ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 172 din 19 octombrie 2000pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 27 octombrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 decembrie 1999, se completează după cum urmează:1. La articolul 2 se introduc alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:"(2) Permisul de muncă poate fi eliberat, cu respectarea reglementărilor în vigoare, fără a fi necesară obţinerea vizei pentru angajare în munca, străinilor aflaţi în una dintre următoarele situaţii: a) provin din state cu care România are încheiate acorduri de desfiinţare a vizelor pentru trecerea frontierei; b) se afla în ţara la studii sau sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ din România şi solicita eliberarea permisului de muncă în termen de 30 de zile de la data absolvirii; c) au intrat în ţara în scop de afaceri; d) sunt membri de familie - soţ, sotie, copii - ai străinilor care au permis de muncă; e) sunt membri de familie - soţ, sotie - ai unor cetăţeni români cu domiciliul în România. (3) În vederea eliberării permiselor de muncă pentru străinii prevăzuţi la alin. (2) este necesar avizul Ministerului de Interne."2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:"(3^1) Permisele de muncă pot fi eliberate şi în alte situaţii şi condiţii, stabilite prin convenţii, acorduri sau înţelegeri internaţionale la care România este parte ori prin legi speciale."3. La articolul 6 se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:"(6) În temeiul prevederilor unor acorduri, convenţii sau înţelegeri internaţionale la care România este parte, permisele de muncă pot fi eliberate fără plata taxelor şi comisioanelor prevăzute la alin. (1)-(3)."  +  Articolul 2După aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă Legea nr. 203/1999, cu completările aduse prin aceasta ordonanţa de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:───────────────p. Ministrul munciişi protecţiei sociale,Simona Marinescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescu,secretar de statMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescup. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Eugen Dijmarescu,secretar de stat────────────