LEGEA nr. 15 din 8 martie 2021bugetului de stat pe anul 2021
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 9 martie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2021  +  Articolul 1Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2021 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.  +  Articolul 2(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 173.700,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 326.407,2 milioane lei credite de angajament și în sumă de 261.050,5 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 87.349,7 milioane lei.(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, șos. Panduri nr. 1. Notă
  Potrivit punctului 13, Articolul 28, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 7 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 08 septembrie 2021, la anexa nr. 3/13/02a „Destinația sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la titlul «Alte cheltuieli» a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anul 2021“, în tabel, în coloana „Denumire indicator“, la „CHELTUIELI-TOTAL, din care pentru:“, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat în baza dispozițiilor art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, prin acoperirea parțială a:– cheltuielilor necesare funcționării organizațiilor, sediilor și sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale și comunitare, centrelor multifuncționale, caselor tradiționale, redacțiilor și editurilor;– cheltuielilor de personal și drepturi de proprietate intelectuală;– cheltuielilor pentru presă, carte, manuale școlare, publicații, materiale de informare și de promovare, materiale și campanii de informare publică, materiale multimedia, emisiuni radio-tv și multimedia electronică;– cheltuielilor pentru organizarea și participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, tabere, seminare, simpozioane și alte acțiuni în domeniul protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate;– cheltuielilor pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activităților;– cheltuielilor privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale, europene și internaționale.A se vedea și prevederile articolelor 3-7, 9-11 și 13-18 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 26 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1141 din 26 noiembrie 2021.
   +  Articolul 3Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.
   +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2021  +  Articolul 4Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 18.496,0 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:a) 2.979,1 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4;b) 7.648,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5; c) 420,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, sumă repartizată pe județe potrivit anexei nr. 6. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face de către consiliul județean prin hotărâre, după consultarea primarilor, în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor;d) 7.097,2 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, pentru finanțarea cheltuielilor aferente funcționării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinație turistică, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea cheltuielilor determinate de achitarea obligațiilor de plată ale unităților administrativ-teritoriale din județul Suceava, aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava“, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare, reprezentând rate de capital și dobânzi scadente în anul 2021 pentru componenta gaz, rate de capital și dobânzi scadente în anul 2021 pentru componenta termie, precum și debite restante la fondul de risc, precum și pentru finanțarea unor proiecte de investiții și a altor cheltuieli, potrivit anexelor nr. 7, 7/01, 7/02 și 7/03;e) 351,3 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și cel confesional, acreditate, potrivit anexei nr. 8.  +  Articolul 5(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:a) finanțării sistemului de protecție a copilului și a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, în limita prevăzută la art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare; (la 08-09-2021, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul 28, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 7 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 08 septembrie 2021 ) b) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, până la sfârșitul anului școlar 2020-2021, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2020-2021, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2021 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre;c) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;d) finanțării cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională din învățământul special;e) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;f) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor aflate în subordinea consiliilor județene;g) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426/2020;h) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare;i) plății sprijinului sub formă de contribuții care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din secțiunea a 3-a lit. E a capitolului III „Culte“ din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;j) finanțării burselor acordate elevilor care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor art. 82 și 105 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situațiile în care Programul pentru școli al României se derulează de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a consiliului județean se vor repartiza sume cu această destinație unităților administrativ-teritoriale respective, cu diminuarea veniturilor bugetului local al județului și majorarea corespunzătoare a veniturilor comunelor, orașelor și municipiilor, după caz. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor la indicatorul de venituri „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor“.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate:a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în limita prevăzută la art. 20 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare;c) finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social, potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare;d) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor aflate în subordinea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;e) finanțării cheltuielilor creșelor;f) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, măsurile de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, cheltuielile determinate de implementarea Programului pentru școli al României, până la sfârșitul anului școlar 2020-2021, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 678/2020, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2021 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre, cheltuielile cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata sprijinului sub formă de contribuții, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din secțiunea a 3-a lit. E a capitolului III «Culte» din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, drepturile copiilor cu cerințe educaționale care frecventează învățământul special și învățământul de masă, finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015, republicată, pentru preșcolarii din învățământul special și învățământul de masă, bursele elevilor din învățământul special și învățământul de masă și cheltuielile creșelor; (la 08-09-2021, Litera f) din Alineatul (3) , Articolul 5 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul 28, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 7 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 08 septembrie 2021 ) g) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015, cu modificările și completările ulterioare;h) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014;i) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426/2020;j) finanțării cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, potrivit prevederilor art. 82 și 105 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, după caz, iar pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și a burselor acordate elevilor din învățământul de masă, în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, cu privire la repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ, și pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice, la propunerea agenției județene pentru plăți și inspecție socială/Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București. direcțiile generale regionale/administrațiile județene ale finanțelor publice, la solicitarea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, furnizează informații cu caracter financiar.(5) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (3), autoritățile administrației publice locale alocă, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, și sume din bugetele locale ale acestora.(6) Repartizarea pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unităților de învățământ particular și cel confesional, acreditate, prevăzute la art. 4 lit. e), se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, cu privire la repartizarea sumelor pe unități/ subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ, iar pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale din învățământul particular și cel confesional, acreditate, special sau integrați în învățământul de masă, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.(7) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară este prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 6(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, următoarele cote: a) 15% la bugetul local al județului;b) 63% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; c) 6% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, ce se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărâre a consiliului județean; d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; e) 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici. (la 08-09-2021, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul 28, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 7 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 08 septembrie 2021 ) (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru municipiul București, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul municipiului București, se repartizează prin decizie a directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, astfel: a) 50% pentru bugetul local al municipiului București; b) 1.400 lei/locuitor/an, pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului București; (la 08-09-2021, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul 28, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 7 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 08 septembrie 2021 ) c) diferența se repartizează sectoarelor municipiului București direct proporțional cu impozitul pe venit estimat a se realiza pe raza fiecărui sector. (3) În cadrul fiecărui județ, sumele corespunzătoare cotei prevăzute la alin. (1) lit. d), inclusiv cele încasate și nerepartizate unităților administrativ-teritoriale anterior intrării în vigoare a prezentei legi, se repartizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale astfel: a) 85% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor; b) 15% pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor. (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, prevăzute în anexa nr. 7, și cota prevăzută la alin. (3) lit. a) se repartizează unităților administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, în două etape, utilizând modelul de calcul aprobat prin ordin al ministrului finanțelor și transmis de Ministerul Finanțelor direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiilor județene ale finanțelor publice în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi, astfel:a) în prima etapă se repartizează sume de echilibrare bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 800 lei/locuitor/an, precum și celor ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an; (la 08-09-2021, Litera a) din Alineatul (4) , Articolul 6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul 28, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 7 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 08 septembrie 2021 ) b) în vederea repartizării prevăzute la lit. a) se calculează diferența dintre 800 lei/locuitor/an și veniturile pe locuitor/an estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte; (la 08-09-2021, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul 28, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 7 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 08 septembrie 2021 ) c) sumele disponibile rămase după repartizarea prevăzută la lit. a) se repartizează direct proporțional cu necesarul stabilit unităților administrativ-teritoriale ale căror venituri din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) cumulate cu sumele de echilibrare repartizate potrivit lit. a) a prezentului alineat sunt mai mici de 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an;d) sumele rămase nerepartizate după parcurgerea primei etape, potrivit prevederilor lit. a)-c), se repartizează în etape succesive, direct proporțional cu necesarul stabilit, comunelor, orașelor și municipiilor a căror medie a veniturilor pe locuitor/an, calculată ca raport între suma veniturilor estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) și sumele repartizate în prima etapă și numărul locuitorilor unității administrativ-teritoriale, este mai mică decât media pe județ/locuitor/an calculată cu ajutorul acelorași indicatori la nivelul întregului județ, în vederea egalizării mediilor individuale cu media pe județ.(5) Pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor, în completarea veniturilor estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. a) și din sumele prevăzute la alin. (3) lit. b), se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute în anexa nr. 7, astfel încât valoarea însumată a acestor venituri să nu fie mai mică de 250 lei/locuitor/an. (6) Sumele corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, prevăzută la alin. (1) lit. c), inclusiv cele încasate și nerepartizate unităților administrativ-teritoriale anterior intrării în vigoare a prezentei legi, se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 27.134 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean. În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului județean se repartizează integral în anul 2021 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, la o poziție de venituri distinctă. Pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor din fond, consiliul județean are obligația ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităților administrativ-teritoriale din cadrul județului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile prevăzute. Hotărârea consiliului județean se comunică directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, instituției prefectului și unităților administrativ-teritoriale din județ. (7) Impozitul pe venit utilizat în calcul va fi cel estimat de structurile de specialitate din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene/de sector ale finanțelor publice.(8) În execuție, sumele încasate, aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) lit. a), se alocă de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice bugetelor locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna anterioară, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) lit. b) și c) se alocă în același termen, proporțional cu sumele repartizate.(9) Impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2021 la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, față de planul anual repartizat, se alocă unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1) și (2), potrivit prevederilor prezentului articol, și se cuprind în bugetele locale prin rectificare bugetară locală, în urma comunicării transmise de direcția generală regională a finanțelor publice/administrația județeană a finanțelor publice. (la 08-09-2021, Alineatul (9) din Articolul 6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul 28, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 7 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 08 septembrie 2021 ) (9^1) Impozitul pe venit corespunzător cotei de 6%, prevăzută la alin. (1) lit. c), încasat suplimentar, se repartizează în mod egal județelor, peste limita stabilită, iar în cadrul fiecărui județ, în baza deciziei directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, consiliul județean repartizează în anul 2021 comunelor, orașelor și municipiilor, integral, prin hotărâre, sumele suplimentare. (la 08-09-2021, Articolul 6 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul 28, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 7 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 08 septembrie 2021 ) (9^2) Impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2021, corespunzător cotei prevăzute la alin. (1) lit. d), precum și cel corespunzător alin. (2) lit. b) și c) se repartizează unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, proporțional cu planul aprobat. (la 08-09-2021, Articolul 6 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul 28, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 7 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 08 septembrie 2021 ) (9^3) În execuție, sumele aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) lit. b) și c) se alocă în termenul prevăzut la alin. (8), proporțional cu planul majorat potrivit prevederilor alin. (9^1) și (9^2). (la 08-09-2021, Articolul 6 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul 28, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 7 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 08 septembrie 2021 ) (9^4) În funcție de nivelul încasărilor impozitului pe venit la bugetul de stat, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene/de sector ale finanțelor publice, prin structurile de specialitate, pot proceda la o nouă estimare a impozitului pe venit, care se repartizează unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2), fără diminuarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate. (la 08-09-2021, Articolul 6 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul 28, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 7 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 08 septembrie 2021 ) (10) Numărul locuitorilor din unitățile administrativ-teritoriale utilizat în calculele prevăzute în prezentul articol este cel comunicat de direcțiile județene de statistică, respectiv de Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, după caz, la data de 1 ianuarie 2020.(11) Sumele încasate până la data de 31 august 2021, aferente cotei prevăzute la alin. (1) lit. e), se repartizează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, potrivit solicitărilor transmise acestei instituții până la data de 20 septembrie 2021 de către unitățile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole, respectiv teatre, opere și filarmonici. Tot până la aceeași dată, Ministerul Finanțelor, prin direcția de specialitate cu atribuții în solicitarea de date deținute de unitățile de trezorerie ale statului din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, va comunica Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației soldul la data de 31 august 2021, pe județe, al conturilor distincte, deschise cu această destinație pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice.Sumele încasate ulterior datei de 31 august 2021, inclusiv sumele rămase nerepartizate aferente perioadei 1 ianuarie 2021-31 august 2021, existente în soldul contului 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“ la data de 29 noiembrie 2021, se transferă până la data de 3 decembrie 2021 de către direcția generală regională a finanțelor publice/administrația județeană a finanțelor publice, pe seama căreia acesta este deschis, în contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, care se deschide pe numele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a municipiului București.Sumele încasate în contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe numele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, se repartizează unităților administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole, respectiv teatre, opere și filarmonici, prin hotărâre a Guvernului inițiată de această instituție până la data de 14 decembrie 2021. Cererile unităților administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole, respectiv teatre, opere și filarmonici, se transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației până la data de 10 decembrie 2021. Cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, se rectifică bugetele locale. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației virează sumele aprobate din contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe numele său, în conturile de venituri ale unităților administrativ-teritoriale 21.A.04.06.00 „Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte“, codificate cu codurile de identificare fiscală ale acestora, până la data de 22 decembrie 2021, în scopul alocării acestora către instituțiile publice de spectacole pentru care au fost solicitate.Sumele rămase neutilizate la finele anului în contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe numele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, se virează la bugetul de stat în contul 20.A.04.01.00 „Venituri ale bugetului de stat-cote defalcate din impozitul pe venit“, codificat cu codul de identificare fiscală al acestuia.Sumele încasate în luna decembrie 2021, rămase neutilizate la finele anului în contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe numele direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, se restituie la bugetul de stat, în contul corespunzător subdiviziunii de clasificație bugetară din care au fost încasate, codificat cu codul de identificare fiscală al acestora, la aceeași unitate a Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință de județ la care este deschis și contul de disponibil. (la 26-11-2021, Alineatul (11) din Articolul 6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 29, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 26 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1141 din 26 noiembrie 2021 ) (12) Sumele încasate din cota de 7% prevăzută la art. 32 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, nerepartizate la data intrării în vigoare a prezentei legi, se utilizează potrivit prevederilor alin. (2) lit. c).(13) În execuție, la nivelul fiecărei direcții generale regionale a finanțelor publice/administrații județene a finanțelor publice, soldul contului prevăzut la alin. (1) lit. c) se împarte la numărul total de 41 de județe, iar suma rezultată se virează fiecăruia dintre celelalte 40 de județe, în vederea aplicării prevederilor alin. (6).(14) Sumele din fondul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c) încasate și nerepartizate unităților administrativ-teritoriale până la data de 17 decembrie 2021, precum și sumele din fondul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. e), existente la data de 28 decembrie 2021 în conturile distincte deschise pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiilor județene ale finanțelor publice, se restituie de către direcția generală regională a finanțelor publice/ administrația județeană a finanțelor publice la bugetul de stat, în contul corespunzător subdiviziunii de clasificație bugetară din care au fost încasate, deschis la nivelul unității Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință de județ. (la 08-09-2021, Articolul 6 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul 28, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 7 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 08 septembrie 2021 )  +  Articolul 7Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2021 sunt prevăzute în anexa nr. 10.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2021  +  Articolul 8(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și bugetul fondurilor externe nerambursabile utilizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 11.(2) Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe părți, capitole și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 11/01.(3) Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/02.(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/03.  +  Articolul 9(1) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2021 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2021 din contribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) În anul 2021 se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate să negocieze și să încheie contracte costvolum/ cost-volum-rezultat în limita sumei de 4.380.000 mii lei. (la 26-11-2021, Alineatul (2) din Articolul 9 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul 29, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 26 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1141 din 26 noiembrie 2021 ) (3) Potrivit dispozițiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 4.749.117 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.(4) Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului aferent asigurărilor pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, veniturile se completează cu suma de 1.262.829 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.  +  Articolul 10Dispozițiile referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, precum și prevederile art. 40-42 și 52 din prezenta lege se aplică în mod corespunzător și în cazul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2021  +  Articolul 11(1) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte nefinalizate, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanțează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, finanțarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, se cuprind în clasificația aferentă fondului de finanțare la alineatul 03 „Cheltuieli neeligibile“ și reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.(2) În anul 2021, prin derogare de la prevederile art. 43^1 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepția fazei a doua aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanților și furnizorilor cu care au încheiate contracte executarea de lucrări pentru finalizarea acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură și alte cheltuieli necesare finalizării proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați conform legii, necuprinse în contractele de finanțare încheiate cu autoritățile de management, care asigură finalizarea proiectului, precum și sumele dispuse de instanțele de judecată prin hotărâri judecătorești definitive, respectiv definitive și irevocabile dispuse în favoarea beneficiarilor.  +  Articolul 12(1) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților, care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.  +  Articolul 13(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state pentru anul 2021.(2) Cheltuielile stabilite prin normele specifice prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele aprobate anual cu această destinație. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.  +  Articolul 14(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament, care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:a) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii; b) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(2) Sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare neutilizate, între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate în cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor, pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze redistribuiri/virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:a) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“;b) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de angajament și de credite bugetare de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“. (8) Virările de credite de angajament și de credite bugetare prevăzute la alin. (1), (3) și (4), precum și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(9) Din sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(10) Influențele în structura creditelor de angajament și creditelor bugetare, rezultate în baza virărilor de credite prevăzute la alin. (1) și (6), vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“.(11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea, la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013. (12) Ordonatorii principali de credite au obligația de a asigura, potrivit legii, cu prioritate, sume necesare finalizării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013. (13) Se interzice ordonatorilor principali de credite, cu rol de autoritate de management, încheierea/emiterea de contracte/decizii/ordine de finanțare/avize de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor operaționale aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepția situației în care prin hotărâri judecătorești definitive, respectiv definitive și irevocabile se prevede altfel.(14) Fac excepție de la prevederile alin. (13) autoritățile de management/autoritățile comune de management/autoritățile naționale care încheie/emit contracte/decizii/ordine de finanțare pentru acordarea cofinanțării de la bugetul de stat în cadrul programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană 2007-2013“, după cum urmează:a) Programul operațional comun „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013“;b) Programul operațional comun „Marea Neagră 2007-2013“.  +  Articolul 15În anul 2021, operatorii de program au obligația de a vira în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, respectiv în conturile de venituri ale Fondului pentru mediu, după caz, sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite de la statele donatoare, reprezentând tranșa finală aferentă asistenței financiare nerambursabile „costuri de management“ pentru operatorul de program în calitate de beneficiar în cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, asigurate inițial din bugetul de stat, respectiv din bugetul Fondului pentru mediu.  +  Secţiunea a 5-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, pe anul 2021  +  Articolul 16(1) În anul 2021 se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă, pe parcursul întregului an, în anexele la buget, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr 206/2017, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020, respectiv 2014-2021, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (3) și (5), după caz. (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în buget creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii, în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor noi și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele nr. 3/XX/21, nr. 3/XX/23, nr. 3/XX/27 și nr. 3/XX/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu autoritățile de management în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2022-2024 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(5) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul de stat, care au calitatea de lider al unui parteneriat, beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.(6) Beneficiarii care implementează proiecte în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor, care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, pot cuprinde în bugetul propriu credite de angajament și credite bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile, care urmează a fi rambursate potrivit acordurilor de finanțare, acestea urmând a fi utilizate în lipsa disponibilităților din prefinanțările/avansurile primite, dacă acordurile de finanțare nu prevăd altfel.(7) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, prevederile alin. (6) se aplică liderilor/partenerilor finanțați integral din bugetul de stat numai pentru finanțarea acțiunilor proprii ale acestora.(8) În bugetele instituțiilor publice prevăzute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/ facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(9) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament și credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și după caz, să modifice Programul de investiții publice, cu excepția virărilor de credite bugetare de la proiectele implementate potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017.(10) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 45 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare. (11) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor, unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.  +  Articolul 17(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite, care are calitatea de beneficiar, va transmite o cerere de rambursare autorității de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilității/mecanismului în termen de 3 luni de la efectuarea cheltuielilor, cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau de la alți donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor, care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/mecanismului, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmisă de instituția beneficiară de proiect.  +  Articolul 18(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele aprobate anual cu această destinație. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/ autorităților comune de management/autorităților naționale.  +  Articolul 19(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite de angajament și credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la: a) titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, cele aferente transferurilor de fonduri necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare;b) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii.(2) Sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“:a) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/ autoritate de certificare;b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare;c) redistribuiri de credite de angajament și de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari și cei cu rol de autoritate de management/ certificare/operator de program pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget potrivit art. 16 alin. (1)-(4).(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze redistribuiri/virări de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la: a) titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea asigurării cheltuielilor în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare;b) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la titlurile de cheltuieli care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.(9) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul și alineatul respectiv, creditele de angajament și creditele bugetare asigurându-se potrivit dispozițiilor alin. (3), (5) și art. 16 alin. (1)-(4).(10) Prevederile alin. (9) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.(11) Virările și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1), (3), (4), (8) și (9), precum și modificările și virările prevăzute la art. 16 alin. (2)-(4) se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(12) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(13) Influențele în structura creditelor de angajament și creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(14) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, să modifice creditele de angajament și creditele bugetare la poziția „Finanțare din FEN postaderare“, cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, cu excepția majorării creditelor de angajament în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia comunică Ministerului Finanțelor modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(15) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi diminuate.  +  Secţiunea a 6-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027  +  Articolul 20(1) În anul 2021, după intrarea în vigoare a bazei legale naționale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de coeziune, politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor din Mecanismul de redresare și reziliență, alocate prin intermediul Planurilor naționale de redresare și reziliență, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă titluri noi de cheltuieli pentru implementarea proiectelor/programelor respective.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze în cursul întregului an virări de credite bugetare și credite de angajament la titlurile prevăzute la alin. (1) de la titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea sumelor necesare finanțării proiectelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 și Mecanismului de redresare și reziliență.(3) Ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament la titlurile prevăzute la alin. (1), în cursul întregului an, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ pentru asigurarea fondurilor necesare pentru implementarea proiectelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 și Mecanismului de redresare și reziliență, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (15).(4) Pentru punerea în aplicarea dispozițiilor alin. (1)-(3) se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 și Mecanismului de redresare și reziliență în anexele nr. 3/XX/20, nr. 3/XX/23 și nr. 3/xx/29, după caz.(5) Ordonatorii principali de credite comunică, în termen de 5 zile lucrătoare, Ministerului Finanțelor modificările efectuate potrivit prevederilor prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, însușite de ordonatorul principal de credite.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor să aprobe, la propunerea ordonatorilor principali de credite, repartizarea pe trimestre ca urmare a modificărilor prevăzute la alin. (2) și (3).  +  Articolul 21(1) În anul 2021, după intrarea în vigoare a bazei legale naționale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de coeziune, politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027 să introducă anexele nr. 3/xx/25 și nr. 3/xx/24 la bugetul acestora, precum și programe noi în cadrul acestor anexe.(2) Pentru punerea în aplicare a alin. (1) se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027 să introducă creditele de angajament și creditele bugetare aferente programelor prevăzute la alin. (1) în anexa nr. 3/xx/25 a acestora la poziția „Finanțarea din FEN postaderare“ cu încadrarea în nivelul total al sumelor aprobate programelor.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027 să introducă creditele de angajament, reprezentând contribuția națională aferentă programelor noi prevăzute alin. (1), la titlul de cheltuieli aferente cadrului financiar multianual 2021-2027, respectiv în anexele nr. 3/xx/25 și nr. 3/xx/24, la bugetul acestora. (4) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027 să asigure creditele bugetare în anul 2021, reprezentând contribuția națională aferentă programelor noi, introduse potrivit alin. (1), la titlul de cheltuieli aferent cadrului financiar multianual 2021-2027 prin virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, cu reflectarea corespunzătoare în anexele nr. 3/xx/25 și nr. 3/xx/24, la bugetul acestora.(5) Pentru punerea în aplicare a alin. (4) ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot efectua virări de credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (15).(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor să aprobe, la propunerea ordonatorilor principali de credite, repartizarea pe trimestre ca urmare modificărilor prevăzute la alin. (3)-(5).(7) Ordonatorii principali de credite comunică, în termen de 5 zile lucrătoare, Ministerului Finanțelor modificările efectuate potrivit prevederilor prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, însușite de ordonatorul principal de credite.(8) Prevederile alin. (1)-(7) se aplică și Ministerului Finanțelor, în calitate de ordonator principal de credite prin bugetul căruia se finanțează programele operaționale regionale pe perioada de programare bugetară 2021-2027.  +  Secţiunea a 7-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2021  +  Articolul 22(1) Pentru anul 2021, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor și sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor din fonduri rambursabile sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeași încadrare se aplică și pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate și administrate de Ministerul Finanțelor potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiții sectoriale și/sau a altor acțiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcție de natura și de specificul acestor împrumuturi.(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.  +  Articolul 23(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“ în funcție de derularea programelor respective.(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare, neutilizate între capitole, între și în cadrul proiectelor/ programelor cu finanțare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, și pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.  +  Articolul 24În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.  +  Articolul 25Partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri rambursabile, poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerințelor finanțatorilor în cauză.
   +  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 26În bugetul Secretariatului General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate din bugetul de stat)“, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“ este cuprinsă și suma de 42.130 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, destinată realizării Recensământului populației și locuințelor, din care:a) la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ suma de 18.561 mii lei;b) la titlul 20 „Bunuri și servicii“ suma de 11.666 mii lei;c) la titlul 71 „Active nefinanciare“ suma de 11.903 mii lei. (la 26-11-2021, Articolul 26 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul 29, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 26 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1141 din 26 noiembrie 2021 )  +  Articolul 27(1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 47 alin. (4), (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să efectueze virări de credite bugetare și de angajament, între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării Programului Național de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației comunică Ministerului Finanțelor virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(3) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor alin. (1) și (2) se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să diminueze corespunzător creditele bugetare și de angajament aferente anilor 2022-2024. (4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la 31 decembrie 2021, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.(5) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în anexa nr. 3/15/27 „Fișa programului“, la programul bugetar cod 1725 „Programul Național de Dezvoltare Locală - ETAPA II“ și programul bugetar cod 1284 „Programul Național de Dezvoltare Locală“, să diminueze creditele de angajament aferente anilor anteriori cu sumele dezangajate și rezultate din economii înregistrate pe parcursul derulării contractelor de finanțare. (6) Creditele de angajament prevăzute în anexa nr. 3/15/27 „Fișa programului“, la programul bugetar cod 1284 „Programul Național de Dezvoltare Locală“ și la programul bugetar cod 1725 „Programul Național de Dezvoltare Locală - ETAPA II“, se suplimentează cu creditele de angajament rezultate din sumele dezangajate și economiile prevăzute la alin. (5) prin rectificările bugetare, cu încadrarea în valoarea maximă a creditelor de angajament aferente programului. (7) Creditele de angajament prevăzute în bugetul pe anul 2021, în anexa nr. 3/15/27 „Fișa programului“, la programul bugetar cod 1284 „Programul Național de Dezvoltare Locală“ sunt utilizate pentru finalizarea obiectivelor de investiții în cadrul etapei I a Programului.  +  Articolul 28În bugetul Ministerului Finanțelor, la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale“ titlul 20 „Bunuri și servicii“ articolul 20.25 „Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului“ pentru anul 2021, sunt prevăzute credite de angajament și credite bugetare în sumă de 579 mii lei pentru consultanță juridică în vederea utilizării instrumentelor financiare derivate.  +  Articolul 29În bugetul Ministerului Finanțelor, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“ titlul 20 „Bunuri și servicii“ articolul 20.12 „Consultanță și expertiză“ pentru anul 2021, sunt prevăzute credite de angajament și credite bugetare în sumă de 204 mii lei pentru contractarea serviciilor de audit necesare înființării Băncii Naționale de Dezvoltare, cu respectarea legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică.  +  Articolul 30(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2021 ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la sfârșitul exercițiului bugetar, să introducă modificări la anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ în structura veniturilor proprii bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, precum și în bugetele instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ articolul 51.01 „Transferuri curente“ alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ articolul 51.02 „Transferuri de capital“ alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“, respectiv în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ articolul 51.01 „Transferuri curente“ alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superiorˮ, articolul 51.02 „Transferuri de capital“ alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la sfârșitul exercițiului bugetar, să introducă modificări la anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile, modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, precum și în bugetele instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, peste nivelul total al fondurilor aprobate, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ articolul 51.01 „Transferuri curente“ alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ articolul 51.02 „Transferuri de capital“ alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“, respectiv în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ articolul 51.01 „Transferuri curente“ alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“ alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.  +  Articolul 31(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliției Române, este cuprinsă și suma de 510 mii lei la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“ titlul 71 „Active nefinanciare“ articolul 71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de transport“, produs al infracțiunilor într-o cauză penală soluționată de autoritățile de aplicare a legii din Statele Unite ale Americii într-un dosar de criminalitate organizată soluționat cu sprijinul Poliției Române, ce va fi utilizată pentru achiziționarea unor echipamente necesare desfășurării activității operative.(2) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă și suma de 225 mii lei la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“ titlul 20 „Bunuri și servicii“, din care suma de 2 mii lei cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea Recensământului populației și locuințelor și suma de 223 mii lei cheltuieli necesare efectuării Recensământului general agricol. (la 26-11-2021, Alineatul (2) din Articolul 31 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul 29, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 26 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1141 din 26 noiembrie 2021 )  +  Articolul 32(1) În anul 2021, sumele aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“ titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)“. (2) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare în cadrul anexei nr. 3/22/02a „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol pe anul 2021“ în funcție de gradul de utilizare a sumelor repartizate pe unități administrativ-teritoriale și unități de învățământ, cu încadrarea în valoarea totală prevăzută în anexă.(3) În bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în anexa nr. 3/22/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate din bugetul de stat)“, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, este cuprinsă și suma de 213.108 mii lei reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, destinată realizării Recensământului general agricol, din care:a) la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ suma de 2.587 mii lei;b) la titlul 20 „Bunuri și servicii“ suma de 3.069 mii lei;c) la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ suma de 207.452 mii lei.  +  Articolul 33(1) În bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2021, suma prevăzută la capitolul 84.01 „Transporturi“ titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ alineatul 51.01.55 „Întreținerea și funcționarea/ exploatarea infrastructurii feroviare publice“ se utilizează cu prioritate pentru:a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;b) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pentru proiectele finanțate potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru care procentele de finanțare inițiale de la Comisia Europeană au suportat modificări ca urmare a încheierii contractelor de finanțare/actelor adiționale la acestea, să modifice creditele bugetare și de angajament aferente anilor anteriori corespunzător noilor procente de cofinanțare în anexa nr. 3/24/23 „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“, cu încadrarea în valoarea totală înscrisă în fișele de fundamentare ale proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor, respectiv contractelor.(3) Corespunzător modificării prevăzute la alin. (2) se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pe parcursul întregului an, să modifice corespunzător în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum și valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiții, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și cu încadrare în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2021.  +  Articolul 34(1) În bugetul Ministerului Sănătății, în anexa nr. 3/26/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate din bugetul de stat)“, la capitolul 66.01 „Sănătate“ este cuprinsă suma de 2.180.000 mii lei, reprezentând credite de angajament, și suma de 1.400.000 mii lei, reprezentând credite bugetare, cu următoarele destinații: a) la titlul 20 „Bunuri și servicii“, suma de 1.680.000 mii lei, reprezentând credite de angajament, și 900.000 mii lei, reprezentând credite bugetare, pentru achiziția de vaccinuri împotriva COVID-19;b) la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, suma de 500.000 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, pentru finanțarea, potrivit legii, a cheltuielilor curente și de capital necesare operaționalizării centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, din care suma de 300.000 mii lei reprezentând transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și suma de 200.000 mii lei transferuri din bugetul de stat către bugetele locale.(2) Se autorizează Ministerul Sănătății să majoreze sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) prin virări de credite de angajament și bugetare, în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în bugetul aprobat. (la 08-09-2021, Alineatul (2) din Articolul 34 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul 28, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 7 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 08 septembrie 2021 ) (2^1) Se autorizează Ministerul Sănătății să majoreze sau să diminueze, după caz, sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) prin virări de credite de angajament și bugetare, în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în bugetul aprobat. (la 08-09-2021, Articolul 34 din Capitolul II a fost completat de Punctul 12, Articolul 28, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 7 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 08 septembrie 2021 ) (3) În bugetul Ministerului Sănătății, în anexa nr. 3/26/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate din bugetul de stat)“, la capitolul 66.01 „Sănătate“, din sumele prevăzute la titlul 20 „Bunuri și servicii“, reprezentând atât credite bugetare, cât și credite de angajament, suma de 400.000 mii lei este destinată finanțării asistenței medicale desfășurate în cabinetele medicale din unitățile de învățământ.(4) Se abilitează Ministerul Sănătății să modifice suma prevăzută la alin. (3) prin virări de credite de angajament și bugetare, în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în bugetul aprobat. (5) În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 „Sănătate“ titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ articolul 51.02 „Transferuri de capital“, sunt cuprinse și sume reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, pentru lucrări de consolidări, modernizări, extinderi clădiri, reparații capitale, precum și achiziție de echipamente și aparatură medicală, astfel:a) la Spitalul Județean de Urgență Zalău, județul Sălaj - 7.000 mii lei;b) la Spitalul Municipal Dej, județul Cluj - 2.850 mii lei;c) la Spitalul Județean Satu Mare, județul Satu Mare - 12.785 mii lei; (la 26-11-2021, Litera c) din Alineatul (5) , Articolul 34 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul 29, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 26 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1141 din 26 noiembrie 2021 ) d) la Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc, județul Harghita - 9.620 mii lei; (la 26-11-2021, Litera d) din Alineatul (5) , Articolul 34 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul 29, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 26 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1141 din 26 noiembrie 2021 ) e) la Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc, Centrul de Sănătate Vlăhița, județul Harghita - 1.200 mii lei;f) la Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, județul Harghita - 3.000 mii lei;g) la Spitalul Municipal Gheorgheni, județul Harghita - 6.450 mii lei.  +  Articolul 35(1) Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2021 între ordonatorii secundari și terțiari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.(2) În bugetul Ministerului Public, pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este cuprinsă și suma de 251 mii lei la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“ titlul 71 „Active nefinanciare“ articolul 71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de transport“, produs al infracțiunilor într-o cauză penală soluționată de autoritățile de aplicare a legii din Statele Unite ale Americii într-un dosar de criminalitate organizată soluționat cu sprijinul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, ce va fi utilizată pentru achiziționarea unor echipamente necesare desfășurării activității operative.  +  Articolul 36În bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale este cuprinsă și suma de 3.863 mii lei la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“ titlul 20 „Bunuri și servicii“ - cheltuieli necesare efectuării Recensământului general agricol.  +  Articolul 37(1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, potrivit prevederilor art. 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la titlul 55 „Alte transferuri“ și se utilizează potrivit prevederilor prezentei legi.(2) Fondurile de rezervă constituite la nivelul Societății Române de Radiodifuziune din profitul anilor precedenți pot fi utilizate de către aceasta pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare.(3) Din suma prevăzută în bugetul Societății Române de Radiodifuziune se pot asigura și cheltuieli ce decurg din angajamente legale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.(4) Veniturile proprii încasate potrivit prevederilor Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și sumele existente în conturi la bănci pot fi utilizate de către Societatea Română de Radiodifuziune pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.  +  Articolul 38Până la data de 31 decembrie 2021, prin derogare de la prevederile art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor instituției se asigură din veniturile proprii.  +  Articolul 39(1) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes național efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, se prevăd în programul de investiții publice în poziție globală la poziția „C - Alte cheltuieli de investiții“, la fișa cod obiectiv 1 „a) Achiziții de imobile, inclusiv terenuri“.(2) Prevederile alin. (1) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții noi și în continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat și pentru care din fonduri publice se finanțează doar contravaloarea exproprierilor aferente.(3) În funcție de valoarea necesar a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții prevăzute la alin. (1) se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 40Se autorizează Ministerul Finanțelor, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fișele de investiții aferente poziției „C - Alte cheltuieli de investiții“ în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 41(1) Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția „C - Alte cheltuieli de investiții“ ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.(2) Actualizarea și aprobarea valorii actualizate a fiecărui obiectiv/proiect de investiții, lucrări de intervenții, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, sunt de competența ordonatorilor principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.  +  Articolul 42(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2021, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice din subordine finanțate integral din bugetul de stat, iar în cazul proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei să introducă sumele aferente și la partea de venituri.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice din subordine finanțate parțial din bugetul acestora creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2021, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare și creditele de angajament conform prevederilor alin. (1) și (2) în anexele aprobate de către aceștia potrivit prevederilor prezentei legi, respectiv în anexele la bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordine, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile lucrătoare, Ministerului Finanțelor.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 43Creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute pentru capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“ titlul 30 „Dobânzi“ articolul 30.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne“ alineatul 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne directe“ se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piața internă și externă, concomitent cu înregistrarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“ titlul 30 „Dobânzi“ articolul 30.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne“ alineatul 30.01.03 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“, respectiv la capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“ titlul 30 „Dobânzi“ articolul 30.02 „Dobânzi aferente datoriei publice externe“ alineatul 30.02.04 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“, astfel încât creditele de angajament și creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 „Dobânzi“ să nu depășească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 44În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitole de cheltuieli pentru asigurarea plății la scadență a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne și externe, a plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor, contribuțiilor și cotizațiilor la organismele internaționale, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, preaderare și postaderare, și a programelor cu finanțare rambursabilă.  +  Articolul 45Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze plăți pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euroobligațiuni pe piețele externe și plății serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, din capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“ titlul 20 „Bunuri și servicii“ articolul 20.24 „Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor“ alineatul 20.24.01 „Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe“.  +  Articolul 46Virările de credite de angajament și credite bugetare neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, republicată. Virările de credite de angajament și credite bugetare neutilizate aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ și 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 47În anul 2021, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de pensii și asistență socială finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1,1% asupra valorii sumelor plătite.  +  Articolul 48(1) Pentru anul 2021, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:a) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului mediu de salariați în activitate, potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2020 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75% din salariul de bază sau ca urmare a decontării unei părți din salariul angajaților, care au beneficiat de șomajul tehnic, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare, doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative.(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2020 nu pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020. (4) Operatorii economici care în anul 2020 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2020 pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat, cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, precum și cu condiția să nu programeze pierderi și/sau plăți restante.(5) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (4), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021;b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;c) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului mediu de salariați în activitate, potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2020, cu modificările ulterioare, și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;d) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate ca urmare a acordării de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75% din salariul de bază sau ca urmare a decontării unei părți din salariul angajaților, care au beneficiat de șomajul tehnic, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare; e) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative.(6) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (4), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/ administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculate folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.(7) Prevederile alin. (5) și (6) se aplică în mod corespunzător și operatorilor economici prevăzuți la alin. (3).(8) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin. (5) și indicele de creștere a productivității muncii recalculat conform prevederilor alin. (6) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2021 la nivelul realizat al anului 2020.(9) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care în anul 2020 au înregistrat un rezultat brut negativ sunt obligați să nu programeze în bugetul de venituri și cheltuieli pierderi anuale sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent în baza unui program care să conțină măsuri concrete, cuantificabile și termene de realizare pentru întreg anul 2021, iar pentru pierderile contabile din anii precedenți să fie prezentat un program de acoperire a acestora pe termen mediu și lung.(10) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care în anul 2020 au înregistrat plăți restante sunt obligați să programeze în bugetul de venituri și cheltuieli reducerea acestora față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent în baza unui program care să conțină măsuri concrete, cuantificabile și termene de realizare pentru întreg anul 2021.  +  Articolul 49Instituțiile de învățământ preuniversitar, astfel cum acestea sunt definite conform prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cele de pregătire, aplicație, formare profesională inițială și continuă nonuniversitară din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională și culturală a personalului aparținând instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe locurile finanțate de la bugetul de stat, indiferent de instituțiile din care provine acesta.  +  Articolul 50(1) În anul 2021 se menține în plată la nivelul aprobat pentru anul 2020 numărul de posturi aferent funcțiilor prevăzute la capitolul III - Culte, lit. C - Personalul din conducerea cultelor și a unităților de cult, altul decât cel asimilat funcțiilor de demnitate publică, lit. D - Personal clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România și art. 9 alin. (1) lit. b) pct. (ii) de la lit. E din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru anul 2021, pentru sprijinirea așezămintelor religioase din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă suma de 442.200 euro/lună.  +  Articolul 51Pentru anul 2021, institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează potrivit prevederilor art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, la elaborarea și aprobarea, potrivit legii, a bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021, stabilirea cheltuielilor de personal se va face astfel:a) institutele naționale de cercetare-dezvoltare care au înregistrat pierderi în anul precedent nu pot depăși numărul de personal și cheltuielile de personal realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condițiile extinderii activității, organul de specialitate al administrației publice centrale coordonator poate aproba creșterea numărului prognozat de personal, aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, sau a cheltuielilor de personal și a câștigului mediu corelat cu creșterea productivității muncii, la unele institute naționale de cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanțelor;b) institutele naționale de cercetare-dezvoltare care au înregistrat profit în anul precedent pot majora cheltuielile de personal realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri și cheltuieli, în limita unui indice de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat, care să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii.  +  Articolul 52(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite reprezintă limita maximă în cadrul căreia în anul 2021 pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum sunt definite conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate în anexa nr. 3/XX/01 și anexa nr. 11 și să comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze creditele bugetare aprobate la titlul 10 „Cheltuieli de personal“, titlul 20 „Bunuri și servicii“ și titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“ aprobate în anexa nr. 3/XX/02 la nivel de articol și alineat, potrivit clasificației bugetare.(4) Ordonatorii principali de credite au obligația să transmită Ministerului Finanțelor detalierea prevăzută la alin. (3) în termen de 5 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(5) Ordonatorii principali de credite au obligația să transmită Ministerului Finanțelor detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2021, în termen de 45 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(6) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (4) și (5), Ministerul Finanțelor este abilitat să restituie ordonatorilor principali de credite deschiderile de credite bugetare.  +  Articolul 53Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la 31 decembrie 2021, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru implementarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2, care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.  +  Articolul 54Prin derogarea de la prevederile art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și art. 23 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, Guvernul poate aproba în semestrul I, prin memorandum, în situații temeinic justificate, utilizarea totală sau parțială a creditelor de angajament și creditelor bugetare reținute în proporție de 10% pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.  +  Articolul 55În anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu prevederile art. 220^6 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfârșitul lunii în curs, o cotă de:a) 12%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare;b) 17%, care se face venit la bugetul asigurărilor pentru șomaj;c) 2%, care se face venit la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;d) 22%, care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;e) 47%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct.  +  Articolul 56(1) Până la data de 25 iulie 2021 ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat și Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate transmit la Ministerul Finanțelor o analiză a execuției bugetare pe primele 6 luni față de programul semestrului I stabilit prin repartizarea pe trimestre, potrivit prevederilor art. 48 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pe baza analizei prevăzute la alin. (1), la prima rectificare bugetară din anul 2021 se pot ajusta bugetele ordonatorilor principali de credite cu suma reprezentând diferența dintre programul semestrului I și execuția bugetară pe primele 6 luni.  +  Articolul 57Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezenta lege.*) Anexele nr. 1, 2 și 4-11 sunt reproduse în facsimil.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  LUDOVIC ORBAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 8 martie 2021.Nr. 15.  +  ANEXA nr. 1TOTAL
  BUGETUL DE STAT
  PE ANII 2021-2024
  -SINTEZA-
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2021Estimări 2022Estimări 2023Estimări 2024
  AB1234
  000101VENITURI - TOTAL173.700.780175.747.538185.638.775201.986.735
  000201I.VENITURI CURENTE135.624.924142.522.293155.924.039172.401.143
  000301A.VENITURI FISCALE111.799.566117.940.819129.708.019144.486.739
  000401A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL20.792.46421.436.40223.170.25625.754.769
  000501A11 .IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE20.128.22220.720.17722.396.10024.919.827
  0101IMPOZIT PE PROFIT17.388.36617.765.90419.202.87421.475.872
  01Impozit pe profit de la agenții economici16.131.14116.410.28917.737.61219.895.560
  02Impozit pe profit de la băncile comerciale1.257.2251.355.6151.465.2621.580.312
  0201ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE2.739.8562.954.2733.193.2263.443.955
  02Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului189203220237
  03Impozit pe dividende datorat de persoane juridice67.58672.87578.77084.955
  04Impozitul pe reprezentante3.1233.3673.6393.925
  06Impozit pe venitul microîntreprinderilor2.668.9582.877.8283.110.5973.354.838
  0301IMPOZIT PE VENIT26.166.19028.405.78030.833.43133.355.975
  02Impozit pe venituri din salarii19.991.02421.622.06823.491.05025.424.170
  04Impozit pe venituri din dividende2.044.7392.196.5032.363.9872.539.338
  05Impozit pe venituri din dobânzi155.632159.678163.670167.598
  06Impozit pe venituri din pensii1.730.1362.086.1532.363.8032.665.171
  07Impozit pe veniturile din premii13.49113.84214.18814.529
  11Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala55.80960.74566.41472.322
  16Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent525571625680
  18Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal157.898162.003169.442173.509
  19Sume virate pentru sponsorizarea entităților non- profit-159.895-167.410-175.781-184.394
  21Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole98.016100.564103.078105.552
  22Impozit pe veniturile din jocuri de noroc93.82896.26798.674101.042
  23Impozit pe venitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoana juridică, contribuabil potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu generează o persoana juridică438459482505
  24Impozit pe veniturile realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III- impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, care nu generează o persoana juridică291304320335
  25Impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/201617171819
  26Impozitul pe veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă52.80255.28458.04860.892
  50Impozit pe venituri din alte surse165.911170.224174.480178.668
  51Impozit pe venit aferent declarației unice1.765.5281.848.5081.940.9332.036.039
  0401COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)-26.166.190-28.405.780-30.833.431-33.355.975
  01Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-26.166.190-28.405.780-30.833.431-33.355.975
  050001A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL664.242716.225774.156834.942
  0501ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL664.242716.225774.156834.942
  01Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente664.242716.225774.156834.942
  100001A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII89.830.45495.249.422105.267.815117.449.219
  1001TAXA PE VALOAREA ADAUGATĂ69.698.44674.120.65780.115.80087.641.192
  1101SUME DEFALCATE DIN TVA-18.496.058-17.422.482-16.475.981-15.528.624
  01Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad)-2.979.127-3.076.581-3.080.186-3.083.734
  02Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad)-7.648.435-8.889.153-8.939.047-8.988.142
  05Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad)-420.000-420.000-420.000-420.000
  06Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)-7.097.183-4.680.000-3.680.000-2.680.000
  09Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat (se scad)-351.313-356.748-356.748-356.748
  1201ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII1.005.6481.052.9141.105.5591.159.731
  11Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.789.936827.063868.416910.968
  12Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale64.60867.64571.02774.507
  13Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan151.104158.206166.116174.256
  1401ACCIZE33.095.57435.573.16738.446.17641.942.253
  1601TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI4.526.8441.925.1662.076.2612.234.667
  01Taxe pentru jocurile de noroc1.708.7681.842.4951.991.5232.147.895
  03Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare2.792.00555.92257.32058.696
  04Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale25.58026.24526.90127.547
  50Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități491504517529
  170001A5.IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR SI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE1.131.8561.141.1141.150.3731.157.317
  1701VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE1.131.8561.141.1141.150.3731.157.317
  01Taxe vamale1.131.8561.141.1141.150.3731.157.317
  180001A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE44.792113.881119.575125.434
  1801ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE44.792113.881119.575125.434
  07Impozitul specific44.567113.565119.243125.086
  50Alte impozite și taxe225316332348
  200001B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI10.182.02010.740.02211.363.95012.005.483
  2001CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR5.676.1275.946.2866.246.8616.549.213
  05Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate2.405.5272.481.0372.558.9172.639.242
  08Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca aferenta bugetului de stat3.270.6003.465.2493.687.9443.909.971
  2101CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR4.505.8934.793.7365.117.0895.456.270
  45Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale, în afara celei acordate pe baza declarației unice-689-689-689-689
  50Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați4.506.5824.794.4255.117.7785.456.959
  290001C.VENITURI NEFISCALE13.643.33813.841.45214.852.07015.908.921
  300001C1.VENITURI DIN PROPRIETATE11.768.33111.819.71312.666.77513.552.003
  3001VENITURI DIN PROPRIETATE10.333.59910.272.70010.994.63411.748.568
  01Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome216.589241.274260.789281.266
  04Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României1.788.6371.872.7031.966.3382.062.688
  05Venituri din concesiuni și închirieri1.581.0281.655.3361.738.1031.823.270
  08Venituri din dividende5.574.4335.238.6835.662.4066.107.011
  11Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera1.172.8161.264.6001.366.8861.474.212
  50Alte venituri din proprietate96104112121
  3101VENITURI DIN DOBANZI1.434.7321.547.0131.672.1411.803.435
  03Alte venituri din dobânzi1.434.7321.547.0131.672.1411.803.435
  330001C2.VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII1.875.0072.021.7392.185.2952.356.918
  3301VENITURI DIN POSTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI315.969340.698368.253397.168
  02Taxe consulare37.19640.10643.35046.754
  03Venituri din taxe pentru prestații vamale270291315339
  04Taxe si tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare9198106114
  05Taxe și alte venituri în învățământ167180194209
  06Venituri din expertiza judiciară și extrajudiciară6.8167.3507.9448.568
  08Venituri din prestări de servicii153.611165.633179.030193.087
  09Taxe și alte venituri din protecția mediului17.70219.08720.63122.251
  16Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă204220238256
  17Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare2.5762.7783.0023.238
  23Venituri din timbrul judiciar9101112
  25Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat62.42967.31572.76078.473
  26Venituri din despăgubiri30.61133.00735.67638.478
  29Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans1.0451.1271.2181.314
  50Alte venituri din prestări de servicii și alte activități3.2423.4963.7784.075
  3401VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE3.0512.563361643
  01Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate180194210227
  50Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise2.8712.369151416
  3501AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI485.566523.567565.915610.352
  01Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale335.138361.366390.594421.263
  02Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe129139151163
  03Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii64.74169.80875.45481.379
  04Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen317342370399
  05Amenzi judiciare11.54612.45013.45714.514
  06Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor1.7081.8421.9902.147
  07Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată16.76718.07919.54121.076
  08Penalități de nedeclarare25.03826.99729.18131.472
  50Alte amenzi, penalități și confiscări30.18232.54435.17737.939
  3601DIVERSE VENITURI1.070.4211.154.9111.250.7661.348.755
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive188.665203.430219.884237.149
  02Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri5.7646.2156.7177.245
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite10.78311.62712.56713.554
  04Venituri din producerea riscurilor asigurate72788491
  05Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice19.12720.62422.29224.043
  11Venituri din ajutoare de stat recuperate116.849125.994136.185146.878
  14Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită1.1021.1881.2841.385
  16Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare84.29690.89398.245105.959
  18Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri3344
  19Venituri din recuperarea creanțelor fiscale65707682
  21Sume restituite aferente veniturilor încasate3.8414.1414.4764.828
  24Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri145.526156.915169.607182.924
  28Comision de risc aferent programului de stimulare a cumpărării de autoturisme5566
  50Alte venituri494.323533.728579.339624.607
  390001II.VENITURI DIN CAPITAL300.501324.017350.226377.724
  3901VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI300.501324.017350.226377.724
  01Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice15.53016.74518.09919.521
  03Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului14.26415.38016.62417.929
  06Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare259.208279.493302.100325.820
  07Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administrativ-teritoriale571616666718
  09Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului "Prima casă"4.0234.3384.6895.057
  50Alte venituri din valorificarea unor bunuri6.9057.4458.0488.679
  4601ALTE SUME PRIMITE DE LA UE2.679.400
  01Sume virate de autoritățile de management din sumele rambursate de UE, reprezentând cheltuieli din bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plăți în numele UE2.679.400
  4801SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-202035.095.95532.901.22829.364.51029.207.868
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament326.407.166261.217.503241.673.886242.735.930
  II. Credite bugetare261.050.489252.333.821250.364.450255.330.920
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament297.876.066247.889.157228.998.887230.617.733
  II. Credite bugetare250.306.571242.029.857238.861.104241.215.270
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament55.832.44455.832.62456.111.78856.392.349
  II. Credite bugetare55.832.44455.832.62456.111.78856.392.349
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament11.144.8099.921.9149.944.5869.926.422
  II. Credite bugetare10.400.5529.924.7279.940.8559.929.723
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament16.032.37716.997.48417.949.26518.808.252
  II. Credite bugetare16.032.37716.997.48417.949.26518.808.252
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament4.077.1944.599.5114.612.8084.626.105
  II. Credite bugetare3.944.1944.599.5114.612.8084.626.105
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament598.732108.984109.073110.912
  II. Credite bugetare598.732108.984109.073110.912
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament46.427.60245.648.29941.343.48238.861.404
  II. Credite bugetare47.508.42342.183.54742.326.35441.172.291
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament28.428.08923.930.29123.353.59324.880.617
  II. Credite bugetare22.187.30719.072.27519.548.69321.555.075
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament1.599.72124.69220.19220.192
  II. Credite bugetare331.33224.69220.19220.192
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament44.717.00245.394.24746.057.00746.592.334
  II. Credite bugetare44.717.00245.394.24746.057.00746.592.334
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020
  I. Credite de angajament81.586.85740.470.76024.529.98425.363.387
  II. Credite bugetare43.441.68143.069.00237.161.38937.173.095
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament4.628.7404.060.4344.184.6504.222.707
  II. Credite bugetare4.628.7404.059.6334.186.1344.222.707
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament2.802.499899.917782.459813.052
  II. Credite bugetare683.787763.131837.546612.235
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament25.679.74011.794.41111.226.5469.439.244
  II. Credite bugetare7.892.5588.770.02910.054.89311.436.697
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament25.523.22311.694.41111.126.5469.339.244
  II. Credite bugetare7.736.0418.670.0299.954.89311.336.697
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament156.517100.000100.000100.000
  II. Credite bugetare156.517100.000100.000100.000
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament2.851.3601.533.9351.448.4532.678.953
  II. Credite bugetare2.851.3601.533.9351.448.4532.678.953
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament1.001.0001.0001.0001.000
  II. Credite bugetare1.001.0001.0001.0001.000
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament1.850.3601.532.9351.447.4532.677.953
  II. Credite bugetare1.850.3601.532.9351.447.4532.677.953
  510001Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
  I. Credite de angajament79.944.25066.225.53763.947.22766.073.577
  II. Credite bugetare75.820.24566.058.09364.599.97166.523.086
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament77.393.45264.363.91062.234.86763.132.494
  II. Credite bugetare73.620.36164.331.28663.023.52163.729.313
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament6.066.9466.066.6836.097.5196.128.502
  II. Credite bugetare6.066.9466.066.6836.097.5196.128.502
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.344.8271.359.8881.361.1401.350.736
  II. Credite bugetare1.435.5701.362.7011.357.4091.354.037
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament16.000.67616.972.04217.928.40718.791.909
  II. Credite bugetare16.000.67616.972.04217.928.40718.791.909
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament11.0009.9009.9009.900
  II. Credite bugetare11.0009.9009.9009.900
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament598.732108.984109.073110.912
  II. Credite bugetare598.732108.984109.073110.912
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament25.237.36019.868.78417.149.41115.227.585
  II. Credite bugetare24.364.71119.717.89317.137.71115.264.585
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament15.545.77114.484.11114.872.58116.925.732
  II. Credite bugetare15.602.70414.507.17814.932.58117.001.568
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament34.68820.19220.19220.192
  II. Credite bugetare40.19720.19220.19220.192
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament724720720720
  II. Credite bugetare724720720720
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020
  I. Credite de angajament10.570.2233.787.0332.939.8082.811.472
  II. Credite bugetare7.516.5963.879.4203.683.8933.292.154
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.982.5051.685.5731.746.1161.754.834
  II. Credite bugetare1.982.5051.685.5731.746.1161.754.834
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament906.382515.026451.241449.464
  II. Credite bugetare555.468380.206315.331302.154
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament749.865415.026351.241349.464
  II. Credite bugetare398.951280.206215.331202.154
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament156.517100.000100.000100.000
  II. Credite bugetare156.517100.000100.000100.000
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament1.644.4161.346.6011.261.1192.491.619
  II. Credite bugetare1.644.4161.346.6011.261.1192.491.619
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament1.644.4161.346.6011.261.1192.491.619
  II. Credite bugetare1.644.4161.346.6011.261.1192.491.619
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament33.129.45924.214.36823.682.48125.636.563
  II. Credite bugetare28.952.50223.945.84424.278.95626.006.935
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament32.346.93123.844.56723.335.11525.288.349
  II. Credite bugetare28.520.88823.710.86324.067.50025.806.031
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament5.792.4445.792.1815.821.6485.851.253
  II. Credite bugetare5.792.4445.792.1815.821.6485.851.253
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament946.1771.012.4781.014.3311.016.096
  II. Credite bugetare1.040.9011.012.4781.014.3311.016.096
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament697
  II. Credite bugetare697
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament11.0009.9009.9009.900
  II. Credite bugetare11.0009.9009.9009.900
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament961.793242.945108.60064.998
  II. Credite bugetare89.14492.05496.900101.998
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament14.108.66913.024.10813.438.48515.480.563
  II. Credite bugetare14.108.66913.024.10813.438.48515.480.563
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament34.68820.19220.19220.192
  II. Credite bugetare40.19720.19220.19220.192
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament724720720720
  II. Credite bugetare724720720720
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020
  I. Credite de angajament10.449.8703.700.7822.878.7392.800.867
  II. Credite bugetare7.396.2433.717.9693.622.8243.281.549
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament40.86941.26142.50043.760
  II. Credite bugetare40.86941.26142.50043.760
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament728.112369.801347.366348.214
  II. Credite bugetare377.198234.981211.456200.904
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament728.112369.801347.366348.214
  II. Credite bugetare377.198234.981211.456200.904
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament54.416
  II. Credite bugetare54.416
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament54.416
  II. Credite bugetare54.416
  01Autorități executive și legislative
  II. Credite bugetare13.754.261
  01Administrația prezidențială
  II. Credite bugetare50.696
  02Autorități legislative
  II. Credite bugetare674.022
  03Autorități executive
  II. Credite bugetare12.342.979
  04Alte organe ale autorităților publice
  II. Credite bugetare686.564
  03Contribuția la bugetul UE
  II. Credite bugetare13.978.241
  04Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană
  II. Credite bugetare1.220.000
  5301CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
  I. Credite de angajament1.730.7821.757.4551.655.3401.601.423
  II. Credite bugetare1.787.7151.855.7221.715.3401.677.259
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.709.0291.712.2301.651.4651.600.173
  II. Credite bugetare1.765.9621.810.4971.711.4651.676.009
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament274.502274.502275.871277.249
  II. Credite bugetare274.502274.502275.871277.249
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament27.85527.93024.43024.430
  II. Credite bugetare27.85527.93024.43024.430
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament9.2769.3169.3339.350
  II. Credite bugetare9.2769.3169.3339.350
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament1.239.7061.276.4891.242.8201.240.597
  II. Credite bugetare1.296.6391.299.5561.302.8201.316.433
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020
  I. Credite de angajament120.35386.25161.06910.605
  II. Credite bugetare120.353161.45161.06910.605
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament37.33737.74237.94237.942
  II. Credite bugetare37.33737.74237.94237.942
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament21.75345.2253.8751.250
  II. Credite bugetare21.75345.2253.8751.250
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament21.75345.2253.8751.250
  II. Credite bugetare21.75345.2253.8751.250
  01Cercetare fundamentală (de bază)
  II. Credite bugetare286.068