoarele atribuţii specifice: a) participa, în sprijinul populaţiei, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice şi a instituţiilor cu atribuţii în domeniu sau din proprie iniţiativă, la activităţile de prevenire şi protecţie în caz de dezastre; b) organizează şi conduce realizarea măsurilor de protecţie în caz de dezastre în unităţile şi subunitatile proprii; c) participa cu forte şi mijloace specializate la executarea controlului nuclear, chimic şi biologic, la decontaminarea populaţiei, clădirilor şi terenului, la evacuarea populaţiei, distribuirea unor materiale şi produse de prima necesitate către populaţia afectată, inclusiv la acordarea asistenţei medicale specializate."3. După litera e) a articolului 21 se introduc literele f), g), h), i) şi j) cu următorul cuprins:"f) coordonează şi participa la realizarea sistemului unitar de supraveghere, avertizare, cercetare şi inlaturare a urmărilor dezastrelor; g) coordonează realizarea sistemelor de alarmare a populaţiei în zonele de risc nuclear, chimic, în aval de construcţiile hidrotehnice sau pentru alte situaţii periculoase şi verifica periodic starea de funcţionare a acestora; h) coordonează întocmirea planurilor pentru evacuarea populaţiei, a bunurilor materiale şi a animalelor în caz de dezastru; i) elaborează programele de pregătire a populaţiei pentru protecţia şi intervenţia în cazul dezastrelor, conduce exercitii şi aplicaţii de pregătire a agenţilor economici, indiferent de forma de proprietate, a populaţiei din zonele de risc şi verifica aplicabilitatea măsurilor din planurile de apărare în caz de dezastre; j) coordonează, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, activităţile de decontaminare a populaţiei, a solului şi a bunurilor în caz de accident nuclear."  +  Articolul 6Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiinţarea formatiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 16 martie 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Literele e) şi f) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"e) participa la asigurarea cu apa potabilă a populaţiei din zonele dezastrului; f) participa la distribuirea hranei şi a bunurilor de prima necesitate pentru persoanele sinistrate;"2. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Personalul militar încadrat în formaţiuni provine din Ministerul de Interne. (2) Selecţionarea, pregătirea şi promovarea personalului se fac de Comandamentul protecţiei civile, pe baza criteriilor stabilite în acest sens de Ministerul de Interne."3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului civil se fac în condiţiile actelor normative în vigoare."4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Fondurile necesare în vederea salarizarii şi pregătirii formatiunilor care se înfiinţează, inzestrarii cu tehnica şi materialele prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 se asigura din bugetul de stat repartizat Ministerului de Interne pentru Comandamentul protecţiei civile. (2) Completarea sau achiziţionarea altor categorii de tehnica şi materiale, considerate necesare pentru intervenţia eficienta, în funcţie de riscurile din zona de competenţa a formatiunilor, se asigura de consiliile judeţene şi locale, precum şi din donaţii sau alte fonduri legal constituite. (3) Fondurile necesare pentru intervenţie în situaţii de dezastre şi în alte situaţii specifice, precum şi pentru completarea materialelor consumate pe timpul acesteia se asigura de consiliile judeţene sau locale pe al căror teritoriu s-a executat intervenţia, pe baza confirmarilor date de şefii protecţiei civile. (4) Clădirile şi terenurile necesare în vederea bunei funcţionari şi pregătirii formatiunilor vor fi puse la dispoziţie acestora de Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi de consiliile locale, potrivit anexei nr. 2."5. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 7În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul de Interne va iniţia un proiect de lege pentru unificarea reglementărilor din domeniul protecţiei civile şi apărării împotriva dezastrelor.  +  Articolul 8Prevederile din alte acte normative referitoare la subordonarea Comandamentului protecţiei civile faţă de Ministerul Apărării Naţionale trebuie reevaluate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul apărăriinaţionale,Sorin FrunzaverdeMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescup. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescu,secretar de statp. Ministrul funcţieipublice,Marian Parjol,secretar de stat  +  Anexă
                   
    "ANEXĂ
    (Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2000)
    TABEL  cuprinzând dislocarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre şi zonele lor de responsabilitate
        \Detalii        
    Nr.     \     Zona de responsabilitateLocul
    crt.Garnizoana\   (judeţe)de dislocare
      de dislocare\    
    1234
    1.BucureştiMunicipiul Bucureşti, Ilfov, PrahovaSediul Inspectoratului de Protecţie Civilă al Municipiului Bucureşti
    2.AlexandriaTeleorman, Giurgiu, OltSediul Inspectoratului de Protecţie Civilă Judeţean Teleorman
    3.CraiovaDolj, Gorj, MehedinţiSediul Inspectoratului de Protecţie Civilă Judeţean Dolj
    4.ReşiţaTimiş, Arad, Caraş-SeverinSpaţiu pus la dispoziţie de Consiliul Local al Municipiului Caransebeş
    5.Baia MareMaramureş, Satu Mare, Bistriţa-NăsăudSediul Inspectoratului de Protecţie Civilă Judeţean Maramureş
    6.Cluj-NapocaCluj, Sălaj, Mureş, BihorSediul Inspectoratului de Protecţie Civilă Judeţean Cluj
    7.Alba IuliaHunedoara, Alba, Sibiu, BraşovSpaţiu pus la dispoziţie de Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
    8.PiteştiArgeş, Vâlcea, DâmboviţaSediul Inspectoratului de Protecţie
    9.GalaţiBuzău, Vrancea, Galaţi, BrăilaCivilă Judeţean Argeş Sediul Inspectoratului de Protecţie Civilă Judeţean Galaţi
    10.ConstanţaConstanţa, Tulcea, Ialomiţa, CălăraşiSpaţiu pus la dispoziţie de Ministerul Apărării Naţionale
    11.BacăuBacău, Vaslui, Covasna, HarghitaSediul Inspectoratului de Protecţie Civilă Judeţean Bacău
    12.SuceavaSuceava, Botoşani, Iaşi, NeamţSpaţiu pus la dispoziţie de Consiliul Judeţean Suceava"
  -------