REGULAMENT din 12 august 1993 de organizare și funcționare a Autorității Aeronautice Civile Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 27 august 1993    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 405 din 12 august 1993, publicată în Monitorul Oficial nr. 207 din 27 august 1993.
     +   +  Articolul 1(1) Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organizată și funcționează ca regie autonomă de interes național, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, cu finanțare integrală din venituri proprii și surse atrase potrivit legii, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviației civile.(2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română funcționează separat de agenții aeronautici civili și celelalte entități supuse supervizării siguranței zborului și/sau controlului calității de securitate a aviației civile și își exercită în mod independent atribuțiile prevăzute în prezentul regulament.  +  Articolul 2Autoritatea Aeronautică Civilă Română își desfășoară activitatea conform legislației în vigoare și prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 3(1) Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organismul tehnic specializat care are ca obiect de activitate exercitarea, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, precum și de alte reglementări în vigoare:a) a funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă la nivel național;b) a competențelor delegate în domeniul securității aviației civile.(2) În realizarea obiectului său de activitate, Autoritatea Aeronautică Civilă Română are următoarele atribuții, care se exercită în condițiile desemnării și delegării de competențe din partea Ministerului Transporturilor, prin ordin, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, și ale altor reglementări în vigoare:a) în domeniul siguranței aviației civile:1. îndeplinirea tuturor funcțiilor și a sarcinilor specifice stabilite în responsabilitatea organismului tehnic specializat care exercită funcția de supervizare a siguranței zborului, prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celor stabilite prin legislația Uniunii Europene specifică aviației civile în responsabilitatea autorităților naționale, conform domeniilor de competență delegate Autorității Aeronautice Civile Române, inclusiv în cazul aplicării prevederilor tratatelor internaționale în domeniul aviației civile la care România este parte sau a acordurilor bilaterale încheiate cu autoritățile de aviație civilă din alte state;2. elaborarea și monitorizarea implementării programului național de siguranță;3. elaborarea și monitorizarea implementării programului național de facilități aeronautice în domeniul transportului aerian;4. elaborarea proiectelor de reglementări naționale de aeronautică civilă, în scopul asigurării implementării și aplicării în România a legislației naționale și europene specifice, a standardelor și practicilor recomandate de către organizațiile internaționale de aviație civilă, a prevederilor convențiilor internaționale în domeniul aviației civile la care România este parte, precum și supravegherea respectării acestora;5. coordonarea elaborării Planului local de implementare a Cerului unic (LSSIP) și monitorizarea implementării cerințelor acestuia la nivel național în domeniul aviației civile;6. emiterea directivelor de aeronautică civilă, a procedurilor și instrucțiunilor de aeronautică civilă privind aplicarea legislației și reglementărilor din domeniul aviației civile, precum și emiterea circularelor de aeronautică civilă corespunzătoare domeniului său de activitate;7. certificarea/licențierea și supravegherea continuă a menținerii condițiilor asociate certificării/licențierii personalului aeronautic civil, a personalului care efectuează examinări nedistructive în aviația civilă, precum și recunoașterea/validarea licențelor emise de alte state;8. certificarea și supravegherea continuă a menținerii condițiilor asociate certificării organizațiilor de pregătire specifice personalului aeronautic civil, personalului care efectuează examinări nedistructive din aviația civilă, examinatorilor aeromedicali și a centrelor de medicină aeronautică;9. certificarea/autorizarea și supravegherea continuă a menținerii condițiilor asociate certificării/autorizării: aeronavelor civile, aerodromurilor civile, a sistemelor, echipamentelor, tehnicii aeronautice și a furnizorilor de servicii aeronautice;10. certificarea/autorizarea și supravegherea continuă a menținerii condițiilor asociate certificării agenților aeronautici civili;11. autorizarea activităților aeronautice civile conexe;12. avizarea documentațiilor tehnice ale proiectelor sau programelor de dezvoltare/modernizare pentru aerodromuri și emiterea avizelor de specialitate în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile;13. avizarea documentațiilor tehnice pentru construcții, amenajări și activități în zone supuse servituților de aeronautică civilă și emiterea avizelor de specialitate în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile;14. supravegherea modului în care sunt stabilite zonele supuse servituților de aeronautică civilă aferente aerodromurilor civile și echipamentelor serviciilor civile de navigație aeriană, precum și a respectării restricțiilor aferente acestor zone;15. supravegherea respectării standardelor de protecție a mediului în aviația civilă;16. autorizarea și supravegherea continuă a menținerii condițiilor asociate autorizării transportului aerian al bunurilor periculoase;17. autorizarea furnizorilor de servicii conexe transportului aerian al bunurilor periculoase;18. certificarea și supravegherea continuă a menținerii condițiilor asociate certificării pentru furnizarea facilităților aeronautice pe aerodromurile civile;19. supervizarea respectării cerințelor privind interoperabilitatea sistemelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriană, a componentelor și procedurilor aferente acestora;20. verificarea din zbor, în vederea autorizării, verificarea periodică din zbor și supravegherea din zbor a funcționării mijloacelor de navigație aeriană, supraveghere aeriană și comunicații în domeniul aeronautic, precum și verificarea din zbor a procedurilor instrumentale de navigație aeriană;21. aprobarea procedurilor de zbor instrumental și la vedere destinate traficului aerian general și evaluarea condițiilor privind proiectarea acestora;22. supravegherea agenților aeronautici civili și a administratorilor aerodromurilor din punct de vedere al respectării obligațiilor ce le revin conform reglementărilor aeronautice în vigoare;23. avizarea/aprobarea/acceptarea procedurilor de coordonare între două sau mai multe persoane juridice implicate în activități aeronautice civile;24. avizarea/aprobarea/acceptarea procedurilor de coordonare a zborurilor între unitățile de trafic aerian limitrofe, precum și între unitățile de trafic aerian civile și militare, în condițiile legii;25. supraveghează, potrivit domeniului său de competență, agenții aeronautici civili care au atribuții în activitățile de căutare și salvare a aeronavelor civile aflate în pericol; supervizează serviciul de alarmare din cadrul furnizorilor certificați de servicii de trafic aerian; (la 25-01-2022, Punctul 25. din Litera a) , Alineatul (2) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul VI din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) 26. coordonarea la nivel național a proceselor aferente gestionării resurselor limitate în aviația civilă, inclusiv a frecvențelor de telecomunicații destinate aviației civile și alocate autorității de stat în domeniul aviației civile, a indicativelor pentru rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (indicative AFTN) și a codurilor de transponder, în condițiile legii;27. efectuarea activităților de registru în aviația civilă;28. evaluarea siguranței aeronavelor civile străine care utilizează aerodromurile din România;29. avizarea demonstrațiilor aeriene, a mitingurilor și manifestațiilor sportive aeriene civile;30. aprobarea conținutului Publicației de Informare Aeronautică din România - AIP România, precum și al altor documente de informare aeronautică;31. administrează baza de date cu echipamentele de localizare pentru situații de urgență existente la bordul aeronavelor civile înmatriculate în România și asigură înregistrarea operatorilor acestor aeronave și a echipamentelor aferente de localizare pentru situații de urgență, în baza de date COSPAS/SARSAT; (la 25-01-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost completată de Punctul 2, Articolul VI din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) 32. la solicitarea Ministerului Apărării Naționale și în baza unui protocol încheiat cu acest minister, asigură înregistrarea în baza de date COSPAS/SARSAT a echipamentelor de localizare pentru situații de urgență existente la bordul aeronavelor militare; (la 25-01-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost completată de Punctul 2, Articolul VI din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) 33. gestionează baza de date cu privire la autorizațiile și notificările privind efectuarea transporturilor aeriene de bunuri periculoase în spațiul aerian național și informează în mod operativ DSU și Centrul Operațional Național din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, atunci când o aeronavă care se află în această bază de date este implicată într-un accident de aviație civilă; (la 25-01-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost completată de Punctul 2, Articolul VI din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) 34. deține și actualizează baza cu datele de contact ale unităților de trafic aerian, aerodromurilor, transportatorilor aerieni români, operatorilor aerieni certificați pentru operațiuni de intervenție în situații de urgență, pe care o pune la dispoziția DSU și Centrului Operațional Național din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență; (la 25-01-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost completată de Punctul 2, Articolul VI din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) 35. evaluează conformitatea cu cerințele aplicabile a planurilor de răspuns la situații de urgență elaborate de administratorii aerodromurilor civile și se asigură, în cadrul activităților de supraveghere și inspecție, că aerodromurile dispun de resursele necesare punerii în practică a acestor planuri; (la 25-01-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost completată de Punctul 2, Articolul VI din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) 36. se asigură că transportatorii aerieni români dispun de un plan de acțiune, elaborat în conformitate cu prevederile art. 102 din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian; (la 25-01-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost completată de Punctul 2, Articolul VI din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) 37. auditează, în cadrul activității de supraveghere a transportatorilor aerieni, planul de acțiune prevăzut la pct. 36, inclusiv din punctul de vedere al măsurilor de asistență imediată acordată victimelor unui accident de aviație civilă și rudelor acestora, indiferent de locul producerii accidentului. (la 25-01-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost completată de Punctul 2, Articolul VI din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) b) în domeniul securității aviației civile:1. elaborarea, punerea în aplicare și supravegherea respectării reglementărilor în domeniul securității aviației civile, conform desemnării și delegării de competențe din partea Ministerului Transporturilor;2. exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, precum și a altor atribuții aprobate prin acte normative.(3) Alte atribuții specifice ale Autorității Aeronautice Civile Române sunt:a) cooperarea cu autoritățile de aviație civilă din alte state, precum și cu organizații și organisme europene și internaționale de aviație civilă, în domeniile în care are atribuții și competențe;b) participarea la activitățile forurilor europene și internaționale de aviație civilă;c) acordarea de consultanță în domeniul său de activitate;d) colaborarea cu organismele specializate din cadrul autorității de stat în domeniul aviației civile, autorității militare din România, și Ministerului Afacerilor Externe pentru aprobarea, potrivit legii, a cererilor de survol și/sau aterizare în spațiul aerian al României, precum și pentru monitorizarea respectării sancțiunilor internaționale din domeniul aviației civile, în limita atribuțiilor și competențelor delegate prin reglementări specifice;e) autorizarea zborurilor aeronavelor civile în spațiul aerian național conform legislației specifice aplicabile;f) colaborarea cu autoritatea aeronautică militară din România în domeniul serviciilor de navigație aeriană/managementului spațiului aerian, în activitățile privind utilizarea flexibilă a spațiului aerian;g) colaborarea cu autoritățile militare competente în vederea asigurării coordonării civil-militare, ori de câte ori este cazul, în cadrul proceselor aferente gestionării resurselor limitate în aviația civilă, inclusiv cu Agenția Militară pentru Managementul Frecvențelor Radio;h) constatarea abaterilor de la reglementările și legislația privind siguranța zborului, securitatea aviației civile și protecției mediului în domeniul aviației civile și aplicarea de sancțiuni contravenționale potrivit competențelor Autorității Aeronautice Civile Române, stabilite prin acte normative în vigoare;i) asigurarea utilizării în aviația civilă română a unităților de măsură stabilite de reglementările europene și de standardele și practicile recomandate ale Organizației Aviației Civile Internaționale;j) furnizarea de expertiză și asistență tehnică, la solicitarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, în procesul de investigație tehnică a evenimentelor de aviație civilă;k) culegerea, analiza, centralizarea și difuzarea datelor statistice și de siguranță în domeniul aviației civile române în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare;l) operarea și întreținerea aeronavei și echipamentelor specifice pentru verificarea din zbor a funcționării mijloacelor de navigație, comunicații și supraveghere aeriană;m) participarea la proiecte de cercetare și dezvoltare în domeniul său de activitate;n) prestarea de servicii, altele decât cele supuse certificării și/sau supravegherii Autorității Aeronautice Civile Române, în condițiile conformării cu legislația specifică aplicabilă;o) producerea și valorificarea unor produse din activități proprii și conexe, închirieri, prestații editoriale sau tipografice, exploatarea unor bunuri și altele asemenea, pentru care va percepe tarife stabilite în condițiile legii.  +  Articolul 4Patrimoniul Autorității Aeronautice Civile Române este utilizat în scopul realizării obiectului său de activitate, în condițiile legii. În exercitarea dreptului de proprietate, Autoritatea Aeronautică Civilă Română posedă, folosește și dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le deține cu acest titlu în patrimoniul său, după caz, le culege fructele.  +  Articolul 5(1) Structura organizatorică a Autorității Aeronautice Civile Române se aprobă de către consiliul de administrație și cuprinde, în funcție de necesități și volumul de activitate, direcții, servicii, birouri și compartimente.(2) Structura organizatorică a Autorității Aeronautice Civile Române trebuie să asigure desfășurarea activităților, la nivelul standardelor internaționale de aviație civilă aplicabile, în principal pentru toate domeniile în care Autoritatea Aeronautică Civilă Română exercită atribuții și competențe delegate de Ministerul Transporturilor, prevăzute la art. 3.  +  Articolul 6Directorul general asigură implementarea unui sistem de management la nivelul Autorității Aeronautice Civile Române, în conformitate cu cerințele specifice prevăzute de regulamentele europene.  +  Articolul 7(1) Conducerea Autorității Aeronautice Civile Române este asigurată de un consiliu de administrație compus din 7 membri, numiți în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile consiliului de administrație se stabilesc prin Regulamentul propriu de organizare și funcționare, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 8(1) Autoritatea Aeronautică Civilă Română stabilește bugete de venituri și cheltuieli, în conformitate cu regulamentele europene și legislația națională aplicabile.(2) Prin bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Aeronautice Civile Române se asigură condițiile economico-financiare necesare pentru exercitarea neîntreruptă a atribuțiilor și competențelor prevăzute în prezentul regulament.(3) Bugetul de venituri și cheltuieli se avizează de către consiliul de administrație al Autorității Aeronautice Civile Române și se aprobă în condițiile legii.  +  Articolul 9Autoritatea Aeronautică Civilă Română realizează venituri și cheltuieli în lei și în valută, cu respectarea reglementărilor legale specifice aplicabile.  +  Articolul 10(1) Personalul Autorității Aeronautice Civile Române se încadrează potrivit legislației muncii.(2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română asigură condiții pentru pregătirea și perfecționarea continuă a personalului propriu, în scopul asigurării îndeplinirii atribuțiilor de serviciu în conformitate cu reglementările aplicabile.(3) Personalului Autorității Aeronautice Civile Române îi sunt aplicabile prevederile legislației naționale și ale regulamentelor europene corespunzător categoriei profesionale din care face parte.(4) Atribuțiile individuale ale personalului Autorității Aeronautice Civile Române, precum și cerințele de încadrare se stabilesc prin fișa postului, anexă la contractul individual de muncă.  +  Articolul 11Prezentul regulament de organizare și funcționare se completează cu celelalte prevederi legale naționale și/sau europene aplicabile în domeniu.-----------------Regulamentul a fost înlocuit cu Regulamentul din anexa la HOTĂRÂREA nr. 645 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013, conform pct. 4 al art. I din același act normativ.