NORME din 29 octombrie 2021privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f^1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k^1) și ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1041 din 1 noiembrie 2021    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.345 din 29 octombrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1041 din 1 noiembrie 2021.
     +  Articolul 1(1) Potrivit art. 293 alin. (1) lit. f^1) din Codul fiscal, este scutit de TVA importul de bunuri efectuat în România de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia Europeană sau o astfel de agenție ori un astfel de organism importă bunurile respective în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19, cu excepția situației în care bunurile importate sunt utilizate, fie imediat, fie la o dată ulterioară, în scopul unor livrări ulterioare efectuate cu titlu oneros de către Comisia Europeană sau de către o astfel de agenție ori organism.(2) Scutirea de TVA prevăzută la alin. (1) se acordă la momentul importului pe baza prezentării facturii și a contractului de achiziție.(3) În situația în care, ulterior importului, condițiile pentru scutirea de TVA prevăzută la alin. (1) încetează să se aplice, Comisia Europeană sau agenția ori organismul în cauză care a efectuat importul de bunuri informează autoritatea vamală competentă, iar importul bunurilor respective este supus TVA în condițiile aplicabile la momentul schimbării destinației bunurilor.(4) Pentru importurile de bunuri efectuate în condițiile prevăzute la alin. (1), în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2021, pentru care TVA a fost plătită de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, taxa pe valoarea adăugată achitată la momentul importului se restituie la cererea Comisiei Europene sau a agenției ori organismului în cauză de către organele vamale competente, în conformitate cu prevederile referitoare la rambursarea/remiterea taxelor la import din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, și cu dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Potrivit art. 294 alin. (1) lit. k^1) din Codul fiscal, este scutită de TVA livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către Comisia Europeană sau către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia Europeană sau o astfel de agenție ori un astfel de organism achiziționează bunurile sau serviciile respective în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19, cu excepția situației în care bunurile și serviciile achiziționate sunt utilizate, fie imediat, fie la o dată ulterioară, în scopul unor livrări ulterioare efectuate cu titlu oneros de către Comisia Europeană sau de către o astfel de agenție ori organism.(2) Scutirea de TVA prevăzută la alin. (1) se aplică de către furnizori/prestatori pe baza certificatului prevăzut în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (reformare), sub rezerva notelor explicative care figurează în anexa la certificatul respectiv.(3) În situația în care condițiile pentru scutirea prevăzută la alin. (1) încetează să se aplice, Comisia Europeană sau agenția ori organismul în cauză informează organul fiscal competent, respectiv Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți, cu privire la fiecare bun/serviciu a cărui destinație a fost schimbată și momentul schimbării destinației. Informarea va fi însoțită de copii ale documentelor pe baza cărora organul fiscal să poată stabili TVA datorată. Organul fiscal competent va emite o decizie de impunere referitoare la taxa de plată aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de TVA prevăzută la alin. (1). În baza deciziei emise de organul fiscal competent Comisia Europeană, agenția ori organismul în cauză va achita taxa de plată până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care condițiile pentru aplicarea scutirii prevăzute la alin. (1) au încetat să se aplice. Plata taxei se va face în contul indicat de organul fiscal competent. Scutirea de taxă aplicată de furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii potrivit alin. (1) își menține valabilitatea și în situația în care condițiile pentru scutire încetează să se aplice.(4) Furnizorii de bunuri/Prestatorii de servicii care au efectuat, în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2021, livrări de bunuri/prestări de servicii în condițiile alin. (1) către Comisia Europeană sau către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene aplică scutirea de TVA pentru aceste livrări/prestări pe baza certificatului prevăzut la alin. (2). În vederea aplicării scutirii de TVA, furnizorii/Prestatorii trebuie să emită facturi de corecție conform prevederilor art. 330 din Codul fiscal. Facturile de corecție se includ în decontul de TVA aferent perioadei fiscale în care au fost emise sau într-un decont ulterior, iar sumele reprezentând TVA colectată și încasată de la beneficiari se restituie acestora.-----