ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 26 octombrie 2000pentru completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după litera c) se introduce litera c^1) cu următorul cuprins:"c^1) emiterea titlurilor executorii notariale;"2. După secţiunea III din capitolul V se introduce secţiunea III^1 "Procedura emiterii titlului executoriu notarial" cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA III^1Procedura emiterii titlului executoriu notarialArt. 88^1. - La cererea creditorului notarul public emite titlul executoriu privind: a) creanţele reprezentând datorii până la valoarea de 10 milioane lei inclusiv, în afară de cazurile în care pentru realizarea acestora legea prevede o procedură specială; b) creanţele asociaţiilor de locatari sau de proprietari din clădirile cu mai multe locuinţe, reprezentând datoriile locatarilor sau ale proprietarilor ce provin din obligaţiile lor de plată a cotelor din cheltuielile comune de orice fel, a majorărilor de întârziere achitate de asociaţie sau a contravalorii reparaţiilor pentru stricăciunile cauzate clădirii ori instalaţiilor; c) creanţele provenind din cheltuielile de şcolarizare datorate unităţilor de învăţământ, autorizate potrivit legii; d) alte creanţe prevăzute de lege.Art. 88^2. - Emiterea titlului executoriu notarial poate fi solicitată pentru creanţe care nu fac obiectul unei acţiuni în justiţie şi pentru care nu s-a împlinit termenul de prescripţie.Art. 88^3. - Înainte de a solicita emiterea titlului executoriu creditorul îl va soma pe debitor în scris, cu dovada de primire, sa achite suma datorată în termenul prevăzut în somaţie, făcându-i cunoscut totodată ca în caz contrar se va proceda la emiterea titlului executoriu notarial şi la executarea silită.Termenul de plată prevăzut în somaţie nu va putea fi mai mic de 10 zile de la data primirii acesteia. Dacă debitorul achită datoria în acest termen, el nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor făcute pentru procedura prevăzută de prezenta secţiune. În acest sens se va face menţiune în somaţie.Art. 88^4. - Dacă debitorul nu achită suma datorată în termenul prevăzut la art. 88^3, creditorul poate face cerere pentru emiterea titlului executoriu notarial. Aceasta cerere va cuprinde: a) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului; b) numele, prenumele, domiciliul, ocupaţia şi locul de muncă ale debitorului persoana fizica, iar în cazul debitorului persoana juridică, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau în registrul persoanelor juridice, codul fiscal şi contul bancar; c) suma datorată, inclusiv majorările sau penalizările de orice fel datorate potrivit legii, temeiul de fapt şi de drept al obligaţiei de plată, perioada la care se referă aceasta, termenul la care trebuia facuta plata şi orice elemente necesare pentru determinarea datoriei; d) data comunicării somaţiei.La cerere se vor anexa: a) somaţia prevăzută la art. 88^3, precum şi dovada primirii acesteia de către debitor; b) orice înscris doveditor al sumei datorate pentru care se solicita emiterea titlului executoriu notarial.Art. 88^5. - La primirea cererii notarul public va verifica dacă aceasta şi actele depuse corespund cerinţelor legii. Dispoziţiile art. 45 sunt aplicabile în mod corespunzător.După ce constata ca sunt întrunite cerinţele menţionate la alin. 1 notarul public dispune citarea părţilor potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă privind pricinile urgente. Partea prezenta va lua termenul în cunoştinţa. Debitorul va fi citat cu menţiunea ca poate depune întâmpinare.Art. 88^6. - La termen notarul public poate cere explicaţii părţilor şi va stărui pentru efectuarea plăţii sumei datorate de debitor ori pentru înţelegerea părţilor asupra modalităţilor de plată.În cazul în care creditorul primeşte plata datoriei ori declara ca este multumit cu înţelegerea asupra plăţii şi, în ambele cazuri, nu pretinde cheltuielile menţionate la art. 88^3 alin. 2, notarul public va proceda la închiderea dosarului, consemnand motivele acestei măsuri.Dacă în cazul prevăzut la alin. 2 creditorul pretinde totuşi plata cheltuielilor şi acestea nu îi sunt achitate, pentru realizarea acesteia se va emite titlu executoriu notarial.Art. 88^7. - Dacă părţile nu ajung la una dintre soluţiile menţionate la art. 88^6, notarul public va întocmi titlul executoriu notarial care va conţine: antetul biroului notarial emitent, numele şi prenumele notarului public; datele prevăzute la art. 88^4 alin. 1 lit. a) şi b), precum şi orice alte elemente privind identificarea creditorului şi a debitorului; cuantumul şi natura sumelor datorate; temeiul legal al datoriei şi al puterii executorii a titlului; data întocmirii titlului executoriu notarial, ştampila şi semnatura notarului public.Pentru debitorii obligaţi în mod solidar la plata creanţei se va putea întocmi un singur titlu executoriu notarial.Titlul executoriu notarial se eliberează creditorului şi constituie de îndată temei pentru efectuarea executării silite. Titlul se comunică şi debitorului.Art. 88^8. - Cel interesat poate face, după caz, plângere împotriva refuzului emiterii titlului executoriu notarial, potrivit art. 100 din prezenta lege, ori contestaţie la executare, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă.Art. 88^9. - Cuantumul sumei prevăzute la art. 88^1 lit. a) va putea fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei."  +  Articolul 2La capitolul I din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 122/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 19 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 20 se introduce punctul 20^1 cu următorul cuprins:"20^1. Eliberarea titlului executoriu notarial 30.000 lei"PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu Stoica-----