PROCEDURĂ din 23 septembrie 2021de autorizare a unităților protejate
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 11 octombrie 2021



  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 847 din 23 septembrie 2021, publicat în MOnitorul Oficial, Partea I, nr. 970 din 11 octombrie 2021.
   +  Articolul 1Prezenta procedură stabilește modalitatea de autorizare a unităților protejate în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.  +  Articolul 2Autorizația de funcționare ca unitate protejată este eliberată de către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, denumită în continuare Autoritate, prin ordin al președintelui acesteia, la propunerea structurii de specialitate. Modelul autorizației este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3(1) În vederea autorizării ca unitate protejată, o entitate trebuie să îndeplinească condițiile impuse de prevederile art. 5 pct. 29, art. 81 alin. (1), (1^1) și (2), art. 78 alin. (3) lit. b) și alin. (4^2) și (4^3) din Lege, și anume:A. entitatea trebuie să fie, după caz:a) cu personalitate juridică și gestiune proprie, care are angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentând cel puțin 30% din numărul total al angajaților, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III să reprezinte cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;b) fără personalitate juridică, sub formă de secție, atelier sau altă structură cu gestiune proprie, din cadrul operatorilor economici, instituțiilor publice ori din cadrul organizațiilor neguvernamentale, care au angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentând cel puțin 30% din totalul angajaților secției/atelierului/structurii respective, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților secției, atelierului sau structurii;c) persoană fizică deținătoare a unui document care atestă încadrarea în grad de handicap/invaliditate gradul III, în situația în care:(i) este autorizată în baza unei legi speciale să desfășoare activități independente, atât individual, cât și în una dintre formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii;(ii) este persoană fizică autorizată;(iii) este membru titular al unei întreprinderi individuale ori al unei întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;B. produsele sau serviciile entității trebuie să fie realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate. Propria activitate a persoanei cu handicap, angajată în cadrul unității protejate autorizate, reprezintă ansamblul activităților realizate integral sau parțial de persoana cu handicap/invalidă gradul III, în scopul obținerii produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului.(2) Fac excepție de la prevederile la alin. (1) lit. B unitățile protejate autorizate înființate în cadrul organizațiilor persoanelor cu handicap, care pot desfășura și activități de vânzări și/sau intermedieri, cu condiția ca minimum 75% din profitul obținut să fie destinat programelor de integrare socioprofesională pentru persoanele cu handicap din organizațiile respective. Aceste unități protejate au obligația prezentării unui raport financiar la fiecare început de an, din care să rezulte cum au fost utilizate fondurile obținute prin activitatea comercială.(3) Activitățile de intermedieri prevăzute la alin. (2) se referă numai la produse și/sau servicii oferite de către o altă unitate protejată autorizată, realizate conform prevederilor de la alin. (1) lit. B.  +  Articolul 4(1) În vederea autorizării ca unitate protejată, dosarul se depune fie prin poștă cu confirmare de primire, fie la sediul Autorității din municipiul București, bd. G-ral Ghe. Magheru nr. 7, sau prin mijloace electronice, la adresa: contact@andpdca.gov.ro, și va cuprinde, după caz, următoarele documente:a) cerere pentru eliberarea autorizației, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;b) actele privind înființarea și organizarea entității, în termen de valabilitate, care pot fi: act constitutiv/statut din care să rezulte activitățile economice desfășurate, act normativ/ regulament de organizare și funcționare;c) certificat de înregistrare în registrul comerțului sau certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial întocmit de instanța de judecată;d) certificat constatator de bază, emis de oficiul registrului comerțului sau, în cazul organizațiilor neguvernamentale, extras din Registrul special al asociațiilor si fundațiilor;e) copie de pe cartea de identitate, autorizație/atestat/ decizie/aviz de liberă practică, orice document care să ateste înscrierea într-o formă de organizare, pentru exercitarea profesiei în baza unei legi speciale;f) actul din care să reiasă codul de înregistrare fiscală;g) un document justificativ din partea operatorului economic, instituției publice sau a organizației neguvernamentale, prin care se atestă înființarea unei secții, a unui atelier sau unei alte structuri în cadrul acestuia/acesteia;h) tabelul cu domeniul/domeniile de activitate și personalul angajat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3;i) raport per salariat din Registrul general de evidență a salariaților, extras cu maximum 3 zile lucrătoare anterior datei de completare a cererii de autorizare, pentru fiecare persoană cu handicap/invalidă gradul III sau, după caz, copii ale convențiilor individuale de muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;j) copii de pe documentele de încadrare în grad de handicap/invaliditate gradul III;k) declarația-angajament semnată de reprezentantul legal al unității protejate, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.(2) În cazul organizațiilor persoanelor cu handicap care intră sub incidența prevederilor art. 3 alin. (2), statutul acestor entități trebuie să conțină mențiuni referitoare la faptul că membrii organizațiilor sunt persoane încadrate în grad de handicap, iar declarația-angajament, prevăzută la lit. k), conține și asumarea obligativității desfășurării activităților de intermediere numai cu produse și/sau servicii oferite de către o altă unitate protejată autorizată.  +  Articolul 5(1) Analizarea cererii și a documentației depuse se realizează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, de către structura de specialitate din cadrul Autorității. Personalul angajat în cadrul acestei structuri întocmește o notă ce conține propunerea privind eliberarea autorizației sau respingerea cererii de autorizare, notă care se avizează de către conducătorul structurii de specialitate și de către vicepreședintele Autorității.(2) Autorizația de funcționare ca unitate protejată este însoțită de un document, numit Anexa nr. ........... la Autorizația de funcționare ca unitate protejată nr. ......... din data de .........., în care sunt menționate domeniile de activitate pentru care s-a emis autorizația.(3) În situația în care nota prevăzută la alin. (1) conține propunerea vizând eliberarea autorizației, președintele Autorității emite ordinul privind eliberarea acesteia.(4) În cazul în care prin nota prevăzută la alin. (1) se propune respingerea cererii de autorizare, aceasta va conține și indicarea expresă a motivelor de respingere.(5) Ordinul privind eliberarea autorizației sau respingerea cererii de autorizare se transmite solicitantului în maximum 10 zile lucrătoare de la data emiterii lui, atât prin mijloace electronice pe adresa unității protejate, cât și prin poștă, cu confirmare de primire. În cazul respingerii, ordinul va fi transmis însoțit de nota prevăzută la alin. (4).(6) Ordinul președintelui Autorității, prin care a fost respinsă cererea de autorizare, poate fi atacat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(7) Fiecare autorizație este înregistrată în Registrul unităților protejate, gestionat de structura de specialitate și postat pe siteul Autorității.(8) Modelul Registrului unităților protejate este prevăzut în anexa nr. 5.(9) Registrul unităților protejate este permanent actualizat de către structura de specialitate din cadrul Autorității.(10) Entitățile interesate să achiziționeze produse sau servicii de la unități protejate autorizate pot accesa informații cu privire la acestea din Registrul unităților protejate, publicat pe site-ul Autorității.  +  Articolul 6(1) În situația în care, din analiza dosarului, se constată lipsa documentelor sau neconcordanțe între documentele prevăzute la art. 4, structura de specialitate solicită entității, prin e-mail/telefonic/fax, completarea dosarului/ soluționarea neconcordanțelor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării. În această situație, termenul prevăzut la art. 5 alin. (1) se prelungește cu 10 zile lucrătoare.(2) Netransmiterea documentelor solicitate în termenul prevăzut la alin. (1) duce la respingerea cererii de autorizare.(3) Entitatea căreia i-a fost respinsă cererea pentru eliberarea autorizației de funcționare ca unitate protejată poate depune, la sediul Autorității, un nou dosar cu documentele prevăzute la art. 4.  +  Articolul 7(1) În situația modificării datelor menționate în autorizația de funcționare, reprezentantul legal al unității protejate autorizate transmite o notificare însoțită de documentele justificative, în baza căreia Autoritatea va emite o nouă autorizație.(2) În situația completării domeniului/domeniilor de activitate, entitatea are obligația să notifice Autoritatea în acest sens și să depună documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) și h). Modelul de notificare pentru completarea domeniului de activitate al unității protejate autorizate este prevăzut în anexa nr. 6.(3) Completarea domeniilor de activitate presupune emiterea unei noi anexe la autorizația de funcționare.(4) Completarea domeniului/domeniilor de activitate al/ale unității protejate în Registrul unităților protejate se face în baza unei note avizate de conducătorul structurii de specialitate și de vicepreședintele Autorității, care se aprobă de președintele Autorității. Nota, împreună cu anexa, se transmite solicitantului în maximum 10 zile lucrătoare de la data emiterii, atât prin mijloace electronice pe adresa unității protejate, cât și prin poștă, cu confirmare de primire.  +  Articolul 8(1) Autorizațiile eliberate au valabilitate de 3 ani, cu condiția menținerii dispozițiilor legale care au stat la baza eliberării acestora. Autorizațiile emise în baza Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.423/2020 își păstrează valabilitatea până la expirarea termenului.(2) Eliberarea unei noi autorizații, ori de câte ori situația o impune, atrage încetarea valabilității autorizației deținute.(3) La expirarea termenului de valabilitate a autorizației, entitatea interesată reia procesul de autorizare. Demersul poate fi realizat cu minimum 60 de zile înainte de expirarea propriuzisă a autorizației.  +  Articolul 9(1) Unitatea protejată autorizată are obligația ca, pe durata de valabilitate a autorizației, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, să prezinte Autorității raportul de activitate pentru anul precedent, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.(2) Raportul de activitate prevăzut la alin. (1) se transmite la sediul Autorității din municipiul București, bd. G-ral Ghe. Magheru nr. 7, sau prin mijloace electronice, la adresa: contact@andpdca.gov.ro.(3) Anual, structura de specialitate analizează rapoartele de activitate, rezultatul analizei fiind consemnat în Raportul de activitate a Autorității.  +  Articolul 10(1) Suspendarea autorizației intervine în caz de neprezentare a raportului de activitate prevăzut la art. 9 alin. (1).(2) Suspendarea autorizației se face prin ordin al președintelui Autorității, în baza unei note întocmite de către structura de specialitate, avizată de către conducătorul acesteia și de către vicepreședintele Autorității.(3) Ordinul președintelui Autorității prevăzut la alin. (2) se consemnează în Registrul unităților protejate și este comunicat atât prin mijloace electronice pe adresa unității protejate, cât și prin poștă, cu confirmare de primire.(4) Unitatea protejată căreia i s-a suspendat autorizația în condițiile alin. (1) poate solicita revocarea măsurii luate, în termen de 30 de zile de la data comunicării ordinului, prezentând în acest sens raportul de activitate.(5) Pe perioada suspendării autorizației, unitatea protejată autorizată nu mai beneficiază de facilitățile prevăzute de lege.  +  Articolul 11(1) Retragerea autorizației se poate face în următoarele situații:a) neprezentarea de către unitatea protejată, în termen de 30 de zile de la data suspendării, a raportului de activitate, conform prevederilor art. 10 alin. (4);b) la propunerea organelor competente, ca urmare a constatării nerespectării condițiilor de autorizare pe durata valabilității autorizației;c) ca urmare a nerespectării angajamentelor asumate prin declarația-angajament, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. k) din prezenta procedură, sau ca urmare a nedepunerii documentelor solicitate de către Autoritate în termenele indicate;d) la cerere.(2) Retragerea autorizației se face prin ordin al președintelui Autorității, în baza unei note întocmite de structura de specialitate, avizată de conducătorul structurii și de vicepreședintele Autorității.(3) Ordinul președintelui Autorității prevăzut la alin. (2) se consemnează în Registrul unităților protejate și este comunicat atât prin mijloace electronice pe adresa unității protejate, cât și prin poștă, cu confirmare de primire.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedurăAUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, COPII ȘI ADOPȚII
  AUTORIZAȚIE
  de funcționare ca unitate protejată nr. ........../..........
  ........ (Se completează cu denumirea entității care se autorizează.),.........., cu sediul în localitatea ....................., str. .......... nr. .........., bl. .........., ap. .........., sectorul/județul ........, cod de înregistrare fiscală/cod unic de înregistrare .......... din data de .......................,Secția/Atelierul/Structura .......... care funcționează în .........., str. .......... nr. .........., ap. .........., sectorul/județul .........., din cadrul .........., cu sediul în .........., str. .......... nr. .........., ap. .........., sectorul/județul ............, cod de înregistrare fiscală/cod unic de înregistrare ............ din data de .................,............. (Se completează cu denumirea entității/persoanei care exercită o profesie în baza unei legi speciale.)............., cu sediul în localitatea ..............., str. .................... nr. .........., bl. .........., ap. .........., sectorul/județul ............., cod de înregistrare fiscală .......... din data de .........., număr autorizație/atestat/decizie/aviz de liberă practică .......................................,este autorizat(ă) să funcționeze ca unitate protejată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniile de activitate menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta autorizație.Prezenta autorizație are valabilitate 3 ani de la data eliberării.
  Președintele Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții,
  [(L.S.)]
  ................................................................
  NOTĂ:La completarea autorizației se vor elimina rubricile necorespunzătoare.
   +  Anexa nr. 2la procedură
  CERERE
  pentru eliberarea autorizației
  Subsemnatul(a), ............................., legitimat(ă) cu BI/CI seria .......... nr. .........., CNP ........................, e-mail: .........., tel. .........., reprezentant legal pentru ...........(Se completează cu denumirea entității care se autorizează.).........., cu sediul în localitatea ..................................., str. ................................... nr. .........., bl. ............., ap. ............., sectorul/județul .........., cod de înregistrare fiscală/cod unic de înregistrare ............. din data de ...................,Secția/Atelierul/Structura .......... care funcționează în .........., str. .......... nr. .........., ap. .........., sectorul/județul .........., din cadrul .........., cu sediul în .........., str. .......... nr. .........., ap. .........., sectorul/județul .............., cod de înregistrare fiscală/cod unic de înregistrare ............. din data de ...............,..........(Se completează cu denumirea entității/persoanei care exercită o profesie în baza unei legi speciale.)............, cu sediul în localitatea ....................., str. ................. nr. .........., bl. .........., ap. .........., sectorul/județul ........, cod de înregistrare fiscală ....................... din data de ..................., număr autorizație/atestat/decizie/aviz de liberă practică ......................................,solicit eliberarea autorizației de funcționare ca unitate protejată pentru următoarele domenii de activitate: ...................................................Prin prezenta cerere îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și postarea pe site-ul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții a informațiilor cuprinse în Registrul unităților protejate.Data ..................................Semnătura solicitantului ................................
   +  Anexa nr. 3la procedură
  TABEL
  cu domeniile de activitate și personalul angajat^1
  ^1 Se completează, obligatoriu, de către toți solicitanții de autorizație prevăzuți la art. 3 din Procedura de autorizare a unităților protejate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 847/2021. (la 09-11-2021, sintagma: Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 683/2021 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 847 din 23 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1073 din 09 noiembrie 2021 ) ................. (Se completează cu denumirea entității care se autorizează.)..............Secția/Atelierul/Structura .................... din cadrul operatorului economic/instituției publice/organizației fără scop patrimonial ..........................Procent persoane cu handicap/invalide gradul III: .................................%
  Nr. crt.Numele și prenumele persoanelor angajateFuncția și timpul de lucru al fiecărui angajat (norma)Descrierea activităților realizate de persoana cu handicap/invalidă gradul III/persoană validă, în scopul obținerii produselor comercializabile sau în scopul prestării serviciilor, conform atribuțiilor funcției; servicii/activități/produse (enumerate)Domeniul/ Domeniile de activitate care face/fac obiectul autorizării (cod CAEN)Observații (persoană cu handicap/invalidă gradul III; persoană validă)
  1
  Procent norma de lucru persoane cu handicap/invalide gradul III: .................................%Data ................................Semnătura .......................
   +  Anexa nr. 4la procedură
  DECLARAȚIE-ANGAJAMENT
  Subsemnatul(a), ............................, legitimat(ă) cu BI/CI seria .......... nr. .........., CNP ......................., reprezentant legal al entității solicitante cu sediul în localitatea ...................., str. ............................ nr. ......, bl. .........., ap. .........., sectorul/județul .........., cod de înregistrare fiscală .......... din data de ....................,I. Prin prezenta declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută la art. 326 din Codul penal, următoarele:a) unitatea protejată este entitate cu gestiune proprie;b) documentele depuse sunt conforme cu originalul;c) persoanele cu handicap/invalide gradul III desfășoară propria activitate în cadrul domeniilor de activitate pentru care se solicită autorizația.II. Prin prezenta mă angajez:a) să comercializez doar produsele și serviciile specificate în anexa/anexele la autorizația de funcționare ca unitate protejată și publicate în Registrul unităților protejate, publicat pe site-ul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții;b) să informez Autoritatea cu privire la orice modificare intervenită, care determină neîndeplinirea condițiilor de autorizare, în maximum 10 zile lucrătoare de la data producerii respectivei modificări;c) să informez Autoritatea cu privire la orice modificare intervenită în documentele prevăzute la art. 4 din Procedura de autorizare a unităților protejate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 847/2021, în maximum 10 zile lucrătoare de la data producerii acestei modificări; (la 09-11-2021, sintagma: Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 683/2021 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 847 din 23 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1073 din 09 noiembrie 2021 ) d) ca unitatea protejată să desfășoare activități de intermediere numai cu produse și/sau servicii oferite de către o altă unitate protejată autorizată, realizate conform prevederilor de la art. 3 alin. (1) lit. B din Procedura de autorizare a unităților protejate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 847/2021*.* Se completează doar de către unitățile protejate autorizate înființate în cadrul organizațiilor persoanelor cu handicap. (la 09-11-2021, sintagma: Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 874/2021 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 847 din 23 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1073 din 09 noiembrie 2021 ) Data ...............................Semnătura .....................
   +  Anexa nr. 5la procedură
  REGISTRUL UNITĂȚILOR PROTEJATE
  Actualizat la data ..........
  Nr. crt.JudețulDenumirea unității protejate autorizateNr./Data autorizație/ordinAdresa sediuluiStatus autorizație (activă/suspendată) Nr./Data ordinDomeniul/Domenii de activitate (cod CAEN) servicii/activități/produseNr. total angajațiNr. angajați persoane cu handicap/invalide gradul IIICifra de afaceri, fără TVA, pentru anul precedent^1Valoarea totală (fără TVA) a contractelor încheiate de unitatea protejată pentru anul precedentDate de contact (telefon, e-mail, website, după caz)
  ^1 Cifra de afaceri, fără TVA, este aferentă doar în situația existenței acordurilor de parteneriat și a contractelor comerciale încheiate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și este preluată din rapoartele de activitate ale unităților protejate autorizate.
   +  Anexa nr. 6la procedură
  NOTIFICARE
  pentru completarea domeniului de activitate al unității protejate autorizate
  Subsemnatul(a), ..........................., legitimat(ă) cu BI/CI seria .......... nr. .........., CNP .........................., e-mail: ......................., tel. .........., reprezentant legal pentru unitatea protejată ............................., cu sediul în localitatea ............., str. .......... nr. .........., bl. .........., ap. .........., sectorul/județul .........., cod de înregistrare fiscală ........................ din data de ........................., având autorizația de funcționare ca unitate protejată nr. ...../................ (data),solicit:completarea domeniului/domeniilor de activitate al/ale unității protejate autorizate cu următoarele: ............................................Prin prezenta cerere îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și postarea pe site-ul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții a informațiilor cuprinse în Registrul unităților protejate.Data ..........Semnătura solicitantului ..........
   +  Anexa nr. 7la procedură
  RAPORT DE ACTIVITATE
  pentru anul .................. Unitatea protejată autorizată ........................................
  În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem raportul de activitate al unității protejate autorizate.1. ........................................, cu sediul în localitatea .........., str. .......... nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. ..., ap. .........., județul/sectorul ......................., a fost autorizată să funcționeze ca unitate protejată, având Autorizația nr. .......... din data de ........................... .2. Domeniile autorizate în care au lucrat pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul III și activitatea prestată:
  Nr. crt.Domeniile autorizate în care au lucrat pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul IIIDescrierea activității prestate de către persoanele cu handicap/invalide gradul III
  3. În anul .........., personalul angajat în cadrul unității protejate autorizate, pe fiecare lună în parte, a fost următorul:
  Luna010203040506070809101112
  Total angajați
  Număr persoane cu handicap/invalide gradul III
  Procent cumulat număr persoane cu handicap/invalide gradul III (%)
  Timpul de lucru al tuturor angajaților (nr. total de ore)
  Timpul de lucru al persoanelor cu handicap/invalide gradul III (nr. total de ore)
  Procent cumulat timp de lucru al persoanelor cu handicap/invalide gradul III din timpul de lucru cumulat al tuturor angajaților
  4. Pentru situația din luna decembrie ..................... anexăm, în copie, certificate conform cu originalul, rapoartele per salariat (extrase din REVISAL sau REGES) ale persoanelor cu handicap/invalide gradul III.5. Numărul de contracte rezervate încheiate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ..................... și valoarea totală a acestora, fără TVA ......................6. Numărul de contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ........................ și valoarea totală a acestora, fără TVA ...........................7. Cifra de afaceri, fără TVA, aferentă doar în situația existenței acordurilor de parteneriat și a contractelor comerciale încheiate în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ..........................Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate ................... este publicat pe site-ul propriu, la adresa ............................................................. .Data ........................................Semnătura ...............................
  -----